Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. NOVÁKOVÁ, Jana. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8.
 2. NOVÁKOVÁ, Jana. Cena děkana: Analýza socioedukativních aspektů vzdělávacího procesu jedinců s poruchou autistického spektra. Děkan Pedagogické fakulty, 2013.
 3. 2012

 4. NOVÁKOVÁ, Jana. Jak vrstevníci přijímají své spolužáky s poruchou autistického spektra? Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012, roč. 137, č. 01, s. 36-40. ISSN 0323-0449.
 5. NOVÁKOVÁ, Jana. Pohled pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 69-76. ISBN 978-80-210-6101-9.
 6. NOVÁKOVÁ, Jana. Průběh a náplň rané intervence u dětí s autismem. In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 267-292. ISBN 978-80-210-5880-4.
 7. NOVÁKOVÁ, Jana. Šikana žáků s poruchou autistického spektra. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS,, 2012. s. 435-444. ISBN 978-80-904877-9-6.
 8. NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: MU, 2012. s. 405-423. ISBN 978-80-210-5941-2.
 9. NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické interakce a šikana žáků s Aspergerovým syndromem. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 10. NOVÁKOVÁ, Jana. Vrstevnické vztahy žáků s poruchou autistického spektra jako jeden z faktorů úspěšného inkluzivního vzdělávání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 261-269. ISBN 978-80-210-5995-5.
 11. 2011

 12. NOVÁKOVÁ, Jana. Alternativní vzdělávání osob s poruchou autistického spektra. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2011, roč. 135, č. 3, s. 25-28. ISSN 0323-0449.
 13. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Autistické centrum. Webová strana poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011.
 14. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Edukační a terapeutická intervence u žáků s poruchou autistického spektra. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 269-281. 329. publikace (Paido). ISBN 978-80-7315-219-2.
 15. NOVÁKOVÁ, Jana. Nácviky sociálních dovedností jako součást inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011. s. 240-255. ISBN 978-80-7315-216-1.
 16. NOVÁKOVÁ, Jana. Nácviky sociálních dovedností jako součást inkluzivního vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
 17. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Poruchy autistického spektra – studijní materiál multimediálního charakteru [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. online apl.
 18. NOVÁKOVÁ, Jana. Přijetí nebo odmítnutí žáků s poruchou autistického spektra v inkluzivním vzdělávání? In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 97-106. ISBN 978-80-210-5663-3.
 19. BAZALOVÁ, Barbora a Jana NOVÁKOVÁ. Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 261-270. ISBN 978-80-210-5731-9.
 20. 2010

 21. NOVÁKOVÁ, Jana. Son-Rise program a důvody rodičů pro jeho volbu. In Pančocha, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 135-140, 5 s. ISBN 978-80-210-5340-3.
 22. NOVÁKOVÁ, Jana a Barbora BAZALOVÁ. Žáci s autismem a inkluze: je to možné? In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 307-314. ISBN 978-80-210-5383-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 00:06