Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MRÁZKOVÁ, Lucie a Pavel SALÁK. The form of marriage in Czechoslovakia after the First World War. In Martin Löhnig. Kulturkampf um die Ehe - Reform des europäischen Eherechts nach dem Großen Krieg. první. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021. s. 113-126. ISBN 978-3-16-159304-8.
 2. 2020

 3. MRÁZKOVÁ, Lucie. Argumentační inspirace - pozemková reforma od Říma k Československu. In Šošková, Ivana (ed.). VII. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov z odborov právnej histórie, romanistiky a príbuzných vedných odborov. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2020. s. 60-72. ISBN 978-80-557-1693-0.
 4. MRÁZKOVÁ, Lucie. Římskoprávní cesta k držbě práva. In TAUCHEN, Jaromír (ed.). VIII. česko‐slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 227-235. ISBN 978-80-210-9721-6.
 5. MRÁZKOVÁ, Lucie. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 108 s. Edice Scientia 707. ISBN 978-80-210-9844-2.
 6. MRÁZKOVÁ, Lucie. Zajišťovací převod práva. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby - Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 406-409. XXI. svazek Volby - Zákon o. ISBN 978-80-7418-341-6.
 7. 2019

 8. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. IUS HONORARIUM - ŘÍMSKÉ MAGISTRATURY A JEJICH ČINNOST. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 150 s. ISBN 978-80-210-9448-2.
 9. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 146 s. ISBN 978-80-210-9447-5.
 10. MRÁZKOVÁ, Lucie. O. Horák – Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním (přednáška pro Collegium iuris Romani). In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2019. ISSN 2464-4889.
 11. MRÁZKOVÁ, Lucie. Prawo i język – zpráva z konference. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2019. ISSN 2464-4889.
 12. MRÁZKOVÁ, Lucie. Sekretarz redakcji. Forum Prawnicze, 2019. ISSN 2081-688X.
 13. MRÁZKOVÁ, Lucie. Správa investiční výstavby. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 663-665. ISBN 978-80-7380-752-8.
 14. MRÁZKOVÁ, Lucie. Správa materiálně technického zásobování a tvorby státních hmotných rezerv. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 687-688. ISBN 978-80-7380-752-8.
 15. MRÁZKOVÁ, Lucie. Správa plánování. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 736-738. XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. ISBN 978-80-7380-752-8.
 16. MRÁZKOVÁ, Lucie. Správa technického rozvoje. In SCHELLE, K.-TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. s. 878-880. ISBN 978-80-7380-752-8.
 17. MRÁZKOVÁ, Lucie. Zpráva ze setkání českých a slovenských právních romanistů. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2019. ISSN 2464-4889.
 18. 2018

 19. KORÁBOVÁ, Alena a Lucie MRÁZKOVÁ. Dny práva 2018. Sekce Katedry dějin státu a práva: Restituce. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2018. ISSN 2464-4889.
 20. MRÁZKOVÁ, Lucie. Konference „The Evolution of Legal Argumentation in European Legal Culture“. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2018. ISSN 2464-4889.
 21. MRÁZKOVÁ, Lucie. Rozhovor s prof. zw. dr hab. Wojciechem Dajczakem. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2018. ISSN 2464-4889.
 22. MRÁZKOVÁ, Lucie. Zpráva z konference – LXXIIe Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2018. ISSN 2464-4889.
 23. 2017

 24. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ a Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 25. MRÁZKOVÁ, Lucie. III. Banskobystrické zámocké dni práva – zpráva z konference. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2017. ISSN 2464-4889.
 26. MRÁZKOVÁ, Lucie. Mezery v české úpravě svěřenského nástupictví z historického pohledu. In Zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrické dni práva“ na tému „Kvalita normotvornej a aplikačnej stránky zákonnosti ako determinant právneho štátu“. Sekcia dejín štátu a práva a teórie práva. Banská Bystica: Belianum, 2017. s. 79-88. ISBN 978-80-557-1287-1.
 27. MRÁZKOVÁ, Lucie. Nájem a pacht. In Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1939 : inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 81-87. Spisy PF MU, řada teoretická, edice Scientia; sv. č. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 28. MRÁZKOVÁ, Lucie. Ondřej Horák a kol.: Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky. In Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s. 2017. ISSN 2464-4889.
 29. 2016

 30. MRÁZKOVÁ, Lucie. Vybrané otázky způsobilosti být svědkem testamentu podle Digest. In Peter Mach, Vojtech Vladár. Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právných romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.-28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Praha: Leges, 2016. s. 299-304. ISBN 978-80-7502-183-0.
 31. MRÁZKOVÁ, Lucie. Zvyšování akcentu na majetkovou hodnotu dědictví v římském právu. In Petr Osina. Právo a hodnoty. Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin na konferenci Olomoucké právnické dny konané ve dnech 21.-22. 5. 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 98-105. ISBN 978-80-263-1141-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 07:46