Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SCHWARZ, Michal a Thi My Dieu NGUYEN. Další východiska ekologických modernizací ve Vietnamu. Odpadové fórum. 2021, roč. 22, č. 11, s. 30-31. ISSN 1212-7779.
 2. SCHWARZ, Michal a Thi My Dieu NGUYEN. Jihovýchodní Asie na přelomu pandemie. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 2021, roč. 2021, č. 3, s. 34-43. ISSN 1805-3246.
 3. SCHWARZ, Michal a Thi My Dieu NGUYEN. Korean Values in Foreign Investment: Comparison of Ethical Principles in Korean Companies in Czech Republic/EU and Vietnam. In Dimensions of Business Language and Culture, DOBLAC 2021, Katowice, 15.-16. 4. 2021. 2021.
 4. NGUYEN, Thi My Dieu a Michal SCHWARZ. Nové aplikace a udržitelnost ve vietnamském environmentálním výzkumu. Odpadové fórum. 2021, roč. 2021, č. 10, s. 36-37. ISSN 1212-7779.
 5. SCHWARZ, Michal a Thi My Dieu NGUYEN. Súvislosti klimatických zmien na území Ázie. Green Magazine. 2021, roč. 5, č. 3, s. 20-23. ISSN 2585-7193.
 6. NGUYEN, Thi My Dieu a Michal SCHWARZ. Vietnam and Southeast Asia Experiences with COVID-19 : Development and SWOT Analysis. In 10th International Conference of Oriental Studies : Global and Local Perspectives, Warsaw: Polish Academy of Sciences – University of Warsaw, 15.-16. 11. 2021. 2021.
 7. 2020

 8. NGUYEN, Thi My Dieu. Nâng cao kỹ năng thực thi nghiệp vụ hành chính của đội ngũ công chức, viên chức văn phòng cấp xã. In Xây dựng văn phòng uỷ ban nhân dân cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương. 2020.
 9. 2018

 10. NGUYEN, Thi My Dieu. Bảo quản kỹ thuật số trong môi trường điện toán đám mây. In Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh công nghiệp 4.0: Thực trạng - Giải pháp. Vietnam: Ho Chi Minh City National University Publishing House, 2018. s. 118-131. ISBN 978-604-73-6523-4.
 11. NGUYEN, Thi My Dieu. Chia sẻ thông tin: giải pháp mới cho hoạt động quản lý và khai thác thông tin trong các cơ quan nhà nước. In Tra Vinh University. Đổi mới tổ chức quản lý và phương thức khai thác thông tin hồ sơ tài liệu lưu trữ thời văn phòng hiện đại. Vietnam: Agricultural Publishing House, 2018. s. 200-209. ISBN 978-604-60-2869-7.
 12. NGUYEN, Thi My Dieu. Chính sách quản lý hồ sơ trong kỷ nguyên công nghệ số của Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ (NARA). Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam. Vietnam, 2018, roč. 2018, č. 10, s. 74-80. ISSN 0866-7365.
 13. 2017

 14. NGUYEN, Thi My Dieu. Hiểu thêm về mã hồ sơ điện tử. Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam. Vietnam, 2017, roč. 2017, č. 12, s. 2-7. ISSN 0866-7365.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 14:47