Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ČURILA, Dušan. Právne odvetvia slovenského práva. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2022, 76 s. ISBN 978-80-89372-93-5.

  2020

  1. ČURILA, Dušan. Rovnosť a zásluhovosť v práve. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2020, 92 s. ISBN 978-80-89372-84-3.

  2014

  1. ČURILA, Dušan. Spravodlivosť ako právny termín v judikatúre NS ČR a jej nové výzvy po rekodifikácii súkromného práva. Online. COFOLA 2013 The Conference Proceedings Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 260-270, 10 s. ISBN 978-80-210-6625-0.

  2013

  1. ČURILA, Dušan. Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve. Brno: Dny práva – 2012 – Days of Law, Masarykova univerzita, 2013.
  2. ČURILA, Dušan. Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013, roč. 21, č. 2, s. 158-164, 6 s. ISSN 1210-9126.

  2012

  1. ČURILA, Dušan. Právna zodpovednosť člena dozornej rady. Zo súdnej praxe. Bratislava: Iura Edition, 2012, XVII., č. 10. ISSN 1335-177X.
  2. ČURILA, Dušan. Právo na informácie u spoločníkov obchodných spoločností. Zodpovedná firma v praxi. Bratislava, 2012, II., 1-2, s. 2-5. ISSN 1338-4791.
  3. ČURILA, Dušan. Recenze: Tryzna.J. Právní principy a právní argumentace: k vlyvu právních princípů na právní argumentaci při aplikaci práva. Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 96-98. ISSN 0032-6984.
  4. ČURILA, Dušan. Rovnosť ako právny termín vo vybranej ústavnej judikatúre Českej a Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, XIX, č. 1, s. 45-50. ISSN 1210-9126.
  5. ČURILA, Dušan. Rovnosť strán v rozhodovacej praxi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Online. Dny práva 2011 – Days of Law 2011 [online ]. Brno: Masarykova univerzita,, 2012. ISBN 978-80-210-4733-4.
  6. ČURILA, Dušan. Rovnosť v odmeňovaní v zdravotníctve Slovenskej republiky. Brno: Cofola 2012 The Conference Proceedings, Brno, 2012, s. 9-16. ISBN 978-80-210-5929-0.

  2011

  1. ČURILA, Dušan. Recenze: Ota Weinberger: Inštitucionalizmus. Nová teória konania, práva a demokracie. Právník. Ústav státu a práva AV ČR, 2011, č. 9. ISSN 0231-6625.
  2. ČURILA, Dušan. Retroaktivita a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na Slovensku. COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: MASARYK UNIVERSITY, 2011, roč. 1. edition, 7 s.
  3. ČURILA, Dušan. SLOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A FORMÁLNA SPRAVODLIVOSŤ VO VECI LAUTSI V. TALIANSKO. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: PrF MU Brno, 2011, s. 2801-2810. ISBN 978-80-210-5305-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 23:15