Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. BONČKOVÁ, Helena. Evropská komise nemůže bez odůvodnění zamítnout evropskou občanskou iniciativu. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2017, IX., No 2, p. 19-20. ISSN 1804-2392.
 2. 2016

 3. BONČKOVÁ, Helena. Krátké nahlédnutí pod lucemburskou lidskoprávní pokličku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2016, VIII., No 10, p. 21. ISSN 1804-2392.
 4. 2015

 5. BONČKOVÁ, Helena. Představují vysoko instalované elektroměry v romských čtvrtích diskriminaci podle práva EU? Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2015, VII., No 11, p. 9-11. ISSN 1804-2392.
 6. 2014

 7. BONČKOVÁ, Helena. Máme právo být zapomenuti? Ano, řekl Soudní dvůr. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2014, roč. VI., No 5, p. 7-8. ISSN 1804-2392.
 8. BONČKOVÁ, Helena. Právo na život versus právo na smrt. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2014, roč. VI, No 6, p. 13. ISSN 1804-2392.
 9. BONČKOVÁ, Helena. The Free Movement of Goods: Czech and Slovak Supreme Courts' Preliminary References. In TÝČ, Vladimír, UHLÍŘOVÁ, Kateřina, VALDHANS, Jiří. Dny práva - 2013 - Days of Law. Sborník - Proceedings. Část II. Obchod se zbožím - mezinárodněprávní rámec a společná obchodní politika Evropské unie / Trade in Goods - its Regulation in International Law and Common Commercial Policy of the EU. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 6-11. ISBN 978-80-210-6809-4.
 10. BONČKOVÁ, Helena and Václav STEHLÍK. Unijní právo v aplikační praxi Nejvyššího soudu: vztah sympatie, antipatie či ambivalence? (European Union law in the case-law of the Supreme Court: relation of sympathy, antipathy or ambivalency?). In Stehlík Václav, Hamuľák, Ondrej, Jirásek, Jan, Bončková, Helena, Petr, Michal. Unijní právo před českými soudy. Praha: Leges, 2014. p. 79-131, 53 pp. ISBN 978-80-7502-040-6.
 11. BONČKOVÁ, Helena. Věc Avotinš proti Lotyšsku (Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí podle Nařízení Brusel I). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2014, roč. XVII, č. 3, p. 163-174. ISSN 1212-2211.
 12. 2013

 13. BONČKOVÁ, Helena. Judikatura v občanském a obchodním právu: Práce s judikaturou a právem Evropské unie. In BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. p. 435-438. ISBN 978-80-87284-35-3.
 14. BONČKOVÁ, Helena and Jan LASÁK. Judikatura v občanském a obchodním právu: Práce s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. In Michal Bobek, Zdeněk Kühn a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2013. p. 438-441. ISBN 978-80-87284-35-3.
 15. BONČKOVÁ, Helena. K důvodům zahájení řízení o předběžné otázce aneb nahlédnutí pod pokličku procesu podání a zodpovězení první předběžné otázky Nejvyššího soudu (On the Reasons of the Initation of Preliminary Ruling Procedure: Look under the Cover of the First Preliminary Question Submitted by the Czech Supreme Court). In STEHLÍK, Václav, HAMUĽÁK, Ondrej. Vybrané otázky aplikace práva EU na národní úrovni. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 33-45. ISBN 978-80-87382-51-6.
 16. BONČKOVÁ, Helena. Lidskoprávně z Lucemburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2013, roč. V., No 5, p. 8-10. ISSN 1804-2392.
 17. BONČKOVÁ, Helena. Lidskoprávně z Lucemburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2013, roč. V., No 4, p. 11-14. ISSN 1804-2392.
 18. BONČKOVÁ, Helena. Věc Lutsenko proti Ukrajině (Ohraničení možnosti omezení práv). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI., Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. XVI., No 1, p. 47-60. ISSN 1212-2211.
 19. BONČKOVÁ, Helena. Věc Maskhadova a další proti Rusku. Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, XVI, No 6. ISSN 1212-2211.
 20. BONČKOVÁ, Helena. Věc Nada proti Švýcarsku (Protiteroristické sankce Rady bezpečnosti a ochrana lidských práv). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI., Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. XVI., č. 3, p. 199-213. ISSN 1212-2211.
 21. BONČKOVÁ, Helena. Voting to the European Parliament in the Czech Republic: the Second-Order Elections. In KUŻELEWSKA, Elżbieta, KLOZA, Dariusz. Elections to the European Parliament as a Challenge for Democracy. European Integration and Democracy Series. Vol 2. Warszawa-Białystok: University of Białystok, 2013. p. 149-166. ISBN 978-83-7545-489-5.
 22. BONČKOVÁ, Helena. Způsoby přímé realizace závazků z tzv. vnějších smluv sjednávaných v rámci EU v právním řádu ČR. In Prezentace výstupu výzkumného projektu Ministerstva zahraničních věcí RM 03/01/11. 2013.
 23. 2012

 24. BONČKOVÁ, Helena. Co nového ve Štrasburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV, No 9, p. 9-10. ISSN 1804-2392.
 25. BONČKOVÁ, Helena. Co nového ve Štrasburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV., 7-8, p. 12-14. ISSN 1804-2392.
 26. SMEKAL, Hubert and Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU – stále s námi. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2012.
 27. BONČKOVÁ, Helena. Lidskoprávně z Lucemburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV., No 12, p. 13-16. ISSN 1804-2392.
 28. BONČKOVÁ, Helena. Listina základních práv EU v akci. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV., No 5, p. 13-14. ISSN 1804-2392.
 29. BONČKOVÁ, Helena. Povinnost filtrovat sociální sítě je v rozporou s unijním právem. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV., No 2, p. 11-12. ISSN 1804-2392.
 30. BONČKOVÁ, Helena. Tay Za v. Rada: Lidská práva v. lidská práva. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2012, roč. IV., No 3, p. 16-18. ISSN 1804-2392.
 31. BONČKOVÁ, Helena. The Effects of Mixed Agreements in the Legal Order of the Czech Republic. In Dny práva - 2012 - Days of Law, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 2012.
 32. 2011

 33. BONČKOVÁ, Helena and Milan ŽONDRA. Aplikace práva EU českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008. Část I. Obecné zásady (Application of EU law by Czech courts in civil caw matters in years 2004-2008. Part I. General Principles). Právní fórum, Praha: ASPI, 2011, roč. 8, č. 2, p. 45-58. ISSN 1214-7966.
 34. BONČKOVÁ, Helena and Milan ŽONDRA. Aplikace práva EU českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008. Část II. Nařízení (Application of EU law by Czech courts in civil law matters in years 2004 - 2008. Part II. Regulations). Právní fórum, Praha: ASPI, 2011, roč. 8, č. 3, p. 97-113. ISSN 1214-7966.
 35. BONČKOVÁ, Helena and Milan ŽONDRA. Aplikace práva EU českými soudy v soukromoprávních věcech v letech 2004 - 2008. Část III. Směrnice (Application of EU law by Czech courts in civil law matters in years 2004 - 2008. Part III. Directives). Právní fórum, Praha: ASPI, 2011, roč. 8, č. 4, p. 145-160. ISSN 1214-7966.
 36. BONČKOVÁ, Helena. Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu - zpráva z VI. odborného sympozia (Unjustitied enrichment in the case law of the Supreme Court - report from the 6th expert symposium). Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2011, vol. 2011, č. 1-2, p. 16-20. ISSN 1210-6348.
 37. BONČKOVÁ, Helena. Evropské občanství, kam kráčíš? Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III, No 3, p. 11. ISSN 1804-2392.
 38. BONČKOVÁ, Helena. Haas proti Švýcarsku. Právo na smrt podle Evropského soudu pro lidská práva. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III, No 2, p. 6-7. ISSN 1804-2392.
 39. BONČKOVÁ, Helena. Lidskoprávně z Lucemburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III., No 12, p. 15-16. ISSN 1804-2392.
 40. BONČKOVÁ, Helena. Lucemburské lidskoprávní poryvy: K výkladu Listiny základních práv EU. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III, No 9, p. 8-10. ISSN 1804-2392.
 41. BONČKOVÁ, Helena. Patentovat či nepatentovat - to je, oč tu běží? Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III., No 10, p. 11-12. ISSN 1804-2392.
 42. BONČKOVÁ, Helena. Soudní dvůr řekl "A dost!". K právu pobytu rodinných příslušníků. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III., No 6, p. 9-10. ISSN 1804-2392.
 43. BONČKOVÁ, Helena. Statistiky Soudního dvora EU. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III., No 4, p. 14-15. ISSN 1804-2392.
 44. BONČKOVÁ, Helena. Taláry ve službách režimu. Glosa k nálezu Ústavního soudu. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2011, roč. III., No 1, p. 15-17. ISSN 1804-2392.
 45. BONČKOVÁ, Helena. Věc Chodorkovskij proti Rusku (Omezení využitá k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena). Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, Praha : ASPI., Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, č. 4, p. 288-301. ISSN 1212-2211.
 46. 2010

 47. BONČKOVÁ, Helena. Boj proti terorismu a ochrana základních práv v EU - sága pokračuje. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2010, roč. II., č. 1, p. 8-9. ISSN 1804-2392.
 48. SMEKAL, Hubert and Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU (The Czech Republic and the "Opt-out" from the EU Charter). In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2010.
 49. BONČKOVÁ, Helena and Hubert SMEKAL. Česká republika a výjimka z Listiny základních práv Evropské unie. Studie Centra pro lidská práva a demokratizaci, 2010, vol. 2010, č. 1, p. 1-15.
 50. BONČKOVÁ, Helena. Dodržování zásady zákazu diskriminace – úkol pro národní soudy. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2010, roč. II., č. 3, p. 9-10. ISSN 1804-2392.
 51. BONČKOVÁ, Helena and Hubert SMEKAL. Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie (Fragmentation of Common Values? Opt-Outs from the Charter of Fundamental Rights of the European Union). Současná Evropa, 2010, vol. 2010, č. 2, p. 61-81. ISSN 1804-1280.
 52. BONČKOVÁ, Helena. Gäfgen proti Německu. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2010, roč. II., č. 6, p. 11. ISSN 1804-2392.
 53. BONČKOVÁ, Helena. Ladislav Cabada a kol. 2009. Evropa regionů, Plzeň: Aleš Čeněk, 223 stran (recenze). Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2010, No 1, p. 103-105. ISSN 1211-3247.
 54. BONČKOVÁ, Helena. Lidskoprávní žně v Lucemburku. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2010, roč. II., No 11, p. 7-8. ISSN 1804-2392.
 55. BONČKOVÁ, Helena. V případě vyhoštění afghánské ženy Švédsko poruší článek 3 Úmluvy. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2010, roč. II., No 9, p. 8. ISSN 1804-2392.
 56. BONČKOVÁ, Helena. "Výjimka" z Listiny základních práv EU: možné interpretace a dopady ("Opt-Out" from the Charter of Fundamental Rights of the EU: Possible Interpretations and Impacts). In Dny práva - 2010 - Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. The conference proceedings. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 2420-2432. ISBN 978-80-210-5305-2.
 57. 2009

 58. BONČKOVÁ, Helena. Česká výjimka z Listiny základních práv EU: skutečně výjimka? Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno: CLPD, 2009, roč. I., No 1, p. 6. ISSN 1804-2392.
 59. BONČKOVÁ, Helena. Zpráva z 3. odborného sympozia organizovaného NS ČR: Náhrada škody a s ní související otázky v judikatuře Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2009, vol. 2009, č. 9, p. 6-12. ISSN 1210-6348.
 60. BONČKOVÁ, Helena. 2. odborné sympozium NS ČR: Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora v Praze, 2009, vol. 2009, č. 1-2, p. 18-21. ISSN 1210-6348.
Display details
Displayed: 25. 4. 2019 20:10