KOPEČNÝ, Petr and Jiřina KLENKOVÁ. Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory (Speech therapy in homes for seniors). In Danielová, L., Linhartová, D. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE. první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 153-163. ISBN 978-80-7375-644-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory
Name in Czech Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory
Name (in English) Speech therapy in homes for seniors
Authors KOPEČNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina KLENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE, p. 153-163, 11 pp. 2012.
Publisher Mendelova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00060956
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7375-644-4
Keywords (in Czech) Komunikační schopnosti; dovednosti; domovy pro seniory; logopedická intervence; sociální služby
Keywords in English Communication abilities; Skills; Homes for seniors; Speech therapy; Social services
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Changed: 10. 2. 2014 12:06.
Abstract
Příspěvek se věnuje analýze poskytování podpory komunikačních schopností seniorům žijícím v zařízeních sociálních služeb. Domovy pro seniory jsou legislativně ukotveny v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a spadají do služeb sociální péče. Příspěvek zpřístupňuje výsledky dílčího kvantitativního šetření, které se prostřednictvím dotazníků pro vedoucí pracovníky zařízení a logopedy zaměřuje na stav uplatňování logopedické intervence v domovech pro seniory v České republice. Parciální výsledky výzkumu vypovídají o přístupech vedoucích pracovníků zařízení ke speciálně pedagogické podpoře komunikačních dovedností seniorů, informují o formách poskytované logopedické intervence a o jejím zahrnutí do individuálního plánu uživatelů. Předmětem výzkumného šetření je analýza logopedické intervence v domovech pro seniory.
Abstract (in English)
The paper deals with the analysis of providing support of communication skills to seniors who living in social services. Homes for seniors are legally enshrined in the Act on Social Services, No. 108/2006 Coll. as amended and fall under the social welfare services. The paper makes partial results of a quantitative survey which means questionnaires for leaders of the facility and speech therapists focused on the status of implementation of speech therapy in homes for seniors in the Czech Republic. Partial results of the research indicate the attitudes of leaders to special educational facilities to support the communication skills of seniors, provide information about forms of speech therapy and its inclusion in the individual plan of users. The subject of the research is the analysis of speech therapy in homes for seniors.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 11:34