Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZEMANDLOVÁ, Anna. Důkazní břemeno v medicínských sporech. In Lidé, zdravotnictví a právo 2022. 2022.
 2. ZEMANDLOVÁ, Anna. (Nes)sporná povaha řízení o rozvod manželství. Praha: C. H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-859-7.
 3. PONDIKASOVÁ, Tereza a Anna ZEMANDLOVÁ. Preventivní restrukturalizace - procesualistický pohled. Právní rozhledy. C. H. Beck, 2022, roč. 2022, č. 20, s. 702 - 708. ISSN 1210-6410.
 4. PONDIKASOVÁ, Tereza a Anna ZEMANDLOVÁ. Role soudu v procesu preventivní restrukturalizace. In Konference Cofola. 2022.
 5. ZEMANDLOVÁ, Anna a Tereza PONDIKASOVÁ. Žaloba na doplnění pasiv (aktiv) a její problematické aspekty. In Korporačné spory. 2022.
 6. 2021

 7. ZEMANDLOVÁ, Anna. Účel insolvenčního řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2021, roč. 29, 23-24, s. 809-814. ISSN 1210-6410.
 8. ZEMANDLOVÁ, Anna. Zásady insolvenčního řízení. In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 593-610. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
 9. 2020

 10. HONZOVÁ, Ivana, Anna ZEMANDLOVÁ, Lukáš PRUDIL a Leona PRUDILOVÁ. Selected legal aspects of surrogacy. Human Affairs. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 30, č. 1, s. 38-46. ISSN 1210-3055.
 11. 2019

 12. KONEČNÁ, Hana, Ivana HONZOVÁ, Lukáš PRUDIL, Leona PRUDILOVÁ, Anna ZEMANDLOVÁ, Eva MICHELOVÁ, Taťána RUMPÍKOVÁ a David RUMPÍK. Surrogacy in the Czech Republic from the point of view of the law office: experience for the years 2009-2018. 2019.
 13. 2018

 14. ZEMANDLOVÁ, Anna. Etická komise pro výzkum, Masarykova univerzita. 2018 - 2023.
 15. 2017

 16. PRUDIL, Lukáš a Anna ZEMANDLOVÁ. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. s. 571-583.
 17. 2016

 18. MELZER, Filip, Petr TÉGL, Anna ZEMANDLOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ a Kateřina SMOLÍKOVÁ. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 993-1097; 1186-1236;. ISBN 978-80-7502-004-8.
 19. 2015

 20. ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL, Leona MUSILOVÁ a David RUMPÍK. Assisted reproduction in Europe - general overview. In Anna-Marie Duguet. Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse: Les Études Hospitalières Édition, 2015. s. 157 - 171. ISBN 978-2-84874-587-9.
 21. 2014

 22. ZEMANDLOVÁ, Anna, Lukáš PRUDIL a Leona MUSILOVÁ. Náhradní mateřství v České republice. In Ivan Humeník. Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu. Právne, bioeticke, medícinske a psychosociálně aspekty starostlivosti o ženské zdravie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. s. 105 - 111. ISBN 978-80-8168-035-9.
 23. 2013

 24. ZEMANDLOVÁ, Anna. Aktuální otázky určování rodičovství - právní vs. biologické rodičovství. In Šínová, R., Šmíd, O., Juráš, M. a kol. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. s. 101-107. Teoretik. ISBN 978-80-87576-74-8.
 25. ZEMANDLOVÁ, Anna. Perspektiva surogátního mateřství u nás: inspirace z anglického práva. In Šínová, R., Šmíd, O., Juráš, M. a kol. Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výchova a výživa nezletilého. 1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 135 - 140. Teoretik. ISBN 978-80-87576-74-8.
 26. ZEMANDLOVÁ, Anna. Současnost a budoucnost regulace surogátního mateřství u nás (v rámci konference Dny práva 2012). Masarykova univerzita, 2013.
 27. 2012

 28. HOŘÍNOVÁ, Anna. K výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 2012, č. 1. ISSN 1214-8679.
 29. HOŘÍNOVÁ, Anna. Péče soudu o nezletilé ve věcech zdravotní péče. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2012, IX, č. 9, s. 415-420, 5 s. ISSN 1214-7966.
 30. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ, Michaela JANOČKOVÁ, Jana VOLKOVÁ a Veronika KOZLOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 4. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
 31. 2011

 32. HOŘÍNOVÁ, Anna. Dítě a rodina. In JÍLEK, Dalibor et. al. Studie o právech dítěte: Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání v oblasti práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice. 1. vydání. Brno - Boskovice: Česko - britská o.p.s., 2011. s. 239-280, 41 s. ISBN 978-80-260-0377-9.
 33. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, Radovan DÁVID, Martin KORNEL, Anna HOŘÍNOVÁ a Michaela JANOČKOVÁ. Rodinné právo – Czech Family Law. 3. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 34. 2010

 35. HOŘÍNOVÁ, Anna. Diskriminace v přístupu k asistované reprodukci v rámci judikatury ESLP. In KOTÁSEK, Jan et al. COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 527-536, 9 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 36. HOŘÍNOVÁ, Anna. Znalecký posudek jako důkaz v rámci péče soudu o nezletilé. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 7 s. Tématický sborník. ISBN 978-80-7357-542-7.
 37. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ a Anna HOŘÍNOVÁ. Zpráva z pre-konference Acquis Group. Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010.
 38. 2009

 39. HOŘÍNOVÁ, Anna. Kauza ESLP Evans v. UK. In DÁVID, Radovan, NECKÁŘ, Jan, SEHNÁLEK, David (eds). COFOLA 2009: the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 40. HOŘÍNOVÁ, Anna. Povinnost mlčenlivosti (nejen) zdravotnických zařízení. In ROTREKLOVÁ, Eva. Aktuální otázky náhradní rodinné péče: Sborník z IX. celostátního Semináře NRP Brno, 30. 9. – 1. 10. 2009. Brno: Triada - poradenské centrum, o.s., 2009. s. 57-64. ISBN 978-80-254-5957-7.
 41. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo. 2. rozšířené vydání. Brno, 2009. Elportál [online].
 42. 2008

 43. HOŘÍNOVÁ, Anna. Implementing Domestic Violence Laws. Czech Republic-One Year Experience with New Legislation. In Regional Conference on Domestic Violence Legal Reform in Sofia, Bulgaria. 2008.
 44. HOŘÍNOVÁ, Anna. Property Relations between Spouses in the Legislation of The Czech Republic and in that of Selected Post-Communist Countries. In BOELE-WOELKI, Katharina, SVERDRUP, Tone (eds). HOŘÍNOVÁ, Anna. European Challenges in Contemporary Family Law. Antwerp-Oxford-Portland: Interesentia, 2008. s. 305-316, 11 s. European Challenges in Contemporary Family Law. ISBN 978-90-5095-692-5.
 45. HOŘÍNOVÁ, Anna. Znalecký posudek jako důkaz v rámci péče soudu o nezletilé. In Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 109-343. ISBN 978-80-210-4733-4.
 46. 2007

 47. HOŘÍNOVÁ, Anna. Domácí násilí v návrhu nového občanského zákoníku. Via Iuris. Brno: Public Interest Lawyers Association, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 14-15. ISSN 1802-4351.
 48. HOŘÍNOVÁ, Anna. Otazníky nad přijetím zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 101-105. ISSN 1210-6410.
 49. HOŘÍNOVÁ, Anna. Policejní vykázání: od dobré teorie k dobré praxi. Via Iuris. Brno: Public Interest Lawyers Association, 2007, roč. 2007, č. 7, s. 23-25, 2 s. ISSN 1802-4351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 00:06