Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017. 252 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2.
 2. 2016

 3. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Judikatura NSS: Ochrana před nezákonným zásahem. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, 2016. ISSN 1211-4405.
 4. VOMÁČKA, Vojtěch a Lenka BAHÝĽOVÁ. Zvláštní režim procesu EIA pro vybrané prioritní stavby (k novele č. 256/2016 Sb.). České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, Neuveden, č. 3, s. 45-52. ISSN 1213-5542.
 5. 2015

 6. VOMÁČKA, Vojtěch, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář. Praha: C.H.BECK, 2015. 306 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-589-3.
 7. 2014

 8. RIGEL, Filip, Lenka BAHÝĽOVÁ, Veronika KUDROVÁ, Ondřej MORAVEC a Monika PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 820 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-550-3.
 9. 2013

 10. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Judikatura NSS: Účast veřejnosti ve správním a soudním řízení. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 82-87. ISSN 1211-4405.
 11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9.
 12. 2012

 13. PRŮCHOVÁ, Ivana a Lenka BAHÝĽOVÁ. K prevenci vzniku environmentálních újem. In Jančářová Ilona, Vomáčka Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-34. ISBN 978-80-210-6037-1.
 14. BAHÝĽOVÁ, Lenka a Ján BAHÝĽ. "Nakládání" s námitkami účastníků územního řízení - poznámka k jedné podivuhodné změně stavebního zákona. EPRAVO.CZ, 2012.
 15. BAHÝĽOVÁ, Lenka a Stanislav KADEČKA. Ochranná hluková pásma letišť v "pološeru" právní úpravy. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 20, 13-14, s. 476-483. ISSN 1210-6410.
 16. PRŮCHOVÁ, Ivana, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Zasady rozwoju przestrzennego jako instrument rozwiazywania kolizji interesów w ochronie środowiska. Ochrona Šrodowiska - Prawo i Polityka. Wroclaw: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Šrod., 2012, Neuveden, 1(67), s. 48-62. ISSN 1425-4530.
 17. 2011

 18. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy (podruhé). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 7, s. 237-241. ISSN 1211-4405.
 19. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Odpovědnost za ztráty na životním prostředí v mezinárodním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 3, s. 277-284. ISSN 1210-9126.
 20. PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
 21. 2010

 22. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Corrective Measures in Environmenal Law. In Cofola 2010 - key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1 s.
 23. BAHÝĽOVÁ, Lenka a Ján BAHÝĽ. Deliktní odpovědnost na úseku skládkování odpadů a řešení následků "živelného" skládkování. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2010, roč. 2010, č. 3, 6 s. ISSN 1210-4817.
 24. BAHÝĽOVÁ, Lenka. K odpovědnosti za ekologickou újmu ve smyslu zákona č. 167/2008 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi Journal for Legal Studies and Practice. Brno: Masarykova Univerzita, 2010, XVIII, č. 3, s. 277-282, 4 s. ISSN 1210-9126.
 25. BAHÝĽOVÁ, Lenka. MEAs a trestněprávní ochrana životního prostředí v ČR (vybrané aspekty). Trestní právo. 2010, roč. 2010, č. 11, 8 s. ISSN 1214-3758.
 26. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Nápravná opatření v právu životního prostředí. In Cofola 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 24 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 27. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Opatření obecné povahy podle zákona o ochraně přírody a krajiny. In JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., JUDr. David Sehnálek, Ph.D., JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2.
 28. BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2.
 29. PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5.
 30. ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7.
 31. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Vybrané otázky soudního přezkumu územních plánů. In Dny práva 2009. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 1960-1978. ISBN 978-80-210-4990-1.
 32. BAHÝĽ, Ján a Lenka BAHÝĽOVÁ. Využití ekonomických nástrojů při nakládání s autovraky. První. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. s. 238-247. ISBN 978-80-210-5370-0.
 33. 2009

 34. BAHÝĽOVÁ, Lenka. K odpovědnosti za ztráty na životním prostředí v Evropě. In COFOLA 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 62-79, 17 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 35. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadů ve světle judikatury Soudního dvora ES. In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 153-165, 12 s. ISBN 978-80-7097-752-1.
 36. RYBÁŘOVÁ, Lenka. Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti (recenze). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, XLII/2009, č. 4, 3 s. ISSN 0139-6005.
 37. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Towards Selected Problems of Liability for Enviromental Losses. In Cofola 2009 - key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 301-302. ISBN 978-80-210-4855-3.
 38. 2008

 39. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Stanislav KADEČKA, Milan GALVAS, Filip RIGEL, Petr POSPÍŠIL, Lukáš POTĚŠIL, Jana FILIPOVÁ, Lenka RYBÁŘOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Hana SVOBODOVÁ, Alena PŘIBYLÍKOVÁ, Antonín MLÁDEK a Petr POSPÍCHAL. Katalogizace zákonných ustanovení upravujících činnosti obcí s rozšířenou působností včetně inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy. 2008.
 40. RYBÁŘOVÁ, Lenka. Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadů. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2008, roč. 2008, č. 2, 45 s. ISSN 1213-5542.
 41. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Úloha celních orgánů při ochraně životního prostředí. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 1600-1611, 1910 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 42. 2005

 43. BAHÝĽ, Ján a Lenka RYBÁŘOVÁ. Nakládání s autovraky. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2005, roč. 2005, č.2, s. 19-46, 17 s. ISSN 1213-5542.
 44. HRIŇ, Pavel, Lenka RYBÁŘOVÁ a Ján BAHÝĽ. Nakladanie s vozidlami s ukončenou dobou životnosti. In Průchová, I. (ed.) Aktuální otázky práva životního prostředí. Brno: MU v Brně, 2005. s. 147-155, 8 s.
 45. RYBÁŘOVÁ, Lenka a Ján BAHÝĽ. Trvale udržitelný rozvoj a odpadové hospodářství. Zásady nakládání s autovraky. In Tomášková, E. Palatová, D. (eds.) Ekonomie, právo, management: Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: MU v Brně, 2005. s. 119-128, 11 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 19:21