Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Kašel. In Paliativní medicína pro praxi, třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2022. s. 160-162. ISBN 978-80-7492-627-3.
 2. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Plurální výpotek. In Paliativní medicína pro praxi, třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2022. s. 165-167. ISBN 978-80-7492-627-3.
 3. 2019

 4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, Magda BAŘINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Ondřej FISCHER, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jana KREJČÍ, Petr OPÁLKA a Helena ČOUPKOVÁ. Charakteristika pacientů s NSCLC léčených inhibitory tyrozinkiázy (TKI) první a druhé generace po stanovení diagnózy v ČR. In XXIV. setkání pneumologů a VIII. setkání penumologů a pneumochirurgů, Kazuistiky v alergologii, pneumologii a orl. 2019.
 5. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 88-94. ISSN 1213-810X.
 6. KOLEK, Vítězslav, Oldřich FISCHER, Ivona GRYGÁRKOVÁ, M. BAŘINOVÁ, Renata CHLOUPKOVÁ, J. KREJČÍ, Michal HRNČIARIK, Miloš PEŠEK, Jaromír ROUBEC, I. JANÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, L. HAVEL, M. ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, D. DOLEŽAL a T. TŮZOVÁ. Léčba maligního mezoteliomu pleury v České republice. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Trios s.r.o., 2019, roč. 79, č. 3, s. 82-87. ISSN 1213-810X.
 7. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. profi Medicína. Praha, 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 8. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového katoru. Medicína - profi. 2019, roč. 4, 6/2019, s. 6-11. ISSN 2571-2527.
 9. KOSTOLANSKÁ, Katarína, Jana ŠPELDOVÁ, Ondřej PEŠ, Eva TÁBORSKÁ, Lucie NOVOTNÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Stanovení kortisolu ve vlasech pacientů s malobuněčným karcinomem plic. In XXVII. MORAVSKÝ MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ PRO PNEUMOLOGY V. BESKYDSKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY. 2019.
 10. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petra MÁJKOVÁ, M BAŘINOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Ivona GRYGÁRKOVÁ, O FISCHER, Leona KOUBKOVÁ, M ČERNOVSKÁ, Ladislav HAVEL, Jaromír ROUBEC, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, P OPÁLKA, J KREJČÍ, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Zdeněk MERTA. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of 470 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) from the Czech Republic. In IASLC 2019 Worl Conference on Lung Cancer. 2019.
 11. 2018

 12. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka JAKUBÍKOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, s. 10-18, 6 s. ISSN 1805-398X.
 13. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic - současnost a výhledy. Acta medicinae. ERA Média s.r.o., 2018, roč. 7/2018, č. 7, s. 10-18. ISSN 1805-398X.
 14. BAJEROVÁ, Martina, Blanka ROBEŠOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Detekce mutací korelujících s rezistencí k TKI genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic - dosavadní zkušenosti N Brno. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 15. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, L. MAZALOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivana JEŽÍŠKOVÁ. Diagnostika mutace T790M genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Dny molekulární patologie, Olomouc. 2018.
 16. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Martina DOUBKOVÁ. Dušnost - jeden příznak, mnoho příčin i u nádorových onemocnění. Farmakoterapeutická Revue. 2018, roč. 1, 2/2018. ISSN 2533-6878.
 17. TOMÍŠKOVÁ, Marcela. Giotrif u pacientů s NSCLC a méně častými mutacemi. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, IV. Beskydské pneumoonkologické dny. 2018.
 18. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Léčba nemocných s nemalobuněčným karcinomem a mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru. Onkologie. Olomouc: Solen, 2018, roč. 12, č. 4, s. 175-181. ISSN 1802-4475.
 19. SKŘIČKOVÁ, Jana, Blanka ROBEŠOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Zdeněk MERTA. Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermiálního růstového faktoru. 2018, roč. 5/2018, s. 41-49. ISSN 2464-7195.
 20. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Bohdan KADLEC. Neuroendokrinní nádory plic. In 42. brněnské onkologické dny. 2018.
 21. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXII. nádory plic, průdušek a pleury, Klinická onkologie 2018 - Supllementum 1. 2018.
 22. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní plicní nádory. 2018, roč. 5/2015, s. 11-16. ISSN 2464-7195.
 23. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Tagrisso (osimertinib) v léčbě NSCLC - kazuistiky dvou pacientů. Lung Cancer News. 2018, roč. 5, 1/2018. ISSN 2336-4211.
 24. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, L KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, M ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, J KKREJČÍ, L HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Zdeněk MERTA, P OPÁLKA a J KREJČÍ. Tyrosine-kinase inhibitors (TKI) in first-line treatment of patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) - real life data from Czech republik. In European respiratory Journal 2018. In ERS international Congres 2018, European respiratory society Paris, France. 2018.
 25. 2017

 26. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ČERNOVSKÁ, František SALAJKA, Jana KREJČÍ, Libor HAVEL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Zdeněk MERTA. Comparison of NSCLC patient groups with activated EGFR mutations treated with three different tyrosine-kinase inhibitors (TKI): Real-life data from the Czech Republic. In ERS international Congress 2017. 2017. ISSN 0903-1936.
 27. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Efekt erlotinibu u pacientů se spinocelulárním karcinomem plic ve 2. a 3. linii protinádorové léčby - kazuistická sdělení. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 131-135. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017131.
 28. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Efektivita a snášenlivost gefitinibu u starších pacientů - kazuistika. Lung Cancer. 2017, roč. 4/2017, č. 2, s. 16-22. ISSN 2336-4211.
 29. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hamanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2017. ISSN 1802-0518.
 30. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIAK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MEREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S NSCLC A AKTIVAČNÍMI MUTACEMI EGFR LÉČENÝCH INHIBITORY TYROZINKINÁZY PO STANOVENÍ DIAGNÓZY - REÁLNÁ DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 31. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 32. JAKUBÍKOVÁ, Lenka, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Krátká léčba nivolumabem vyvolávající těžkou únavu s dlouhotrvající parciální odpovědí - kasuistiky. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2017, roč. 2017, č. 5, s. 73-79. ISSN 2464-7195.
 33. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEK, L. HAVEK, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017 (aktuální stav, výhled do budoucna). In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
 34. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Paraneoplastické projevy u karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, Příl. 2, s. 16-21. ISSN 1212-4184.
 35. BRAT, Kristián a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Pleurální výpotek. In Skřičková J., Kolek V. Základy moderní pneumoonkologie 2. vydání 2017. Praha: Maxdorf, 2017. s. 508-516.
 36. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 37. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Marek KONEČNÝ, Milan PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona ČOUPKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Petr OPÁLKA, Jana KREJČÍ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v první linii v registru TULUNG v České republice (stav k 15.3.2017). In Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2017. s. 8-12. ISSN 1801-1209.
 38. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 39. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vitezslav KOLEK, Frantisek SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Jana KULISKOVA, Martin SVATON, Michal HRNCIARIK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Ondrej TOPOLCAN, Helena HORNYCHOVA, Marketa NOVA, Ales RYSKA a Jindrich FINEK. Thyroid transcription factor 1 expression is associated with outcome of patients with non-squamous non-small cell lung cancer treated with pemetrexed-based chemotherapy. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 39, č. 2, s. 1-8. ISSN 1010-4283. doi:10.1177/1010428317691186.
 40. 2016

 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Současné trendy v léčbě karcinomu plic. Praha: Current Media, 2016. s. 47-54. ISBN 978-80-88129-09-7.
 42. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, č. 2, s. 111-117. ISSN 1212-4184.
 43. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Gefitinib in first-line treatment of caucasian patients with NSCLC and EGFR Mutations in Exons 19 or 21. In IASLC 17th world conference on Lung Cancer, vienna, Rakousko. 2016.
 44. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hammanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2016, s. 18-21. ISSN 1802-0518.
 45. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 19-25. ISSN 1805-398X.
 46. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna). In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 47. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 18, příl. 1, s. 21-27. ISSN 1212-4184.
 48. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Neuroendokrinní nádory plic. In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 49. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA, Monika SATANKOVA a Miloslav MAREL. Pemetrexed in maintenance therapy of 164 patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/13993003.congress-2016.PA4839.
 50. SKŘIČKOVÁ, Jana, Kateřina FRÖHLICH, Matyáš KUHN, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Miloslav MAREL. Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 31-36. ISSN 1802-4475.
 51. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Pokrok v léčbě karcinomu plic. In Miroslav Souček. Aktuality z vnitřního lékařství 2016. 1. vyd. Praha: Axonite, s.r.o., 2016. s. 60-67. ISBN 978-80-88046-07-3.
 52. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Udržovací pokračovací léčba pemetrexed (alimtou) v ČR. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
 53. VENCLÍČEK, Ondřej, Petronela VENCLÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, Blanka ROBEŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Svatopluk RICHTER, Mojmír MOULIS a Jitka HAUSNEROVÁ. Výsledky mutační analýzy genu EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno v letech 2010-2015. In Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016. s. "B26"-"B29", 4 s. ISBN 978-80-7471-165-7.
 54. 2015

 55. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Helena COUPKOVA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Dimka SIXTOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Bohdan KADLEC a Miroslav MAREL. Gefitinib in Front-Line Treatment of 161 Caucasian Patients with NSCLC of the Czech Republic. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 56. BENEJOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Hammanův Syndrom. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 57. ROBESOVA, Blanka, Monika BAJEROVA, Jitka HAUSNEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Identification of atypical ATRNL1 insertion to EML4-ALK fusion gene in NSCLC. Lung Cancer. Clare: Elsevier Ireland, 2015, roč. 87, č. 3, s. 318-320. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2015.01.002.
 58. DUDOŇOVÁ, A., Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku - kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 4, s. 137-140. ISSN 1213-810X.
 59. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Helena ČOUPKOVÁ a Ivo HANKE. Nádory plic. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 154-177. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 60. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA, Miloslav MAREL, Martina VAŠÁKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 61. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 62. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v biologické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2015, roč. 17, 1/2015, s. 41-50, 9 s. ISSN 1212-4184.
 63. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Posun v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), ISBN 978-80-905979-3-8. Onkologická revue. Praha, 2015, 1/2015, s. 11-15.
 64. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Problematika zhoubného nádoru plic u seniorů. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 65. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Pavel TURČÁNI. Respirační symptomy u pokročilého onkologického pacienta. In XXXIX. brněnské onkologické dny - Klinická onkologie. 2015. ISSN 0862-495X.
 66. ŠPELDOVÁ, J., Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, M. ŠATÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Retrospektivní zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití po resekci nemalomuněčného bronchogenního karcinomu v běžné klinické praxi. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 67. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Tulung - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 68. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR v čr v období 4 let (2011-2014). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 69. ŽURKOVÁ, Petra, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Význam ambulantního fyzioterapeutického programu u nemocných se stabilní chronickou obstrukční plicní nemocí. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 70. HEROUT, Vladimír, Jana SKŘIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Význam bronchoalveolární laváže při terapii infekčních komplikací hematoonkologicky nemocných, zkušenosti univerzitního pracoviště. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 71. ROBEŠOVÁ, Blanka, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jitka HAUSNEROVÁ. Záchyt atypické přestavby genu ALK u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2015. ISSN 0862-495X.
 72. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana SKŘIČKOVÁ. Zhoubný nádor plic u starších nemocných. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 73. 2014

 74. KINDLOVÁ, D., B. JAKUBÍČKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Mojmír MOULIS a B. NOVOTNÁ. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Trios, 2014, roč. 74, č. 4, s. 129-132. ISSN 1213-810X.
 75. ROBEŠOVÁ, Blanka, M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Cílená terapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. In XXI. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014.
 76. ROBEŠOVÁ, Blanka, Martina BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Co vlastně víme o přestavbě genu ALK u NSCLC? In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 77. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Blanka ROBEŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Crisotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Brno. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2014. s. 83-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 78. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Markéta ZEMANOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ a Karel HEJDUK. Crizitonib v ČR - od časného přístupu k registraci IBA. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 20-20. ISBN 978-80-7177-969-8.
 79. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jaromír ROUBEC. Crizotinib - další reálná možnost personalizované léčby nemocných s NSCLC v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 17-19.
 80. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Denosumab v léčbě kostního postižení u zhoubného nádoru plic. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 66-67. ISBN 978-80-7177-969-8.
 81. ROBEŠOVÁ, Blanka, M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Diagnostika genu AML4-ALK a jeho prediktivní význam u nemalobuněčného karcinomu plic. In The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2014.
 82. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PEŠEK, Vitezslav KOLEK, Lucie KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Ivona GRYGARKOVA, Michal HRNCIARIK, Monika SATANKOVA, Zdenka POVOLNA, Marketa CERNOVSKA, Miroslav MAREL a Martina VASAKOVA. Gefitinib in front line treatment of patients with NSCLC in the Czech republic: Analysis of 113 patients. In ERS International Congress 2014. 2014. ISSN 1399-3003.
 83. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana ŠPELDOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ a Zdenka POVOLNÁ. Je vyšetření bioptického materiálu materiálu nemocných s pokročilým NSCLC opravdu tak důležité? In XVIII. Hradecké pneumologické dny. Hradec Králové: Hanzo produktion, 2014. s. 53-54.
 84. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Karcinom plic - kam jsme se posunuli v roce 2014. In XV. Moravský mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 85. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Ondřej VENCLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v ČR. Acta Medicinae - Pneumologie 2014. Praha, 2014, roč. 3, č. 6, s. 13-16.
 86. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Nádory plic ve stáří. In Letovice Care. 2014.
 87. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Nákladná léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic(NSCLC v čr dle dat registru TULUNG. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 62-65. ISBN 978-80-7177-969-8.
 88. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae - Onkologie 2014. Praha: Galén, 2014, roč. 2014, 8/3, s. 34-40.
 89. TOMÍŠKOVÁ, Marcela. Paliativní léčba u pokročilých stádií CHOPN. In VI. česko-slovenská konference paliativní medicícny Brno. 2014.
 90. DOUBKOVÁ, Martina, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáků. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2014, roč. 74, č. 5, s. 158-161. ISSN 1213-810X.
 91. DOUBKOVÁ, Martina, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáků - kazuistika. In Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 5-6. ISBN 978-80-7471-063-6.
 92. DUDOŇOVÁ, Andrea, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Pneumomediastinum - vzácná příčina bolesti na hrudníku. In XXI. Luhačovické dny. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, a.s., 2014. s. 13-13. ISBN 978-80-87450-09-3.
 93. ILLA, Petr, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 261-268. ISSN 0862-495X.
 94. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK a František SALAJKA. Současný stav nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuňečného karcinomu plic (NSCLC) v první linii a nové možnosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologickú ústav, 2014. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 95. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. EAST PARK SHANNON (Ireland): ELSEVIER IRELAND LTD, 2014, roč. 85, č. 1, s. 25-30. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2014.04.002.
 96. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL a František SALAJKA. The results of gefitinib in front line treatment of Caucasian patients with NSCLC in the Czech Republic: analysis according to activated mutations location. In The 14th Central European Lung Cancer Congress. 2014. ISSN 2218-6751.
 97. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Ladislav HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Jaromír ROUBEC, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 84.
 98. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Monika ŠATÁNKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vznik rezistence k léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic. In XV. Moravdký mezikrajský seminář Čeladná. 2014.
 99. ŠATÁNKOVÁ, Monika, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Vznik rezistencek léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta s nemalobuněčným karsinomem plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Galén, 2014, roč. 1, č. 1, s. 19-24, 5 s.
 100. TOMÍŠKOVÁ, Marcela. Zkušenosti s léčbou crizotinibem v pneumoonkologickém centru FN Brno Bohunice. In Odborné sympózium: Novým směrem v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, Brno. 2014.
 101. 2013

 102. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, Z. POVOLNÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Co vypovídá registr TULUNG o trendech ve využití nákladné léčby u NSCLC? In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 103. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detekce přestavby EML4/ALK metodou RT-PCR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
 104. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 8-14. ISSN 1801-1209.
 105. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK a Markéta ČERNOVSKÁ. Gefitinib for the first-line treatment of NSCLC patients with EGFR mutations in exons 19 or 21: analysis of 74 patients from Czech Republic. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 106. TOMÍŠKOVÁ, Marcela. Hemoptýza, hemoptoe. In V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. 2013.
 107. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK a Monika ŠATÁNKOVÁ. kazuistika pacientky s nemalobňěčným karcinomem plic dlouhodobě léčené Tarcevou. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 108. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu afatinibem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 109. ROBEŠOVÁ, Blanka, Martina BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jitka HAUSNEROVÁ. Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 110. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Nové možnosti detekce fúzního genu EML4-ALK u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, Plzeň. 2013.
 111. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ladislav DUŠEK. Novinky v léčbě karcinomu plic. Acta medicinae. Praha, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 49-53. ISSN 1805-398X.
 112. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia. Praha: Remedia, 2013, roč. 23, suplementum, s. 9-15. ISSN 0862-8947.
 113. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ a Monika BAJEROVÁ. Organizace stanovení morfologické diagnózy a mutační analýzy u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 114. SKŘIČKOVÁ, Jana, Petr ŠTOURAČ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Palliative Endobronchial Treatment in Patients with Endobronchial Growth of Malignancies and Respiratory Symptoms. In 13th Eorld Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 115. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zdeňka POVOLNÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeněk MERTA a Ondřej VENCLÍČEK. Palliative Treatment of Patients with Dysphagia and Malignant Stenosis of the Esophagus. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 116. ROBEŠOVÁ, B., M. BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. HAUSNEROVÁ a M. MOULIS. Paralelní výskyt dvou typů mutací genu EGFR - Kazuistika dvou pacientů s nemalobuněčným karcinonen plic. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 117. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, František SALAJKA, Dimka SIXTOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVÁ a Markéta ČERNOVSKÁ. Pemetrexed in combination with cisplatin in the first-line treatment of non-squamous NSCLC: Czech experience with 233 patients. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 118. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuňěčného karcinomu plic - kazuistika. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press s.r.o., 2013, roč. 9, č. 1, s. 15-17. ISSN 1801-1209.
 119. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Zdeněk MERTA a Mariana ŠEBESTOVÁ. Pleurodesis as a Palliative Treatment for Malignant Pleural Effusion. In 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 30 May - 2 June 2013, Praha. 2013. ISSN 1352-2779.
 120. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Příznaky a rizika plicních nádorů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny - 18.4.2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 121. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) nsclc a ps 0-1 léčených erlotinibem ve 2. linii léčby. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 122. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Registr TULUNG (sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic) - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 123. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIAK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18.3.2013) - původní práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 65-68. ISSN 1801-1209.
 124. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Helena ČOUPKOVÁ. TLUNG registry: data analysis of patients with non-squamous NSCLC (adenocarcinoma, large cell carcinoma) and PS 0-1 treated with erlotinib in second line setting. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 125. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. TULUNG registry: Analysis of data from PS 0-1 patients with advanced/metastatic non-squamous NSCLC (adenokarcinoma, large cell carcinoma) treated in second line with pemetrexed. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 126. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Bohdan KADLEC, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, I. GRYGÁRKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Účinnost a snášenlivost léčby perorálním vinorelbinem den 1 a den 8 v kombinaci s karboplatinou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky : Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 127. ILLA, Petr, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav TOMIŠKA. Výsledek screeningu nutričního rizika u pacientů s karcinomem plic predikuje odpověď nádoru na léčbu. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2013, roč. 73, č. 6, s. 222-229. ISSN 1213-810X.
 128. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. VÝVOJ LÉČBY POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V ČESKÉ REPUBLICE (ČR). In XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ztizeologickej spoločnosti, 12.-14.6.2013, Grant hotel Bellevue, Horný Smokovec - Vysoké Tatry. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 129. 2012

 130. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, B. ROBEŠOVÁ, M. BAJEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ a Mojmír MOULIS. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor gene in non-small cell lung cancer fixed tissue: Analysis and one center experience. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.080.
 131. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Petronela VÝROSTKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a H. ČOUPKOVÁ. Crizotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXI. Moravskoslezské dny pneumologie, Ostrava. 2012.
 132. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Ondřej VENCLÍČEK, Petronela VÝROSTKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Crizotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. In XXI.Moravskoslezské dne pneumologie - Ostrava. 2012.
 133. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
 134. ŠPELDA, Stanislav, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 5, s. 383-384. ISSN 0862-495X.
 135. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Mariána ŠATÁNKOVÁ, Jana ŠPLEDOVÁ, Zdeňka POVOLNÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu crizotinobem - kazuistika formou posteru. In Abstrakty. XX. Západočeské pneumoonkologické dny. Eroverlag, 2012. s. 27-27. ISBN 978-80-7177-979-7.
 136. VENCLÍČEK, Ondřej, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Blanka ROBEŠOVÁ, Monika BAJEROVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie. 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286. ISSN 1802-4475.
 137. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Možnost zvýšení citlivosti metod pro detekci mutací EGFR obohacením mutované DNA ve vzorcích metodou mutant enriched PCR (ME-PCR). In Laboratorní diagnostika v onkologii. 2012.
 138. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první línii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 169 - 172. ISBN 978-80-86793-23-8.
 139. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Mutační analýza genu EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) ve FN Brno. In XXXVI. Brněnské onkologické dny Brno. 2012.
 140. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Nádory plic - varovné symptomy, diagnostika, léčba. In XIV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Mikulov. 2012. s. 20-24. ISBN 978-80-260-3391-2.
 141. KINDLOVÁ, Dagmar, Barbora JAKUBÍČKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ilona BINKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ a Bronislava NOVOTNÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická spol, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241. ISSN 1213-810X.
 142. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan DASTYCH, M. BORTLÍČEK a I. KLABENEŠOVÁ. Pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP)—Sensitive marker and prognostic factor in patients with small cell lung cancer. In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.079.
 143. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Mojmír MOULIS a Dana DVOŘÁKOVÁ. Raritní případ současného výskytu dvou mutací genu EGFR u pacienta s NSCLC z hlediska laboratorní diagnostiky. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2012.
 144. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Jana KATOLICKÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Retrospektivní analýza nádorů u adolescentů a mladých dospělých léčených v letech 2009-2011 v rámci Komplexních onkologických center v Brně. In Marek Svoboda. XXXVI. Brněnské onkologické dny, Edukační sborník. Brno: MOU Brno, 2012. s. 236-237. ISBN 978-80-86793-23-8.
 145. BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, J. TOMÁŠEK, Jana KATOLICKÁ, D. BRANČÍKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Retrospektivní analýza nádorů u adolescentů a mladých dospělých léčených v letech 2009-2011 v rámci Komplexních onkologických center v Brně. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 236-237. ISBN 978-80-86793-23-8.
 146. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír REOUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 5, s. 485-488. ISSN 1801-1209.
 147. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, P. ZATLOUKAL, M. ZEMANOVÁ, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, F. SALAJKA, H. ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL a M. HRNČIARIK. Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, č. 3, s. 125-128. ISSN 1213-810X.
 148. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, P. ZATLOUKAL a F. SALAJKA. Use of pemetrexed as first line treatment of advanced non-small cell lung cancer: The Czech Republic experience with the treatment of 237 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.074.
 149. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 150. 2011

 151. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 292-295. ISSN 1212-7299.
 152. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Pavel ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Milana ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena COUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Yvona GRYGARKOVÁ a Michal STICHA. Erlotinib (Tarceva) in the treatment of non-selected population of 1735 patients with advaced non-small-cell lung cancer (NSCLC) from Czech Republic. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 153. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Tereza JANASKOVA, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC a Ivona GRYGARKOVA. Full Oral Vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 With Carboplatin (CBDCA) as First Line Treatment in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients: Preliminary Results of a Prospective Study in Nonrandomized Population. In Chest 2011 : Supplement. 2011. ISSN 0012-3692. doi:10.1378/chest.1103753.
 154. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANASKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvona GRYGARKOVÁ, Jiří BARTOŠ, Jan CHALUPA, Tomáš TŘASOŇ, Jiří GRUNA, Jana ŠVECOVÁ a Helena COUPKOVÁ. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. In Journal of Thoracic Oncology, Volume 6, Supplement 2, Proceedings of the14th World Conference on Lung Cancer. 2011. ISSN 1556-0864.
 155. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – konečné výsledky prospektivní studie. In XVII. Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 156. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Jana ŠPELDOVÁ. Karcinom plic. In LF MU. Sborník - Praktický lékař a onkologická onemocnění. I. Brno: Protis, 2011. s. 32-35. ISBN 978-80-904650-4-6.
 157. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – srovnání výsledků léčby v České republice s výsledky zahraničních studí. In XVII Kongres ČPFS. 2011. ISBN 978-80-87118-04-7.
 158. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. In Moravský pneumologický seminář. 2011.
 159. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC a M. MOULIS. Možnosti léčby první linie podkočilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Kliniky nemocí plicních a tbc ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny Olomouc. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 160. SKŘIČKOVÁ, Jana, Ondřej VENCLÍČEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ a Bohdan KADLEC. Možnosti léčby první linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Klinky nemocí plicních a TBC ve FN Brno. In XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci. 2011. ISBN 978-80-244-2862-8.
 161. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 162. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Petronela VÝROSTKOVÁ, Ondřej VENCLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ a A DALŠÍ. Od odběru materiálu k výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 163. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, T. JANÁSKOVÁ a A DALŠI. Perorální vinorelbin (NVBO) den 1 a den 8 s karboplatinou v první línii léčby u nemocných s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem plic (předběžné výsledky randomizované studie v neselekované populaci). In Abstrakty. 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 164. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. KLABENEŠOVA a Z. ČERMÁKOVÁ. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. In Edukační sborník. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 165. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 166. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). 2011. ISBN 978-80-7177-992-6.
 167. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2011.
 168. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, František SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, J. KREJČÍ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky a publikovaných studií. In MOÚ. Edukační sborník. I. Brno: Dataprint, 2011. s. 186-188. ISBN 978-80-86793-17-7.
 169. 2010

 170. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Bronchoalveolární laváž - možnosti a rizika provedení interpretace některých výsledků. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2010, roč. 12, příloha 5, s. 36-38. ISSN 1212-4184.
 171. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Bronchoskopické metody v diagnostice a léčbě infekčního postižení plic. In 11.Tománkův den Praha. 2010.
 172. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Erlotinib in Patients with advanced non-small-cell Lung Cancer (NSCLC): Results on 973 patients from Tarceva register of Czech Republic. 2010. ISSN 1556-0864.
 173. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Bohdan KADLEC. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first-line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonselected population. In ASCO - Chicago. 2010.
 174. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Michal ŠTÍCHA. Klinické zkušenosti s léčbou erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem. Onkologie. České Budějovice: Solen, 2010, roč. 4, č. 4, s. 270-276. ISSN 1802-4475.
 175. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, J. KEILOVÁ, V. KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ a Bohdan KADLEC. Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 176. SKŘIČKOVÁ, Jana, T. JANÁSKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Pavel TURČÁNI. Perorální vinorelbin den 1. a den 8.v kombinaci s platinovým derivátem v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti. Bratislava, 2010. s. 107-108. ISBN 978-80-88866-77-0.
 177. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarína MORVAYOVÁ. Problematika paliatívní léčby u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. In 2. Česko-slovenská konferencia paliativnej medicíny. 2010. ISSN 1337-9917.
 178. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Katarina MORVAYOVÁ. Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Paliativní medicína a liečba bolesti. 2010, roč. 3, s. 14-15.
 179. KINDLOVÁ, Dagmar, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Anna HRAZDIROVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? In Sborník abstrakt - XIX. Moravskoslezské pneumologické dny. 2010. ISBN 978-80-904020-7-2.
 180. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, I. KLABENEŠOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana SKŘIČKOVÁ a M. DASTYCH. Pro-Gastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 181. SKŘIČKOVÁ, Jana, V. KOLEK, Y. GRYGÁRKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Registr Alimta - nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) a maligní pleurální mezoteliom (MPM). In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. 2010. ISBN 978-80-7177-033-6.
 182. SKŘIČKOVÁ, Jana, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Registry TARCEVA a AVASTIN - nemalobuněčný karcinom plic. In Abstrakty XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: ČPS, 2010. s. 40-42. ISBN 978-80-7177-033-6.
 183. SKŘIČKOVÁ, Jana, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Úloha ambulantních pneumologů, lůžkových zařízení oboru pneumologie a pneumoonkologův diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. In Mezikrajský seminář pro pneumology - Soláň. 2010.
 184. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a M. TOMÍŠKA. Výživa u nemocných se zhoubným nádorem plic. In Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství. Hradec Králové: Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, 2010. s. 25-26. ISBN 978-80-254-6939-2.
 185. 2009

 186. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In 15th Congress of the European-Cancer-Organization/34th Multidisciplinary Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology. 2009.
 187. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a T. PAVLÍK. Analysis of treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. In Eur Respir J suppl. Eur J Respir Dis. ESMO Berlín: Neuveden, 2009. s. suppl 544, 1 s. ISSN 1359-6349.
 188. ROUBEC, J., F. CHALOUPKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, T. JAKUBCOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, V. KOLEK a P. REITERER. Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapii topotecanem-doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu maloobuněčné rakoviny plic, množství léčby ve druhé a dalších liniích. In Sborník abstrakt (CD). Praha, 2009. s. 124-125.
 189. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězsla KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Erlotinib (Tarceva) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC)): results on 394 patients from Tarceva Registr of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 714-715. ISSN 1556-0864.
 190. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T PAVLÍK. Erlotinib v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. s. 240-241. ISBN 978-80-86793-12-2.
 191. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Tomáš NEBESKÝ a T. PAVLÍK. Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. In Faktory ovlivňující léčbu a výsledky léčby erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic na Klinice nemocí plicních a tbc FN Brno a LF MU. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 131-132. ISBN 978-80-254-5417-6.
 192. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, Tereza JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jiří CHALUPA, Jaromír ROUBEC, Tomáš TŘASOŇ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jiřina ŠVECOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ a Milan KOHOUTEK. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: preliminary results of a prospective study. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 448-449. ISSN 1556-0864.
 193. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní venorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. In Abstrakty XVII. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: Euroverlag, 2009. s. 24. ISBN 978-80-7177-027-5.
 194. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, Vítězslav KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní vinorelbin a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první línii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. In Abstrakta. Ostrava: ČLČ, 2009. s. 7.
 195. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T. JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, J. ROUBEC a Bohdan KADLEC. Intravenózní vinorelbin (Vbiv) de 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, předběžné výsledky prospektivní studie. In Sborník abstrakt (CD). Praha: ČLS, 2009. s. 123.
 196. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Karcinom plic. In Civilizace a nemoci. Praha: FUTURA, 2009. s. 150-156. ISBN 978-80-86844-53-4.
 197. BABIČKOVÁ, Lenka, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC a Irena VAŠUTOVÁ. Maligní mezoteliom pleury. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 140-141. ISBN 978-80-254-5417-6.
 198. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Zdeněk PAVLOVSKÝ a K. CHROUST. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Lugano, Switzerland, 2009, roč. 64, Suppl 1, s. 530-531. ISSN 0169-5002.
 199. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA a J. SKŘIČKOVÁ. Nutriční rizikový screening predikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic. In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 200. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, J. SKŘIČKOVÁ a L. BUREŠOVÁ. Nutritional risk screening predicts tumor response in lung cancer patients. Journal of Thoracic Oncology. San Francisco, 2009, roč. 4, č. 9, s. 435-436. ISSN 1556-0864.
 201. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Nutritional Risk Screening Predicts Tumor Response In Lung Cancer Patients. In TOMÍŠKA, Miroslav, Petr ILLA a Lucie BUREŠOVÁ. Supportive Care in Cancer. Berlin: Springer, 2009. s. 929. ISSN 0941-4355.
 202. TOMÍŠKA, Miroslav, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Petr ILLA, L. BUREŠOVÁ a J. SKŘIČKOVÁ. Poor response to treatment in lung cancer patients with high risk of undernutrition. Clinical Nutrition Supplements. 2009, roč. 4/2009, č. 2, s. 99-100. ISSN 0261-5614.
 203. FEJEROVÁ, Dagmar, Petr ILLA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Miroslav TOMÍŠKA. Provádění nutričního rizikového screeningu (NRS) u ambulantních pacientů s nově diagnostikovaným bronchogenním karcinomem plic. In Edukační sborník. Brno: MOÚ, 2009. 1 s. ISBN 978-80-86793-12.
 204. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC a Jana ŠPELDOVÁ. První a druhá linie léčby nemalobuněčnéhé karcinomu plic. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2009. s. 57-60. ISBN 978-80-254-5417-6.
 205. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří MAYER a Jana SKŘIČKOVÁ. Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 206. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Bohdan KADLEC a Petr ČOUPEK. Současné možnosti léčby karcinomu plic. Postgraduální medicína. Praha: Europrint, 2009, roč. 11, č. 6, s. 594-602. ISSN 1212-4184.
 207. STAŇKOVÁ, Yvonne, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Igor HANKE, Theodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Adam SVOBODNÍK. Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000-2006. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 69-73. ISSN 1213-810X.
 208. SKŘIČKOVÁ, J., M. PEŠEK, V. KOLEK, P. ZATLOUKAL, L. PETRUŽELKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, G. KRÁKOROVÁ, I. GRYGÁRKOVÁ, P. HAVEL, M. ZEMANOVÁ, M. MINÁRIK, Adam SVOBODNÍK, L. DUŠEK, K. CHROUST, P. KAISAROVÁ, Z. ŠLÉGROVÁ, J. BERKOVCOVÁ a M. HAJDÚCH. Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Česká pneumologická a ftizeologická spol: TRIOS, 2009, roč. 69, č. 2, s. 61-68. ISSN 1213-810X.
 209. 2008

 210. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana KAPLANOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology. Geneva, 2008, roč. 3, č. 4, s. 80-83. ISSN 1556-0864.
 211. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel TURČÁNI, Tomáš NEBESKÝ, Leoš KŘEN a Lucie BUREŠOVÁ. Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer (NSCLC) patiients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, supl 52, s. 1399-1401. ISSN 0904-1850.
 212. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Diagnostika a léčba karcinomu plic ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, I, č. 4, s. 20-30, 10 s. ISSN 1214-0732.
 213. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Irena VAŠUTOVÁ. Erlotinib (Tarceva) in patients with advanced non-small lung cancer (NSCLC)-The single institution experience. Journal of Thoracic Oncology. Geneva, 2008, roč. 3, č. 4, s. 78-80. ISSN 1556-0864.
 214. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Miroslav TOMÍŠKA, Petr ILLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Dagmar FEJEROVÁ. Hodnocení nutričního stavu a stanovení rizika povýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. Plzeň: Karlova Univerzita Plzeň, 2008. s. 70. ISBN 978-80-7177-010-7.
 215. SKŘIČKOVÁ, Jana, J. KEILOVÁ, T JANÁSKOVÁ, V. KOLEK, J. CHALUPA, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, I. GRYGÁRKOVÁ a J. ROUBEC. Intravenózní Vinorelbin (VBIV) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní. Český Krumlov: nemocnice České Budějovice, 2008. s. 125. ISBN 978-80-254-5417-6.
 216. FOLBER, F., L. ŠMARDOVÁ, J. GOMBOŠOVÁ, M. NAVRÁTIL, I. VÁŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. HANKE, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Kazistika agresivního lymfomu prezentujícího se syndromem horní duté žíly a obstrukcí dýchacích cest. 2008.
 217. SKŘIČKOVÁ, Jana, Pavel ČOUPEK, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, D. PRINC, Bohdan KADLEC a Stanislav ŠPELDA. Léčebné postupy u nemalobuněčného karcinomu plic. 2008, roč. 21, č. 6, s. 317-329. ISSN 1802-5307.
 218. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Adam SVOBODNÍK. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 77-78. ISSN 1318-8941.
 219. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 5-9.
 220. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 5-9.
 221. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (Non.Small Lung Cancer = NSCLC) - akutní stav. In Abstrakty. Plzeň, 2008. s. 36-45. ISBN 978-80-7177-010-7.
 222. SKŘIČKOVÁ, Jana a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Paliativní léčba malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologická péče. 2008, roč. 12, č. 4, s. 9-10.
 223. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, L. BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Abstrakty. 2008.
 224. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice /přehled a vlastní výsledky/. In XIV.Kongresu SPFS a ČPFS. 2008.
 225. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Lucie BUREŠOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2008. s. 242-243. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 226. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolic events in 1157 lung cancer patients. European Respiratory Journal. Berlin: 18 th ERS Annual Congress, 2008, roč. 32, suppl 52, s. 4170-4171. ISSN 0904-1850.
 227. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. The incidence of serious venous thromboembolie events in lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 79-79. ISSN 1318-8941.
 228. 2007

 229. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Dušnost. In In: O.Sláma, L.Kabelka, J.Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 169-174, 362 s.
 230. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Hemoptýza. In In:O.Sláma, L.Kabelka, J.Vorlíček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 179-180, 362 s.
 231. KADLEC, Bohdan, Jana SKŘIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Pavel TURČÁNI, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006. In Sborník, XV. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Praha: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 45. ISBN 978-80-7177-003-9.
 232. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Kašel. In In: O.Sláma,L.Kabelka, J.Vorliček: Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 175-178, 362 s.
 233. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Dalibor STRATIL, Adam SVOBODNÍK a Miloš PEŠEK. Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. In XV. Západočeské pneumoonkologické dny. Plzeň: UK, 2007. s. 46. ISBN 978-80-7177-003-9.
 234. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 235. TOMÍŠKOVÁ, Marcela a Jana SKŘIČKOVÁ. Pleurální výpotek. In In: O. Sláma, L. Kabelka, J.Vorlíček:Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galen, 2007. s. 180-187, 362 s.
 236. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Jana KAPLANOVÁ a Irena VAŠUTOVÁ. Spolupráce pneumologa, praktického lékaře a posudkového lékaře v průběhu diagnostiky a léčby karcinomu plic. In Aktuality oboru TRN. Hradec Králové, 2007. s. 28-34. ISBN 978-80-239-9167-3.
 237. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Irena VAŠUTOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH a Jindřich VOMELA. The 7-year results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer patients and the influence of neoadjuvant treatment. In Journal of Thoracic Oncology. Seol, Korea: ERS, 2007. s. 656-656. ISSN 1556-0864.
 238. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ a Jana KAPLANOVÁ. Vyhodnocení klinických parametrů ve vztahu k účinnosti léčby erlotinibem u nemocných s NSCLC. In Sborník abstrakt. Brno: Česká pneumologická společnost, 2007. s. 31-31. ISBN 978-80-254-0470-6.
 239. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel TURČÁNI, Yvonne STAŇKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Zkušenosti pracoviště s erlotinibem (Tarcevou) u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XV. Západočesképneumoonkologické dny - Plzeň. Plzeň: UK, 2007. s. 50-51. ISBN 978-80-7177-003-9.
 240. 2006

 241. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Concurrent chemoradiotherapy with paclitaxel and carboplatin for locoregionally advanced non-small cell lungn cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 34-34. ISSN 0169-5002.
 242. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. The results of gefintinib (Iressa) treatment in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) on expanded access programe (EAP). In European Respirotary Jouranl. 2006. s. 753. ISBN 0904-1850.
 243. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ a Bohdan KADLEC. The 6-years results of surgical treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and the influence of neoadjuvant treatment. Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 28-29. ISSN 0169-5002.
 244. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Účinnost a toxicita léčby vinorelbinem s radioterapií u nemocných s lokoregionálně pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 23-24.
 245. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Pavel TURČÁNI. Výsledky léčby gefitinibem (Iressou) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) - srovnání výsledků brněnského pracoviště s celou Českou republikou. In Abstrakta. Ostrava, 2006. s. 25-26, 1 s.
 246. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Irena VAŠUTOVÁ a Yvonne STAŇKOVÁ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2005. In Salajka F., Paráková Z., Prchalová : Novinky v pneumologii-Sborník prací. Hradec Králové: Nadační fond, 2006. s. 55. ISBN 80-239-7293-6.
 247. 2005

 248. POKOJOVÁ, Eva, Ilona BINKOVÁ, Zdeněk MERTA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Jana SKŘIČKOVÁ. Caring For Patients With Cystic Fibrosis: A three year experience. In 8th International Symposium for Cystic fibrosis. Praha: Karlova universita, 2005. s. 15.
 249. KADLEC, Bohdan, Jana KAPLANOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PÁLKOVÁ. Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 380. ISSN 0169-5002.
 250. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Je léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu gefitinibem efektivní, etická i ekonomická? Respirace. Olomouc: Pneumologická společnost, AstraZeneca, 2005, roč. 2, suppl., s. 30-69. ISSN 1211-572X.
 251. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Perspektiva v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu - ovlivňění receptoru pro epidermální růstový faktor. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 3, s. 54-59. ISSN 0042-773X.
 252. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA, Tomáš NEBESKÝ a Dalibor STRATIL. Spolupráce pneumologa a hrudního chirurga je neodmyslitelná bez dalších odborností. In X. setkání pneumologů. X. setkání pneumologů: X. setkání pneumologů, 2005. 1 s.
 253. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. The results of the treatment with geftinib (Iressa) in 89 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). In Lung Cancer. 11th World Conferece on Lung Cancer, 2005. s. 376. ISBN 0169-5002.
 254. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Ivana PÁLKOVÁ, Ivo HANKE, Teodor HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. The 5-years results of the surgical treatment in patients with non-small cell lung cancer (NSCLS): An analysis of 540 patients. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 361.
 255. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Bohdan KADLEC, Lenka BABIČKOVÁ, Dalibor STRATIL a Tomáš NEBESKÝ. Výsledky léčby gefitinebem (Iressou) u 89 nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2005. s. 253-254. ISBN 80-86793-05-2.
 256. 2004

 257. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Lenka BABIČKOVÁ. Bronchogenní karcinom - diagnostika a léčebné postupy ve stáří. In XVIII. brněnské onkologické dny a XVIII. konference pro sestry a laloranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 212-215. ISBN 80-86793-01-X.
 258. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PALKOVA. Concomitant chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004, supp 3, č. 45, s. 59. ISSN 0169-5002.
 259. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH, Tomáš NEBESKÝ a Adam SVOBODNÍK. Některé aspekty chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000 - 2003. In Respiro 2004. Bratislava. Slovenská lékařská společnost: Slovenská lékařská společnost, 2004. s. 33.
 260. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Postavení preparátu ZD 1839 (IRESSA) v léčbě nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem (NSCLC). In XVIII. brněnské onkologieké dny a XVIII. konference pro sestry a laboranty - edukační sborník. Brno: Dataprin Brno, 2004. s. 215-220. ISBN 80-86793-01-X.
 261. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ a Ivana PÁLKOVÁ. Symtomatická úleva v průběhu biologické léčby predikuje vývoj léčebné odpovědi. In 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii - Sborník přednášek. Ostrava: Dům techniky Ostrava spol. s r. o., 2004. s. 33-34. ISBN 80-02-01637-8.
 262. SKŘIČKOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Jindřich VOMELA, Ivo HANKE, Theodor HORVÁTH a Tomáš NEBESKÝ. Vývoj chirurgické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu (NSCLC) v letech 2000-2003. In Aktuality oboru TRN - Sborník abstrakt. Hradec Králové: AP Progrestisk, a.s. Hradec Králové, 2004. s. 33-35. ISBN 80-239-2591-1.
 263. 2003

 264. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Ilona BINKOVÁ, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Evaluation of the importance of bronchoscopy in the intensive care units. European Respiratory Journal. Vienna, 2003, roč. 22, sup 45, s. 431. ISSN 0904-1850.
 265. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Chemotherapy pacltacel, carboplatin and etoposide with concurrent radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 284. ISSN 0169-5002.
 266. PÁLKOVÁ, Ivana, Jana SKŘIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Olga KUBOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jana KOPTÍKOVÁ. Chemotherapy with Ifosfamide and concomitant radiotherapy in limited disease (LD) small cell lung cancer (SCLC). Lung Cancer. 2003, roč. 41, sup 2, s. 104. ISSN 0169-5002.
 267. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Olga KUBOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivo HANKE, Tomáš HORVÁTH, Jindřich VOMELA a Tomáš NEBESKÝ. Chirurgická léčba nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v letech 2000 - 2002. In XII. Moravskoslezské dny - Sborník abstrakt. Ostrava CZ: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2003. s. 10-11. ISBN 80-239-1664-5.
 268. TOMIŠKA, Miroslav, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Palliative treatment of cancer anorexia with oral suspension of megestrol acetate. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 227-234.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 18:22