KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě (Possibilities of Prevention of Addictive Behaviour at the Masaryk University). In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 140-152. ISBN 978-80-7375-644-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě
Name in Czech Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě
Name (in English) Possibilities of Prevention of Addictive Behaviour at the Masaryk University
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012, p. 140-152, 13 pp. 2012.
Publisher Mendelova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061003
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7375-644-4
Keywords (in Czech) dotazník; prevence; student; studie; univerzita; závislostní chování; zdraví
Keywords in English questionnaire; prevention; student; study; university; addictive behaviour; health
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 7. 2. 2013 17:22.
Abstract
Výzkumná studie analyzovala aktivity a úroveň protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. Dotazníkem bylo osloveno téměř 2200 prezenčních studentů. Více než pětina se na Univerzitě setkala s prevencí závislostí ve výuce, řídce na kolejích, vzdělávacích a zájmových akcích. K preventivnímu působení se využívají zejména monologicky vedené přednášky, schází zpětná vazba, pestrost nabídky a aktivní zapojení do projektů. Prevence na Univerzitě je zaměřena zejména na legální drogy, chybí návaznost, komplexnost, systematičnost a protidrogové poradenství. Téměř dvě třetiny oslovených považují univerzitní prevenci závislostí za užitečnou, desetina za nejasně vymezenou, ev. ztracený čas. Více než 90 % vzorku by si přálo vyhradit prevenci dostatek prostoru, rozšířit a zkvalitnit její realizaci.
Abstract (in English)
The research study has analyzed the level of activity and drug prevention at the Masaryk University. The questionnaires asked almost 2200 full-time students. More than a fifth of the University students met the prevention of addiction within prevention lectures, sparsely at the college or educational and special social events. Lectures in the form of monologues have been the most used forms of prevention given to students, feedback and diversity of supply and active involvement in projects have been the missing points. Prevention at the University is focused on legal drugs but it lacks continuity, comprehensiveness, systematic and anti-drug counselling. Almost two thirds of respondents consider the prevention offered by University to be a useful form of preventive strategies, one tenth defines it as vague, possibly lost time. More than ninety percent of the sample would like to give enough space to prevention, extend it and improve its implementation.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30. 1. 2023 13:49