Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOMENDOVÁ, Jana. Aktuální úprava ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2022, roč. 2022, č. 4, s. 20-25. ISSN 2533-4239.
 2. KOMENDOVÁ, Jana a Michal SMEJKAL. COFOLA 2022 - Právní nástroje slaďování rodinného a pracovního života. 2022.
 3. KOMENDOVÁ, Jana, Michal SMEJKAL a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců - část 4. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 191 s. ISBN 978-80-280-0161-2.
 4. KOMENDOVÁ, Jana. Člen. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 2022 - 2022.
 5. KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance projevovat náboženské vyznání nebo víru a možnosti jeho omezení ze strany zaměstnavatele. In Kudrna, Jan. Listina v kontextu společenských změn (K 30. výročí jejího přijetí). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 123-134, 13 s. ISBN 978-80-7552-076-0.
 6. KOMENDOVÁ, Jana a Michal SMEJKAL. Přestávka v práci na jídlo a oddech nebo přiměřená doba na jídlo a oddech – aktuální výkladové přístupy ze strany soudní praxe. Právní rozhledy. 2022, roč. 2022, č. 11, s. 399-408. ISSN 1210-6410.
 7. KOMENDOVÁ, Jana a Jakub HALÍŘ. Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a právní následky jeho porušení. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2022, roč. 2022, č. 20, s. 696-702. ISSN 1210-6410.
 8. KOMENDOVÁ, Jana. Úprava slaďování rodinného a pracovního života v právní řádu EU. 2022.
 9. KOMENDOVÁ, Jana. Úprava slaďování rodinného a pracovního života v právním řádu EU. In Komendová, Jana, Smejkal Michal, Janovec Michal. COFOLA 2022, část 4. sborník z konference. 1. vyd. Brno, 2022. s. 60-74. ISBN 978-80-280-0161-2.
 10. 2021

 11. KOMENDOVÁ, Jana a Aneta GIEDREWICZ-NIEVIŇSKA. Bialistockie Studia Prawnicze Zezsyt 2. 1. vyd. Byalistock: Taemida 2, 2021. ISSN 1689-7404.
 12. KOMENDOVÁ, Jana. člen. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 2021 - 2021.
 13. KOMENDOVÁ, Jana, Michal SMEJKAL a Jan HORECKÝ. Důsledky nařízení karantény v pracovněprávních vztazích a v právních vztazích sociálního zabezpečení. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 10, s. 357-364. ISSN 1210-6410.
 14. KOMENDOVÁ, Jana a Roman ZAPLETAL. Podmínky realizace zákonné přeměny pracovního poměru na dobu určitou ve světle judikatury. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, č. 18, s. 628-634. ISSN 1210-6410.
 15. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti a o jiné osoby v době koronavirové. In Morávek Jakub (ed.). Pracovní právo 2021 Sociální právo v době (post) covidové. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. s. 50-59. ISBN 978-80-7630-016-3.
 16. KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance projevovat náboženské vyznání nebo víru a možnosti jeho omezení ze strany zaměstnavatele. In Listina základních práv a svobod tehdy a dnes: koncepce, pojetí a realizace. 2021.
 17. KOMENDOVÁ, Jana a Jan HORECKÝ. The Notion of “Worker” for the Purpose of EU Social Policy and its Interpretation by the Court of Justice of the European Union. Bialystok Legal Studies. Bialystok: Temida 2, 2021, roč. 26, č. 2, s. 51-60. ISSN 1689-7404.
 18. 2020

 19. KOMENDOVÁ, Jana. Člen. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 2020 - 2020.
 20. KOMENDOVÁ, Jana. Koordinace rodinných dávek v rámci EU. In Lacko Miloš. Európsky sociálny model a jeho úlohy. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2020. s. 115-129. ISBN 978-80-568-0204-5.
 21. KOMENDOVÁ, Jana. Koordinace rodinných dávek v rámci EU. In Európsky sociálny model a jeho úlohy. 2020.
 22. KOMENDOVÁ, Jana. Několik poznámek k výkonu práce z domova (nejen) v době koronavirové. In Jan Pichrt, Jakub Morávek (eds.). Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. s. 41-49. ISBN 978-80-7630-008-8.
 23. KOMENDOVÁ, Jana. Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s nimi pro účely náhrady škody v pracovním právu z pohledu soudní praxe. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, č. 9, s. 31-35. ISSN 1210-6348.
 24. KOMENDOVÁ, Jana. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z důvodu převodu zaměstnavatele. In Pichrt, Jan, Koldinská, Kristina, Morávek, Jakub. Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 169-183. ISBN 978-80-7400-588-6.
 25. KOMENDOVÁ, Jana. Rodičovský příspěvek ve světle aktuálního legislativního vývoje. Právní rozhledy. Praha: C. H. beck, 2020, roč. 28, č. 4, s. 126-131. ISSN 1210-6410.
 26. KOMENDOVÁ, Jana. Výjimky z práva na rovné zacházení v pracovněprávních vztazích. In Šmíd Martin. Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 123-137. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-850-8.
 27. KOMENDOVÁ, Jana. Vyřazení fyzické osoby z evidence uchazečů o zaměstnání z pohledu soudní praxe. In Jarmila Pavlátová, Miroslav Hromada. Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. 1. vyd. Plzeň: Fakulta právnická, Západočeská univerzita, 2020. s. 207-222. ISBN 978-80-261-0975-4.
 28. KOMENDOVÁ, Jana a Roman ZAPLETAL. Způsoby sjednání pracovního poměru na dobu určitou. In OLŠOVSKÁ, Andrea (ed.). Zmluvná autonómia v súkromnom/pracovnom práve. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právna politika a legislatíva“ (Trnavské právnické dni 2020 – Dies Iuris Tyrnavienses 2020). 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2020. s. 104-120, 182 s. ISBN 978-80-571-0309-7.
 29. 2019

 30. KOMENDOVÁ, Jana. člen. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 2019 - 2019.
 31. KOMENDOVÁ, Jana. Invalidita jako sociální událost. In Olšovská Andrea, Švec Marek, Horecký Jan. Sine amicitia vitam est nullam - Pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. s. 125-140. ISBN 978-80-7502-394-0.
 32. KOMENDOVÁ, Jana. Nerovné zacházení z důvodu náboženského vyznání nebo víry v zaměstnání před SDEU. In Viktor Križan. Opus laudat artificem - Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, Dr.Sc. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019. s. 319-335. ISBN 978-80-568-0192-5.
 33. KOMENDOVÁ, Jana. Povinnost zaměstnavatele dát zaměstnanci při zdravotní nezpůsobilosti k výkonu práce výpověď a právní následky jejího porušení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, roč. 2019, 7-8, s. 60-64. ISSN 1210-6348.
 34. 2018

 35. SELUCKÁ, Markéta, Martina GROCHOVÁ a Jana KOMENDOVÁ. Czech Republic. In Marie Mercat-Bruns, David B. Oppenheimer, Cady Sartorius. Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Anti-discrimination Law. Challenges and Innovative Tools. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. s. 153-173. Ius Comparatum- Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-90067-4. doi:10.1007/978-3-319-90068-1_9.
 36. KOMENDOVÁ, Jana. člen. Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, 2018.
 37. KOMENDOVÁ, Jana. Dlouhodobé ošetřovné a právní důsledky jeho poskytování. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2018, roč. 2018, č. 5, s. 64-69. ISSN 1210-4817.
 38. KOMENDOVÁ, Jana. Miné Michel: Droit des discriminations dans l'emploi et le travail, Bruxelles, Larcier, 2016, 852 s. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018, roč. 2018, č. 9, s. 774-776. ISSN 0231-6625.
 39. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 40. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 41. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278 s. Učebnice č.538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 42. KOMENDOVÁ, Jana. Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU - C. King proti The Sash Window Workshop Ltd. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, roč. 66, č. 6, s. 20-23. ISSN 0032-6208.
 43. KOMENDOVÁ, Jana. Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 37-41. ISSN 1210-6348.
 44. KOMENDOVÁ, Jana. Vliv unijního práva na pojetí pracovní doby v českém pracovním právu. In Hromada Miroslav. Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 77-86. ISBN 978-80-261-0809-2.
 45. 2017

 46. KOMENDOVÁ, Jana. Numhauser - Henning, Ann, Rönnmar, Mia (ed.): Age Discrimination and Labour Law: Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, 482 s. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 260-262. ISSN 0231-6625.
 47. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovněprávní aspekty náhradního mateřství. In Kyselovská Tereza, Springisfeldová Nelly, Křápková Alica, Kadlubiec Vojtěch, Chorvát Michal, Drlíčková Klára. COFOLA 2017 - Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 512-534. ISBN 978-80-210-8928-0.
 48. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovněprávní aspekty náhradního mateřství. In COFOLA 2017. 2017. ISBN 978-80-210-8928-0.
 49. KOMENDOVÁ, Jana. Převedení na jinou práci ve světle navrhované novely zákoníku práce. In Zdeňka Gregorová. Pracovní právo 2016 - Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 146-155. ISBN 978-80-210-8528-2.
 50. KOMENDOVÁ, Jana. XII evropský regionální kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 4, s. 759-761. ISSN 1210-9126.
 51. 2016

 52. KOMENDOVÁ, Jana. Člen komise pro hodnocení projektů na Právnické fakultě MU. 2016.
 53. KOMENDOVÁ, Jana. Martin Denis - Morsa Marc - Gosseries Philippe a kol. Droit du travail européen - Questions spéciales, 1re édition, Bruxelles, Larcier, 2015, 880 s. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, roč. 155, č. 5, s. 466-469. ISSN 0231-6625.
 54. KOMENDOVÁ, Jana. Mezinárodní vědecká konference Pracovní právo 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, XXIV, č. 4, s. 707 - 708. ISSN 1210-9126.
 55. KOMENDOVÁ, Jana. Několik poznámek k věkové diskriminaci v pracovněprávních vztazích. In Petr Polák. Sborník ze semináře Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti Veřejného ochránce práv. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 208-218. ISBN 978-80-7552-410-2.
 56. KOMENDOVÁ, Jana. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené uspořádání jako forma diskriminace na základě zdravotního postižení v zaměstnání. In Ivana Šilhánková. Sborník ze semináře Vliv judikatury Soudního dvora Evropské unie na antidiskriminační právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 28-36. ISBN 978-80-7478-916-8.
 57. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 20 - 24. ISSN 0032-6208.
 58. KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance na dovolenou jako základní sociální právo. In Barancová Helena, Olšovská Andrea. Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 183-198. ISBN 978-80-7502-177-9.
 59. KOMENDOVÁ, Jana. Základy pracovního práva EU. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 252 s. ISBN 978-80-7552-286-3.
 60. 2015

 61. KOMENDOVÁ, Jana. Objektivní důvody ospravedlňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? 2015.
 62. KOMENDOVÁ, Jana. Objektivní důvody ospravedlňující opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. In Pichrt Jan, Morávek Jakub. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 105-114. ISBN 978-80-7478-975-5.
 63. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 64. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2.doplněmé a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. učebnice - 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 65. KOMENDOVÁ, Jana. Právní rámec výkonu práce z domova. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 15 - 21. ISSN 0032-6208.
 66. KOMENDOVÁ, Jana. Regulation of Telework in the EU Law. In Bieliński Arkadiusz, Giedrewicz-Niewińska Aneta, Szablowska-Juckiewicz Marzena. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa: Difin, 2015. s. 247-255. ISBN 978-83-7930-625-1.
 67. KOMENDOVÁ, Jana. Rodičovská dovolená pohledem práva EU - možnosti vyplývající z Revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené. In Dana Hrabcová. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2015 na téma Slaďování rodinného a pracovního života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 36-48. ISBN 978-80-210-8121-5.
 68. KOMENDOVÁ, Jana. Rodičovská dovolená pohledem práva EU - možnosti vyplývající z Revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené. 2015.
 69. 2014

 70. KOMENDOVÁ, Jana. Ohrana rodičovství v právu EU a její implementace do právního řádu ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 360-367. ISSN 1210-9126.
 71. KOMENDOVÁ, Jana. Ochrana zaměstnanců na rodičovské dovolené pohledem Soudního dvora EU - Nadežda Riežniece v. Zemkopibas ministrija, Lauku atbalsta dienests. In Andrea Olšovská. Labor ipse voluptas - Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014. s. 241 - 250. ISBN 978-83-7490-769-9.
 72. KOMENDOVÁ, Jana. Postavení rodičů dvojčat a vícerčat v pracovněprávních vztazích a v systému sociálního zabezpečení. Práce a mzda. Praha: Walters Kluwer, 2014, roč. 62, 7-8, s. 23-29. ISSN 0032-6208.
 73. 2013

 74. KOMENDOVÁ, Jana. Implementation of International Conventions concerning Employment of Persons with Disabilities in the Czech Republic. Pésci Munkajogi Közlemények. Pésc, 2013, roč. 6, Special Edition, s. 53-75. ISSN 1789-7637.
 75. KOMENDOVÁ, Jana. Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích? In Dny práva 2012, 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 81-95. ISBN 978-80-210-6319-8.
 76. KOMENDOVÁ, Jana. Úprava agentur práce v normách přijatých Mezinárodní organizací práce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 3, s. 347-353. ISSN 1210-9126.
 77. KOMENDOVÁ, Jana. Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení v zaměstnání. In Blaho Peter, Švecová Adriana. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Trnavská univerzita, 2013. s. 1009-1023. ISBN 978-80-8082-587-4.
 78. 2012

 79. KOMENDOVÁ, Jana. Free Movement of Persons within the EU and its Implementation in the Czech Republic. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 1. vyd. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 223-231. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 80. KOMENDOVÁ, Jana. International Labour Standards Regulating Employment Agencies. In Verebélyi Imre. Az állam és jog alapvető értékeia változó világban. 1. vyd. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2012. s. 415-422. ISBN 978-963-7175-73-2.
 81. KOMENDOVÁ, Jana. Legal Framework for Regulation of Telework - EU Law and National Law, an Example of the Czech Republic. In International Academic Conference - conference proceedings, Lisbon Portugal, September 9-12 2012. Lisabon: International Institute of Social and Economic Sciences, 2012. s. 357-369. ISBN 978-80-905241-2-5.
 82. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ a Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: muniPRESS, 2012. 752 s. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
 83. GALVAS, Milan. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 753 s. Učebnice - č. 483. ISBN 978-80-210-5852-1.
 84. GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
 85. KOMENDOVÁ, Jana. Úprava závislé práce v italském právním řádu – srovnání s právním řádem ČR. In Žatecká, Eva, Kováčová, Lucia, Nechvátalová, Lucie, Vomáčka, Vojtěch. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1653-1663. ISBN 978-80-210-5929-0.
 86. KOMENDOVÁ, Jana. Veřejnoprávní zásahy státu do právních vztahů vznikajících při výkonu námezdní práce. In Kotásek, J., BejčeOk, J., Kratochvíl, V., Rozehnalová, N., Mrkývka, P., Hurdík, J., Polčárk, R., Šabata, J. Dny práva 2011 - Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 128-138. ISBN 978-80-210-5917-7.
 87. 2011

 88. KOMENDOVÁ, Jana. Implementation of International Standards relating to Social Protection of Unemployed in the Legislation of the Czech Republic. In Sociedad internacional de derecho del trabajo. X CONGRESO EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO. Sevilla: Sociedad internacional de derecho del trabajo, 2011. 10 s.
 89. KOMENDOVÁ, Jana, Milan GALVAS, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Jaroslav STRÁNSKÝ a Dominik ŽENATÝ. Liberalizace pracovního práva a její nástroje v současném období. Brno: Masarykova universita, 2011. 182 s. Acta universitatis brunensis iuridica 395. ISBN 978-80-210-5666-4.
 90. KOMENDOVÁ, Jana. Prohibition of Discrimination on the grounds of Sexual Orientation from the EU Law Perspective. In Smuk Peter. Az állam és jog alapvető értékei II. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2011. s. 76-83. ISBN 978-963-7175-62-6.
 91. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Social Policy, Labour Law and Social Security Law. In One or Many? The Laws and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 159-166. ISBN 978-1-878326-20-1.
 92. KOMENDOVÁ, Jana. Vznik mezinárodní normotvorby v oblasti pracovního práva. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 481-490. ISBN 978-80-210-5582-7.
 93. KOMENDOVÁ, Jana. X. Evropský kongres pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126.
 94. 2010

 95. KOMENDOVÁ, Jana. Mezinárodní a komunitární úprava agenturního zaměstnávání. In Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahoh. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 2010. s. 197-209. ISBN 978-80-7097-840-5.
 96. KOMENDOVÁ, Jana. Několik poznámek k zaměstnávání cizinců na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. In Hrabcová Dana. Sborník z mezinárodní konference Pracovní právo 2010 - Flexibilní formy zaměstnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 65-71. ISBN 978-80-210-5358-8.
 97. KOMENDOVÁ, Jana. Ochrana osob se zdravotním postižením při výkonu práce ve Francii - srovnání s českou právní úpravou. In COFOLA 2010, sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 567-580. ISBN 978-80-210-5151-5.
 98. KOMENDOVÁ, Jana. Veřejnoprávní aspekty postavení cizinců v pracovněprávních vztazích. In Dávid Radovan, Sehnálek David, Valdhans Jiří. Dny práva 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1134-1133, 13 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 99. 2009

 100. KOMENDOVÁ, Jana. Enforcement of Economic and Social Rights concerning Employment and Occupation. In Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 14 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 101. KOMENDOVÁ, Jana. Implementace směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE CEEP a EKOS do právního řádu České republiky. In Interakce českého a evropského práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 133-165, 485 s. ISBN 978-80-210-4881-2.
 102. KOMENDOVÁ, Jana. Legal Regulation of Collective Redundancies. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 352-359. ISBN 978-80-210-4821-8.
 103. KOMENDOVÁ, Jana. Požadavky komunitárního práva v oblasti úpravy pracovní doby. In PRACOVNÍ PRÁVO 2009, Pracovní doba – teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 16 - 24. ISBN 978-80-210-5095-2.
 104. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2009. 158 s. Právo. ISBN 978-80-7418-022-4.
 105. KOMENDOVÁ, Jana. Právní aspekty agenturního zaměstnávání. Human Resources Management. Praha: Economia a.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54-57, 81 s. ISSN 1801-4690.
 106. 2008

 107. KOMENDOVÁ, Jana. Několik poznámek k návrhu antidiskriminačního zákona. In Olomoucké debaty mladých právníků. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2008. s. 114-119. ISBN 978-80-903400-2-2.
 108. KOMENDOVÁ, Jana. Ochrana osob se zdravotním postižením podle zákoníku práce - úvahy de lege ferenda. In Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní Právo 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51 -60. ISBN 978-80-210-4770-9.
 109. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní poměr na dobu určitou. Právní rádce. Praha: Economia, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 38-42. ISSN 1210-4817.
 110. KOMENDOVÁ, Jana. Prohibition of Discrimination on the Grounds of Disability in the EC Law. In Dny práva - 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 653-661, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 111. KOMENDOVÁ, Jana. Úprava pracovních podmínek osob se zdravotním postižením v mezinárodních dokumentech. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008, XVI, č. 1, s. 41-47, 104 s. ISSN 1210-9126.
 112. KOMENDOVÁ, Jana. Vymezení osob se zdravotním postižením pro účely pracovněprávních předpisů. Právní rádce. Praha: Economia, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 33-38. ISSN 1210-4817.
 113. KOMENDOVÁ, Jana. Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení v pracovněprávních vztazích. In Europeanization of the National Law, the Lisbon Treaty and some other Legal Issues. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 764-774, 1387 s. ISBN 978-80-210-4630.
 114. KOMENDOVÁ, Jana. Zvýhodňování dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením při zadávání veřejných zakázek. In Veřejný zájem v obchodním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 168 . 176, 187 s. ISBN 978-80-210-4574-3.
 115. 2007

 116. KOMENDOVÁ, Jana. Interpretace pojmu sociální výhody podle nařízení (EHS) 1612/68 v judikatuře Evropského soudního dvora. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 1, s. 76 - 81. ISSN 1210-9126.
 117. KOMENDOVÁ, Jana. Ochrana osob se zdravotním postižením v rámci Mezinárodní organizace práce. In Debaty mladých právníků. 1. vyd. Olomouc: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. s. 120-123, 246 s. ISBN 978-80-244-1925-1.
 118. KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní poměr na dobu určitou v právním řádu Evropských společenství. In Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4287-2.
 119. 2006

 120. KOMENDOVÁ, Jana. Pojem pracovník ve světle judikatury Evropského soudního dvora. In Európske výzvy súčasného právneho vývoja. Trnava: Trnavská univerzita, 2006. 9 s. ISBN 80-8082-064-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 17:47