Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ČECH, Radek, Pavel KOSEK a Ján MAČUTEK. Czech translations of the Gospel of Matthew from the diachronic point of view – plus ça change... Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied; Sciendo – De Gruyter, 2021, roč. 72, č. 2, s. 656-666. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2021-0059.
 2. KOSEK, Pavel a Markéta ZIKOVÁ. Česká Přehláska (Czech Vowel Fronting). In Greenberg, Marc. Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Leiden: Brill, 2021. doi:10.1163/2589-6229_ESLO_COM_039685.
 3. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Ján MAČUTEK a Michaela NOGOLOVÁ. (Ne)stabilita českého biblického překladu. Diachronní stylometrická analýza. Clavibus unitis. Praha: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2021, X, č. 2, s. 151-156. ISSN 1803-7747.
 4. KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Jan MAČUTEK a Michaela NOGOLOVÁ. (Ne)stabilita českého biblického překladu. Diachronní stylometrická analýza. In Biblický jazyk v západoslovanských překladech - podoby a proměny. 2021.
 5. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. On the impact of the initial phrase length on the position of enclitics in Old Czech. In Adam Pawłowski - Jan Mačutek - Sheila Embleton - George Mikros. Language and Text. Data, models, information and applications. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2021. s. 9-20. ISBN 978-90-272-1010-4. doi:10.1075/cilt.356.01cec.
 6. ZIKOVÁ, Markéta, Pavel CAHA a Pavel KOSEK. Petru Karlíkovi k sedmdesátinám. In Slovo a slovesnost. Praha, 2021. s. 90-92. ISSN 0037-7031.
 7. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Vliv délky iniciální fráze na slovosled enklitického reflexiva sě závislého na verbu finitu ve staročeském Pasionálu. In Bernhard Brehmer, Anja Gattnar, Tatiana Perevozchikova (eds.). Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Ein Kaleidoskop der Slavistik für Tilman Berger zum 65. Geburtstag. Tübingen: Verlag Tübingen University Press, s. 279-287, 2021. ISBN 978-3-946552-49-9.
 8. 2020

 9. KOSEK, Pavel, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Andrea JOCHMANOVÁ, Kateřina KOVÁROVÁ, Petra MEDŘÍKOVÁ, Jana POLÁKOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Markéta VLKOVÁ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou : Katalog k výstavě (2020) : Hana Glombová, ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. 128 s. ISBN 978-80-7028-532-9.
 10. POLÁKOVÁ, Jana, Pavel KOSEK, Hana BOČKOVÁ, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou (2020). 2020.
 11. KOSEK, Pavel. KOUPIL, Ondřej (ed.). Beneš Optát – Petr Gzel – Václav Philomates. Gramatika česká (1533). Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-232-7. (Autorem jedné z úvodních studií Petr Voit, překlad Katja Brankačkec a František Martínek.). Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2020, roč. 65, 1-2, s. 77-79. ISSN 2570-6861.
 12. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Ján MAČUTEK a Olga NAVRÁTILOVÁ. Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako možná výchozí jednotka lingvistické analýzy. Naše řeč. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 103, 1-2, s. 24-36. ISSN 0027-8203.
 13. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Slovosled pronominálního enklitika mi závislého na verbu finitu v Bibli benátské. In Oleh Beley. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Monografia II. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020. s. 11-28. ISBN 978-83-7977-554-5.
 14. KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Martin HORÁK. Slovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, roč. 143, 1-2, s. 99-147. ISSN 0024-4457.
 15. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK, Radek ČECH a Martin HORÁK. Slovosled pronominálních forem mi, ti, si, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh. Bohemistyka. Poznań, 2020, roč. 2020, č. 4, s. 453-478. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2020.4.1.
 16. KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Martin HORÁK. Slovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v Bibli kralické. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, roč. 143, 3-4, s. 395-438. ISSN 0024-4457.
 17. KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Vývoj slovosledu českého pronominálního sě/se závislého na verbu finitu. In Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład) Wroclaw, 15. – 16. října. 2020.
 18. 2019

 19. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Délka syntaktické fráze a klauze a jejich vliv na slovosledné postavení staročeských pronominálních enklitik. In cyklus Monday seminar, UFAL MF UK, 18. 03. 2019. 2019.
 20. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Full valency and the position of enclitics in the Old Czech. In Chen, Xinying; Ferrer-i-Cancho, Ramon. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019). Stroudsburg, PA (USA): Association for Computational Linguistics, 2019. s. 83-88. ISBN 978-1-950737-65-9.
 21. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. On the development of the Czech pronominal enclitics in the finite VP in Older Czech Bible. In Diachronic Slavonic Syntax 4. Functional organisation of utterance in diachronic and comparative perspective in Slavic languages, 13.-15. 6. 2019, Torun, Poland. 2019.
 22. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK, Radek ČECH a Ján MAČUTEK. Slovosled pronominálních enklitik mi, ti, si, ho, mu závislých na verbu finitu v 1. vydání Bible kralické (1579–1594). In Přednáška na Ústavu Českého národního korpusu. 5. března 2019. 2019.
 23. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ, Radek ČECH a Ján MAČUTEK. Slovosled reflexivního sě ve staré češtině. In Ústav slavistiky Ruské akademie věd, Moskva, 9. duben 2019. 2019.
 24. KOSEK, Pavel a Veronika BROMOVÁ. The development of Czech orthography as seen in broadside ballads published by the Olomouc and Brno printing houses of the 17th and 18th centuries. In Proměny české kramářské písně – media, tradice, kontexty / Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts, Brno, 11. – 13. září 2019. 2019.
 25. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK, Radek ČECH a Martin HORÁK. Vliv hebrejštiny, řečtiny a latiny na slovosled pronominálních enklitik mi, ho, mu. In Diachronní setkání v Kostelci nad Černými lesy, 9. - 10. 10. 2019. 2019.
 26. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation? Jazykovedný časopis. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 267-275. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2019-0057.
 27. ČECH, Radek, Pavel KOSEK, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. Wackernagel's Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech. Competition or Cooperation? In 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Language Dynamics and Change, SLOVKO, 23 - 25 October 2019, Bratislava. 2019.
 28. 2018

 29. KOSEK, Pavel. Die Wortstellung des Konditionalauxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel. Zeitschrift für slavische Philologie. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2018, roč. 74, č. 1, s. 1-29, 30 s. ISSN 0044-3492.
 30. KOSEK, Pavel, Jiří DUFKA, Hana BOČKOVÁ, Věra FROLCOVÁ a Jana POLÁKOVÁ. Kramářské tisky : možnosti analýzy a evidence. In 19. archivní čtvrtek, 8.11.2018, Brněnská pobočka České archivní společnosti. 2018.
 31. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. On the competing word order positions of the Czech pronominal enclitics in the Oldest Czech Bible. In Institut für Slawistik und Hungarologie - Humboldt-Universität zu Berlin, 24 10 2018. 2018.
 32. KOSEK, Pavel, Radek ČECH, Olga NAVRÁTILOVÁ a Ján MAČUTEK. On the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2018, roč. 40, č. 1, s. 51-62. ISSN 1617-8351.
 33. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK a Radek ČECH. On the word order of the enclitic pronominal forms "mi, ti, si, ho, mu" in the Bible of Kralice (1579-1594). In Zvané přednáška na Institut für Slawistik, Universität Wien, 28.11.2018. 2018.
 34. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK a Radek ČECH. Slovosled pronominálních (en)klitik "mi, si, ti, ho, mu" v Bibli kralické. In Diachronní setkání v Řevnicích, Řevice, 28. 11. 2018. 2018.
 35. NAVRÁTILOVÁ, Olga, Pavel KOSEK a Radek ČECH. Slovosled pronominálních enklitik v Novém zákoně Bible kralické. In 19. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 14.-15. 05. 2018. 2018.
 36. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Slovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Euroslavica, 2018, roč. 87, 1-3, s. 189-204. ISSN 0037-6736.
 37. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Starobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. In Malčík, Petr. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 137-151. ISBN 978-80-7422-620-5.
 38. KOSEK, Pavel a Radek ČECH. Stylové aspekty Bible svatováclavské - kvantitativní analýza. In Gertraude Zand – Stefan Michael Newerkla (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018. s. 195-209. ISBN 978-80-7577-698-3.
 39. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ, Radek ČECH a Ján MAČUTEK. Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part I. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Krakow: Instytut Orientalistyki Wydział Filologiczny, 2018, roč. 133, č. 3, s. 177-188. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.016.8852.
 40. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ, Radek ČECH a Ján MAČUTEK. Word order of reflexive sě in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. Part II. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Krakow: Instytut Orientalistyki Wydział Filologiczny, 2018, roč. 133, č. 3, s. 189-200. ISSN 1897-1059. doi:10.4467/20834624SL.18.017.8853.
 41. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Word Order of the Old Czech Pronominal Enclitics Dependent on a Finite Verb in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. In XVI. Mezinárodní kongres slavistů 2018 / XVI Međunarodni kongres slavista 2018. Bělehrad, Srbsko. 20-27. srpna 2018. 2018.
 42. 2017

 43. KOSEK, Pavel, Radek ČECH a Olga NAVRÁTILOVÁ. Development of Word Order of Czech pronominal enclitics. In Word Order and Information structure: a Cross- and Intra-Linguistic Perspective, Olomouc 23.-24.3.2017. 2017.
 44. KOSEK, Pavel. Die Graphie der zweiten Ausgabe des Traumbuchs (1581) von Václav Hájek z Libočan. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, roč. 5, č. 1, s. 57-79. ISSN 0084-0041.
 45. KOSEK, Pavel. Die Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in den ältesten tschechischen Prosatexten. Zeitschrift für Slawistik. Akademie-Verlag, 2017, roč. 62, č. 4, s. 621-646. ISSN 0044-3506. doi:10.1515/slaw-2017-0039.
 46. KOSEK, Pavel. Externí člen Rady Ústavu pro jazyk český, v. v. i. 2017.
 47. KOSEK, Pavel. Grafika třetího vydání Snáře (1614) Václava Hájka z Libočan. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 10 s. ISBN 978-80-7422-563-5.
 48. KOSEK, Pavel. Periodizace vývoje češtiny. In 7. Bohemisten Treffen. Ludwig-Maximilians-Universität München, 18.-21.5. 2017.
 49. KOSEK, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita v nejstarších českých prozaických textech. In Přednáška v Jazykovědném sdružení v Ostravě, 15. 3. 2017. 2017.
 50. KOSEK, Pavel. Slovosledné pozice enklitik v nejstarších českých prozaických textech. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11.1.2017, Praha. 2017.
 51. KOSEK, Pavel a Radek ČECH. Teoretická východiska zkoumání pronominálních enklitik ve starší češtině. In 18. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 15.-17.5. 2017.
 52. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of enclitic pronouns in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation. In Slavisches Seminar, Universität Tübingen, 22.11.2017. 2017.
 53. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of reflexive sě in the finite VP in the Oldest Czech Bible. In Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax, 3.-4.11.2017, Salzburg. 2017.
 54. KOSEK, Pavel, Olga NAVRÁTILOVÁ a Radek ČECH. Word order of the reflexive sě in the oldest Czech Bible translation. Mechanisms and constraints on Clitic Climbing. In 19. 10. 2017, University Regensburg. 2017.
 55. KOSEK, Pavel. Wortstellung des Präteritum-Auxiliars in der alttschechischen Olmützer Bibel. Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017, roč. 62, č. 1, s. 22-41. ISSN 0043-2520.
 56. KOSEK, Pavel. Zkoumání klitik ve starší češtině. In Linguistic Mondays, ÚFAL MFF UK. 2017.
 57. 2016

 58. KOSEK, Pavel. Asigmatický aorist. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 128-129. ISBN 978-80-7422-480-5.
 59. ŠLOSAR, Dušan a Pavel KOSEK. Barokní čeština. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 155-159. ISBN 978-80-7422-480-5.
 60. KOSEK, Pavel. Bratrský pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 183-187. ISBN 978-80-7422-480-5.
 61. KOSEK, Pavel. člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu pro společenské, humanitní a umělecké vědy SHVa při Radě pro výzkum, vývoj a inovace ČR. 2016.
 62. KOSEK, Pavel. člen redakční rady (editor). Linguistica Brunensia, 2016. ISSN 1803-7410.
 63. KOSEK, Pavel. člen vědecké rady. Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku – RIDICS, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., + České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra počítačové grafiky a interakce (projekt LM2015081), 2016.
 64. KOSEK, Pavel a Alena FIDLEROVÁ ANDRLOVÁ. Dějiny českého písma. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 300-304. ISBN 978-80-7422-480-5.
 65. KOSEK, Pavel. Dějiny češtiny na Slovensku. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 304-309. ISBN 978-80-7422-480-5.
 66. KOSEK, Pavel. Futurum ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 558-560. ISBN 978-80-7422-480-5.
 67. KOSEK, Pavel. Grafika a hláskosloví v Hájkově Snáři 1581. In Diachronní setkání TÝNEC, AVČR, v.v.i, Týnec nad Sázavou 9.–11. listopadu 2016. 2016.
 68. KOSEK, Pavel. Grafika torza Snáře Václava Hájka z Libočan. In Borovský, Tomáš; Nokkala Miltová, Radka a kol. Sny mezi obrazem a textem. Vydání první. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016. s. 72-91. ISBN 978-80-7422-511-6.
 69. ŠLOSAR, Dušan a Pavel KOSEK. Humanistická čeština. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 651-654. ISBN 978-80-7422-480-5.
 70. KOSEK, Pavel. Imperativ ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 679-682. ISBN 978-80-7422-480-5.
 71. KOSEK, Pavel. Imperfektum. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 682-684. ISBN 978-80-7422-480-5.
 72. KOSEK, Pavel. interní člen oborové komise doktorského studijního oboru český jazyk FFMU. 2016.
 73. KOSEK, Pavel. K vývoji českých slovních (en)klitik. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 8, č. 3, s. 61-72. ISSN 1803-876X.
 74. KOSEK, Pavel. Kondicionál ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 868-870. ISBN 978-80-7422-480-5.
 75. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 76. KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Obrozenský pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1220-1222. ISBN 978-80-7422-480-5.
 77. KOSEK, Pavel. Periodizace vývoje češtiny. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1312-1314. ISBN 978-80-7422-480-5.
 78. KOSEK, Pavel. Préteritum ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1409-1411. ISBN 978-80-7422-480-5.
 79. KOSEK, Pavel. Recenze publikace: Ondřej Koupil: Grammatyka cžeska. Mluvnice češtiny v 16.–19. století (katalog výstavy). Praha, Akropolis 2016. 176 stran, pexeso jako příloha. Česká literatura. AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2016, roč. 64, č. 4, s. 587-591. ISSN 0009-0468.
 80. KOSEK, Pavel. Sigmatický aorist. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1618-1620. ISBN 978-80-7422-480-5.
 81. KOSEK, Pavel. Slovesný čas ve starší češtině. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1673-1675. ISBN 978-80-7422-480-5.
 82. KOSEK, Pavel. Slovosled verbálních enklitik v staročeské bibli 1. redakce. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, 17. února 2016. 2016.
 83. KOSEK, Pavel. Slovosled verbálních klitik ve staročeské Bibli olomoucké. In 17. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 9.-11.5.2016. 2016.
 84. KOSEK, Pavel a Jana PLESKALOVÁ. Spřežkový pravopis. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1746-1750. ISBN 978-80-7422-480-5.
 85. KOSEK, Pavel. Tzv. bratrský pravopis. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 102-115. ISBN 978-80-210-8207-6.
 86. KOSEK, Pavel. Vývoj českého prézentu. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2057-2059. ISBN 978-80-7422-480-5.
 87. KOSEK, Pavel. Vývoj českých klitik. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 2060-2064. ISBN 978-80-7422-480-5.
 88. KOSEK, Pavel. Zur Wortstellung der enklitischen Auxiliare im Tschechischen des 14. Jahrhunderts. In Slavisches Seminar der Universität Tübingen, 27. 1. 2016. 2016.
 89. 2015

 90. KOSEK, Pavel. člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu pro společenské, humanitní a umělecké vědy SHVa při Radě pro výzkum, vývoj a inovace ČR. Oborové verifikační a hodnotící panely při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, 2015.
 91. KOSEK, Pavel. Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In Ziková, M.; Caha, P.; Dočekal, M. Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar. Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: Peter Lang, 2015. s. 178-198. ISBN 978-3-631-66251-9.
 92. KOSEK, Pavel. Die Entwicklung der Wortstellung der verbalen Enklitika im Tschechischen. In 12. Deutscher Slavistentag. Justus-Liebig-Universität Gießen 1.-3.10.2015. 2015.
 93. KOSEK, Pavel. interní člen oborové komise doktorského studijního oboru český jazyk FFMU. 2015.
 94. KOSEK, Pavel. Jiří Sarganeks offene Briefe. In Tschechisch im Exil - früher und heute (Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin), 4.12.2015. 2015.
 95. KOSEK, Pavel. Ortografie tisků českého Snáře ze 16. stol. In Workshop Sny mezi textem a imaginací/ Dreams Between Text and Imagination, 19.– 20. listopadu 2015, UP Olomouc. 2015.
 96. KOSEK, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 63, č. 2, s. 109-124. ISSN 1803-7410.
 97. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru ve starších českých biblích. Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, roč. 97, č. 1, s. 58-69. ISSN 0008-7386.
 98. 2014

 99. KOSEK, Pavel. člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu pro společenské, humanitní a umělecké vědy SHVa při Radě pro výzkum, vývoj a inovace ČR. Oborové verifikační a hodnotící panely při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, 2014.
 100. KOSEK, Pavel. Development of Word Order of Preterite Auxiliary Clitics in Old Czech Bibles. In Formal Description of Slavic Languages (FDSL 10.5), Brno 4. a 6. 12. 2014. 2014.
 101. KOSEK, Pavel. Die kritische Edition des tschechischen Gesangbuches "Jesličky. Staré nové písničky" (1658) – ein interdisziplinäres Unternehmen. In 15. prosince, Slavisches Seminar + Institut für Osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Eberhard Karls Universität Tübingen. 2014.
 102. KOSEK, Pavel a Petr MALČÍK. E-learningová opora CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I. 2014.
 103. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6974-9.
 104. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6906-0.
 105. KOSEK, Pavel. Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica pragensia. Praha: Karolinum, 2014, roč. 42, č. 3, s. 105-117. ISSN 0323-0813.
 106. KOSEK, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita ve staročeských biblích. In Institut für Slawistik, Universität Wien, 15 10 2014. 2014.
 107. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu českých slovních enklitik. In Lingvistický strukturalismus na počátku 21. století, Olomouc, 24. dubna 2014. 2014.
 108. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu kondicionálového auxiliáru v češtině. In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny, Praha, 17.-19. září 2014. 2014.
 109. 2013

 110. KOSEK, Pavel. Ale však – však ale v dějinách češtiny. Naše řeč. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2013, roč. 96, č. 4, s. 181-196. ISSN 0027-8203.
 111. KOSEK, Pavel. E-learningový kurz "Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II". FFMU, 2013.
 112. KOSEK, Pavel. Jazyk Jesliček F. Bridelia. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, 2013, roč. 136, č. 1-2, s. 125-160. ISSN 0024-4457.
 113. KOSEK, Pavel. 9.lektorský posudek svazku České knižnice: Čejka, Mirek – Bočková, Hana (eds.). 2013 Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy. Brno: Host. 2013.
 114. 2012

 115. KOSEK, Pavel. Die Interpunktion im Gesangbuch Jesličky Staré nové písničky von Fridrich Bridelius. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012, roč. 47, neuvedeno, s. 193-221. ISSN 0081-7090.
 116. KOSEK, Pavel, Marie ŠKARPOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Edice kancionálu Jesličky Fridricha Bridelia. In Otevřený doktorandský seminář a mezioborový workshop na Katedře české literatury FF OU, 14. 6. 2012. 2012.
 117. KOSEK, Pavel a Jan KLAŠKA. e-learningový kurz k předmětu Současný český jazyk – syntax. FF MU, 2012.
 118. KOSEK, Pavel, Tomáš SLAVICKÝ a Marie ŠKARPOVÁ. Fridrich Bridelius: Jesličky. Staré nové písničky. 1. vyd. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2012. 480 s. ISBN 978-80-7294-918-2.
 119. KOSEK, Pavel. Ke slovosledným vlastnostem ale ve starších vývojových fázích češtiny. In Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miroslava. Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. s. 115-133. ISBN 978-80-86496-62-7.
 120. KOSEK, Pavel, Marie ŠKARPOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Sem, sem Děťátko – kritická edice české barokní písně. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, 2012, roč. 135, 1-2, s. 155-175. ISSN 0024-4457.
 121. KOSEK, Pavel. Syntax výrazu ť v češtině barokního období. In Čmejrková, S.; Hoffmanová, J.; Klímová, J. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. s. 225-234. ISBN 978-80-246-2121-0.
 122. KOSEK, Pavel. The position of the verbal predicate in the older Czech (1500-1620). Slovo a slovesnost. PRAHA 1: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2012, roč. 73, č. 2, s. 151-156, 7 s. ISSN 0037-7031.
 123. KOSEK, Pavel. Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“. In Bednaříková, Božena; Hernandezová, Pavla. Od slova k modelu jazyka. Sborník z XIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 133-145. ISBN 978-80-244-3960-0.
 124. KOSEK, Pavel. Transkripční pravidla edice F. Bridelia „Jesličky Staré nové písničky“. In XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc, 7.-9. květen 2012. 2012.
 125. KOSEK, Pavel. Vývoj českého „však“. In Přednáška přednesená na Tschechischer Nachmittag Institut für Slawistik, Universität Wien, 17. 10. 2012. 2012.
 126. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledných vlastností auxiliáru préterita ve starší češtině. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference - Grammar and corpora 2012: 4th International Conference. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 1-17. ISBN 978-80-7435-243-0.
 127. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledných vlastností auxiliáru préterita ve starší češtině. In Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference - Grammar and corpora 2012: 4th International Conference. Praha 28.–30.11.2012. 2012.
 128. KOSEK, Pavel. Word order of conditional auxiliary clitics in the Czech language of the Baroque period. In Dočekal Mojmír; Ziková Markéta. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. s. 100-118. ISBN 978-3-631-63609-1.
 129. 2011

 130. KOSEK, Pavel. Česká enklitika. In Bohemistický kroužek, Institut für Slawistik, Universität Wien. 16.11.2011. 2011.
 131. KOSEK, Pavel. Dvě budějovické publikace o barokní češtině. Listy filologické 134, 1-2, 2011, 2011.
 132. KOSEK, Pavel. Enklitika v češtině barokní doby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 360 s. ISBN 978-80-210-6264-1.
 133. KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ a Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011.
 134. KOSEK, Pavel. Slovosled klitik češtiny barokní doby. In Předneseno na konferenci. Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. Brno 04 11 2011. 2011.
 135. KOSEK, Pavel. Syntax výrazu ť v češtině barokního období. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český), Praha 1.6.–3.6.2011. 2011.
 136. KOSEK, Pavel. Wandel in der Wortstellung von tschechisch „ť”. In Tschechischer Nachmittag, Institut für Slavistik Universität Regensburg, 28 11 2011. 2011.
 137. 2010

 138. KOSEK, Pavel, Tomáš SLAVICKÝ a Marie ŠKARPOVÁ. Antiqua Cuthna. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla F. Bridelia SJ (1619-1680). 2010. ISSN 1803-1374.
 139. KOSEK, Pavel. Člen Rady Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny od praslovanštiny po současný stav (LC 546). 2010 - 2011.
 140. KOSEK, Pavel. Grafická stránka kancionálu F. Bridelia Jesličky staré nové písničky. Antiqua Cuthna. Praha: SOA v Praze - SOA Kutná Hora, 2010, roč. 4, neuvedeno, s. 95-112, 17 s. ISSN 1803-1374.
 141. KOSEK, Pavel. Interpunkce českých tištěných kancionálů pobělohorského období a možnosti její transkripce. Brno 23.-25. 9. 2010. In Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). 2010.
 142. KOSEK, Pavel. Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce. In Čornejová Michaela, Rychnovská Lucie, Zemanová Jana. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu. Brmo: Host – Masarykova univerzita,, 2010. s. 250-284, 34 s. ISBN 978-80-7294-508-5.
 143. KOSEK, Pavel, Marie ŠKARPOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Jesličky Fridricha Bridelia jako objekt interdisciplinární edice, Přednáška konaná na půdě Institut für Slawistik Universität Wien, 26. 5. 2010. In Přednáška konaná na půdě Institut für Slawistik Universität Wien, 26. 5. 2010. 2010.
 144. KOSEK, Pavel a Tomáš SLAVICKÝ. Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) - mezioborově koncipovaná kritická edice (GAČR, 406/10/1454). 2010.
 145. KOSEK, Pavel. Slovosled kondicionálového auxiliáru v Bibli svatováclavské. In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ a Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 205-229. ISBN 978-80-7294-412-5.
 146. KOSEK, Pavel. Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, 1-2, s. 225-345, 20 s. ISSN 1803-7410.
 147. KOSEK, Pavel. "Veřejné listy" Jiřího Sarganka. In JANEČKOVÁ, Marie, Jarmila ALEXOVÁ a Věra POSPÍŠILOVÁ. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010. s. 54-76. Jazykověda 4. ISBN 978-80-7420-008-3.
 148. KOSEK, Pavel. Word order of the conditional auxiliary in the Czech language of the Baroque period. Brno 25.-27. 11. 2010. In Formal Description of Slavic Languages 8.5. 2010.
 149. KOSEK, Pavel. Zásadní práce o vývoji češtiny. CESKA LITERATURA. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, roč. 58, č. 6, s. 796-804. ISSN 0009-0468.
 150. 2009

 151. KOSEK, Pavel. Recenze publikace "Studie z diachronní lingvistiky". KOMÁREK, Miroslav, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2009.
 152. KOSEK, Pavel. Slovosled pronominálních klitik v nefinitních frázích v barokní češtině. In konference Čeština ve formální gramatice, Brno 12. – 14.2.2009. 2009.
 153. KOSEK, Pavel. Syntax českého enklitika -li v historické perspektivě. In Jazykovědné sdružení v Ostravě. 2009.
 154. KOSEK, Pavel. Vývoj slovosledu českých pronominálních klitik. In Přednáška konaná na půdě Komisję Językowę Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 21. 4. 2009. 2009.
 155. KOSEK, Pavel. Word Order of the Pronominal Clitics in Non-finite Phrases in the Czech Baroque Language. In ZIKOVÁ, Markéta a Mojmír DOČEKAL. Czech in Formal Grammar. München: Lincom GmbH, 2009. s. 115-130, 256 s. ISBN 978-3-89586-282-3.
 156. KOSEK, Pavel. Wortstellung der pronominalen Klitika in der tschechischen Sprache der Barock-Periode. In LOUDOVÁ, Kateřina a Marie ŽÁKOVÁ. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 169-188, 367 s. ISBN 978-80-210-4944-4.
 157. 2008

 158. KOSEK, Pavel. Fridrich Bridelius SJ - stále nový a neznámý, Kutná Hora, 27.-30.11.2008. organizace konference společně s P. Bělohlávkovou, M. Škarpovou, T. Slavickým. 2008.
 159. KOSEK, Pavel. Grafická stránka kancionálu F. Bridelia Jesličky staré nové písničky. In konference Fridrich Bridelius SJ - stále nový a neznámý, Kutná Hora, 27.-30.11.2008. 2008.
 160. ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 161. KOSEK, Pavel. Jazyková stránka českých exilových tisků 18. století (demonstrovaná na Pokladu evangelitského křesťana). In Přednášky a besedy z XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 103-126, 23 s. ISBN 978-80-210-4618-4.
 162. KOSEK, Pavel. K jazykové stránce hallských českých tisků 18. století. In MACEK, Ondřej (ed.). Po vzoru Berojských. 2008. vyd. Praha: Kalich, 2008. s. 520-541, 21 s. ISBN 978-80-7017-088-5.
 163. KOSEK, Pavel. Klitikon „se“ v barokní češtině. In konference IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, 12.–14. května 2008, Olomouc. 2008.
 164. KOSEK, Pavel. Konektor až v češtině barokního období. In Varia Slavica. Sborník k příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 139-151, 12 s. ISBN 978-80-7106-943-0.
 165. KOSEK, Pavel. Slovosled reflexivního výrazu "se" ve frazi verba finita v barokní češtině. In KOSEK, Pavel a Michaela ČORNEJOVÁ. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008. s. 86-100, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 166. KARLÍK, Petr. Slovotvorba adjektiv na -teln(ý): případ pro diachronní pohled. In KOSEK, Pavel a Michaela ČORNEJOVÁ. Jazyk a jeho proměny. Brno: Host, 2008. s. 86-100, 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
 167. KOSEK, Pavel. Syntax tzv. účinkových vět se spojkou že v barokní češtině. In Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 95-100, 381 s. ISBN 978-80-7394-075-1.
 168. KOSEK, Pavel. Tzv. účinkové věty v barokní češtině. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, č. 1, s. 145-156, 11 s. ISSN 0231-7567.
 169. KOSEK, Pavel. Wortstellung der pronominalen Klitika der Tschechischen Sprache der Barock Periode. In konference Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics, Brno 25.–28. září 2008. 2008.
 170. 2007

 171. KOSEK, Pavel. Následkové spojovací výrazy v barokní češtině. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A 55, č. 263, s. 280-296. ISSN 0231-7567.
 172. KOSEK, Pavel. O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu "Obhájení učení evangelium svatého"). In Přednášky a besedy z XL. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 76- 92, 16 s. ISBN 978-80-210-4336-7.
 173. KOSEK, Pavel. Stupňovací spojovací prostředky v barokní češtině. Listy filologické. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2007, roč. 130, 1-2, s. 61-87, 26 s. ISSN 0024-4457.
 174. KOSEK, Pavel. Tzv. účinkové věty v barokní češtině. In konference Člověk – jazyk – komunikace, České Budějovice 18. – 20. 9. 2007. 2007.
 175. KOSEK, Pavel. Úskalí editace českých exilových tisků 18. století. In konference VIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 15. 5. - 16. 5. 2007. 2007.
 176. 2006

 177. KOSEK, Pavel. Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině. In Komunikace - styl - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 149-155, 6 s. ISBN 80-7040-819-7.
 178. KOSEK, Pavel. Příčinné spojky v barokní češtině. In Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka, Praha 29. 11. 2006. 2006.
 179. KOSEK, Pavel. Příčinné věty v barokní češtině. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien, 2006, roč. 52, s. 43- 62, 19 s. ISSN 0084-0041.
 180. KOSEK, Pavel. Stupňovací souvětí v barokní češtině. In konference VII. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 15.5. – 17.5. 2006. 2006.
 181. 2005

 182. KOSEK, Pavel. Časové věty v barokní češtině. In Slovanské studie IX. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 167-182, 5 s. ISBN 80-7368-126-9.
 183. KOSEK, Pavel. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. Svazek 1, 2. Ostravská univerzita, 2005.
 184. KOSEK, Pavel. O edici Benešovského jazykověreflexivních textů. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2005, roč. 128, 1-2, s. 181-190, 9 s. ISSN 0024-4457.
 185. KOSEK, Pavel. Odporovací spojovací prostředky v barokní češtině. In konference KOMUNIKACE – STYL – TEXT, České Budějovice 20. 9. – 22. 9. 2005. 2005.
 186. KOSEK, Pavel. Principy novočeské interpunkce. In Přednáška v rámci Bohemistického semináře; 4. 9. 2005 - 9. 9. 2005. 2005.
 187. KOSEK, Pavel. Přípustkové věty v barokní češtině. In Čeština - jazyk slovanský 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 30-40, 10 s. ISBN 80-7368-122-6.
 188. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1.
 189. 2004

 190. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Čistý plamen lásky.Výběr z písní pobělohorských exulantů ze Slezska. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2004. 360 s. Old czech books X. ISBN 80-7042-660-8.
 191. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567.
 192. KOSEK, Pavel. K jazyku českých exulantů doby baroka. In konference Slova a dějiny, Praha 28.6. – 30.6. 2004. 2004.
 193. KOSEK, Pavel. O grafické stránce barokních exulantských tisků. In A cseh barokk új interpretációi (Nové interpretace českého baroka). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004. s. 91-105, 14 s. ISBN 963-9206-09-1.
 194. KOSEK, Pavel. Recenze publikace "Tschechisch. Faszination der Vielfalt" Sodeyfi, H. - Newerkla, S. M. Wiesbaden 2002. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2004, roč. 4, č. 1, s. 72-74. ISSN 1642-9893.
 195. KOSEK, Pavel. Souvětí v barokní češtině, postdoktorský grant (GA ČR 405/04/P065). 2004.
 196. 2003

 197. KOSEK, Pavel, Marcela GRYGERKOVÁ, Eva JANDOVÁ a Petr HRTÁNEK. Písmo a pravopis. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 93 s. ISBN 80-7042-889-9.
 198. KOSEK, Pavel. Spojovací prostředky v češtině období baroka. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 180 s. Opera linguistica X. ISBN 80-7042-630-6.
 199. 2002

 200. KOSEK, Pavel. Interpunkce "Hory Olivetské" Matěje Tannera. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, roč. 125, 1-2, s. 120-138, 18 s. ISSN 0024-4457.
 201. MALURA, Jan a Pavel (eds.) KOSEK. K. Motěšický: Ruční knížka (edice výboru reprezentativních modliteb). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, roč. 126, 1-2, s. 67-79, 12 s. ISSN 0024-4457.
 202. KOSEK, Pavel. Konjuktionen in der tschechischen Sprache der Barockperiode. In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 325-326. ISBN 80-7106-61.
 203. KOSEK, Pavel. Pivo sme pili, pak sme se bili. Zabil sem, nic, hniji. (recenze knihy: ŠTEYER, M. V. Žáček. /ed. D. Nečas/.). Tvar: literární týdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 2002, roč. 13, č. 13, s. s. 20, 1 s. ISSN 0862-657X.
 204. KOSEK, Pavel. Spojka aniž v češtině období baroka. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2002, roč. 2, č. 2, s. 124-138, 14 s. ISSN 1642-9893.
 205. 2001

 206. KOSEK, Pavel. Barokní čeština a její percepce v novodobé české jazykovědě. In Jazykovědného sdružení ČR (ostravská pobočka). 2001.
 207. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. Hora Olivetská. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 2001. 223 s. ISBN 80-7294-034-1.
 208. KOSEK, Pavel. Nářeční prvky v tisku Hory Olivetské. Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2001, roč. 124, č. 3, s. 280-288. ISSN 0024-4457.
 209. KOSEK, Pavel. O edici staré gramatiky češtiny. Bohemistyka. Walbrzych: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2001, roč. 1, č. 3, s. 243-246, 1 s. ISSN 1642-9893.
 210. KOSEK, Pavel. Poster "Vývoj spojovacích prostředků v češtině období baroka". In konference Čeština – univerzália a specifika 4, Brno 15.11. – 17.11. 2001. 2001.
 211. 2000

 212. KOSEK, Pavel. Spojka "ješto" v češtině období baroka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2000, A 48, č. 1, s. 91-101, 10 s. ISSN 0231-7567.
 213. 1999

 214. KOSEK, Pavel. Disjunktivní spojka "nebo" v období baroka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1, A 47, s. 117 -128, 11 s. ISSN 0231-7567.
 215. KOSEK, Pavel. Interpunkce písní kancionálu "Slaviček rájský" J. J. Božana. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice: Albert, 1999. s. 9-22. ISBN 80-85834-75-8.
 216. KOSEK, Pavel. Interpunkce písní kancionálu Slaviček rájský J.J. Božana. In Sympozium Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Rychnov nad Kněžnou 27.6. – 29.6.1999. 1999.
 217. MALURA, Jan a Pavel KOSEK. J. J. Božan: Slaviček rájský. Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita, 1999. 445 s. ISBN 80-86055-75-2.
 218. KOSEK, Pavel. Rozbor nářečních prvků v kancionálu J. J. Božana "Slaviček rájský". In Linguistica 3. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. s. 127-131. ISBN 80-7042-52.
 219. 1998

 220. KOSEK, Pavel a Monika HORSÁKOVÁ. Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU. In NĚMEC, Ivan - ŠRÁMEK, Rudolf. Cesty k tvořivé škole. 1998. s. 267-269. ISBN 80-210-1938-7.
 221. KOSEK, Pavel. Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků odvozených od výrazu "brže". Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1998, A 46, s. 131-141. ISSN 0231-7567.
 222. KOSEK, Pavel a Dana DAVIDOVÁ. Studentská jazykovědná konference Ostrava 8.12.1997. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 177 s. ISBN 80-7042-497-4.
 223. 1997

 224. KOSEK, Pavel. Funkční užití výrazu "sice" v češtině období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1997, A 45, č. 1, s. 95-103, 8 s. ISSN 0231-7567.
 225. KOSEK, Pavel. Návrh zásad transkripce edice "Slaviček rájský" J. J. Božana. In konference Inter vepres rosae nascuntur aneb Česká slovesná kultura 17. a 18. století v evropských souvztažnostech, Hradec Králové, 17.10. – 18.10. 1997. 1997.
 226. KOSEK, Pavel. Studentská jazykovědná konference. 1997.
 227. 1996

 228. KOSEK, Pavel. Přijímací testy (1996) na obor český jazyk na FF OU. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 267-269. ISBN 80-210-1938-7.
 229. KOSEK, Pavel. Specializace spojky "jak" v časových větách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1996, A 44, s. 115-121. ISSN 0231-7567.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 04:46