Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PLESKALOVÁ, Jana. Alternující členka komise pro obhajoby doktorských disertací ve vědním oboru Bohemistika Akademie věd České republiky. 2022 - 2024.
 2. FUMERTON, Patricia, Pavel KOSEK, Marie HANZELKOVÁ, Alena ANDRLOVÁ FIDLEROVÁ, Hana BOČKOVÁ, Veronika BROMOVÁ, Kateřina BŘEZINOVÁ, Iva BYDŽOVSKÁ, Jiří DUFKA, Piotr GROCHOWSKI, Věra FROLCOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Jitka MACHOVÁ, Hana GLOMBOVÁ, Romana MACHÁČKOVÁ, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ, Peter RUŠČIN, Kateřina SMYČKOVÁ, Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, Monika SZTURCOVÁ, Dmitrij TIMOFEJEV, Jan MALURA, Jana POLÁKOVÁ a Jana PLESKALOVÁ. Czech Broadside Ballads as Text, Art, Song in Popular Culture, c.1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press B. V., 2022. 498 s. ISBN 978-94-6372-155-4. doi:10.5117/9789463721554.
 3. KOSEK, Pavel, Michaela BOHÁČOVÁ, Veronika BROMOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Věra FROLCOVÁ, Jiří DUFKA, Martin DROZDA, Jana POLÁKOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI, Olga NAVRÁTILOVÁ a Hana BOČKOVÁ. Czech broadside ballads in the international context. Brno 8 - 10 September 2022. 2022.
 4. PLESKALOVÁ, Jana. Členka redakce Acta onomastica. 2022 - 2023.
 5. POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má : Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Výstava. 2022.
 6. POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Daniel DRÁPALA, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Marta KONDROVÁ, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: Katalog k výstavě / A Twelve Top Tree: Czech Religious Broadside Ballads and Pilgrimage Chapbooks: Exhibition catalogue. Ed. Michaela Boháčová. Brno: Moravské zemské muzeum,, 2022. 134 s. ISBN 978-80-7028-557-2.
 7. PLESKALOVÁ, Jana. Toponyma v představách jejich uživatelů. 2022.
 8. PLESKALOVÁ, Jana. Toponyma v představách jejich uživatelů. In Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 133–142. ISBN 978-80-280-0059-2.
 9. 2021

 10. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové rady doktorského studijního programu P7310 Filologie, studijního oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 0borová rada doktorského studijního programu P7310 Filologie, studijního oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, 2021 - 2022.
 11. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové rady programu Pomocné vědy historické na FF MU, typ doktorský. Oborová rada programu Pomocné vědy historické na FF MU, typ doktorský, 2021 - 2022.
 12. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové rady programu Český jazyk na FF MU, typ doktorský. 2021 - 2022.
 13. PLESKALOVÁ, Jana. Členka redakční rady časopisu Acta onomastica. Acta onomastica, 2021 - 2022. ISSN 1211-4413.
 14. PLESKALOVÁ, Jana. Členka vědecké rady FF MU. 2021 - 2022.
 15. NAVRÁTILOVÁ, Olga a Jana PLESKALOVÁ. Jazyk kramářských písní. In Historický text a jeho interpretace. 2021.
 16. PLESKALOVÁ, Jana. Jubileum Jana Balhara. In Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 97-99. ISSN 1803-7410.
 17. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj ženských pojmenování v českých zemích do poloviny 18. století. In Schůze Jazykovědného sdružení ČR. 2021.
 18. PLESKALOVÁ, Jana. Z historie českých příjmení. In Rusínová, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 133-141. ISBN 978-80-210-9883-1.
 19. PLESKALOVÁ, Jana. Z historie českých příjmení. In Přednáška na Letní škole slovanských (bohemistických) studií (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince); 2. 8. 2021. 2021.
 20. PLESKALOVÁ, Jana. Z historie ženských pojmenování v českých zemích. Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2021, roč. 72, č. 1, s. 142-150. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2021-0019.
 21. 2020

 22. PLESKALOVÁ, Jana. Odešel významný lingvista. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 4 s. ISSN 1803-7410.
 23. PLESKALOVÁ, Jana. Tradiční pomístní jména a jejich postavení v živé anoikonymii. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 61, č. 1, s. 175-184. ISSN 1211-4413.
 24. 2019

 25. PLESKALOVÁ, Jana. Jméno Jan v průběhu 12. – 21. století na území dnešní České republiky. In Pavlincová, Helena (ed.). FILOSOFIE JAKO ŽIVOTNÍ CESTA; AD HONOREM JAN ZOUHAR. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 146-152. ISBN 978-80-210-9457-4.
 26. PLESKALOVÁ, Jana a Olga NAVRÁTILOVÁ. K názorům na jazyk kramářských písní a nástin analýzy skutečného stavu. In Kramářské písně v brněnských historických fondech, FF MU, Brno, 22. 2. 2019. 2019.
 27. PLESKALOVÁ, Jana. Ke vztahům mezi tradiční a živou anoikonymií. In Variantnost v onymii a dialektech, 17.-18. ledna 2019, PedF MU, Brno. 2019.
 28. NAVRÁTILOVÁ, Olga a Jana PLESKALOVÁ. Language of broadside ballads from the 17th and 18th centuries. In Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, 11. – 13. září 2019, FF MU, Brno. 2019.
 29. PLESKALOVÁ, Jana. Z nejstarší brněnské urbanonymie. In Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2019. s. 222-228. ISBN 978-80-210-9298-3.
 30. PLESKALOVÁ, Jana. Z nejstarší brněnské urbanonymie. In LII. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 20. července – 17. srpna 2019, 2019. 2019.
 31. 2018

 32. PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen. In Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, vydavatelství , s. r. o., 2018. s. 119-134, 449, 18 s. ISBN 978-80-7577-698-3.
 33. PLESKALOVÁ, Jana. O praotci Čechovi a češtině. In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2018. s. 217-228. ISBN 978-80-210-8962-4.
 34. PLESKALOVÁ, Jana. O praotci Čechovi a češtině. In Jazykovědné sdružení v Ostravě. 2018.
 35. PLESKALOVÁ, Jana. Zvláštní cena děkana za tvůrčí čin. 2018.
 36. 2017

 37. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové komise st. oboru Český jazyk na FF MU. Oborová komise st. oboru Český jazyk na FF MU, 2017 - 2020.
 38. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové komise st. oboru Pomocné vědy historické na FF MU. Oborová komise st. oboru Pomocné vědy historické na FF MU, 2017 - 2020.
 39. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové rady doktorského studijního programu P7310 Filologie, studijního oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Oborová rada doktorského studijního programu P7310 Filologie, studijního oboru Český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, 2017 - 2020.
 40. PLESKALOVÁ, Jana. Členka redakční rady časopisu Acta onomastica. redakční rada časopisu Acta onomastica, 2017 - 2020.
 41. PLESKALOVÁ, Jana. Členka vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU, 2017 - 2020.
 42. PLESKALOVÁ, Jana. Definice osobních jmen a jejich druhů. In Předneseno dne 3.3. 2017 v rámci 2. ročníku Všeobecně zaměřeného kurzu Univerzity III. věku MU v akademickém roce 2016/2017. 2017.
 43. PLESKALOVÁ, Jana. „Nejstarší období češtiny“ z pohledu Hájkovy Kroniky české a historických faktů. In Li∫ka a czban. Sb. příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. s. 10-16. ISBN 978-80-7422-563-5.
 44. PLESKALOVÁ, Jana. O praotci Čechovi a češtině. In Přednáška na Letní škole slovanských (bohemistických) studií (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince); 27. 7. 2017. 2017.
 45. PLESKALOVÁ, Jana. O praotci Čechovi a češtině. In Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 223-234. ISBN 978-80-210-8567-1.
 46. 2016

 47. PLESKALOVÁ, Jana. Abionymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 22. ISBN 978-80-7422-480-5.
 48. PLESKALOVÁ, Jana. Antropolexém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 114. ISBN 978-80-7422-480-5.
 49. PLESKALOVÁ, Jana. Antroponymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 114-115. ISBN 978-80-7422-480-5.
 50. PLESKALOVÁ, Jana. Bionymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 168-169. ISBN 978-80-7422-480-5.
 51. PLESKALOVÁ, Jana. Deantroponymizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 295. ISBN 978-80-7422-480-5.
 52. PLESKALOVÁ, Jana. Detoponymizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 325. ISBN 978-80-7422-480-5.
 53. PLESKALOVÁ, Jana. Diakritický pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 331-332. ISBN 978-80-7422-480-5.
 54. PLESKALOVÁ, Jana. Dvoujmenná antroponymická soustava. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 383. ISBN 978-80-7422-480-5.
 55. PLESKALOVÁ, Jana. Eponym. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 436. ISBN 978-80-7422-480-5.
 56. PLESKALOVÁ, Jana. Etnonymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 439. ISBN 978-80-7422-480-5.
 57. PLESKALOVÁ, Jana. Fiktonym. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 478. ISBN 978-80-7422-480-5.
 58. PLESKALOVÁ, Jana. Fytonymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 560. ISBN 978-80-7422-480-5.
 59. PLESKALOVÁ, Jana. Hypokoristikum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 660-663. ISBN 978-80-7422-480-5.
 60. PLESKALOVÁ, Jana. Choronymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 666. ISBN 978-80-7422-480-5.
 61. PLESKALOVÁ, Jana. Jednojmenná antroponymická soustava. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 772-773. ISBN 978-80-7422-480-5.
 62. PLESKALOVÁ, Jana. Jméno po chalupě. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 780-781. ISBN 978-80-7422-480-5.
 63. PLESKALOVÁ, Jana. Kryptonym. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 938. ISBN 978-80-7422-480-5.
 64. PLESKALOVÁ, Jana. Křestní jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 939-943. ISBN 978-80-7422-480-5.
 65. PLESKALOVÁ, Jana. Metoda malých typů. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1020-1021. ISBN 978-80-7422-480-5.
 66. PLESKALOVÁ, Jana. Modelová klasifikace pomístních jmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1060-1062. ISBN 978-80-7422-480-5.
 67. PLESKALOVÁ, Jana. Modelová klasifikace vlastních jmen místních. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1062-1063. ISBN 978-80-7422-480-5.
 68. PLESKALOVÁ, Jana. Nabodeníčko. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1247. ISBN 978-80-7422-480-5.
 69. PLESKALOVÁ, Jana. Nekrolog. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1159-1160. ISBN 978-80-7422-480-5.
 70. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 71. KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Obrozenský pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1220-1222. ISBN 978-80-7422-480-5.
 72. PLESKALOVÁ, Jana. Oficiální osobní jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1231-1232. ISBN 978-80-7422-480-5.
 73. PLESKALOVÁ, Jana. Onomastická rekonstrukce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1239. ISBN 978-80-7422-480-5.
 74. PLESKALOVÁ, Jana. Onomastický atlas. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1239-1240. ISBN 978-80-7422-480-5.
 75. PLESKALOVÁ, Jana. Onomastika. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1240. ISBN 978-80-7422-480-5.
 76. PLESKALOVÁ, Jana. Onomastikon. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1241. ISBN 978-80-7422-480-5.
 77. PLESKALOVÁ, Jana. Onymické pole. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1243-1244. ISBN 978-80-7422-480-5.
 78. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický areál. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1244. ISBN 978-80-7422-480-5.
 79. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický formant. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1244. ISBN 978-80-7422-480-5.
 80. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický kontext. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1245. ISBN 978-80-7422-480-5.
 81. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický objekt. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1245. ISBN 978-80-7422-480-5.
 82. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický příznak. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1245-1246. ISBN 978-80-7422-480-5.
 83. PLESKALOVÁ, Jana. Onymický systém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1246. ISBN 978-80-7422-480-5.
 84. PLESKALOVÁ, Jana. Onymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1246. ISBN 978-80-7422-480-5.
 85. PLESKALOVÁ, Jana. Onymizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1247. ISBN 978-80-7422-480-5.
 86. PLESKALOVÁ, Jana. Parasystém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1290-1291. ISBN 978-80-7422-480-5.
 87. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1349-1351. ISBN 978-80-7422-480-5.
 88. PLESKALOVÁ, Jana. Primitivní pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1414-1416. ISBN 978-80-7422-480-5.
 89. PLESKALOVÁ, Jana. Přezdívka. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1472-1474. ISBN 978-80-7422-480-5.
 90. PLESKALOVÁ, Jana. Příjmí. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1482-1486. ISBN 978-80-7422-480-5.
 91. ŠLOSAR, Dušan a Jana PLESKALOVÁ. Raná stará čeština. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1526-1530. ISBN 978-80-7422-480-5.
 92. PLESKALOVÁ, Jana. Recenze knihy "Rudolf Šrámek: Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska. Brno: Masarykova universita, 2013, 222 s. ISBN 978-80-210-6298-6." Acta onomastica LV, Praha 2016, s. 367–370. ISSN 1211-4413. 2016.
 93. PLESKALOVÁ, Jana. Relační objekt. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1548-1549. ISBN 978-80-7422-480-5.
 94. PLESKALOVÁ, Jana. Soustava českých vlastních jmen místních. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1731-1732. ISBN 978-80-7422-480-5.
 95. KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Spřežkový pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1746-1750. ISBN 978-80-7422-480-5.
 96. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeské nekrology a jejich význam pro poznání nejstaršího období češtiny. In Letní škola slovanských studií, FF MU, 8. 8. 2016, Brno. 2016.
 97. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeské nekrology a jejich význam pro poznání nejstaršího období češtiny. In Jazykovědné sdružení Ostrava, 11. 3. 2016, Ostrava. 2016.
 98. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeské nekrology a jejich význam pro poznání nejstaršího období češtiny. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 175-184. ISBN 978-80-210-8207-6.
 99. PLESKALOVÁ, Jana. Strukturní typ slovanské oikonymie. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1764. ISBN 978-80-7422-480-5.
 100. KLOUDOVÁ, Martina a Jana PLESKALOVÁ. Šlechtický predikát. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1809. ISBN 978-80-7422-480-5.
 101. PLESKALOVÁ, Jana. Topolexém. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1877. ISBN 978-80-7422-480-5.
 102. PLESKALOVÁ, Jana. Toponyma jako kulturní hodnota a zdroj inspirace. In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. s. 58-68, 196-197, 13 s. ISBN 978-80-7464-843-4.
 103. PLESKALOVÁ, Jana. Toponymum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1877-1878. ISBN 978-80-7422-480-5.
 104. PLESKALOVÁ, Jana. Transonymizace. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1895. ISBN 978-80-7422-480-5.
 105. PLESKALOVÁ, Jana. Tříjmenná antroponymická soustava. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1903. ISBN 978-80-7422-480-5.
 106. PLESKALOVÁ, Jana. Vícejmenná antroponymická soustava. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1978. ISBN 978-80-7422-480-5.
 107. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména - třídění. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1993-1994. ISBN 978-80-7422-480-5.
 108. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno asimilované. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1996. ISBN 978-80-7422-480-5.
 109. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno církevní. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1997. ISBN 978-80-7422-480-5.
 110. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno deapelativní. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1997. ISBN 978-80-7422-480-5.
 111. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno deminutivní. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1997-1998. ISBN 978-80-7422-480-5.
 112. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno deonymické. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1998. ISBN 978-80-7422-480-5.
 113. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno eufemické. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1998. ISBN 978-80-7422-480-5.
 114. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno hyperkorektní. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1999. ISBN 978-80-7422-480-5.
 115. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno kontrahované. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1999. ISBN 978-80-7422-480-5.
 116. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno metaforické. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1999-2000. ISBN 978-80-7422-480-5.
 117. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno metonymické. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2000. ISBN 978-80-7422-480-5.
 118. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno osobní ochranné. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2006. ISBN 978-80-7422-480-5.
 119. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno přací. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2009. ISBN 978-80-7422-480-5.
 120. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno přímé. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2009. ISBN 978-80-7422-480-5.
 121. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno sakrální. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2010. ISBN 978-80-7422-480-5.
 122. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno tautologické. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2011. ISBN 978-80-7422-480-5.
 123. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jméno zkratkové. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2011-2012. ISBN 978-80-7422-480-5.
 124. PLESKALOVÁ, Jana. Významové třídění pomístních jmen. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2066. ISBN 978-80-7422-480-5.
 125. PLESKALOVÁ, Jana. Živé vlastní jméno. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2136. ISBN 978-80-7422-480-5.
 126. 2015

 127. PLESKALOVÁ, Jana. Antroponyma v Hájkově Kronice české. In Linka, Jan. Na okraj Kroniky české. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015. s. 27-36. Studia Hageciana ; 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
 128. PLESKALOVÁ, Jana. Česko-německé kontakty ve světle antroponymie českých zemí. Linguistica. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani, 2015, roč. 55, č. 1, s. 149-160. ISSN 0024-3922.
 129. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové rady doktorského studijního programu P7310 Filologie, studijního oboru Český jazyk, na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. 2015 - 2016.
 130. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. In Rusinová, E. Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS, 2015, s. 140-148. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 140-148. ISBN 978-80-210-7846-8.
 131. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. In Přednáška na LŠSS (roč. XLVIII), Brno. 2015.
 132. KOVÁŘ, Michal, Petr KARLÍK, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Hungarismy v češtině. In Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. Nový encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
 133. PLESKALOVÁ, Jana. Jan Hus a vývoj češtiny. In Vyžádaná přednáška po studenty třebíčského gymnázia (6.11.2015). Městská knihovna v Třebíči. 2015.
 134. PLESKALOVÁ, Jana. K periodizaci vývoje antroponym. In Valentová, Iveta. 19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28.-30. apríla 2014). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. s. 105-108. ISBN 978-80-224-1426-5.
 135. PLESKALOVÁ, Jana. Profesoru Šlosarovi k půljubileu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 3 s. Linguistica Brunensia 63, č. 2, s. 85-86. ISSN 1803-7410.
 136. PLESKALOVÁ, Jana. Toponyma jako kulturní hodnota a zdroj inspirace. In 1. ostravské onomastické setkání Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst, Ostrava, 6. října 2015. 2015.
 137. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj přezdívek v češtině. In Bálleková, Katarína; Králik, Ľubor; Múcsková, Gabriela. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: VEDA, 2015. s. 371-377. ISBN 978-80-224-1494-4.
 138. PLESKALOVÁ, Jana. Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 62, č. 1, s. 25-32. ISSN 1803-7429.
 139. 2014

 140. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní etapy vývoje antroponym v českých zemích. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 156-164. ISBN 978-80-210-6800-1.
 141. PLESKALOVÁ, Jana. K periodizaci vývoje antroponym. In 19. slovenská onomastická konferencia, Bratislava, 28.-30. 4. 2014. 2014.
 142. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ISBN 978-80-210-6938-1.
 143. 2013

 144. PLESKALOVÁ, Jana. Přezdívky v češtině. In Rusinova, Eva. Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 161-168. ISBN 978-80-210-6243-6.
 145. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v Hájkově Kronice české. In Na okraj Kroniky české. Konference k 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan (1533), Praha, 14.-15. listopad 2013. 2013.
 146. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj přezdívek v češtině. In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty – Slovensko, Častá-Papiernička 22.-23.4. 2013. 2013.
 147. 2012

 148. PLESKALOVÁ, Jana. Prakticky odborné texty a jejich jazyk v kontextu střední češtiny. In Čmejrková, S.; Hoffmanová, J.; Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. s. 213-217. ISBN 978-80-246-2121-0.
 149. PLESKALOVÁ, Jana. Příjmení typu Bednařík v češtině. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 163-169. ISSN 1803-7402.
 150. PLESKALOVÁ, Jana. Za prof. PhDr. Vincentem Blanárem, DrSc., dr. h. c. Acta Onomastika. Praha: UJČ AV ČR, 2012, roč. 53, č. 1, s. 406-408. ISSN 1211-4413.
 151. 2011

 152. PLESKALOVÁ, Jana. Prakticky odborné texty a jejich jazyk kontextu střední češtiny. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny ÚJČ). 2011.
 153. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000-2010. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 204 s. Studium ; sv. 34. ISBN 978-80-210-6056-2.
 154. 2010

 155. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové komise st. oboru Český jazyk na FF MU. 2010 - 2016.
 156. PLESKALOVÁ, Jana. Členka oborové komise st. oboru Pomocné vědy historické na FF MU. 2010 - 2016.
 157. PLESKALOVÁ, Jana. Členka redakční rady časopisu Acta onomastica. 2010 - 2016.
 158. PLESKALOVÁ, Jana. Členka vědecké rady FF MU. Vědecká rada FF MU, 2010 - 2016.
 159. PLESKALOVÁ, Jana a Petr KARLÍK. Historie oboru: jaký má smysl pro současnost? Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, roč. 93, 4-5, s. 171-179. ISSN 0027-8203.
 160. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní typy českých příjmení. In RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123-130. ISBN 978-80-210-5194-2.
 161. PLESKALOVÁ, Jana. Místopředsedkyně pracovní skupiny Filologie Akreditační komise MŠMT (do 30. 6. 2016). 2010 - 2016.
 162. PLESKALOVÁ, Jana. Petr a Karlík v průběhu 12.–21.století na území dnešní České republiky. In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ a Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Host, 2010. s. 388-393, 16 s. ISBN 978-80-7294-412-5.
 163. PLESKALOVÁ, Jana. Předsedkyně komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro humanitní a filologické vědy (9. sekce). 2010 - 2011.
 164. PLESKALOVÁ, Jana. Předsedkyně Rady Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny od praslovanštiny po současný stav (LC 546). 2010 - 2011.
 165. PLESKALOVÁ, Jana. recnze publikace "Tvoření nejstarších českých místních jmen". Linguistica Brunensia 58, 2010, 1-2, 204 stran, s. 379-382. ISBN 978-80-210-5027-3. MU, 2010.
 166. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeská hypokoristika a jejich praslovanské východisko. In VALENTOVÁ, Iveta a Juraj HLADKÝ. Lexika slovenskej onymie. Bratislava: JÚLŠ SAV, PdF TU, VEDA, 2010. s. 312-318. ISBN 978-80-224-1126-4.
 167. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In DAVID, Jaroslav, Michaela ČORNEJOVÁ a Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava, Brno: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. s. 397-404. ISBN 978-80-7368-779-3.
 168. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky. In Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. 2010.
 169. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj pravopisu ve staré češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 17-29, 480 s. ISBN 978-80-7294-508-5.
 170. 2009

 171. PLESKALOVÁ, Jana. Abionymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009. s. 10-11. ISBN 978-80-7204-560-0.
 172. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 173. PLESKALOVÁ, Jana. Antroponymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009. s. 252-254. ISBN 978-80-7204-560-0.
 174. PLESKALOVÁ, Jana. Bionymum (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009. s. 475. ISBN 978-80-7204-560-0.
 175. PLESKALOVÁ, Jana. Česká antroponyma v latinských textech 12. - 13. století. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 211-216. ISSN 1803-7402.
 176. PLESKALOVÁ, Jana. K pojmenovacím zvyklostem v období 12.-13. století. In Teoretické a komunikační aspekty proprií: prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 155-163, 8 s. ISBN 978-80-210-5102-7.
 177. PLESKALOVÁ, Jana. Příjmí (slovníkové heslo). In MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník. Brno: Akademické nakladatelství, 2009. s. 3302. ISBN 978-80-7204-560-0.
 178. PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 150 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF. ISBN 978-80-210-5015-0.
 179. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Eva MINÁŘOVÁ, Milan HARVALÍK, Martin OLOŠTIAK, Thorsten ANDERSSON, Vincent BLANÁR, Alexandra CIEŚLIKOWA, Friedhelm DEBUS, Isolde HAUSNER, Karlheinz HENGST, Pavol ODALOŠ, Willy VAN LANGENDONCK, Pavol ŽIGO, Naděžda BAYEROVÁ, Edward BREZA, Liliana DIMITROVA-TODOROVA, Miloslava KNAPPOVÁ, Sirkka PAIKKALA, Svatopluk PASTYŘÍK, Jana PLESKALOVÁ, Alexandra Vasilyevna SUPERANSKAYA, Václav BLAŽEK, Pavel BOHÁČ, Jaroslav DAVID, Ernst EICHLER, Stanislava KLOFEROVÁ, Milena ŠIPKOVÁ, Přemysl HAUSER, Ingeborg OHNHEISER, Libuše OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, Albrecht GREULE, Botolv HELLELAND, Krystyna NOWIK, Ewa JAKUS-BORKOWA, Fritz Frhr. LOCHNER VON HÜTTENBACH, Heinz-Dieter POHL, Walter WENZEL, Ewa WOLNICZ-PAWŁOWSKA a Jaroslav HUBÁČEK. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 300 s. ISBN 978-80-210-5102-7.
 180. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In Jazykovědné sdružení ČR (Praha). 2009.
 181. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. 2009.
 182. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině. In Jazykovědné sdružení ČR (Brno). 2009.
 183. 2008

 184. PLESKALOVÁ, Jana. Dílo Vlasty Pittnerové jako svědectví o pojmenovacích zvyklostech 19. století. PASTYŘÍK, S. a VÍŠKA, M. (ed.). In Onomastika a škola 8. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7041-167-4.
 185. PLESKALOVÁ, Jana. Příspěvek k tvoření staročeských antroponym. JANYŠKOVÁ, I. - KARLÍKOVÁ, H. (ed.). In Varia Slavica. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 171-174. ISBN 978-80-7106-943-0.
 186. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj dvoujmennosti v češtině. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 167-177. ISBN 978-80-210-4618-4.
 187. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj pravopisu ve staré češtině. Bohemistyka. 2008, VIII, 1-4, s. 321-338. ISSN 1642-9893.
 188. 2007

 189. PLESKALOVÁ, Jana. Das tschechische Personennamensystem. Brendler, A. - Brendler, S. (ed.). In Europaeische Personennamensysteme. Hamburg: baar, 2007. s. 741-748. Europaeische Personennamensysteme 1. ISBN 978-3-935536-65-3.
 190. PLESKALOVÁ, Jana. Historická gramatika. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 121-149. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 191. PLESKALOVÁ, Jana. Hypokoristika v češtině. RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednáíšky a besedy z XL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 150-156. ISBN 978-80-210-4315-2.
 192. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikografie. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 164-198. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 193. OSOLSOBĚ, Klára. Matematická lingvistika. In KRČMOVÁ, Marie, Radoslav VEČERKA, Jana PLESKALOVÁ a Petr KARLÍK. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 447-466. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 194. KARLÍK, Petr. Mluvnictví od konce druhé světové války 1945 do prvních let 21. století. In PLESKALOVÁ, Jana, Petr KARLÍK, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 62-113. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 195. PLESKALOVÁ, Jana. Nabodeníčka v české lingvistické terminologii. Slavica Slovaca. Bratislava: SAV, 2007, roč. 42, č. 2, s. 147-151. ISSN 0037-6787.
 196. ŠRÁMEK, Rudolf. Onomastika. In PLESKALOVÁ, Jana, Marie KRČMOVÁ, Petr KARLÍK a Radoslav VEČERKA. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 377-425. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 197. PLESKALOVÁ, Jana. Pravopis - od počátků do začátku národního obrození. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 499-515. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 198. PLESKALOVÁ, Jana. První svazek Slovníku pomístních jmen (recenze). Naše řeč. 2007, roč. 90, č. 1, s. 37-40. ISSN 0027-8203.
 199. ZIKOVÁ, Markéta. Slovotvorba. Počátek 21. století. In KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ, Radoslav VEČERKA a Marie KRČMOVÁ. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 273-277. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 200. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj spisovné češtiny. PLESKALOVÁ, J. et al. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 473-498, 27 s. Academia. ISBN 978-80-200-1523-5.
 201. 2006

 202. PLESKALOVÁ, Jana. Dějiny české jazykovědné bohemistiky. Janyšková, I. - Karlíková, H. In Studia etymologica Brunensia 3. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 343-347. ISBN 80-7106-997-3.
 203. PLESKALOVÁ, Jana. Grafická podoba staré češtiny. Krmíčková, H. et al. (ed.). In Querite primum regnum Dei. Brno: Matice moravská, 2006. s. 171-179. ISBN 80-86488-35-7.
 204. PLESKALOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 94-99. ISBN 80-210-4009-2.
 205. 2005

 206. PLESKALOVÁ, Jana. členka redakce časopisu Acta Onomastica (vydává ÚJČ AV ČR). 2005.
 207. PLESKALOVÁ, Jana. členka vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR. 2005.
 208. PLESKALOVÁ, Jana. expertízy: jeden posudek návrhu projektu pro GA ČR a jeden pro Slovensko (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied). 2005.
 209. PLESKALOVÁ, Jana. Jan Hus a nabodeníčka. Čmejrková, S. a Svobodová, I. (eds.). In Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 283-287. ISBN 80-86496-23-6.
 210. PLESKALOVÁ, Jana. K základům českého pravopisu. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 107-111. ISBN 80-210-3738-5.
 211. PLESKALOVÁ, Jana. Několik poznámek k lékařské terminologii druhé poloviny 18. století. Nejedlý, P. - Vajdlová, M., eds. In Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 291-295. ISBN 80-86496-20-1.
 212. PLESKALOVÁ, Jana. Oponentský posudek disertační práce Aleny Černé Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich příznaků a projevů, Praha 2005, 246 str. + přílohy. Obhajoba se uskutečnila v prosinci 2005. 2005.
 213. PLESKALOVÁ, Jana. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, s. 196-197. ISSN 0231-7567.
 214. PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška na Letní škole slovanských studií (38. běh - 17.8. 2005): K základům českého pravopisu. 2005.
 215. PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška na mezinárodním etymologickém sympóziu (pořadatel - Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno 6.-8. 9. 2005): Dějiny české jazykovědné bohemistiky (8.9. 2005). 2005.
 216. PLESKALOVÁ, Jana. Přednáška v českém centru ve Vídni u příležitosti prezentace nejúspěšnějších knih vydaných ve spolupráci česko-rakouské. Jazykovědné zájmy J.V. Zlobického. 5.10. 2005. 2005.
 217. 2004

 218. PLESKALOVÁ, Jana. Deminutivní pomístní jména v češtině. Karlík,P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Sborník studií na počest Z. Rusínové. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 373-378. ISBN 80-210-3373-8.
 219. PLESKALOVÁ, Jana. Die aeltesten tschechischen Woerter und ihre Bedeutung fuer die Anfangsperiode des Tschechischen. Lehmann, V. - Udolph, L. (eds.). In Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift fuer K. Gutschmidt zum 65. Geburtstag. Muenchen: Muenchen, 2004. s. 397-401. ISBN 3-87690-808-6.
 220. PLESKALOVÁ, Jana. Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického : Die sprachwissenschaftlichen Interessen Josef Valentin Zlobickýs. Vintr, J.-Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : Wiener Anteil an den Anfaengen der tschechischen nationalen Erneuerung. Praha: Praha, 2004. s. 61-69, 159, 21 s. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození... ISBN 80-200-1183-8.
 221. VOJTOVÁ, Jarmila. K přejímkám v nářečí. In KARLÍK, Petr a Jana PLESKALOVÁ. Život s morfémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 179-184. ISBN 80-210-3373-8.
 222. PLESKALOVÁ, Jana. recenze knihy: M. Knappová - Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 2004, roč. 73, č. 1, s. 208-209. ISSN 0037-6736.
 223. PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození. In Studia Moravica I. Olomouc: Olomouc, 2004. s. 53-57. ISBN 80-244-0845-7.
 224. 2003

 225. PLESKALOVÁ, Jana. Analogie v morfologickém vývoji českých a slovenských substantiv. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav 2. Bratislava: Kartprint, 2003. s. 241-248. ISBN 80-88870-39-9.
 226. PLESKALOVÁ, Jana. Onomastika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Češtinář. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury UHK, 2003, roč. 13, 2002-2003, s. 3-6. ISSN 1211-6874.
 227. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. s. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
 228. PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Přetisk. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 149 s. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2733-9.
 229. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj českého pravopisu. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 102-111. ISBN 80-210-3160-3.
 230. 2002

 231. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Adjektivum deadjektivní. In Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LN, 2002. s. 23. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X.
 232. KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X.
 233. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X.
 234. PLESKALOVÁ, Jana. Jména slovanská. Rzetelska-Feleszko, E. a Cieslikowa, A., red. In Slowianska onomastyka - encyklopedia, Tom I. Warszawa-Kraków: TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE, 2002. s. 304. Slowianska onomastyka - encyklopedia, Tom I. ISBN 83-907328-7-4.
 235. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině. Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 128-135. ISBN 80-210-2885-8.
 236. 2001

 237. PLESKALOVÁ, Jana. Niva v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. In Niva z multidisciplinárního pohledu. Brno: Přírodovědecká fakulta MU a Geodest Brno, 2001. s. 127-128. ISBN Interní tisk.
 238. PLESKALOVÁ, Jana. Nový pohled na stará slovanská antroponyma. Slavia. Praha, 2001, roč. 70, s. 153-160. ISSN 0037-6736.
 239. PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Brno: Vydavatelství MU, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2733-9.
 240. PLESKALOVÁ, Jana. 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Naše řeč. Praha: ÚČJ AV ČR, 2001, roč. 84,, s. 151-153. ISSN 0027-8203.
 241. 2000

 242. PLESKALOVÁ, Jana. Česká pomístní jména v diachronním pohledu. Acta onomastica. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, roč. 40,, s. 186-195. ISSN 1211-4413.
 243. PLESKALOVÁ, Jana. K některým mechanismům a zákonitostem při kompozici slovanských antroponym. Slowiańskie composita antroponimiczne, Rozprawy slawistyczne. Lublin: Wyd. Uniwersytetu M.Curie-Sklodowskiej, 2000, č. 16, s. 199-203. ISSN 0860-2387.
 244. PLESKALOVÁ, Jana. K počátkům českého pravopisu. Listy filologické. Praha: AV ČR, 2000, roč. 122, 3-4, s. 167-175. ISSN 0024-4457.
 245. PLESKALOVÁ, Jana. K problémům onomastické terminologie. In Čeština - univerzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 41-46. ISBN 80-210-2262-0.
 246. PLESKALOVÁ, Jana. K životnímu jubileu Dušana Šlosara. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2000, roč. 83, č. 4, s. 216-217. ISSN 0027-8203.
 247. PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší česká pomístní jména. In Olivová-Nezbedová, L. aj.,eds., Onomastické práce IV, Sb. rozprav k 70. narozeninám prof. PhDr. I.Lutterera, CSc. Praha, 2000. s. 408-411. ISBN 80-901673-9-X.
 248. PLESKALOVÁ, Jana. O tzv. parasystému. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48,, s. 41-46. ISSN 0231-7567.
 249. 1999

 250. PLESKALOVÁ, Jana. K počátkům českého pravopisu. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1999, roč. 122, 3/4,, s. 167-175. ISSN 0024-4457.
 251. 1998

 252. PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých antroponym tzv. krácením. In Najnowsze przemiany nazewnicze. 1. vyd. Warszawa: Energeia, 1998. s. 323-326.
 253. PLESKALOVÁ, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. 1. vyd. Brno: MU, 1998. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF č. 317. ISBN 80-210-1878-X.
 254. 1997

 255. PLESKALOVÁ, Jana. Český jazykový atlas II. In BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas II. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 68-112. ISBN 80-200-0574-9.
 256. PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší období češtiny ve světle osobních jmen. Přednášky a besedy z XXX. běhu LŠSS. Brno: MU, 1997, s. 102-106.
 257. PLESKALOVÁ, Jana. 1. Nářečí. In Moravskobudějovicko, Jemnicko. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997. s. 351-362. 65. ISBN 80-85048-75-2.
 258. 1996

 259. PLESKALOVÁ, Jana. O úloze tzv. hypokoristik v nejstarším období češtiny. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1996, roč. 79, č. 4, s. 204-206. ISSN 0027-8203.
 260. PLESKALOVÁ, Jana. Význam nejstarších českých antroponym pro výuku češtiny. In 12.slovenská onomastická konferencia a 6.seminár Onomastika a škola. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 1996. s. 181-184. ISBN 80-88885-04-3.
 261. PLESKALOVÁ, Jana. Základní problémy rekonstrukce bohemik. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1996, roč. 36, č. 1, s. 202-206. ISSN 1211-4413.
 262. PLESKALOVÁ, Jana. 223. Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Slavisch. In: Namenforschung, Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Herausgegeben von E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger, L. Zgusta. In Namenforschung, Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin - New York: II. Walter de Gruyter, 1996. s. 1447-1451. ISBN 3-11-014879-X.
 263. 1995

 264. PLESKALOVÁ, Jana. Bibliografie prací Dušana Šlosara za léta 1953 - 1994. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. s. 9-28. ISBN 80-85834-39-1.
 265. PLESKALOVÁ, Jana. Jubileum Dušana Šlosara. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. s. 5-9. ISBN 80-85834-39-1.
 266. PLESKALOVÁ, Jana. K rozdílům mezi českými, moravskými a slezskými pomístními jmény. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 248-251. ISSN 1210-9339.
 267. PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší česká antroponyma se sufixem -k. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 44, A 43, s. 75-80. ISSN 0231-7567.
 268. PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší typy českých deadjektivních antroponym utvořených konverzí. In Pocta Dušanu Šlosarovi. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. s. 66-71. ISBN 80-85834-39-1.
 269. ŠLOSAR, Dušan a Jana PLESKALOVÁ. Specifičnost bohemistiky jakožto lingvistiky mateřského jazyka.B: Diachronní disciplíny. In Univerzity na prahu nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 135-142. 2. ISBN 80-210-1266-8.
 270. 1994

 271. PLESKALOVÁ, Jana. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. SPFFBU. Brno: MU, 1994, A 42, č. 1, s. 53-59. ISSN 0231-7567.
 272. 1993

 273. PLESKALOVÁ, Jana. O tvoření českých pomístních jmen. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 1993, roč. 53, č. 3, s. 193-200. ISSN 0037-7031.
 274. PLESKALOVÁ, Jana. Slovotvorné adaptace německých pomístních jmen v české anoikonymii. In Acta Universitatis Lodziensis. 1. vyd. Lódz: Univ., 1993. s. 221-224. Folia linguistica 27.
 275. PLESKALOVÁ, Jana. Zu den spezifischen Zeichen des onymischen Systems. In Onymische Systeme. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993. s. 35-37. ISBN 80-7041-780-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 07:37