FELŠŐCI, Marián, Jiří PAŘENICA, Roman MIKLÍK, Jiří JARKOVSKÝ and Jindřich ŠPINAR. Vliv věku, krevního tlaku, body mass indexu, základních laboratorních parametrů a ejekční frakce levé komory na hospitalizační mortalitu hypertoniků s akutním srdečním selháním (Influence of age, blood pressure, body mass index, laboratory parameters and left ventricular ejection fraction on in-hospital mortality of patients with hypertension and acute heart failure). Cardiology Letters. 2012, vol. 21, No 4, p. 288–294. ISSN 1338-3655.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv věku, krevního tlaku, body mass indexu, základních laboratorních parametrů a ejekční frakce levé komory na hospitalizační mortalitu hypertoniků s akutním srdečním selháním
Name (in English) Influence of age, blood pressure, body mass index, laboratory parameters and left ventricular ejection fraction on in-hospital mortality of patients with hypertension and acute heart failure
Authors FELŠŐCI, Marián (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Jiří PAŘENICA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Roman MIKLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jindřich ŠPINAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Cardiology Letters, 2012, 1338-3655.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30201 Cardiac and Cardiovascular systems
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00060964
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English hypertension; acute heart failure; in-hospital mortality
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 19. 9. 2012 09:36.
Abstract
Ověřit platnost obecně uznávaných ukazatelů krátkodobé mortality akutního srdečního selhání (SS) u podskupiny pacientů s nejčastější komorbiditou – hypertenzí. Metody: Byly použity data z univerzitního centra, která jsou součástí českého registru akutního SS. Soubor tvořilo 1253 konsekutivních pacientů hospitalizovaných za období prosinec 2004 – srpen 2007. Zjišťovali jsme vliv věku, body mass indexu (BMI), laboratorních parametrů, vstupní hodnoty tlaku krve (TK) a ejekční frakce levé komory (EFLK) na hospitalizační mortalitu pacientů s anamnézou předešlé hypertenze hospitalizovaných pro akutní SS. Finální soubor představovalo 843 nemocných hypertoniků (67 %) s hospitalizační mortalitou 14,0 % a průměrnou délkou hospitalizace 6,9 dne. Pacienti, kteří zemřeli za hospitalizace, byli starší, měli nižší hladinu hemoglobinu, vyšší vstupní i maximální sérový kreatinin, vyšší vstupní glykémií a maximální hladinu C-reaktivního proteinu (CRP) za hospitalizace, nižší BMI a nižší vstupní hodnoty TK i EF LK. V univariantní analýze byla hospitalizační mortalita nepříznivě ovlivněna stoupajícím věkem [odds ratio (OR) 1,28], vstupním TK < 120/80 mmHg (OR 6,40), EF LK méně než 20% (OR 2,09), narůstající hladinou vstupního kreatininu (OR 1,29), glykémie (OR 2,75), CRP (OR 1,10) a pozitivitou troponinu (OR 2,04). Protektivní vliv měly BMI > 25 kg/m2 (OR 0,48), EF LK více než 41 % (OR 0,41), hodnoty vstupního TK více než 140/90 mmHg (OR 0,40) s trvajícím efektem i u hodnot více než 180/110 mmHg (0,34). Závěr: Hospitalizační mortalita hypertoniků s akutním SS je spojena s celou řadou parametrů, ale největší význam má nízká vstupní hodnota krevního tlaku.
Abstract (in English)
Whether generally accepted predictors of in-hospital mortality in patients with acute heart failure (HF) are effective, also in the sub-population with previous hypertension is unclear. Methods: We used patient data from the single university centre that is participating in the Czech HF registry. Within the study period of December 2004 and August 2007 we enrolled 1253 patients with acute HF. After the selection of those with previous hypertension, we tested the influence of age, body mass index (BMI), laboratory parameters, the level of blood pressure (BP) on admission and left ventricular ejection fraction (LVEF) on in-hospital mortality. Results: In-hospital mortality of patients with acute HF and hypertension (n=843, 67%) was 14.0% with the mean length of hospital stay 6.9 days. Patients deceased during hospitalisation were older, with lower haemoglobin level, higher entry and maximal serum creatinine, glycaemia and C-reactive protein (CRP), lower BMI, entry BP and LVEF. In univariate analysis in-hospital mortality was worsened by age [odds ratio (OR) 1.28], BP < 120/80 mmHg at entry (OR 6.40), LVEF less than 20% (OR 2.09), increasing creatinine level (OR 1.29), glycaemia (OR 2.75) or CRP (OR 1.10) and by the positivity of troponin (OR 2.04). A protective influence was found in patients with BMI > 25 kg/m2 (OR 0.48), LVEF more than 41% (OR 0.41), entry BP more than 140/90 mmHg (OR 0.40) with positive influence even in patients with BP more than 180/110 mmHg (OR 0.34).Conclusion: In-hospital mortality of patients with acute HF and previous hypertension is associated with several factors. Probably the most important of these is low blood pressure at admission.
Links
MUNI/A/0811/2011, interní kód MUName: Genetické a elektrokardiografické faktory prognózy pacientů se srdečním selháním (Acronym: GESS)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:53