Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BOČKOVÁ, Hana. Der Prager Bürger Ulrich Prefat reist 1546 in das Heilige Land. In Kühne, Hartmut. Pilgerspuren : Wege in den Himmel : von Lüneburg an das Ende der Welt. 1. vyd. Petersberg: Michael Imhof Verlag GmbH et Co. KG, 2020. s. 245. ISBN 978-3-7319-1004-6.
 2. KOSEK, Pavel, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Andrea JOCHMANOVÁ, Kateřina KOVÁROVÁ, Petra MEDŘÍKOVÁ, Jana POLÁKOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Markéta VLKOVÁ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou : Katalog k výstavě (2020) : Hana Glombová, ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. 128 s. ISBN 978-80-7028-532-9.
 3. POLÁKOVÁ, Jana, Pavel KOSEK, Hana BOČKOVÁ, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ a Tomáš SLAVICKÝ. Do Brna široká cesta : Kramářské písně se světskou tematikou (2020). 2020.
 4. BOČKOVÁ, Hana. Hana Bočková píše o komeniologické studii Tomáše Havelky. E*forum pro (germano)bohemistiku. Praha: Institut pro studium literatury, 2020, roč. 2020, listopad, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 2533-6908.
 5. BOČKOVÁ, Hana. Komenský jinýma očima aneb Ad majorem evidentiam. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 17, č. 34, s. 211-213. ISSN 1214-7915.
 6. 2019

 7. FIŠER, Zbyněk, Hana BOČKOVÁ a Pavlína DUŠKOVÁ. Doktorandská konference v Telči. 2019.
 8. BOČKOVÁ, Hana. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic : Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země júdské a dále do Egypta a velikého města Kairu (1608). vydání první. Praha: Host, 2019. 21 s. Česká knižnice ; sv. 91-I, 91-II. ISBN 978-80-7491-942-8.
 9. BOČKOVÁ, Hana. Obraz Komenského v krásné literatuře. 2019.
 10. BOČKOVÁ, Hana. Téma "potrestání" ve světských kramářských písních. 2019.
 11. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum ve starší české literatuře. Na okraj úvah prof. Eduarda Petrů. Bohemica Olomucensia. Časopis pro bohemistická a mezioborová studia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 11 (2019), 3 - Supplementa, s. 38-50. ISSN 1803-876X.
 12. BOČKOVÁ, Hana. Ty jsi sladkost, a já jed... Fridrich Bridel (1619 -1680). Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, roč. 11, č. 4, s. 42-48. ISSN 1803-6988.
 13. 2018

 14. KOSEK, Pavel, Jiří DUFKA, Hana BOČKOVÁ, Věra FROLCOVÁ a Jana POLÁKOVÁ. Kramářské tisky : možnosti analýzy a evidence. In 19. archivní čtvrtek, 8.11.2018, Brněnská pobočka České archivní společnosti. 2018.
 15. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum ve starší české literatuře (na okraj úvah pro. Petrů). In Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
 16. 2017

 17. BOČKOVÁ, Hana. Členka Vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2017.
 18. BOČKOVÁ, Hana. Ediční problémy při vydávání cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Setkání Klubu přátel českého jazyka při Filozofické fakultě UK Praha. 2017.
 19. BOČKOVÁ, Hana. Koncepce vydávání cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. In Den České knižnice na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 2017.
 20. BOČKOVÁ, Hana a Markéta MELOUNOVÁ. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Putování aneb Cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země Svaté, země jůdské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Vydání první. Praha; Brno: Host, 2017. 1308 s. Česká knižnice, sv. 91-I, 91-II. ISBN 978-80-7491-942-8.
 21. 2016

 22. BOČKOVÁ, Hana. Dějiny české cestopisné prózy od středověku do pozdního humanismu. In Přednáška pro Moravskou zemskou knihovnu. 2016.
 23. BOČKOVÁ, Hana. J. A. Komenský a jeho dílo. In Přednáška pro spolek Masarykovi historici, Historický ústav FF MU. 2016.
 24. BOČKOVÁ, Hana. Jan Hus v textech dvou autorů z počátku 17. století. In Soukup, Daniel; Jaluška, Matouš. Jan Hus, husitství a husitské války : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, v.v.i.: Akropolis, 2016. s. 91-101. ISBN 978-80-88069-16-4.
 25. BOČKOVÁ, Hana. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a jeho Putování. Cestovatel a cestopis raného novověku. In Dufka, Jiří. O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK. 1. vydání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. s. 24-40. ISBN 978-80-7051-224-1.
 26. 2015

 27. BOČKOVÁ, Hana. Cestopis K. Haranta jako završení předchozí tradice záznamů putování. In Kerulová, Marta; Lauková, Silvia. Kontinuita a miera kreativity. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR, 2015. s. 9-19. ISBN 978-80-558-0915-1.
 28. BOČKOVÁ, Hana. Cestopis K. Haranta v žánrových a kulturních souvislostech. In Vyžádaná přednáška pro Klub přátel českého jazyka, FFUK Praha. 2015.
 29. BOČKOVÁ, Hana. Český cestopis a specifické problémy jeho editování. In Vyžádaná přednáška pro Ústav pro českou literaturu AVČR. 2015.
 30. BOČKOVÁ, Hana. Komenského Labyrint světa a problémy jeho interpretace. 2015.
 31. 2014

 32. BOČKOVÁ, Hana. "Co jsou svatí anjelé, jak jsou na lidi laskaví". K tematizaci anděla v české literatuře doby barokní. Religious and Sacred Poetry: An International Quaterly Religion, Culture and Education. Krakow: Jagellonian University, 2014, roč. 2, 3 (7), s. 29-45. ISSN 2299-9922.
 33. BOČKOVÁ, Hana. Cyril a Metoděj v díle V. B. Jestřábského. K reflexi cyrilometodějské úcty v barokní literatuře. In Bíziková, Margita. Slová Slovanov. Zborník z konferencií, ktoré sa konali v Ríme a v Nitre pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014. s. 30-39. ISBN 978-80-8119-076-6.
 34. BOČKOVÁ, Hana. Členka Vědecké rady Univerzity Karlovy. Vědecká rada Univerzity Karlovy, 2014.
 35. BOČKOVÁ, Hana. Metody katecheze v barokní literatuře. 2014.
 36. BOČKOVÁ, Hana. Škola kresťanská jako text nábožensky vzdělávací. In Gáfriková, Gizela. Hugolín Gavlovič a jeho dielo v dobovom literárnom a kultúrnom kontexte. 1. vyd. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. s. 30-42. ISBN 978-80-88746-21-8.
 37. BOČKOVÁ, Hana. Tematizace alterity v české literatuře 16. století. 2014.
 38. 2013

 39. BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a česká literatura. In Mitáček, Jiří. Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 127-134. ISBN 978-80-7028-409-4.
 40. BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a česká literatura. In Český rozhlas, Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky. Český rozhlas, Praha: Český rozhlas, Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky, 2013.
 41. BOČKOVÁ, Hana. Bible kralická a její ohlas v literatuře. In Oslavy čtyřstého výročí vydání Bible kralické. 2013.
 42. BOČKOVÁ, Hana. Bohemia jesuitica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2013. 2 s.
 43. BOČKOVÁ, Hana. Cestování do Svaté země v české literatuře doby renesančního humanismu. In Přednáška pro studenty Pedagogické fakulty Prešovské univerzity v Prešově, Slovenská republika. 2013.
 44. BOČKOVÁ, Hana a Mirek ČEJKA. Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy. V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2013. 320 s. Česká knižnice ; sv. 74. ISBN 978-80-7294-800-0.
 45. BOČKOVÁ, Hana. Problematika editování textů raného novověku. 2013.
 46. BOČKOVÁ, Hana. Reflexe kultu sv. Cyrila Metoděje v barokní literatuře. 2013.
 47. BOČKOVÁ, Hana. Šéfredaktorka časopisu. Bohemica litteraria, 2013. ISSN 1213-2144.
 48. BOČKOVÁ, Hana. Věroučná problematika v barokní literatuře. In přenáška pro studenty Pedagogické fakulty Prešovské univerzity, Slovenská republika. 2013.
 49. 2012

 50. BOČKOVÁ, Hana. Cestopisná próza doby renesančního humanismu. In Přednáška pro studenty Katedry stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika. 2012.
 51. BOČKOVÁ, Hana. Česká středověká lyrika. In Worskshop pro pracovníky moravských knihoven. 2012.
 52. BOČKOVÁ, Hana. Cherubín Jan Sarkander. In Bok, V.; Fiala, J.; Chýlová, H. Viator Pilsnensis, neboli Plzeňský poutník : literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 94-102. ISBN 978-80-261-0071-3.
 53. BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cestopisná próza doby renesančního humanismu. In Přednáška pro studenty Katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
 54. BOČKOVÁ, Hana. Problematika nábožensky vzdělávací literatury. In Přednáška pro doktorandy Katedry stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika, 2012. 2012.
 55. BOČKOVÁ, Hana. Visio a její využití v nábožensky vzdělávací literatuře. In Bukwalt. Milosz; Klimowicz, Tadeusz; Komisaruk, Ewa; Maciolek, Manuela; Wójtowicz, Sylwia. Wielke tematy kultury w literaturach slowianskich. Sen. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego, 2012. s. 345-354. Slavica Wratislaviensia ; sv. 155. ISBN 978-83-229-3350-3.
 56. 2011

 57. BOČKOVÁ, Hana. Nábožensky vzdělávací četba v christianizačním úsilí raného novověku. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy:prameny, země, kultura, 2011. s. 228-247. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6.
 58. 2010

 59. BOČKOVÁ, Hana a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 13. In Bohemica Litteraria, V 13. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1-203. ISBN 978-80-210-5461-5.
 60. BOČKOVÁ, Hana. Divadlo sprostných. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2010, roč. 58, 5/2010, s. 694-697. ISSN 0009-0468.
 61. BOČKOVÁ, Hana. K Bridelovu Křesťanskému učení veršemi vyloženému. Antiqua Cuthna. Praha: SOA v Praze - SOA Kutná Hora, 2010, neuveden, č. 4, s. 24-35. ISSN 1803-1374.
 62. BOČKOVÁ, Hana. Nábožensky vzdělávací literatura. In Cyklus přednášek ze starší české litaratury. 2010.
 63. BOČKOVÁ, Hana. Starší česká literarura; interpretace vybraných textů. 2010.
 64. 2009

 65. BOČKOVÁ, Hana. Apokryfy a nábožensky vzdělávací tvorba. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2009, roč. 1-2, V 12, s. 3-15. ISSN 0231-7818.
 66. BOČKOVÁ, Hana. K reflexi ženy v nábožensky vzdělávací literatuře. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno: Matice moravská, 2009. s. 611-623. ISBN 978-80-86488-57-8.
 67. BOČKOVÁ, Hana. Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 256 s. Knižnice Matice moravské; sv. č. 23. ISBN 978-80-86488-58-5.
 68. BOČKOVÁ, Hana. Komenského veršované modlitby z Praxis pietatis. 2009.
 69. BOČKOVÁ, Hana. Po stopách textu lazebníka mělnického. In Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, Univerzita Karlova, 2009. s. 184 - 193. ISBN 978-80-85778-65-6.
 70. BOČKOVÁ, Hana. Prefát jako Harantův předchůdce. Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2009, roč. 1, č. 1, s. 117-125. ISSN 1804-1132.
 71. BOČKOVÁ, Hana. Starší česká literatura, její specifičnost. 2009.
 72. 2008

 73. BOČKOVÁ, Hana. Jednota bratrská v polskoj srede XVI. v. 2008.
 74. BOČKOVÁ, Hana. Kniha naučení a příkladův als "Haus-Buch". In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studie. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008. s. 49-60. ISBN 3-86006-301-4.
 75. BOČKOVÁ, Hana. Útěcha a rozjímání. K práci s biblickým textem v nábožensky vzdělávací literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, V 10, s. 57-68. ISSN 0231-7818.
 76. 2007

 77. BOČKOVÁ, Hana. Cesta mariánského "obrazu aneb štátue" z Beckova na Moravu. In Slovenská literatura 18. a 19. storočia. Historia, teorie, interpretácia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 29-37. ISBN 978-80-223-2440-3.
 78. BOČKOVÁ, Hana. Image of the Protestant in religious Educational Literature. Eds. Milena Bartlová - Michal Šroněk. In Public Communication in European reformation: Artistic and other Media in Central Europe 1380 - 1620.. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2007. s. 299-308. ISBN 80-86890-15-5.
 79. BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. kritické vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 526 s. Česká knižnice, sv. 50. ISBN 978-80-7106-882-2.
 80. BOČKOVÁ, Hana. Starší literatura. In Nové pohledy na českou literaturu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku, 2007. s. 4-8. Nové pohledy na českou literaturu, 1. ISBN 978-80-210-4231-5.
 81. BOČKOVÁ, Hana. Zvětšeniny z Komenského Drahomíry a Zdeňka Kožmínových. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2007, roč. 37, 77-78, s. 201-203. ISSN 0323-2220.
 82. 2006

 83. BOČKOVÁ, Hana. Barokní pouť a literatura. In Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-11. ISBN 80-210-4009-2.
 84. KUDRNÁČ, Jiří. Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s.
 85. BOČKOVÁ, Hana. Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2006, roč. 2006, V 8, s. 9-21. ISSN 0231-7818.
 86. BOČKOVÁ, Hana. Valentin Bernard Jestřábský a jeho "Vidění rozličné sedláčka sprostného". Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2006, roč. 36, 75-76, s. 154-160. ISSN 0323-2220.
 87. BOČKOVÁ, Hana. Za literárním vědcem Milanem Kopeckým. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2006, roč. 36, 75-76, s. 268-269. ISSN 0323-2220.
 88. BOČKOVÁ, Hana. Zemřel literární vědec Milan Kopecký. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 4, s. 50-51. ISSN 1211-3384.
 89. 2005

 90. BOČKOVÁ, Hana. K debatě o baroku. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2005, roč. 53, č. 3, s. 389-393. ISSN 0009-0468.
 91. BOČKOVÁ, Hana. Kazatel domovní Matouše Konečného a Kazatel domácí B.V. Jestřábského. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2005, roč. 34, 71-72, s. 110-115. ISSN 0323-2220.
 92. BOČKOVÁ, Hana. Komenský a nábožensky vzdělávací literatura. In Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 189-169, 8 s. ISBN 80-223-2016-1.
 93. BOČKOVÁ, Hana. Válka a nábožensky vzdělávací literatura počátku 17. století na Moravě. In Studia Moravica III. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus - Neklidná léta Moravy pořádané ve dnech 28.- 30. června 2004. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 171-176. ISBN 80-244-1110-5.
 94. BOČKOVÁ, Hana. Vidění rozličné sedláčka sprostného a lidová vzdělávací četba doby baroka. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005. s. 5-9. ISBN 80-210-3738-5.
 95. BOČKOVÁ, Hana. Zemřel literární vědec Karel Palas. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 30. ISSN 1211-3384.
 96. BOČKOVÁ, Hana. 70. výročí úmrtí prof. Stanislava Součka. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 355. ISSN 1211-3384.
 97. 2004

 98. BOČKOVÁ, Hana. Adam Daniel z Veleslavína. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 27-28. I. ISBN 80-7277-215-5.
 99. BOČKOVÁ, Hana. Albert z Kaménka, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 52. I. ISBN 80-7277-215-5.
 100. BOČKOVÁ, Hana. Aquila z Plavče, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 113. I. ISBN 80-7277-215-5.
 101. BOČKOVÁ, Hana. Aquilinas, Jan. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 113-114. I. ISBN 80-7277-215-5.
 102. BOČKOVÁ, Hana. Aquilinas, Pavel. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 114. I. ISBN 80-7277-215-5.
 103. BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák o Komenském. SPFFBU, řada Bohemica litteraria. Brno: FFMU, 2004, roč. 2002-2003, V 5-6, s. 9-13. ISSN 0231-7818.
 104. BOČKOVÁ, Hana. Artemisius, Mikuláš. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 127. I. ISBN 80-7277-215-5.
 105. BOČKOVÁ, Hana. Aurogallus, Matthaeus. In Biografický slovník českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. s. 143-144. I. ISBN 80-7277-215-5.
 106. BOČKOVÁ, Hana. Cesty Čechů do Svaté země. Renesanční cestopis v 16. století. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 5-10. ISBN 80-210-3461-0.
 107. BOČKOVÁ, Hana. Komenského "bojování". In Studia Moravica I - Acta universitatis Palackianea Olomucensis. Facultas philosophica. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 165-170. ISBN 80-244-0845-7.
 108. BOČKOVÁ, Hana. Sté výročí narození literárního vědce Jana Vilikovského. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 37, č. 2, s. 24-25. ISSN 1211-3384.
 109. 2003

 110. BOČKOVÁ, Hana. K motivu smrti v české protestantské literatuře doby baroka. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 5-10. ISBN 80-210-3160-3.
 111. BOČKOVÁ, Hana. Kapitoly o středověku i romantismu, zejména o baroku. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 290-293. ISSN 0323-052X.
 112. BOČKOVÁ, Hana. Komenského Praxis pietatis a smrt. SPFFBU. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2003, C49, č. 49, s. 89-97. ISSN 0231-7710.
 113. BOČKOVÁ, Hana. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2003, roč. 122, č. 1, s. 294-296. ISSN 0323-052X.
 114. 2002

 115. BOČKOVÁ, Hana. Komenského " Výhost světu". SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2002, V 4, č. 1, s. 31-38. ISSN 0231-7818.
 116. BOČKOVÁ, Hana. Motiv "marnosti světa" v české barokní literatuře. Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, roč. 35, č. 1, s. 5-9, 4 s. ISSN 0231-7818.
 117. 2001

 118. BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák o Komenském. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2001, roč. 10, č. 3, s. 2,5, 2 s. ISSN 0862-657X.
 119. BOČKOVÁ, Hana. Divadlo božího řízení Jeremiáše Drexela a tradice humanistických theater. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, roč. 49, č. 2, s. 185-194. ISSN 0009-0468.
 120. BOČKOVÁ, Hana. Nathanaél Vodňanský z Uračova: Theatrum mundi minoris. 1. kritické vydání. Brno: Atlantis, 2001. 296 s. Thesaurus absconditus, č. 4. ISBN 80-7108-228-7.
 121. BOČKOVÁ, Hana. Z editorské činnosti brněnských literárních vědců. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 2001, roč. 31, 65-66, s. 228-230. ISSN 0323-2220.
 122. 2000

 123. BOČKOVÁ, Hana. Flores scholarium. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 1, č. 1, s. 68. ISSN 1211-3395.
 124. BOČKOVÁ, Hana. K jubileu Karla Palase. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 2 s. SPFFBU, V 3. ISBN 80-210-2014-8.
 125. BOČKOVÁ, Hana. K otázce "renesančního pesimismu" v literatuře na přelomu 16. a 17. století. SPFFBU. Brno: FFMU, 2000, roč. 47, č. 3, s. 19-25. ISSN 0231-7818.
 126. BOČKOVÁ, Hana. K tzv. památníkové literatuře doby renesance a pernštejnským nápisům. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 27-33. ISBN 80-210-2347-3.
 127. BOČKOVÁ, Hana. Literární předlohy pernštejnských nápisů. In Zprávy Státního památkového ústavu v Brně. 1. vyd. Brno: Státní památkový ústav v Brně, 2000. s. 119-139. ISSN 1213-2802.
 128. BOČKOVÁ, Hana. Tschechisches Barock. Opera slavica (slavistické rozhledy). Praha, 2000, roč. 2000, X, s. 54-56.
 129. BOČKOVÁ, Hana a Jiří KUDRNÁČ. Za Janem Skutilem. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 105-106. V2. ISBN 80-210-2347-3.
 130. 1999

 131. BOČKOVÁ, Hana. Antonín Koniáš. Vejtažní naučení. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, XXIX, č. 61, s. 168-169. ISSN 0323-2220.
 132. BOČKOVÁ, Hana. Arne Novák a J. A. Komenský. Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, roč. 30, 63-64, s. 152-157. ISSN 0323-2220.
 133. BOČKOVÁ, Hana. Eduard Petrů. Vzdálené hlasy. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, XXIX, č. 61, s. 168-169. ISSN 0323-2220.
 134. BOČKOVÁ, Hana. K tzv. Písni marokánské. In Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Rychnov nad Kněžnou: Rychnov nad Kněžnou, 1999. s. 241-246. ISBN 80-85834-75-8.
 135. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1998. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999. 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11.
 136. BOČKOVÁ, Hana. Renesanční památník a nápisy na hradě Pernštejně. In Přednášky a besedy z XXXII. běhu LŠSS. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 5-8. ISSN 1213-2802.
 137. KUDRNÁČ, Jiří. Za Janem Skutilem. In BOČKOVÁ, Hana. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 103-104. V2. ISBN 0231-7818.
 138. 1998

 139. BOČKOVÁ, Hana. Balbínova rozprava neboli obžaloba. Universitas. Brno: MU Brno, 1998, roč. 1998, č. 2, s. 61.
 140. BOČKOVÁ, Hana. Homo viator a český renesanční cestopis. In Přednášky Lení školy slovanských studií. První. Brno: FFMU, 1998. s. 15-19, 4 s. ISBN 80-210-3738-5.
 141. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11.
 142. BOČKOVÁ, Hana. Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova. In SPFFBU. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 19-24, 7 s. ISBN 80-210-2014-8.
 143. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum universitatis rerum von Comenius und Theatrum mundi minoris von N. Vodňanský. In Comenius Heritage and Education of Man for the 21st Centrury. První. Praha: Univerzita Karlova, 1998. s. 106-111, 5 s. ISBN 80-85365-15-4.
 144. 1997

 145. BOČKOVÁ, Hana. Duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá. Tvar. Praha, 1997, roč. 8, č. 13, s. 21.
 146. BOČKOVÁ, Hana. Jiří Mahen a pohádka. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 69.
 147. BOČKOVÁ, Hana. Komenského život a práce ve vlasti. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1997, roč. 54, č. 27, s. 238-239. ISSN 0323-2220.
 148. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1996. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1997. 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11.
 149. BOČKOVÁ, Hana. Tesknice a zvukomalby. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 67.
 150. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum divinum Matouše Konečného. In SPFFMU. První vydání. Brno: FFMU, 1997. s. 5-14, 9 s. ISBN 80-210-2014-8.
 151. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum v tvorbě M. Konečného a J.A.Komenského - úvaha nad osudem jednoho literárního žánru. In Přednášky a besedy z XXX. běhuLetní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 5-7. Letní škola SS, č. 28. ISBN 80-210-3461-0.
 152. 1996

 153. BOČKOVÁ, Hana. K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. stol. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1996, roč. 1996, D42, s. 5-14. ISSN 0231-7818.
 154. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1995. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1996. 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11.
 155. BOČKOVÁ, Hana. Několik poznámek k Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského. Sborník prací filosofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, D43, č. 1, s. 5-13. ISSN 0231-7818.
 156. BOČKOVÁ, Hana. Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy, díl druhý. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 70-71.
 157. 1995

 158. BOČKOVÁ, Hana. Dvě česká theatra. Studia Comeniana et historica 23. 1995, roč. 51, č. 4, s. 191-195. ISSN 0323-2220.
 159. BOČKOVÁ, Hana. Fridrich Bridel: Básnické dílo. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1995, roč. 114, č. 2, s. 381-382. ISSN 0323-052X.
 160. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1995. 100 s. Literární kritika v denním tisku, sv 11.
 161. BOČKOVÁ, Hana. Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 3-17, 7 s. ISBN 80-210-0869-5.
 162. BOČKOVÁ, Hana. Z Kralické tvrze. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1995, roč. 114, č. 1, s. 228-229. ISSN 0323-052X.
 163. 1994

 164. BOČKOVÁ, Hana. Dvě česká theatra a jejich biblická inspirace. Studia Comeniana et historica 23. 1994, roč. 1994, č. 51, s. 25-30. ISSN 0323-2220.
 165. BOČKOVÁ, Hana. Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu. Sborník prací FF BU. 1994, roč. 1994, D40, s. 7-13. ISSN 0231-7818.
 166. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1994. 100 s. Literární kritika v denním tisku.
 167. BOČKOVÁ, Hana. Manuálník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce. Sborník prací FF BU. 1994, roč. 1994, D39, s. 25-32. ISSN 0231-7818.
 168. BOČKOVÁ, Hana. Nová edice Svatováclavské bible. Studia Comeniana et historica 23. 1994, roč. 1994, č. 50, s. 58-59. ISSN 0323-2220.
 169. 1993

 170. BOČKOVÁ, Hana. Jan Skutil:Jan Dubravius. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, roč. 112, č. 1, s. 175-176. ISSN 0323-052X.
 171. BOČKOVÁ, Hana. J.Hlobil-E.Petrů:Humanismus a raná renesance na Moravě. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, roč. 112, č. 1, s. 176-177. ISSN 0323-052X.
 172. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1992. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1993. 100 s. Literární kritika v denním tisku.
 173. 1992

 174. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1991. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1992. 100 s. Literární kritika v denním tisku.
 175. 1990

 176. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1988. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1990. 100 s. Literární kritika v denním tisku.
 177. BOČKOVÁ, Hana. Literární kritika v denním tisku 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1990. 100 s. Literární kritika v denním tisku.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 10. 2021 01:08