HORKÁ, Hana a Veronika RODRIGUEZOVÁ. Život pravěkých sběračů a lovců z pohledu environmentální výchovy. In XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Dimenze kurikula. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Život pravěkých sběračů a lovců z pohledu environmentální výchovy
Název anglicky Life of prehistoric pickers and hunters from the point of view of environmental education
Autoři HORKÁ, Hana a Veronika RODRIGUEZOVÁ.
Vydání XX. jubilejní konference ČAPV, sekce Dimenze kurikula, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Ideová a obsahová dimenze kurikula, biofilní orientace vzdělávání; historické vědomí, Bloomova taxonomie kognitivních cílů; vztah přírody a kultury; výukový program; zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky Ideological and content dimension of a curriculum; biophile focus in education; historical knowledge; Bloom’s taxonomy of cognitive objectives; relationship between nature and culture; educational programme; grounded theory
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., učo 34241. Změněno: 3. 1. 2013 13:20.
Anotace
Příspěvek ukazuje provázanost dějepisného vzdělávacího obsahu s environmentální problematikou. Autorský výukový program, věnovaný způsobu života pravěkých sběračů a lovců, který je postaven na konstruktivistických principech a jehož základem je kooperace, představuje realizovanou formu školního kurikula. Dějepisné téma žáci zkoumají v kontextu biofilní orientace vzdělávání. Záznam závěrečné slovní reflexe, který reprezentuje obsahovou dimenzi kurikula, byl podroben kvalitativní analýze a uveden do širších environmentálních souvislostí. Při empirickém zpracování žákovských artefaktů byla použita metodologie zakotvená ve zkoumaném jevu.
Anotace anglicky
The article deals with the linking of an educational content in history with an environmental topic. A specific educational programme, dedicated to the way of life of prehistoric pickers and hunters, which is built on constructivist principles and the basis of which is pupils’ cooperation, represents a realised form of a school curriculum. The pupils explore the historical topic in the context of a biophile focusing in education. A recording of a final verbal reflexion, which represents a content dimension of a curriculum, was subjected to a qualitative analysis and taken to a wider environmental context. In the empirical processing of the pupils’ artefacts, a methodology of the grounded theory was used.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 18:05