Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. HRDLIČKA, Miloslav. Člen programové rady Vyšší justiční úředník (program Vyšší justiční úředník). Programová rada Vyšší justiční úředník (program Vyšší justiční úředník), 2019 - 2019.

  2016

  1. HRDLIČKA, Miloslav. § 22 - § 31 Zastoupení. In Petr Lavický. Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 113-141. Praktický komentář, Svazek I. ISBN 978-80-7478-986-1. 2016.

  2015

  1. HRDLIČKA, Miloslav. § 276 - § 302 Srážky ze mzdy. In Petr Lavický. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer. s. 48-81. ISBN 978-80-7478-988-5. 2015.
  2. HRDLIČKA, Miloslav. § 60 exekučního řádu, Srážky ze mzdy. In Petr Lavický. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer. s. 421-421. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. 2015.
  3. HRDLIČKA, Miloslav. § 66 - § 69 exekučního řádu. In Petr Lavický. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer. s. 425-433. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. 2015.
  4. LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně: MU. 272 s. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3. 2015.

  2014

  1. HRDLIČKA, Miloslav. Elektronizace jako trend pro moderní civilní proces. In Petr Lavický. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Brno: Masarakova univerzita. s. 123-128. ISBN 978-80-210-7686-0. 2014.
  2. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita. 268 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica. ISBN 978-80-210-7601-3. 2014.
  3. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 268 s. ISBN 978-80-210-7601-3. 2014.
  4. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA a Radim CHALUPA. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.
  5. DÁVID, Radovan a Miloslav HRDLIČKA. Zastoupení (§ 436 až § 449, § 457 až § 488). In Petr Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. (§ 1 až § 654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 1657-1677, 1692-1726, 56 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. 2014.

  2013

  1. HRDLIČKA, Miloslav. Aktuální otázky doručování do datové schránky v civilním soudním řízení. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, roč. 4, č. 8, s. 33-37. ISSN 1804-5383. 2013.
  2. HRDLIČKA, Miloslav. Bělohlávek, A. a kol. Nový občanský zákoník - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících - Recenze. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 21, č. 3, s. 431-432. ISSN 1210-9126. 2013.
  3. HRDLIČKA, Miloslav. Distanční spotřebitelská smlouva – nabídka a akceptace. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, roč. 4, č. 7, s. 34-36. ISSN 1804-5383. 2013.
  4. SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1. 2013.

  2012

  1. HRDLIČKA, Miloslav a Radovan DÁVID. Elektronizace podání. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s.,, roč. 9, č. 2, s. 6-12. ISSN 1214-7966. 2012.
  2. BENÁK, Jaroslav, Miloslav HRDLIČKA a Kateřina RONOVSKÁ. Nástroje nového občanského zákoníku směřující ke zvýšení důvěryhodnosti spolků v očích donorů a dalších subjektů. In Žatecká, Eva. Cofola 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19. 5. 2012 v Brně – the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita. s. 55-60. ISBN 978-80-210-5929-0. 2012.
  3. HRDLIČKA, Miloslav. Okamžik doručení do datové schránky soudu, skutečnosti známé soudu z jeho činnosti. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, roč. 3, č. 5, s. 21-23. ISSN 1804-5383. 2012.
  4. KYNCL, Libor, Jaroslav BENÁK, Vadim BENEŠ, Josef BUDÍK, Jozef ČENTÉŠ, Bedřich ČÍŽEK, Ľubomír ČUNDERLÍK, Martina HAVLIŠOVÁ, Simona HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, Miloslav HRDLIČKA, Denisa JINDŘICHOVÁ, Petr MRKÝVKA, Vladislav PAVLÁT, Otakar SCHLOSSBERGER, Pavel SCHRÁNIL, Mykola SIDAK, Andrea SLEZÁKOVÁ, Eva ŠULCOVÁ, Peter TKÁČ a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Poznej svého klienta - základní zásada finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 165 s. Řada teoretická, č. 433. ISBN 978-80-210-6085-2. 2012.
  5. HRDLIČKA, Miloslav. Vybrané aktuální problémy datových schránek. In Damian Czudek a kol. Sborník CEPS MU. 2012. vyd. Brno: MU BRNO. s. 76-80. ISBN 978-80-210-6162-0. 2012.
  6. HRDLIČKA, Miloslav a Jaroslav BENÁK. Způsoby financování NNO. In Quaere 2012 - Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. s. 325-333. ISBN 978-80-905243-0-9. 2012.

  2011

  1. HRDLIČKA, Miloslav a Jaroslav BENÁK. Datové schránky nestátních neziskových organizací. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. s. 1062-1068. ISBN 978-80-904877-7-2. 2011.
  2. HRDLIČKA, Miloslav. Dobré mravy a dobrá víra při uzavírání distančních smluv - vybrané problémy. In COFOLA 2011Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity29.4. - 1.5. 2011 v Brně. Brno: Masarykova univerzita. s. 70-78. ISBN 978-80-210-5582-7. 2011.
  3. FIALA, Josef, Markéta SELUCKÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Miloslav HRDLIČKA. European Private Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. USA, Rock Island, IL: East Hall Press. s. 125-131. ISBN 978-1-878326-20-1. 2011.
  4. HRDLIČKA, Miloslav. Hurdík, J., Lavický, P.: Systém zásad soukromého práva - Recenze. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 20:25