Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 8. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 2. 2021

 3. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 4. 2020

 5. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 6. 2019

 7. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 8. 2018

 9. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 10. 2017

 11. FIEDLEROVÁ, Naďa. O jednotě bádání a výuky v životě a díle Františka Čády. In Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. 1. vyd. Brno: The European Society for History of Law, 2017. s. 114-130. ISBN 978-80-87475-51-5.
 12. FIEDLEROVÁ, Naďa. Soupis rukopisů Rožmberské knihy (1. část). Studie o rukopisech. Praha: AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2017, roč. 47, listopad, s. 181-280. ISSN 0585-5691.
 13. FIEDLEROVÁ, Naďa a Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ. The Earliest Law Books of the City of Brno and Their Relation to the Contemporary Legal Practice. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2017, roč. 10, č. 2, s. 263-287. ISSN 2084-4115. doi:10.4467/20844131KS.17.013.7557.
 14. 2016

 15. FIEDLEROVÁ, Naďa. Dějiny soukromého práva podle Miloslava Stiebera a Rudolfa Rauschera. In Ondřej Horák. Stieber, Miloslav. Dějiny soukromého práva v střední Evropě. Rauscher, Rudolf. Přehld dějin soukromého práva ve střední Evropě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. "VII"-"XXI", 15 s. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7552-492-8.
 16. KALHOUS, David, Tomáš KLIMEK, Pavel BOLINA, Markéta MARKOVÁ, Eva SEMOTANOVÁ, Robert ŠIMŮNEK, Petr SOMMER, František ZÁRUBA, Karin PÁTROVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Kateřina CHARVÁTOVÁ, Jaroslav BOUBÍN, Petr CHARVÁT, Jan ZELENKA, Jakub RAZIM, Naďa FIEDLEROVÁ, Jiří KUTHAN, Dalibor HAVEL, Karel MARÁZ, Ivan HLAVÁČEK, Hana PÁTKOVÁ, Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Lenka BLECHOVÁ a Jan TOMÁŠEK. Historiografické a historické problémy středověku. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 240 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-297-9.
 17. FIEDLEROVÁ, Naďa. K otázce geneze textu Rožmberské knihy. In Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.). Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 17. Právní kultura středověku. Praha: Filosofia, 2016. s. 127-146. ISBN 978-80-7007-450-3.
 18. FIEDLEROVÁ, Naďa. K rukopisné tradici Rožmberské knihy. Studie o rukopisech. AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2016, roč. 46, prosinec, s. 3-41. ISSN 0585-5691.
 19. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 20. FIEDLEROVÁ, Naďa a Jakub RAZIM. Representing Rituals. Circuitio in the Documents of the Late 13th Century. In Urkunden zwischen Recht und Erinnerung/Charters between Law and Memory. 2016.
 21. FIEDLEROVÁ, Naďa a Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ. The Earliest Law Books from the City of Brno and their relationship to contemporary legal practice. In Projektworkshop des NPRH-Forschungsprojektes „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetistissimi” Kraków, 9-10 Juni 2016. 2016.
 22. FIEDLEROVÁ, Naďa. The Nature of Medieval Legal Particularism. In Přednáška pro zvané hosty Katedry Historii prawa polskiego UJ v Krakově. 2016.
 23. 2015

 24. RAZIM, Jakub a Naďa ŠTACHOVÁ. Dealing with cross-border conflicts in Bohemia during the reign of the Premyslid dynasty: To the perspectives of the Czech legal medieval studies. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015. Book 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Vol. 1. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2015. s. 537-544. ISBN 978-619-7105-46-9.
 25. ŠTACHOVÁ, Naďa. Exploring Relations and Communication Between Land and Town Law in the Middle Ages. In Forum Mittelalter Regensburg. 2015.
 26. FIEDLEROVÁ, Naďa a Adriana ŠVECOVÁ. From the Living to the Dead. The Principles of Testamentary Succession among Medieval Nobility in the Czech Lands and Hungary. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. 2015, roč. 8, č. 4, s. 375-393. ISSN 2084-4115. doi:10.4467/20844131KS.15.022.4882.
 27. ŠTACHOVÁ, Naďa. Koldín při práci (exkurz do trestního práva). In Jiří Štancl. Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy: Město Klatovy, 2015. s. 41-50. ISBN 978-80-260-7486-1.
 28. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 29. ŠTACHOVÁ, Naďa. Právo, které se nebojí rozhovoru. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 27-49. ISSN 1214-813X.
 30. ŠTACHOVÁ, Naďa. Recenze ke knize MALÝ, Karel a Jiří ŠOUŠA. Městské právo ve střední Evropě: sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013, 398 s. ISBN 978-80-246-2113-5. Slezský sborník. Slezské zemské muzeum, 2015, roč. 112, č. 2, s. 280-282. ISSN 0037-6833.
 31. ŠTACHOVÁ, Naďa. Vzpomínka na doc. Jiřího Kejře (* 28. srpna 1921 – † 27. dubna 2015). Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 2, s. 201-202. ISSN 1210-9126.
 32. 2014

 33. ŠTACHOVÁ, Naďa. Advocates in the Critical Eyes of Society. In SGEM. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference Proceedings. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 499-506. ISBN 978-619-7105-25-4. doi:10.5593/sgemsocial2014B21.
 34. ŠTACHOVÁ, Naďa. Advocates in the Critical Eyes of Society. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. 2014.
 35. ŠTACHOVÁ, Naďa. Geneze a textová tradice tzv. Rožmberské knihy. Význam kodikologie pro právněhistorické bádání. In Právní kultura ve středověku. 2014.
 36. ŠTACHOVÁ, Naďa. Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2014, roč. 153, č. 5, s. 411-423. ISSN 0231-6625.
 37. ŠTACHOVÁ, Naďa. Recepce Quintiliánových Základů rétoriky v díle Akcí a rozepře Michala Pěčky z Radostic. In 16. konference právních romanistů ČR a SR. 2014.
 38. ŠTACHOVÁ, Naďa. Society and Law between Continuity and Discontinuity. In SGEM. SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference Proceedings. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. s. 801-808. ISBN 978-619-7105-25-4. doi:10.5593/sgemsocial2014B21.
 39. ŠTACHOVÁ, Naďa. Society and Law between Continuity and Discontinuity. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. 2014.
 40. ŠTACHOVÁ, Naďa. Tomáš Štítný ze Štítného a jeho etický odkaz soudcům. In Ladislav Vojáček-Pavel Salák-Jiří Valdhans. Dny práva 2013 - Days of Law 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 330-339. ISBN 978-80-210-6814-8.
 41. 2013

 42. ŠTACHOVÁ, Naďa. Inspirační zdroje Koldínových Práv městských. Výzvy kodikologie české romanistice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, Supplementum, s. 262-269. ISSN 1210-9126.
 43. 2012

 44. ŠTACHOVÁ, Naďa. Brněnské městské právo jako pramen Koldínova Kodexu. 2012.
 45. ŠTACHOVÁ, Naďa. Komunikace na pomezí hranic na příkladu právních vztahů se zahraničním prvkem. In Jaromír Tauchen, Karel Schelle. Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. (Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakuklty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law). 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2012. s. 53-63. ISBN 978-80-87475-25-6.
 46. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
 47. ŠTACHOVÁ, Naďa. Středověké testamenty v českých zemích - východiska, metodologie, praxe. 2012.
 48. ŠTACHOVÁ, Naďa. Šlechtické testamenty v listinné praxi českých zemí do roku 1306. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 30, č. 3, s. 245-256. ISSN 1210-9126.
 49. ŠTACHOVÁ, Naďa. Vlivy německého práva v pramenech českého zemského práva středověku. 2012.
 50. 2011

 51. ŠTACHOVÁ, Naďa. K povaze testamentů šlechtické obce ve 12. a 13. století. In Vojáček, L., Tauchen, J., Schelle, K. Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 36-44. ISBN 978-80-210-5613-8.
 52. ŠTACHOVÁ, Naďa. Law of Obligations in Light of the Bohemian Diplomatic Documents of the Thirteenth Century. Journal on European History of Law. London: STS Science Centre, 2011, roč. 2, č. 2, s. 160-164. ISSN 2042-6402.
 53. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.
 54. ŠTACHOVÁ, Naďa. Obligační právo ve světle českého diplomatického materiálu 13. století. In Vilém Knoll. Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 139-150. ISBN 978-80-7380-323-0.
 55. DOKOUPIL, Vladislav a Naďa ŠTACHOVÁ. Soupis rukopisů zámecké knihovny hrabat Chorinských z Veselí nad Moravou. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2011. 295 s. ISBN 978-80-7051-190-9.
 56. 2010

 57. ŠTACHOVÁ, Naďa. Cerroniho sborník a textová tradice tzv. Rožmberské knihy. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 47-60. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 58. ŠTACHOVÁ, Naďa. Theodor Saturník - mediální hvězda? Několik poznámek k nejsledovanějšímu sporu meziválečné právní historiografie. In Polemiky a spory v právně vědě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, 2010. s. 29-39. ISBN 979-80-244-2665-4.
 59. 2009

 60. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 61. ŠTACHOVÁ, Naďa a Ondřej HORÁK. Věc v právním smyslu: historicko-srovnávací úvaha. In Interakce českého a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 405-435. ISBN 978-80-210-4881-2.
 62. ŠTACHOVÁ, Naďa. Vincenc Brandl jako editor Rožmberské knihy. In Muzeum Brněnska. Sborník 2009. 1. vyd. Předklášteří: Muzeum Brněnska, 2009. s. 114-122. ISBN 978-80-904397-0-2.
 63. 2008

 64. HORÁK, Ondřej a Naďa ŠTACHOVÁ. Dědičné lóže a dělené spoluvlastnictví. (K římskoprávním východiskům moderní civilistiky). In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
 65. HORÁK, Ondřej a Naďa ŠTACHOVÁ. "ein schöne iunckfraw ... pey czwelff iaren alte". Problematika zletilosti a římskoprávní vlivy. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 81-99. ISBN 978-80-7380-107-6.
 66. ŠTACHOVÁ, Naďa. Ke sporu hradiského opata Budiše s Albertem z Lešan 26. 11. 1279. Úvaha o zemském právu v období tzv. prvního interregna. In Naděje právní vědy. Býkov 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 174-179, 5 s. ISBN 978-80-7380-122-9.
 67. 2007

 68. ŠTACHOVÁ, Naďa. Na okraj možností nové editace tzv. Rožmberské knihy. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 66-75. ISBN 978-80-7380-085-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 03:59