AL-SAHMANI, M., I. TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, L. ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA and Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu (Prognostic significance of morphology in multiple myeloma). Klinická onkologie. 2012, vol. 25, No 2, p. 103-109. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu
Name (in English) Prognostic significance of morphology in multiple myeloma
Authors AL-SAHMANI, M. (203 Czech Republic, guarantor), I. TRNAVSKÁ (203 Czech Republic), M. ANTOŠOVÁ (203 Czech Republic), L. ANTOŠOVÁ (203 Czech Republic), Jarmila KISSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), B. KAISAROVÁ (203 Czech Republic), Zdeněk ADAM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena BULIKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav PENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Roman HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická onkologie, 2012, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00057607
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) mnohočetný myelom; plazmocyty; morfologie; přežití; staging
Keywords in English multiple myeloma; plasma cell; morphology; survival; staging
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 27. 9. 2012 08:54.
Abstract
Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění způsobené klonální proliferací B buněk. Morfologické vyšetření se stanovením počtu plazmocytů v kostní dřeni patří mezi základní diagnostická kritéria i dnes. Cílem práce bylo ověřit, zda tato hodnocení mají prognostický význam i v éře nových léků. Materiál a metody: Do analýzy byly zařazeny dvě skupiny nemocných s MM. První skupinu tvořilo 45 nově diagnostikovaných nemocných s MM, kteří podstoupili primoléčbu thalidomidem (skupina T). Druhá skupina nemocných zahrnovala 86 pacientů v prvním relapsu MM bez autologní transplantace kostní dřeně, kteří byli léčeni protokoly s thalidomidem a bortezomibem v různých kombinacích (skupina B). Bylo hodnoceno procentuální zastoupení podtypů plazmocytů v kostní dřeni na základě progresivní analýzy nukleolu, chromatinu a nukleocelulárního poměru (N/C). Kombinace těchto tří prvků vytváří osm podtypů a čtyři subklasifikace plazmatických buněk. Výsledky: Zralé plazmatické buňky byly nalezeny u 53,3 % (skupina T) a 53,5 % (skupina B) nemocných, proplazmocyty I u 22,2 % (skupina T) a 24,4 % (skupina B) nemocných, proplazmocyty II u 22,2 % (skupina T) a 22,1 % (skupina B) nemocných a plazmablasty u 1,0 % (skupina T) a 0 % (skupina B). Nemocní, kteří po primoléčbě dosáhli léčebné odpovědi, měli statisticky významně vyšší počet proplazmocytů II proti skupině bez léčebné odpovědi (medián 37,0 % vs 11,0 %; p = 0,033). Nemocní skupiny B se zastoupením zralých plazmocytů pod 10 % měli i významně kratší dobu přežití než ostatní skupiny nemocných při rozdělení pomocí kvartilů. Nemocní skupiny B s infiltrací proplazmocytů I vyšší než medián 15 % měli kratší přežití (medián OS 50,3 měsíce vs 74,9 měsíce; p = 0,024) a totéž platilo pro hodnocení proplazmocytů II (medián OS 41,3 měsíce vs 74,9 měsíce; p = 0,011). Závěr: Počet plazmatických buněk v kostní dřeni zůstává základním diagnostickým kritériem MM i v době nových genomických analýz. Přesnější morfologické hodnocení 8 subtypů plazmatických buněk přináší dílčí prognostické informace, které spolu s jinými prognostickými faktory mohou dále upřesnit prognózu nemocných s mnohočetným myelomem.
Abstract (in English)
Multiple myeloma is the second most common hematological disease caused by clonal proliferation of B cells. Evaluation of number of plasmocytes in the bone marrow is still one of the basic diagnostic criteria. The aim of this study was to verify if this evaluation has prognostic value even in the era of new drugs. Two groups of MM patients were enrolled in this study. The group T - 45 newly diagnosed MM patients who underwent treatment with thalidomide. Group B - 86 patients in first relapse of MM without autologous transplantation of bone marrow that were treated with thalidomide and bortezomib in various combinations. Percentage of subtypes of plasmocytes in the bone marrow was evaluated based on progressive analysis of nucleus, chromatin and nucleo-cellular ratio (N/C). Results: Mature plasma cells were found in 53,3% (group T) and 53,5% (group B) of patients; proplasmocytes I were found in 22,2% (group T) and 24,4% (group B) of patients; proplasmocytes II were found in 22,2% (group T) and 22,1% (group B) of patients and plasmablasts in 1% (group T) and 0% (group B). Patients who reached treatment response after first treatment had statistically significant number of proplasmocytes II when compared to group without treatment response (median 37% vs. 11%, p = 0.033). Group B patients with mature plasmocytes below 10% had significantly shorter overall survival than other patients when comparison of quartiles was performed. Group B patients with higher infiltration of proplasmocytes I than median of 15% had lower overall survival (median 50,3 months vs. 74,9 months, p = 0,024); the same was true for evaluation of proplasmocytes II (median OS 41,3 months vs. 74,9 months, p = 0,011). Numerical evaluations of plasma cells in the bone marrow remain basic diagnostic criteria of MM even in the era of new genomics analyses. More precise morphological evaluation of 8 subtypes of plasma cells brings important prognostic information that is necessary for new protocols for immunomodulatory drugs and proteasome inhibitors.
Links
GAP304/10/1395, research and development projectName: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Czech Science Foundation
LC06027, research and development projectName: Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (Acronym: LC MGUS)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, University Research Centre - Czech Myeloma Group
MSM0021622434, plan (intention)Name: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, From classic prognostic markers to clinical applications in selected pharmacogenomic and pharmacoproteomic projects in multiple myeloma and monoclonal gammapathies
NS10406, research and development projectName: Vytvoření prognostického panelu u pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu s cílem zabránění transformace v maligní onemocnění.
Investor: Ministry of Health of the CR
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:00