Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, č. 1, s. 65-83. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-1-4.
 2. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zveřejnění věci veřejným ochráncem práv jako sankce. In Cofola 2019. 2019.
 3. 2018

 4. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany osob dotčených stavebními záměry. In KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ.. COFOLA 2017: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 133-150, 18 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
 5. SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Hranice mezi žalobními typy podle soudního řádu správního v kontextu (nejen) souhlasů podle stavebního zákona. MUNI Law Working Paper, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 2018, 2018.01, s. 1-33. ISSN 2336-4785.
 6. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Možnosti soudního přezkumu činnosti ombudsmana. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. s. 314-319, 6 s. ISBN 978-80-7160-484-6.
 7. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Možnosti soudního přezkumu činnosti ombudsmana. In Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2018. 2018.
 8. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Pravidla vztahující se na činnost veřejného ochránce práv a kritéria uplatnitelná na užití jeho volné úvahy. MUNI Law Working Paper, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 2018, 2018.02, s. 1-18. ISSN 2336-4785.
 9. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Problematické aspekty výkonu působností veřejného ochránce práv svěřených mu ke dni 1. 1. 2018. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
 10. CHAMRÁTHOVÁ, Anna a Tomáš SVOBODA. Veřejný ochránce práv jako monokratický orgán. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2018, roč. 27, č. 4, s. 20-32. ISSN 1802-3843.
 11. POTĚŠIL, Lukáš, Anna CHAMRÁTHOVÁ, David HEJČ, Kateřina FRUMAROVÁ, Olga POUPEROVÁ, Pavel MATES, Lukáš GLASER, Miroslav MOCEK a Klára NORKOVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. Praha: Leges, 2018. 320 s. praktik. ISBN 978-80-7502-213-4.
 12. 2017

 13. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany osob dotčených stavebními záměry. In Cofola 2017. 2017.
 14. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Difficulties with the defence against illegal constructions by people affected by them. In A jogtudomány sajátossága (Peculiarities of Jurispridence). 2017.
 15. KLIKOVÁ, Alena a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Veřejný ochránce práv jako nástroj ochrany subjektivních práv. In Soňa Skulová, Lukáš Potěšil a kol.. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s.r.o., 2017. s. 110-114, 5 s. Právní instututy. ISBN 978-80-7400-647-0.
 16. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Veřejný ochránce práv jako připomínkové místo u reformy správního trestání. In Právní prostor. : Právní prostor, 2017. ISSN 2336-4114.
 17. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Vztahuje se na činnost veřejného ochránce práv správní řád? In LENHART, Michal, Josef ANDRAŠKO a Juraj HAMUĽÁK. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. s. 580-584, 5 s. ISBN 978-80-7160-445-7.
 18. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Vztahuje se na činnost veřejného ochránce práv správní řád? In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2017. 2017.
 19. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zakotvení veřejného ochránce práv v Ústavě ČR. Právní rozhledy, C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 18, s. 634-638. ISSN 1210-6410.
 20. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zakotvení veřejného ochránce práv v Ústavě ČR. In Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
 21. SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Žaloba podle § 66 odst. 4 s.ř.s. pro prosazování ochrany životního prostředí. In HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol.. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 205-221, 17 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 22. 2016

 23. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Soňa Skulová, Alena Kliková, Jiří Valdhans. Dny práva 2015 - Days of law 2015, Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 141-153, 13 s. ISBN 978-80-210-8200-7.
 24. SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Nad možností vzniku újmy při výkonu působnosti veřejného ochránce práv. In Tereza Kyselovská, Michal Chorvát, Vojtěch Kadlubiec, Nelly Springinsfeldová, Alica Virzdeková, Klára Drličková. Cofola 2016 (Sborník z konference). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 570-577, 8 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
 25. SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Nad možností vzniku újmy při výkonu působnosti veřejného ochránce práv. In Cofola 2016. 2016.
 26. SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Obecně k účelu a podobě právní úpravy poskytování dotací. In 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice:. 2016.
 27. CHAMRÁTHOVÁ, Anna a Tomáš SVOBODA. Význam žaloby podle § 66 odst. 4 SŘS pro prosazování ochrany životního prostředí. In Dny práva 2016. 2016.
 28. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 8, s. 689-703. ISSN 0231-6625.
 29. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu v ČR. In Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016. 2016.
 30. 2015

 31. CHAMRÁTHOVÁ, Anna. Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné služby. In Dny práva 2015. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2019 04:46