KLENOVSKÝ, Petr, Moritz BREHM, Vlastimil KŘÁPEK, Elisabeth LAUSECKER, Dominik MUNZAR, Florian HACKL, Hubert STEINER, Thomas FROMHERZ, Günther BAUER and Josef HUMLÍČEK. Excitation intensity dependence of photoluminescence spectra of SiGe quantum dots grown on prepatterned Si substrates: Evidence for biexcitonic transition. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2012, vol. 86, No 11, p. "nestránkováno", 8 pp. ISSN 1098-0121. doi:10.1103/PhysRevB.86.115305.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Excitation intensity dependence of photoluminescence spectra of SiGe quantum dots grown on prepatterned Si substrates: Evidence for biexcitonic transition
Authors KLENOVSKÝ, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution), Moritz BREHM (40 Austria), Vlastimil KŘÁPEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Elisabeth LAUSECKER (40 Austria), Dominik MUNZAR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Florian HACKL (40 Austria), Hubert STEINER (40 Austria), Thomas FROMHERZ (40 Austria), Günther BAUER (40 Austria) and Josef HUMLÍČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Physical Review B, USA, The American Physical Society, 2012, 1098-0121.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 3.767
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00060837
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.115305
UT WoS 000308288300008
Keywords in English quantum dots; SiGe; photoluminescence; excitonic structure; biexciton
Tags ok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Klenovský, Ph.D., učo 105957. Changed: 4/4/2014 18:31.
Abstract
The pumping intensity (I) dependence of the photoluminescence (PL) spectra of perfectly laterally two-dimensionally ordered SiGe quantum dots on Si(001) substrates was studied. The PL results from recombinations of holes localized in the SiGe quantum dots and electrons localized due to the strain field in the surrounding Si matrix. The analysis of the spectra revealed several distinct bands, attributed to phonon-assisted recombination and no-phonon recombination of the excitonic ground state and of the excited excitonic states, which all exhibit a linear I dependence of the PL intensity. At approximately I larger than 3 W cm-2, additional bands with a nearly quadratic I dependence appear in the PL spectra, resulting from biexcitonic transitions. These emerging PL contributions shift the composite no-phonon PL band of the SiGe quantum dots to higher energies. The experimentally obtained energies of the no-phonon transitions are in good agreement with the exciton and biexciton energies calculated using the envelope function approximation and the configuration interaction method.
Abstract (in Czech)
Byla studována závislost fotoluminiscenčních (PL) spekter dokonale laterálně uspořádaných SiGe kvantových teček rostených na Si(001) substrátech na intenzitě optického čerpání (I). PL spektra vznikají rekombinací děr nacházejících se v SiGe kvantových tečkách a elektronů lokalizovaných v Si matrici obklopující kvantové tečky. Analýzou spekter jsme byli schopni identifikovat několik odlišných pásů, odpovídajících rekombinacím základního stavu a excitovaných stavů s účastí fononu i bez něj. Všechny tyto přechody vykazují lineární závislost PL intenzity na I. Pro I větší než přibližně 3 W cm-2 jsme objevili další pásy odpovídající rekombinacím biexcitonových přechodů, které vykazují téměř kvadratickou závislost na I. Tyto nově vznikající příspěvky do PL spekter posouvají celkové PL spektrum bezfononových přechodů k vyšším energiím. Experimentálně zjištěné energie přechodů bez účasti fononu jsou ve velmi dobré shodě s hodnotami energií excitonů a biexcitonů, vypočtenými pomocí metody obálkových funkcí a konfigurační interakce.
Links
CZ.1.07/2.3.00/20.0027, internal MU code
(CEP code: EE2.3.20.0027)
Name: NANOE - Posílení excelence vědeckých týmů v oblasti nano- a mikrotechnologií (Acronym: NANOE)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.3 Human resources in research and development
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/1047/2009, internal MU codeName: Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 24/10/2021 21:25