Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. KOLEJKA, Jaromír. Древние культурные ландшафты как возможность диверсификации туризма (Old cultural landscapes as a possibility of tourism diversification). In A. N. Duněc. Географические исследования Сибири и алтае-саянского трансграничного региона. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Виктора Семеновича Ревякина. 1st ed. Barnaul: Izdatěľstvo Altajskogo universitěta, 2021. p. 294-309.
 2. KOLEJKA, Jaromír. Ancient Landscapes of Moravia: Inventory of the sites that have avoided land use changes over the long-term in the Czech Republic. In Yukio Himiyama, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. 1st ed. Sapporo: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change - Hokkaido University of Education, 2021. p. 3-13. 15.
 3. 2020

 4. CHOCHOLÁČ, Bronislav. Financial aspects of the property transactions of rural subjects in Moravia in the 16th and 17th centuries. In Slavíčková, Pavla. A history of the credit market in Central Europe : the middle ages and early modern period. 1st ed. London - New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2020. p. 241-252. ISBN 978-0-367-40418-5.
 5. 2018

 6. BOROVSKÝ, Tomáš. Aktéři a(nebo) veřejnost. Jihlavský svátek záchrany města a zobrazení sociálního řádu města v městských slavnostech (Players and/or Public. Jihlava´s Deliverance of the City Day and the Depiction of the Social Order in the City Festivities). In Štefánik, Martin. Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava: VEDA vydavatelstvo SAV, 2018. p. 67-81. ISBN 978-80-224-1609-2.
 7. MUNZAR, Jiří. Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur (Charles Sealsfield – an Enigma of the World Literature). In Charles Sealsfield – Enigma der Weltliteraur. 2018.
 8. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR and Matej VOJTEK. Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery (Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imager). In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. p. 304-313. ISBN 978-80-210-8907-5.
 9. PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 53, No 1, p. 79-96. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-6.
 10. PERUTKOVÁ, Jana. Oratorios Performed at the Holy Sepulchre in the Bohemian Lands and Austria in the 18th Century (Part II) On the Issue of Transferring Sepolcri and the Possibilities of their Semi-Staged or Staged Performance. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 53, Supplementum, p. 337-351. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-S-23.
 11. KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajiny Moravy jako kulturní dědictví (Pre-industrial landscapes of Moravia as a cultural heritage). In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 12. KOLEJKA, Jaromír. Scénické kulturní krajiny Moravy (The scenic cultural landscapes of Moravia). In 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazd Českej geografickej spoločnosti, Ktižan, F., Šveda, M. (eds.):Geografia na (v)zostupe? Univerzita Komenského, Bratislava, s. 108,. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 13. 2017

 14. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Freie Leute? Freizügigkeit von ehemaligen Leibeigenen in Österreich 1781-1848 (am Beispiel der Liechtensteinischen Herrschaft) (The people free? The freedom of movement of former serfs in Austria 1781-1848 (the example of the Liechtenstein domains)). Studia historica Brunnensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 64, No 1, p. 217-236. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-9.
 15. PERUTKOVÁ, Jana, Tomáš VALEŠ, Jana SPÁČILOVÁ and Lilian RUHE. Hrabě Johann Adam z Questenbergu v objetí Múz Část II. In FIDLER, Petr – KŘESADLOVÁ, Lenka – PERUTKOVÁ, Jana – RUHE, Lilian – SPÁČILOVÁ, Jana – VALEŠ, Tomáš. Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy. (Count Johann Adam von Questenberg in the embrace of the Muses. Part II. In FIDLER, Petr - KŘESADLOVÁ, Lenka - PERUTKOVÁ, Jana - RUHE, Lilian - SPÁČILOVÁ, Jana - VALEŠ, Tomáš. Changes of the chateau complex in Jaroměřice nad Rokytnou. Critical catalog of). 1st ed. České Budějovice: NPÚ, 2017. 582 pp.
 16. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Martina Pavlicová (2012) : On the Ways of Folk Dance. Zdenka Jelínková and Czech Ethno-Choreology. Гласник Етнографског института САНУ. Bělehrad, Srbsko, 2017, LXV, No 2, p. 484–485.
 17. PERUTKOVÁ, Jana. Míča (Mitscha), Familie (Míča (Mitscha), Family). In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. p. nestránkováno, 3 pp. 4. ISBN 978-3-7001-3043-7.
 18. PERUTKOVÁ, Jana. Questenberg, Johann Adam Graf. In Fastl, Christian. Österreichisches Musiklexikon online. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. p. nestránkováno, 4 pp. ISBN 978-3-7001-3043-7.
 19. PERUTKOVÁ, Jana. Von der mährischen Aristokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstaltete musikdramatische Aufführungen als Spiegel musikalischer Feste am Wiener Kaiserhof (From the Moravian aristocracy in the first half of the 18th century organized musical dramatic performances as a mirror of musical celebrations at the Imperial Court in Vienna). In Telesko, Werner. Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur 1618–1918. Wien: Böhlau Verlag, 2017. p. 284-300. ISBN 978-3-205-20507-4.
 20. 2016

 21. BOROVSKÝ, Tomáš. Město proti králi (The City against the King). In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. p. 175-187. ISBN 978-80-86736-49-5.
 22. SULITKOVÁ, Ludmila and Tomáš BOROVSKÝ. Moravská královská města a Jiří z Poděbrad (Moravian royal towns and George of Podebrady). In Beran, Zdeněk; Šandera, Martin. Poděbradská éra v zemích České koruny. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. p. 41-55, 214-223, 25 pp. ISBN 978-80-7422-538-3.
 23. MUNZAR, Jiří. Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland: Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur. Nürnberg: Helmut Preußler, 2016, Neuveden, No 1, p. 17-21. ISSN 0562-5173.
 24. BOROVSKÝ, Tomáš. Počátky obce (The Beginning of the Village). In David Valůšek. Hvozdná 1446-2016. Kapitoly z dějin obce. Hvozdná: Hvozdná, 2016. p. 19-23. ISBN 978-80-270-0641-0.
 25. 2015

 26. KUČA, Martin and Josef Jan KOVÁŘ. Bohutice (okr. Znojmo) (Bohutice (Znojmo district)). In Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2015. p. 201. ISSN 1211-7250.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan, Martin KUČA and Kateřina FRIDRICHOVÁ. Jadeite and Nephrite Axes as prestige goods in 5th millennium BC Europe. In Kulturkontakte, kulturelle Grenzen und Innovationen im 5. Jahrtausend. Münster. 2015.
 28. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová (Marie von Ebner-Eschenbach and Božena Němcová). In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2015. p. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7.
 29. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA and Aleš RUDA. Natural Risks as Limiting Factors of Rural Development. In Sustainability of Rural Areas in Practice, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko (Surface Surveys of Castle Promotory in Boskovice, Blansko district). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 31. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu (The Exhibition "The Treasure from Boskovice" in the Boskovice Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 2, p. 194-197. ISSN 0323-2581.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně (The Exhibition "The Great Moravia and the Beginnings of Christianity" in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 3, p. 293-301. ISSN 0323-2581.
 33. 2014

 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 36. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ and Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie (Man and Artefact. A Theme of Archaeological Anthropology). Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 5, No 1, p. 7-20. ISSN 1804-6657.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 38. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 39. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 40. BERESNEVIČIÚTE NOSALOVA, Halina. Keliautojas, užsienietis, emigrantas: migracija ir socialine menininko karjera XIX a. Brno ir Vilniaus periodineje spaudoje (A Traveler, Foreigner and Emigrant: The Migration and Social Career Of Artists In Nineteenth-century Vilnius Brno Periodical Press). Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Kaunas: VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, Letuvių išeivijos institutas, 2014, vol. 18, No 2, p. 23-44. ISSN 1822-5152.
 41. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 42. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti) (The origen of Lusatian (Lausitz) culture as the representation of change of opinion (and academic reciprocity)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, No 1, p. 51-61. ISSN 0323-0570.
 43. BERNÁTEK, Martin. Potlesk obrazům: promítání v německém Městském divadle v Brně v letech 1895–1916 (Applaus for Images: Illustrated lectures and screenings at the Stadttheater Brünn 1895-1916). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2014, vol. 2013, No 3, p. 96-117. ISSN 0862-5409.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ and Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 47. KOVÁŘ, Josef Jan. Roman Period and Migration Period. A Short Demonstration of New Learning Materials for MU Students. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology, Faculty of Arts, Masaryk University. 2014.
 48. KOVÁŘ, Josef Jan and Martin FRIDRICH. Světové setkání habánů v Hustopečích (World Meeting of Anabaptists in Hustopeče). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 2, p. 201-204. ISSN 0323-2581.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581.
 50. 2013

 51. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice). In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk (Archaeology and Geocaching. The Case Study of Vildenberk). Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2013, vol. 73, No 6, p. 528-531. ISSN 1210-5538.
 53. KOLEJKA, Jaromír. Bloudil Komenský, když jeho mapa je bez stezek? (Was being lost Comenius, while roads absent within his map?). In Kirchner K., Martínek J. Staré stezky v geografii a archeologii VIII. 1st ed. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pobočka Brno, 2013. p. 54-63. ISBN 978-80-86407-40-1.
 54. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 55. KOVÁŘ, Josef Jan. Den otevřených dveří 2013 : Ústav archeologie a muzeologie (Opening Day 2013 : Institute of Archaeology and Museology). Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, 2013.
 56. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 57. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 58. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 59. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 60. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH and Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě - předběžné výsledky (Chronology of the Moravian Neolithic - preliminary results). In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013. 2013.
 61. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 62. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 63. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs Tagebücher, autobiographische Schriften und einige autobiographische Momente in ihrem Werk (Marie von Ebner-Eschbach´s Diaries, autobiographical Works and some autobiograúhical moments in her Works). In Irena Šebestová. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 1st ed. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013. p. 71-78. ISBN 978-80-7464-227-2.
 64. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 65. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 66. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 67. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 68. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 69. HLAVSA, Lubomír, Alfred STREJČEK, Tomáš KNOZ, Eva MELMUKOVÁ, Evald RUCKÝ, Milan ŘEPA, Pavel HOFFMAN, Josef Jan KOVÁŘ, Martin BUKOVSKÝ, Pavel VYCHOPEŇ and Helena KOVÁŘOVÁ. Pod ochranou Žerotínů (Under the Protection of Zerotines). Praha: Vistafilm a Česká televize, 2013.
 70. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 71. VÁLEK, David, Eliška KAZDOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ and Zdeněk HÁJEK. Revizní výzkum části příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). (Revisional Excavation of the part of roundel's ditch in Těšetice-Kyjovice (Znojmo district)). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 72. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 73. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně (An Exhibition "Gold, Symbol of Power and Wealth" in Moravian Museum in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2013, roč. LXV, č. 1, p. 94-95. ISSN 0323-2581.
 74. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 75. 2012

 76. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 77. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ, Miroslav VAŠKOVÝCH and Zdeněk SCHENK. Chronologie neolitu na Moravě : předběžné výsledky (Chronology of the Moravian Neolithic : preliminary results). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012, roč. 53, č. 1, p. 51-64. ISSN 1211-7250.
 78. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ and Miroslav VAŠKOVÝCH. Links between social changes and climatic events during the Neolithic. 2012.
 79. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 80. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 81. KUČA, Martin, Josef Jan KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Petr ŠKRDLA, Lubomír PROKEŠ and Miroslav VAŠKOVÝCH. Vztah proměn společnosti a klimatických eventů v neolitu (Links Between Social Changes and Climatic Events during Neolithic). In 31. Otázky neolitu a eneolitu našich zemí Dobřany u Plzně. 2012.
 82. 2009

 83. SUCHÁNEK, Pavel and Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství (Baroque art and architecture: Painting and sculpture). In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. p. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7.
 84. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců (The Forms and Functions of Monastic Patronage at the Time of the Last Premyslids). In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009th ed. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. p. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
 85. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Mor revoluce. Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě 1791-1805 (Poison of revolution. Apprehension of dissemination of revolutionary ideas in Moravia between 1791 and 1805). In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vydání. Brno: Matice Moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. p. 323-330. ISBN 978-80-86488-57-8.
 86. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu (Moravia as the part of the Přemyslid state). In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1st ed. Praha: NLN, 2009. p. 219-227, 230-239, 21 pp. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
 87. RYBÁŘ, Radovan. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR (Moravian creative life after origin of Czechoslovakian state). In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. 2009th ed. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. p. 123-126. ISBN 978-80-254-4000-1.
 88. RÁJA, Martin. Moravští advokáti a ženy (1869-1914) (Moravian solicitors and women (1869-1914)). In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2009. p. 711-718. ISBN 978-80-86488-57-8.
 89. OLIVA, Martin and Petr KOSTRHUN. Obrazy z výzkumu moravského paleolitu (History of palaeolithic research in Moravia). Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. 120 pp. Moravské zemské muzem. ISBN 978-80-7028-344-8.
 90. JAKUBEC, Ondřej. Olomoučtí biskupové a konfesní poměry v Olomouci v potridentském období (Olomouc Bishops and Confessional Affairs in Olomouc in Post-Tridentine Era). In Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598). Biskup a mecenáš umírajícího věku. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2009. p. 31-45. Olomoučtí biskupové a arcibiskupové, 2. ISBN 978-80-87149-12-6.
 91. MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien (On Reception of Paul Celans Work in Czechia). In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009. p. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3.
 92. 2008

 93. MALÍŘ, Jiří. Advokát: příklad JUDr. Václava Šíleného (Lawyer: JUDr. Václav Šílený). In Člověk na Moravě 19. století. 2nd ed. Brno: CDK, 2008. p. 79-110. mimo edice. ISBN 978-80-7325-147-5.
 94. RÁJA, Martin. Advokátní zkoušky na Moravě v letech 1869 - 1918 (Legal Exams in Moravia 1869 - 1918). In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 2. konference o dějinách advokacie konané dne 25. 11. 2005 v Kutné Hoře. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. p. 24-30. ISBN 978-80-7201-730-0.
 95. GOLÁŇOVÁ, Petra. Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání (Early La Tene period in Moravia - the stand and the prospects of reseaerch). In Moravskoslezská škola doktorských studií Seminář . Dissertationes archaeologicae brunenses/pragensesque. Supplementum I. Brno: Masarykova uuniverzita, 2008. p. 139-144. ISBN 978-80-210-4749-5.
 96. VYKOUPIL, Libor. Čeští fašisté na Moravě (The Czech Fascists in Moravia). In Morava v boji proti fašismu. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2008. p. 46-56. mimo edice. ISBN 978-80-7028-317-2.
 97. MALÍŘ, Jiří. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století (A Man in Moravia in the Second Half of the 18th Century). 1st ed. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2008. 365 pp. vyšlo mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
 98. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století (Man in Moravia in the 19th Century). 2., rozšířené. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 523 pp. ISBN 978-80-7325-147-5.
 99. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der mährischen Slawen bei Oskar Jellinek (Image of Moravian Slavs in the Works of Oskar Jellinek). Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 1, 1/2, p. 37-42. ISSN 1803-4411.
 100. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. p. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
 101. KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? (Granum Catalogi praesulum Moraviae and his value as a source of Moravian history in 10th century). MHB. 2008, vol. 11, No 1, p. 23-38. ISSN 0862-979X.
 102. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla č. 21-24, 52-55, 57 (Catalogue entries 21-24, 52-55, 57). In Kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. p. 80-85, 100-103, 10 pp. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.
 103. MALÍŘ, Jiří. Knihtiskař: příklad Emanuela Antonína Svobody a Josefa Jiřího Trasslera. (A Printer: Emanuel Antonín Svoboda and Josef Jiří Trassler). In Malíř Jiří a kol.:. Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1st ed. Brno: CDK, 2008. p. 147-172, 27 pp. mimo edice. ISBN 978-80-7325-175-8.
 104. MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. (End of the Baroque caritas? From Traditional Salvation Strategy to Rational Charity.). Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, vol. 23, Suppl. 2, p. 165-182. ISSN 0231-7494.
 105. KAZDOVÁ, Eliška. Kultura s vypíchanou keramikou. (The culture with Stroked pottery.). In Život a smrt v mladší době kamenné. Brno-Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. p. 67-75. nemá sv. 1.
 106. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ and Demeter MALAŤÁK. Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století (Places of Welcomes and Meetings. Ruler's Towns on the Moravian-Hungarian Borders and the Ruler in the 14th Century). In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR, 2008. p. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
 107. KRÁLÍK, Miroslav, Jiří SVOBODA, Petr ŠKRDLA and Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ. Nové nálezy keramických fragmentů a otisků v gravettienu jižní Moravy (New Finds of Ceramic Fragments and Imprints in the South Moravian Gravettian). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, vol. 49, 12/2008, p. 3-22. ISSN 1211-7250.
 108. SVOBODA, Jiří. Petřkovice. On shouldered points and female figurines. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2008. 252 pp. Dolnověstonické studie 15. ISBN 978-80-86023-96-0.
 109. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? (Do people in Bohemia write letters in a different way than people in Moravia?). Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 pp.
 110. PODBORSKÝ, Vladimír and Zdeněk ČIŽMÁŘ. Pokladnice moravského neolitu aneb krása pravěké plastiky (The Treasures of the Moravian Neolithic, or the Beauty of Prehistoric Sculpture). Vladimír Podborský, domácí garant, Zdeněk Čižmář, editor. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. ´1th ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, 2008. p. 154-160.
 111. MADECKI, Roman. Poláci v Brně a na jižní Moravě. In Poláci v Brně a na jižní Moravě - Polacy w Brnie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Brno, 2006. 1st ed. Brno: Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2008. p. 11-26. ISBN 80-86735-13-3.
 112. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. (Book review: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str.). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, vol. 33, No 1, p. 571-576. ISSN 0231-5823.
 113. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. (Review: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007.). Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, vol. 95, No 3, p. 325-329. ISSN 0009-0794.
 114. SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747) (Georg Heinrich von Mayerswald´s (1676-1747) collection of paintings and prints). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, F51/2007, No 1, p. 63-83, 22 pp. ISSN 1211-7390.
 115. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Stručný přehled bádání o sídlištích doby římské na Moravě (Short review about study of Roman period settlements in Moravia). In Droberjar, E. - Komoroczy, B. - Vachůtová, D. (edd.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy AÚ AV ČR Brno 37. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, V.V. I., 2008. p. 23-35. ISBN 80-86023-89-3.
 116. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Dagmar BARTOŇKOVÁ. Úvod k I. svazku (Introduction of the I. volume). In Magnae Moraviae Fontes Historici I - Annales et chronicae. druhé. Brno: FF MU Brno, 2008. p. 10-11. MMFH I. ISBN 80-210-3381-9.
 117. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Vysoký státní úředník a reformátor - Příklad Josepha von Sonnenfelse. In Malíř,Jiří a kol: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 31-47. ISBN 978-80-7325-175-8.
 118. PODBORSKÝ, Vladimír. Z dějin výzkumů lužické kultury na Moravě (From history of the investigations of the Lusatienne culture in Moravia). In Opera ex aere. Studia z epoki brazu i wczesnej epoki zelaza. 1st ed. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2008. p. 223-230. ISBN 978-83-89499-49-3.
 119. JAKUBEC, Ondřej. Zbožná reprezentace - reprezentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu Františka kardinála Dietrichsteina (Pious representativeness - representatice piety. Notes on art patronage of Olomouc Bishop Francis Cardinal of Dietrichstein). In Kardinál František Dietrichstein (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. p. 32-42. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.
 120. 2007

 121. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barockbibliotheken in Mähren. (Baroque libraries at Moravia.). ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. In Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007. p. 89-97. ISBN 80-86890-14-7.
 122. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867 (Foreigner in Moravia. Legislation and routine for foreigners in Moravia between 1750 and 1867.). 1.vydání. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy, 2007. 327 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 22. ISBN 978-80-86488-45-5.
 123. MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007. p. 323-334. ISBN 80-86890-15-5.
 124. MAŇAS, Vladimír. Confraternities of Litterati in Moravia: Funerary, Musical, Confessionalising Corporations? In BARTLOVÁ, Milena and Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. Praha: Artefactum, 2007. p. 143-158, 26 pp. ISBN 80-86890-15-5.
 125. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt). Thesen (The Origins of Towns in Moravia and Lower Austria, from Primary to the Institutional). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, vol. 32, No 1, p. 9-36, 25 pp. ISSN 0231-5823.
 126. TONEV, Petr and Hana JOKLOVÁ. Dopravní dostupnost obcí s rozšířenou působností v 'moravských' krajích (Accessibility of municipalities with extended powers in the Moravian regions). In Sborník příspěvků z X. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2007. p. 197-208, 20 pp. ISBN 978-80-210-4325-1.
 127. PUMPR, Pavel. Farní klérus (Parish Clergy). In Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura, 2007. p. 194-228. Země a kultura ve střední Evropě 5. ISBN 978-80-86488-42-4.
 128. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy) (Forms of cooperation between Czech and German museologists (using the example of Moravia).). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007. p. 171-178, 239 pp. ISBN 978-80-87046-12-8.
 129. HOUZAR, Stanislav, Antonín REITER, Vít GRULICH, Petr ŠMARDA, Václav KŘIVAN, Václav PRÁŠEK, Miroslav HANUŠ and Vladimír HANÁK. Geologické, botanické a zoologické zajímavosti Moravskobudějovicka a Jemnicka (Geological, botanical and zoological interests of surrounding Moravské Budějovice and Jemnice). neuvedeno: neuvedeno, 2007. 94 pp.
 130. MAŇAS, Vladimír. Hranické literátské bratrstvo - moravský Metuzalém nebo spíše Josef z Arimatie (The brotherhood of litterati in Hranice: Moravian Methuselah or Joseph of Arimathea). In VIČAROVÁ, Eva. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 27-48. ISBN 978-80-244-1763-9.
 131. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Jana KUBÍČKOVÁ, Jiří MALÍŘ and Martin RÁJA. Jan Janák: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka k vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája ve spolupráci s Demetrem Malaťákem a Martinem Markem. (Jan Janák: Moravia in the National and Political Activities in the 19th Century. Sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka k vydání připravili Bronislav Chocholáč, Jana Kubíčková, Jiří Malíř a Martin Rája). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2007. 522 pp. ISBN 978-80-86488-03-5.
 132. MALÍŘ, Jiří. K politické kultuře na sklonku starého Rakouska: mechanismus vzniku politické strany v éře masových stran (Political Culture in the Final Stages of the Old Austria: Mechanism of Creating a Political Party at the Time of Mass Parties). In Cestou dějin 2 - On the Road of History 2. Uspořádala Eva Semotanová. 1st ed. Praha: Historický ústav, 2007. p. 239-265. Práce Historického ústavu AV ČR, sv. 16/2. ISBN 978-80-7286-112-5.
 133. ŠABATOVÁ, Klára. K sociální struktuře lužické kultury časných a starších popelnicových polí se zvláštním zřetelem k pohřebišti v Přáslavicích na Olomoucku (To the social structure of Lausitz Urnfield Culture in the Early and Late Bronze Age with special respect to the burial ground in Přáslavice, Olomouc district.). In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 269-284, 15 pp. ISBN 978-80-210-4330-5.
 134. DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech (On the dates of the annual markets in the west Carpathian Mountains). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, vol. 7, 1-2, p. 33-44. ISSN 0862-8548.
 135. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století (For Honour and Glory. The Art and Patronage of the Abbots of Hradisko Abbey in the 18th Century). Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007. 374 pp. ISBN 978-80-87029-11-4.
 136. BOUZEK, Jan. Keltové našich zemí v evropském kontextu (The Celts in the Czech lands in European Context). 1st ed. Praha-Kroměříž: Triton, 2007. 214 pp. ISBN 978-80-7254-931-3.
 137. JAKUBEC, Ondřej. Konfesionalizace a rituály potridentského katolicismu na předbělohorské Moravě (Confessionalization and Rituals of Post-Tridentine Catholicism in Moravia in teh Period before White Mountain Battle). In Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka. 1st ed. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007. p. 360-366. Řada C - Miscellanea. ISBN 978-80-7286-118-7.
 138. SPÁČILOVÁ, Jana. Libretista prvních jaroměřických oper - Blinoni nebo Bonlini? (Librettist of the early Jaromerice operas - Blinoni or Bonlini?). Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2006, H 41, p. 171-177. ISSN 1212-0391.
 139. ROTHENHAGEN, Richard. Lokal begrenzte lautliche Eigenheiten in den ehemaligen deutschen Sprachinselmundarten in Mähren (Local Phonetic Specifics of Former German Dialects in Moravia). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. p. 86-92. ISBN 978-80-210-4501-9.
 140. MALANÍKOVÁ, Michaela. Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století (Townswomen in Medieval Moravia in the 14th and 15th centuries). In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007th ed. Poznaň: Instytut Historii UAM Poznaň, 2007. p. 271-278, 9 pp. ISBN 978-83-89407-22-1.
 141. IVANOV, Martin. Monitoring paleontologických lokalit v DP lomu Mokrá (Monitoring of palaeontological localities in Mokrá-Quarry). In Monitoring stavu životního prostředí v lomových prostorech. Brno: Těžební unie, 2007. p. 67-72.
 142. ČIŽMÁŘ, Miloš and Jaromír LEICHMANN. Pozdně laténské žernovy na Moravě (Late Latene millstones in Moravia). Památky archeologické. Praha: ACAD SCIENCES CZECH REP, INST ARCHEOLOGY, 2007, vol. 98, No 1, p. 109-128, 19 pp. ISSN 0031-0506.
 143. MALÍŘ, Jiří. Předhistorie vzniku Německé agrární strany na Moravě (History of Building of German Agrar-Party in Moravia). In Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století – Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Vydali/herausgegeben von Jiří Pokorný, Luboš Velek und Alice Velková. 1st ed. Praha: Karolinum, 2007. p. 357-366. ISBN 978-80-246-1398-7.
 144. BAAROVÁ, Zuzana and Věra ŠLANCAROVÁ. Přehled záchranných výzkumů na Moravě a ve Slezku (Survey of archaeological excavations in Moravia and Silesia). 2007.
 145. MALÍŘ, Jiří. Sekularizace a politika v dlouhém 19. století (Secularization and Politics in the long 19th Century). In Sekularizace v českých zemích v letech 1848-1918. 1st ed. Brno: CDK, 2007. p. 11-24, 15 pp. Quaestiones quadlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 146. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ and Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 (The Secularisation in the Bohemian lands in 1848-1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 pp. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 147. SLAVÍČEK, Lubomír. "Sobě, umění, přátelům". Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939 ("Sibi, arti, amicis". Chapters from the history of collecting in Bohemia and Moravia, 1650-1939). 1st ed. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, o. s. Barrister & Principal, 2007. 376 pp. Dějiny a teorie umění. ISBN 978-80-87029-22-0.
 148. MUNZAR, Jiří. Von einem der ersten Goetheforscher F.T. Bratranek bis zur Gegenwart. Aus der Geschichte der Germanistik in Mähren. (From one of the earliest Goethe students F.T.Bratranek to the Present Day. On the History of German Studies in Moravia.). In Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. první. Dresden: Thelem, 2007. p. 768-776. ISBN 978-3-939888-08-6.
 149. PŘICHYSTAL, Michal. Zpracování jantaru na sídlišti z halštatského období kultury lužických popelnicových polí v Kralicích na Hané (okr. Prostějov) (Amber manifacturing in the settlement from the Hallstatt period of the Lusatian culture at Kralice na Hané (Prostějov district)). Editoři Milan Salaš a Klára Šabatová. In SALAŠ, Milan and Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská : Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 209-231. ISBN 978-80-254-0954-1.
 150. 2006

 151. PINAR, Joan, Jan JÍLEK and Milan VOKÁČ. A head of a predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia, Czech republic). Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2006, vol. 36, No 3, p. 429-444. ISSN 0342-734X.
 152. MALÍŘ, Jiří. Advokát - příklad Hynka Bulína st. (A Lawyer - Hynek Bulín, sen.). In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří – Vykoupil, Libor: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1st ed. Brno: CDK, 2006. p. 158-193. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
 153. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický výzkum Markéty Františky, hraběnky Dietrichsteinové (Antropological survey of Markéta Františka countess Dietrichstein). In Regiom 2006. Sborník regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2006. p. 95-104. ISBN 80-85088-22-3.
 154. JAKUBEC, Ondřej. Architektura mendikantských klášterů na Moravě v době posledních Přemyslovců (Architecture of mendicant monasteries in Moravia during the reign of the last Přemysliden). In FIFKOVÁ, Renáta. Sága moravských Přemyslovců: Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1st ed. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc - Muzeum města Brna, 2006. p. 91-98. Katalog, 2006. ISBN 80-85037-42-4.
 155. SUCHÁNEK, Pavel. Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu (Baroque Statues in the Landscape and Looking for their Meaning). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2006, F50/2006, No 1, p. 81-96. ISSN 1211-7390.
 156. MASAŘÍK, Zdeněk. Die Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Mähren aus methodologischer Sicht (The Research on the Early New High German in Moravia from the Metodological Point of View). In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 303-313. ISBN 80-244-1242-X.
 157. SVOBODA, Jiří. Die Grosswildjäger in Mähren. (Big game hunters in Moravia.). Spektrum der Wissenschaft - Spezial 2006/1. Německo: Spektrum der Wissenschaft mbH, 2006, vol. 2006, No 1, p. 52-57.
 158. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine (The Political Parties in Moravia and Silesia and their Assotiations). In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1st ed. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. p. 705-803, 98 pp. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
 159. PŘICHYSTAL, Michal and Petr KOS. Doba halštatská (Hallstatt Period). Editoři Miloš Čižmář a Kateřina Geislerová. In Výzkumy - Ausgrabungen 1999-2004. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace, 2006. p. 49-54. ISBN 80-86399-22-2.
 160. JÍLEK, Jan, Joan PINAR and Milan VOKÁČ. Drnholec (okr. Břeclav) (Drnholec (district of Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, vol. 2006, No 47, p. 163-164. ISSN 1211-7250.
 161. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL and Miroslav PLAČEK. Extrembauplätze der mährischen Burgen - Beispiele und Lösungen (Extreme building sites of moravian castles - examples and solutions). In Castrum bene 9, 2006. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2006. p. 197-212. ISBN 80-86124-59-2.
 162. JAKUBEC, Ondřej. Florian Zapletal a renesanční umění na Moravě: "Případ Jana Willenbergera" (Florian Zapletal a Art of Renaissance in Moravia: "Case of Johann Willenberger"). In HÝBL, František and Kristina GLACOVÁ. Florian Zapletal - Život a dílo. Sborník příspěvků z konference Muzea Komenského v Přerově, 18.-19. října 2005. 1st ed. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2006. p. 125-134. ISBN 80-239-8282-6.
 163. JAKUBEC, Ondřej. Forma sleduje funkci. Sakrální gotizující architektura renesance na Moravě v průsečíků demonstrace konfesionality a rodových tradic (Form follows function. Sacral gothicized architecture as demonstartion of confessionality and ancestral traditions.). In Artis historia. Sborník studií o dějinách umění a památkové péči. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. p. 68-76. ISBN 80-7368-208-7.
 164. CÍSARÍKOVÁ, Klára. František Bartoš (1837 až 1906) (František Bartoš (1837 to 1906)). Folklor : časopis Folklorního sdružení. Praha: Folklorní sdružení České republiky, 2006, roč. 17, č. 3, p. 23–24. ISSN 1210-7972.
 165. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL and Miroslav PLAČEK. Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen (Main Towers of Moravian and Silesian Castles). In Castrum bene 9 - Burg und Funktion, Archäologie Österreichs Spezial 2. Martin Krenn und Alexandra Krenn-Leeb (Hrsg.). Wien: IUFG, 2006. p. 27-41, 14 pp. ISBN 3-902572-01-9.
 166. KUNC, Josef. Historie a současnost průmyslové výroby na Moravě - regionální aspekt ekologického ohrožení krajiny (History and Present of Industrial Production in Moravia - Regional Aspect of Natural Hazard of Country). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 42-49. ISSN 1213-2446.
 167. HANUŠ, Jiří. Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky. (General Practitionner and Regional Politician. The Case of František Liška.). In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006th ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. p. 211-223, 12 pp. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
 168. ŠTĚPÁNEK, Václav. Lidová kultura (Folk culture). In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1st ed. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. p. 341–398. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.
 169. MALÍŘ, Jiří. Mähren zwischen Prag und Wien. Die Geburt der modernen politischen Nationen im 19. Jahrhundert. (Moravia between Prague and Vienna. The Birth of New Political Nations in the 19th Century). In KNOZ, Tomáš (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1st ed. Brno-Wien: Matice moravská - Janineum, 2006. p. 63-73. ISBN 3-901194-14-2.
 170. VEČERKA, Radoslav. Moravské země veliký občan, sláva a chlouba. Sv. Metoděj Soluňský. (A great citizen of the Moravian land - St. Method of Thessalonike). JAN, L., DRAHOŠ, Z. et al. (ed.). In Osobnosti moravských dějin 1. Brno: Matice moravská, 2006. p. 17-25. ISBN 80-86488-38-1.
 171. DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku (On Availibility of rural Fairs in Moravia and Silesia). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, 23 (65), No 1, p. 26-35. ISSN 0323-2492.
 172. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ and Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů (Illustrated catalogue of selected exhibits). In CEJNKOVÁ, Dana and Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. p. 199-250. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
 173. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu (Sirs of Kunštát.). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 706 pp. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska sv. 5. ISBN 80-7106-683-4.
 174. HOUZAR, Stanislav, Hana DOLEŽALOVÁ, Milan NOVÁK, Vladimír HRAZDIL and Anna PFEIFEROVÁ. Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. (Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 3-77. ISSN 1211-8796.
 175. PODBORSKÝ, Vladimír. Rondelloide in den Siedlungen der Bronze- und Hallstattzeit in Mähren (The Rondeloids at an settlemets of the Bronze- and Hallstatt Age in Moravia). Editor: Wojciech Blajer. In Z badań nad osadnictwem epoki brazu i wczesnej epoki zelaza w Europie Środkowej. První. Kraków: Wydawnictwo Uiversytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006. p. 159-180, 32 pp. ISBN 10 83-233-2236-8.
 176. HOLUBOVÁ, Zuzana, Dana CEJNKOVÁ, Radovan FRAIT, Xenie SOFKOVÁ, Veronika SOVKOVÁ and Věra ŠLANCAROVÁ. Sága moravských Přemyslovců (The Saga of the Moravian Přemyslids). 2006.
 177. SPÁČILOVÁ, Jana. Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století (The Present State of Italian Opera Librettos in Moravia from the 1st Half of 18th Century). Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 2, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1214-5955.
 178. MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi (The Aristocrat at the Beginning of Modern Era - Egbert Count Belcredi). In Osobnosti moravských dějin 1. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2006. p. 331-357. ISBN 80-86488-38-1.
 179. HRAZDIL, Vladimír, Milan VOKÁČ, Stanislav HOUZAR and Petr DOČKAL. Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. (Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, vol. 91, No 1, p. 207-217. ISSN 1211-8796.
 180. CHOCHOLÁČ, Bronislav. Wirtschaftliches Zusammenleben. Mähren und österreichische Länder im Licht der sozialen und ökonomischen Kontakte der Bevölkerung in der frühen Neuzeit (Economic co-existence. Moravia and Austrian lands from the view of social and economic contacts of early modern people.). In Tschechen und Österreicher. Gemeinsame geschichte, gemeinsame Zukunft. 1st ed. Wien - Brno: Kirchliches Institut Janineum - Matice moravská, 2006. p. 55-61. ISBN 3-901194-14-2.
 181. ŠTĚPÁNEK, Václav. Zemědělské hospodaření (Rural economy). In Libor Jan a kol.: Komín v historii : 1240-2006. 1st ed. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín, 2006. p. 317-340. Moravská regionální historiografie. ISBN 80-239-7486-6.
 182. 2005

 183. VLASATÍKOVÁ, Petra and Miroslav VAŠKOVÝCH. Čas Keltů. Morava v mladší době železné. Výstava v Archeoskanzenu Modrá. 18.6. - 30.10.2005 (Age of Celts. Moravia in late Iron Age. Exposition in Archaeological park Modrá. 18.6. - 30.10.2005). 2005.
 184. MALÍŘ, Jiří. Die Teilnahme von Frauen an den Ergänzungswahlen in den mährischen Landtag 1865. (On Participation of Women in the By-Election to the Moravian Provincial Parliament in 1865.). In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Festschrift in memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek,CSc. K vydání připravili Michal Svatoš - Luboš Velek - Alice Velková za spolupráce W.D. Godseye, Jr. a R. Melvilla. 1st ed. Praha: Karolinum, 2005. p. 419-431. ISBN 80-246-0753-0.
 185. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Francouzští emigranti na Moravě 1792-1798 (French emigrants in Moravia between 1792 and 1798.). In Lukáš Fasora Jiří Hanuš Jiří Malíř (eds.), Napoleonské války a historická paměť. 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy: prameny, země, kultura., 2005. p. 155-167. ISBN 80-86488-23-3.
 186. TÓTHOVÁ, Andrea, Jan KNOZ, Miroslav BARTÁK and Ivan ORSZÁGH. Genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) collected by non-light traps in South Moravia. Studia dipterologica. 2005, vol. 12, No 1, p. 49-55. ISSN 0945-3954.
 187. BOROVSKÝ, Tomáš. hesla a části hesel Brno - dominikáni, dominikánky, minorité, augustiniáni, františkáni; Staré Brno - cisterciačky, dominkánky; Zábrdovice - premonstráti; Oslavany cisterciačky; Předklášteří; Velehrad; Vizovice; Žďár n/S; Znojmo - Louka (Monasteries in Brno, Staré Brno, Zábrdovice, Oslavany, Předklášteří, Velehrad, Vizovice, Žďár nad Sázavou, Znojmo - Louka). In Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan Foltýn. Praha: Libri, 2005. p. 154 a dále, 49 pp. sine editio. ISBN 80-7277-026-8.
 188. JAKUBEC, Ondřej. hesla Olomouc: augustiniánky, augustiniáni, minorité, jezuité, kartuziáni, voršilky, klarisky, milosrdné "opavské" sestry, seminář jezuitů s kaplí sv. Františka Xaverského; Olomouc, Sv. Kopeček: františkánky, premonstrátky (items Olomouc: Augustinian Franciscans, Jesuits, Carthusians, Clara and Ursuline Nuns cloisters, Jesuits seminary, Olomouc, Sv. Kopeček: Franciscan and Premonstratensian Nuns). In FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie moravských klášterů. 1st ed. Praha: Libri, 2005. p. 463-468, 473-481 ad., 40 pp. Kláštery, 2. ISBN 80-7277-026-8.
 189. PUMPR, Pavel. Hospodaření katolického farního kléru na Moravě do Bílé hory (Financial Management of Catholic Parish Clergy in the pre-White-Mountain Moravia). In Pecunia nervus societatis Moravicae. Workshop, Brno, 21. listopadu 2005. 2005.
 190. MALÍŘ, Jiří. K roli advokátů v politice v období do roku 1918. (On the Role of Lawyers in Politics in the Period until 1918.). In Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml., a Jitka Machová. 1st ed. Praha: Linde Praha a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, 2005. p. 41-60. ISBN 80-7201-547-8.
 191. ŠABATOVÁ, Klára. K sociální struktuře pohřebišť v mladší době bronzové na Moravě, abstrakt (To the social structure of burials in the Late Bronze Age in Moravia; abstract). In Študijné zvesti AÚ SAV 37. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2005. p. 25-26. ISBN 80-88709-80-6.
 192. MALÍŘ, Jiří. Ke vzniku a vývoji Německé radikální strany na Moravě (On the Genesis and Development of German Radical Party in Moravia). In VIRIBUS UNITIS nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám. K vydání připravili Kristina Kaiserová a Jiří Pešek. 1st ed. Ústí nad Labem: albis international, 2005. p. 165-181. ISBN 80-86971-03-1.
 193. BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (Monasteries, Ruler and Founders in medieval Moravia). Brno: Matice moravská, 2005. 298 pp. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5.
 194. JAKUBEC, Ondřej. Malířská výzdoba oltáře a její eucharistická symbolika (Decoration and Eucharistical Symbolic of the Altar). In ZÁPALKOVÁ, Helena and Ondřej JAKUBEC. Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003–2005. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2005. p. 17-24. Restaurování, 2. ISBN 80-85227-71-1.
 195. ŠLANCAROVÁ, Věra and Vladimír USTOHAL. Materiál středověkých prstenů z Jižní Moravy (Material of Medieval Fingerrings from South Moravia). Z dějin hutnictví. Praha: Národní technické muzeum, 2005, vol. 35, No 1, p. 44-49. ISSN 0139-9810.
 196. STRMISKA, Maxmilián and Miroslav MAREŠ. Moravistické strany a hnutí (Moravian parties and movements). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 1615-1632. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 197. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 1. Hanibal bez slonů. (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 1. Hannibal without Elephants.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, No 1, p. 24-27. ISSN 0862-8505.
 198. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 3. Repertoár chrámové hudby v Kroměříži v roce 1731. (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 3. Repertory of Church Music in Kremsier in 1731). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, vol. 2005, No 3, p. 39-45. ISSN 0862-8505.
 199. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 4. Brněnská oratoria "z rozkazu jeho Eminence". (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 4. Brno oratorios "per Commando di Sua Altezza Eminentissima"). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, No 4, p. 36-43. ISSN 0862-8505.
 200. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 5. Opera v biskupských rezidencích Kroměříži a Vyškově v 1. polovině 18. století. (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 5. Opera in Bishop Castles in Kromeriz and Vyskov in the 1st Half of 18th Century). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, No 5, p. 33-40. ISSN 0862-8505.
 201. SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. (Olomouc Bishop Schrattenbach and Music of High Baroque 6. Schrattenbach's Musicians in Moravia). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, No 6, p. 40-46. ISSN 0862-8505.
 202. SEJBAL, Jiří. Otazníky kolem mincovny v Podivíně ve 13. století (Unknown Quantities of the Mint in Podivin in the 13th century). Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005, LXXXIX, 18-19, p. 51-57. ISSN 0862-1195.
 203. SVOBODA, Jiří. Pavlov I - Southeast. A window into the Gravettian lifestyles. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005. Dolnověstonické studie 14. ISBN 80-86023-67-2.
 204. SVOBODA, Jiří. Předmostí. Kontext paleoantropologických nálezů. (Předmostí. The context of paleoanthropological discoveries.). Přehled výzkumů 46. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2005, vol. 2005, No 46, p. 63-91. ISSN 1211-7250.
 205. KAŠPAROVÁ, Klára. S tichou vzpomínkou za Zdenkou Jelínkovou. (With a Silent Remember up to Zdenka Jelínková.). Valašsko : vlastivědná revue. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 15, č. 2, p. 47–48. ISSN 1212-3382.
 206. DVOŘÁK, Vojtěch, Jiří KALVODA and Rostislav MELICHAR. Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilezian Paleozoic Zone). Geolines. Praha: Institute of Geology, Academy of Science, 2005, vol. 19, -, p. 33-34. ISSN 1210-9606.
 207. MALÍŘ, Jiří. "Vláda advokátů". K politické a socioprofesní skladbě moravského zemského výboru v letech 1878-1918. (The "Role of Lawyers". On the Political and Socio-Professional Structure of the Moravian Provincial Council in 1878-1918). In MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel (eds.): Andros probabilis. Sborník prací pátel a spolupracovník historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. 1st ed. Brno-Olomouc: Matice moravská a Univerzita Palackého, 2005. p. 241-258. ISBN 80-86488-16-0.
 208. 2004

 209. MALÍŘ, Jiří. Advokát. Příklad JUDr. Václava Šíleného. In Fasora, Lukáš - Januš, Jiří - Malíř, Jiří (eds): Člověk na Moravě 19. století. 1st ed. Brno: CDK, 2004. p. 79-110. ISBN 80-7325-038-1.
 210. PEČMAN, Rudolf. Barokní varhanářství na Moravě. Díl I. - recenze (Organ in the Era of Baroque in Moravia. Volume I. - Review). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, LVI, No 2004, p. 531-433, 3 pp. ISSN 0323-2581.
 211. LOUDOVÁ, Michaela. Civilizace a umění na Moravě doby barokní - pracovní setkání (The Civilization and the Art of the Baroque Time in Moravia - Workshop). 2004.
 212. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens (The Feudal Seat in the Settlement Structure of the Medieval Moravia). In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. p. 1-12, 13 pp. ISBN 80-88709-75-X.
 213. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen) (The South Moravian Border - uniting and dividing (Thesis)). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. p. 77-92. ISBN 80-7275-049-6.
 214. JAKUBEC, Ondřej. Grafické dílo Jana Willenbergera a knižní tisky přelomu 16. a 17. století: Mezi realitou, imaginací a konceptualitou (Graphic Work and Prints of Johann Willenberger around 1600. Between Reality, Imagination and Conceptuality.). In FIALA, Jiří. Studia Moravica II. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Moravica 2. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. p. 185-203. ISBN 80-244-0975-5.
 215. MALÍŘ, Jiří. Jan Šrámek jako přísedící moravského zemského výboru, 1913-1914 (1918). (Jan Šrámek in the Moravian Provincial Council, 1913-1914 (1918).). In Jan Šrámek. Kněz - státník - politik. 1st ed. Olomouc: Neuveden, 2004. p. 131-142., 12 pp. mimo edice. ISBN 80-900965-1-4.
 216. BOROVSKÝ, Tomáš and Hana BOROVSKÁ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria II. Komentář (Library of doctor Jakub Konrád Praetorius II. Commentary). In Brno v minulosti a dnes 17, 2003. Brno: Archiv města Brna, 2004. p. 521-546. ISBN 80-902931-9-0.
 217. SVOBODA, Jiří. Les sites de Dolní Věstonice et Pavlov. (The sites Dolní Věstonice and Pavlov.). Pour la Science. Francie: Pour la Science, 2004, vol. 2004, Avril/Juin, p. 71-75.
 218. IVANOV, Martin. Patologický vývoj axiálního skeletu colubroidních hadů z lokality Mladeč (Pathological development of the axial skeleton of Colubroid snakes from the Mladeč site). In 10. Kvartér 2004. Brno. Brno: Katedra geologie a paleontologie Př.F. Masarykovy univerzity, 2004. p. 17.
 219. PŘICHYSTAL, Antonín and Lubomír ŠEBELA. Silicite axes of central Poland provenience in Moravia. Acta Archaeologica Carpathica. Kraków: PAN, 2004, XXXIX, No 1, p. 5-23. ISSN 0001-5229.
 220. 2003

 221. KOPACZ, Jerzy, Antonín PŘICHYSTAL, Lubomír ŠEBELA and Petr ŠKRDLA. Contribution to the Question of Chipped Stone Industry the Moravian Bell Beaker Culture. In Czebreszuk, J. - Szmyt M. (eds.), The Northeast Frontier of Bell Beakers. první. Oxford: BAR International Series 1155, 2003. p. 215-230. ISBN 1-84171-525-5.
 222. SVOBODA, Jiří. Gravettian and Epigravettian chronologies in the Middle Danube area. In Chronologies géophysiques et archéologiques du paléolithique supérieur. Itálie: Edipuglia, Bari, 2003. p. 273-282. ISBN 88-7228-364-7.
 223. MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. p. -, 8 pp. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X.
 224. MALÍŘ, Jiří. K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století. (K prosazování národní identity na Moravě ve druhé polovině 19. století). In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé žáci k pětasedmdesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2003. p. 369-380. mimo edice. ISBN 80-86488-13-6.
 225. BOROVSKÁ, Hana and Tomáš BOROVSKÝ. Knihovna brněnského lékaře Jakuba Konráda Pretoria. I. Edice pozůstalostního inventáře (Library of Doctor Jakub Konrád Praetorius I. Edition). In Brno v minulosti a dnes 16, 2002. Brno: Archiv města Brna, 2003. p. 475-510. ISBN 80-902931-7-4.
 226. SLAVÍČEK, Lubomír. Kresba: "La prima Achatemia" (Drawing: "La prima Achatemia"). In Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes - Brno: Somogy, éditions d'art; Moravská galerie v Brně, 2003. p. 247-255. katalog Moravské galerie. ISBN 80-7027-121-3.
 227. PŘICHYSTAL, Antonín, Petr ŠKRDLA and Jiří SVOBODA. Lithic Raw Materials Used by Humans at Stránská skála. In Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.). Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum, Harvard University, 2003. p. 59-64. American School of Prehistoric Research Bull. 47. ISBN 0-87365-551-6.
 228. MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner Eschenbach - eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren (Marie von Ebner Eschenbach - a Great German Speaking Writer from Moravia). Brno: Národní památkový ústav, 2003. 46 pp. 1. vyd. ISBN 80-85032-96-1.
 229. MAREŠ, Miroslav and Marek SUCHÁNEK. Moravská nacionální sociální strana (Moravian National Socialist Party). Středoevropské politické studie. Brno, 2003, vol. 5, 2-3, p. 8-7, 2 pp. ISSN 1212-7817.
 230. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla) (Place names in Moravia and Silesia; State of place names research (2 entries)). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. p. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
 231. MALÍŘ, Jiří. Role církevní organizace ve vývoji spolků a stran na Moravě v druhé polovině 19. století. (On the Role of the Ecclesiastical Organisations in the Develpoment of the Associations and Political Parties in Moravia in the second Half of 19th Century). In Vývoj církevní správy na Moravě. 1st ed. Brno: Moravský zemský archiv, 2003. p. 347-354. ISBN 80-7275-046-1.
 232. JAKUBEC, Ondřej. Rukopisný zlomek "Sechs Christliche Catholische predigen" Stanislava Hosia v olomouckém kapitulním archivu: Příspěvek k poznání konfesionalizačních aktivit olomouckého duchovenstva ve druhé polovině 16. století (Manuscript fragment "Sechs Christliche Catholische predigen" by Stanislaus Hosius in Olomouc Chapter Archive. A source for understanding of confessionalization of Olomouc Catholic clergy in the 2nd half of the 16th century). Olomoucký archivní sborník. 2003, I/ 2003, No 1, p. 39-47. ISSN 1214-4711.
 233. JAKUBEC, Ondřej. "Sebekonfesionalizace" a manifestace katolicismu jako projev utváření konfesní uniformity na předbělohorské Moravě ("Self-Confessionalization and manifestation of Catholicism as means of shaping of confessional conformity in Moravia before 1620). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica 31. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. p. 101-119. ISBN 80-244-0326-9.
 234. PISERA, Andrzej and Šárka HLADILOVÁ. Siliceous Sponge Spicules from the Karpatian of the Carpathian Foredeep in Moravia. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Eds: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. 1st ed. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003. p. 189-192. ISBN 80-210-3266-9.
 235. PŘICHYSTAL, Antonín and Lubomir SEBELA. Silicitové sekery středopolské provenience na Moravě (Flint Axes from Central Poland in Moravia). In Ve skužbách archeologie IV. Brno: MVS a Geodrill Brno, AÚ SAV Nitra, 2003. p. 152-134, 13 pp. ISBN 80-7275-041-0.
 236. JAKUBEC, Ondřej. Skupina pozdně renesančních štukatur na Moravě, jejich styl a význam: Možnosti a meze interpretace (Group of Late Renaissance Stucco Decoration in Moravia, its Style and Meaning. Possibilities and Limits of Interpretation). Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2003, 51/2003, No 2, p. 278-291. ISSN 0049-5123.
 237. SVOBODA, Jiří. The Bohunician and the Aurignacian. In The chronology of the Aurignacian and the transitional technocomplexes. Portugalsko: Instituto Portugues de Arquelogia, 2003. p. 123-131. ISBN 972-8662-15-7.
 238. SVOBODA, Jiří. The Gravettian of Moravia: Landscape, settlement, and dwellings. In Perceived Landscapes and Built Environments. V. Británie: Archaeopress, 2003. p. 121-129. ISBN 1 84171 498 4.
 239. 2002

 240. SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ and Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak (Analysis of metallic treasure-troves from defunct medieval village Konůvky (Vyškov district)). Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. Brno: MZM Brno, 2002, vol. 87, 1/2, p. 177-185. ISSN 0323-0570.
 241. KAZDOVÁ, Eliška. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava (The anthropomorphous vessel of the Lengyel-culture from Těšetice-Kyjovice, SW Moravia). In Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zborník referátov z 20. pracovného stretnutia, Liptovská Sielnica 9.-12.X. 2001. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2002. p. 129-136. ISBN 80-88709-57-1.
 242. SEJBAL, Jiří. Českofalcké mince Karla IV. a Václava IV. v nálezech na Moravě (Czech-Palatin coinages of Charles IV and Wenceslas IV in the discoveries in Moravia). In Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. 1st ed. Praha - Pardubice: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2002. p. 51-56. Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galer. ISBN 80-86046-55-9.
 243. BRYJA, Josef and Zdeněk ŘEHÁK. Další doklady současné expanze areálu myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na Moravě (Further evidence of recent expansion of distribution range of the striped-field mouse (Apodemus agrarius) in Moravia (Czech Republic)). Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2002, vol. 33, No 1, p. 69-77. ISSN 0024-7774.
 244. ONDRUŠ, Vladimír et al., Zdeněk ČIŽMÁŘ, Marta DOČKALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Jan JELÍNEK, Alena HUMPOLOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Vladimír PODBORSKÝ and Milan SALAŠ. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích (Two burial places of the population with the Neolitic linear ceramics in Vedrovice). In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1st ed. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, 2002. p. 9-150. ISBN 80-210-2933-1.
 245. PODBORSKÝ, Vladimír. Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě (Two burial sites of the neolithic people with linear pottery in Vedrovice in Moravia). Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 pp. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
 246. SVITÁK, Zbyněk, Rudolf BRÁZDIL and Hubert VALÁŠEK. History of Weather and Climate in the Czech Lands V (History of weather and climate in the czech lands V). In History of weather and climate in the czech lands. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2002. p. 7-247. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2896-3.
 247. BRÁZDIL, Rudolf, Hubert VALÁŠEK, Zbyněk SVITÁK and Jarmila MACKOVÁ. History of Weather and Climate in the Czech Lands V. Instrumental Meteorological Measurements in Moravia up to the End of the Eighteenth Century. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2002. 250 pp. History Weather and Climate in the Czech Lands V. ISBN 80-210-2896-3.
 248. MALÍŘ, Jiří. Ke každodennosti obyvatel Moravy za první světové války. (On the everydayness of dwellers in Moravia during the first world war). In Bronislav Chocholáč - Jiří Malíř: Pocta Janu Janákovi. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. p. 507-525. ISBN 80-86488-07-1.
 249. JAKUBEC, Ondřej. Manifestace katolicismu v uměleckých objednávkách olomouckých biskupů v období raného novověku (Manifestation of Catholicism in Artistic Commissions of Olomouc Bishops ofe teh early Modern Period). In Historická Olomouc XIII. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. p. 161-181, 11 pp. ISBN 80-244-0177-0.
 250. KUBEŠOVÁ, Svatava. Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově (Bryophytes recorded during the Bryological and Lichenological Meeting in Mikulov (South Moravia)). Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2002, vol. 29, p. 6-10. ISSN 0862-8904.
 251. FOJTÍK, Pavel. Mohylovo - lužický jámový hrob z Kostelce na Hané (okr. Prostějov) (A Tumulus/Lusatian culture pit grave from Kostelec na Hané (Moravia, Prostějov district)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2002, LIV, No 3, p. 690-699. ISSN 0323-1267.
 252. JAKUBEC, Ondřej. Motiv srdce v pozdně renesančních štukaturách Moravy a Polska (The Motif of Heart and Late Renaissance Stucco Decoration in Moravia and Poland). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica. 23, Historia artium. 4, Sborník k 80. narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. p. 297-324. ISBN 80-244-0460-5.
 253. BRÁZDIL, Rudolf, Jarmila MACKOVÁ, Zbyněk SVITÁK, Hubert VALÁŠEK and Miloslav HRADIL. Nejstarší moravská meteorologická měření v Telči od Františka Aloise Maga z Maggu z let 1771-1775 (The oldest Moravian meteorological measurements at Telč from František Alois Mag of Magg in the period 1771-1774). Meteorologické zprávy. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2002, vol. 55, No 2, p. 50-60. ISSN 0026-1173.
 254. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH and Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy (Floodplain mollusc communities in the lover Olšava river Basin (SE Moravia, Czech Republic)). In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. p. 77-88, 11 pp. ISBN 80-86485-04-8.
 255. JAKUBEC, Ondřej. Olomoučtí biskupové jako renesanční mecenáši? (Olomouc Bishops - Renaissance Patrons of Art?). In Pro Arte. Sborník k poctě 60. narozenin prof. PhDr. Ivo Hlobila. 1st ed. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2002. p. 261-270, 11 pp. ISBN 80-903230-1-4.
 256. SVOBODA, Jiří, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, J. MACOUN, R. MUSIL, A. PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ and E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. (Paleolithic of Moravia and Silesia. 2nd revised edition.). ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 257. MAREŠ, Miroslav. Programy moravských regionálních stran (Programmes of Moravian regional parties). In MALÍŘ, Jiří and Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2002. p. 195-200, 5 pp. ISBN 80-86488-01-2.
 258. ŠABATOVÁ, Klára and Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog) (Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Funeral site and settlement of the Bronze Age (catalogue)). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002. 305 pp. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0.
 259. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. (Flint artefacts and pebbles in the cemetery of the Linear Pottery Culture in Vedrovice in Moravia). Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, 37 (2001), No 1, p. 81-107, 26 pp. ISSN 0393-0157.
 260. KROUPA, Jiří. /sous la direction de/: La Moravie a l'âge Baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. (/ed./: Moravia in the baroque age, 1670-1790. Behind the mirror of the shadows.). Paris - Rennes: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux-Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002. 384 pp. Bohemia Magica - une Saison tcheque en France. ISBN 2-85056-569-5.
 261. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě (Students from Brtnice (district Jihlava, Moravia) at the university in Vienna). In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002. p. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.
 262. 2001

 263. KOVÁRNÍK, Jaromír. Archeologický výzkum pravěkého sídliště Těšetice-Kyjovice (The Excavation of the Prehistoric Settlement in Těšetice-Kyjovice). Od Horácka k Podyjí. Znojmo, 2001, vol. 2001, No 2, p. 6-8. ISSN 1213-192X.
 264. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Břeclav (k.ú. Poštorná, okr. Břeclav) (Břeclav (Poštorná, District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 149. ISSN 1211-7250.
 265. PŘICHYSTAL, Michal and Renáta ŠVECOVÁ. Břeclav (okr. Břeclav) (Břeclav (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 202-203. ISSN 1211-7250.
 266. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens (The Centres of Great Moravia). In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. p. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
 267. ŠVECOVÁ, Renáta. Diváky (okr. Břeclav) (Diváky (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 205-206. ISSN 1211-7250.
 268. SVOBODA, Jiří. Gravettian mammoth bone deposits in Moravia. In La terra degli elephanti - The world of elephants, Atti del 1 congresso internationale. Itálie: Comune di Roma, 2001. p. 359-362. ISBN 88-8080-025-6.
 269. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West (Great Moravia: the Early Medieval State Between East and West). In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. p. 24-32. ISBN 3406459544.
 270. KAZDOVÁ, Eliška and Jaroslav PEŠKA. Häuser in einer Siedlung der Stichbandkeramik von Olomouc-Slavonín (The Houses in the Settlement of the Culture with Stroke-decorated Ceramics from Olomouc-Slavonín). Archäologisches Korrespondenzblatt : Urgeschichte, Römerzeit, Frühmittelalter. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2001, vol. 31, No 2, p. 185-204. ISSN 0342-734X.
 271. PODBORSKÝ, Vladimír. Hluboké Mašůvky v nejdávnější minulosti (Hluboké Mašůvky in the Deepest History). In Hluboké Mašůvky. Cestami věků od minulosti k dnešku. 1st ed. Hluboké Mašůvky: OÚ Hluboké Mašůvky, 2001. p. 5-17.
 272. KAZDOVÁ, Eliška. Importy lengyelské keramiky v prostředí kultury s vypíchanou keramikou (The Imports of Lengyel ceramics in the Milieu of Culture with Stroke-decorated Ceramics). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, No 1, p. 39-51. ISSN 1211-6327.
 273. FOJT, Bohuslav. Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V) (Smal mineralogical localities in Moravia and Silesia). Minerál. Brno, 2001, vol. 9, No 5, p. 348-349. ISSN 1213-0710.
 274. MALÍŘ, Jiří and Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. (Moravia and Czech National Consciousness). 1st ed. Brno: Matice Moravská, 2001. 234 pp. Disputationes Moravicae 2. ISBN 80-86488-04-7.
 275. MALÍŘ, Jiří. Na okraj sborníku Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek (About the Collection Moravia and the Czech National Idnetity from Middle Ages to the Our Time). In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1st ed. Brno: Matice moravská v Brně, 2001. p. 9-18. ISBN 80-86488-01-2.
 276. NERUDOVÁ, Z. and A. PŘICHYSTAL. Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. (Stray finds of leaf-shaped points from Bohemia and Moravia). Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2001, LIII, No 2, p. 343-347. ISSN 0323-1267.
 277. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení střední Moravy v poslineárním neolitu (The Settlement in Postlinearband Neolithic from Central Moravia). In Pravěk - Supplementum 8. Brno: ÚAPP Brno, 2001. p. 78-96. ISBN 80-86399-03-6.
 278. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky břeclavského hradu (The Origin of Břeclav-Castle). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 118-130. ISBN 80-7275-025-9.
 279. JAKUBEC, Ondřej. Podoby podpory kultu sv. Stanislava na Moravě za olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského (1579-1598). Manifestace katolicismu v uměleckých objednávkách jako součást protireformačního programu olomouckých biskupů raného novověku (The Propagation of St Stanislaus Cult in Moravia under Olomouc Bishop Stanislaus II Pavlovsky (1579-1598). The Manifestation of Catholicism in Artistic Commissions as Part of Counter-Reformation Programme of Olomouc Bishops in the Early Modern Period). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Historica XXX. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. p. 67-84. ISSN 0472-8947.
 280. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku (The Guidebook for the Excursion of XXXIII International Conference of Medieval Archaeology). Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 pp.
 281. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko (Early Medieval Agglomeration of Břeclav -Pohansko). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
 282. SVOBODA, Jiří. Seeing mammoths and using mammoths: Evidence from Upper Paleolithic Moravia. In Proceedings of the International conference on mammoth site studies. USA: University of Kansas, 2001. p. 153-161. ISBN 0-938332-22-8.
 283. MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums (Chipped stone industry of the earliest LBK cultur in Moravia and Lower Austria on the base of chipped stone industry of local Mesolithic). Archaeolingua. Budapest, 2001, vol. 11, No 1, p. 283-299. ISSN 1215-9239.
 284. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Strachotín (okr. Břeclav) (Strachotín (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 245-246. ISSN 1211-7250.
 285. MATEICIUCOVÁ, Inna. Surovina kamenné štípané industrie v moravském neolitu. (Stone raw material of chipped stone artefacts in the Moravian Neolithic (Czech Republic)). In In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 213-224, 11 pp. ISBN 80-210-2546-8.
 286. ŠVECOVÁ, Renáta. Valtice (okr. Břeclav) (Valtice (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 287. ŠVECOVÁ, Renáta and Michal PŘICHYSTAL. Velké Bílovice (okr. Břeclav) (Velké Bílovice (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2001, vol. 42, No 1, p. 171. ISSN 1211-7250.
 288. 2000

 289. KOVÁRNÍK, Jaromír. Dějiny archeologického bádání na Znojemsku (The History of archaeology in Znojmo - District). In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzity v Brně, 2000. p. 95-125. ISBN 80-210-2546-8.
 290. JAKUBEC, Ondřej. Kult sv. Stanislava na Moravě za olomouckého biskupa Stanislava II. Pavlovského. (Příspěvek k dějinám protireformace) (The Cult of St Stanislaus in Moravia under Olomocu Bishop Stanislaus II Pavlovsky. Contribution to the History of Counter-Reformation). In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica-Aesthetica XXI. Historia artium III. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2000. p. 115-148, 33 pp. ISBN 80-244-0105-3.
 291. SIEGLOVÁ, Naděžda. Morava jako místo zrodu tvůrců a děl (Moravia - region of birth place of authors and art pieces). In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2000. p. 32-37. ISBN 80-7042-168-1.
 292. HAŠEK, Vladimír and Jaromír KOVÁRNÍK. Nové nálezy pravěkých příkopů na Moravě (New Founds of the Prehistoric Ditches in Moravia). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR, 2000, vol. 41, No 1, p. 233-237. ISSN 1211-7250.
 293. KOVÁRNÍK, Jaromír. Nové objevy pravěkých příkopů na Moravě (New Finds of Prehistoric Ditches in Moravia). In Sborník referátů 50 let archeologických výzkumů Filozofické fakulty na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. p. 139-155. ISBN 80-210-2546-8.
 294. STRMISKA, Maxmilián. Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, vol. 2, No 4, 10 pp. ISSN 1212-7817.
 295. 1999

 296. MALÍŘ, Jiří. K pojímání osobnosti F. Palackého v české společnosti na Moravě (On the Interpretation of Personality F. Palacký in the Czech Society in Moravia). In František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. 1st ed. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. p. 481-498., 18 pp. ISBN 80-7286-003-8.
 297. JAKUBEC, Ondřej. Kostel P. Marie v Olomouci-Předhradí (The virgin Mary Church in Olomouc Preurbium). In HLOBIL, Ivo and Marek PERŮTKA. Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění, Moravská galerie, Slezské zemské muzeum, 1999. p. 208. III. ISBN 80-85227-34-7.
 298. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava a Slezsko ve století posledních Přemyslovců (1197-1310) (Moravia and Silesia during the times of the last Přemyslids (1197-1310)). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 27-36. ISBN 80-7028-150-2.
 299. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava po připojení k přemyslovskému státu (1018/19-1197) (Moravia after its annexation to the Přemyslid state (1018/19-1197)). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 7-26. ISBN 80-7028-150-2.
 300. MUSIL, Rudolf. Moravská geologie II (Moravian Geology II). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, vol. 1999, No.3, p. 14-21, 7 pp.
 301. DEMEK, J. and J. KOPECKÝ. Neotektonika a problém pleistocenního zalednění (Neotektonics and problem of pleistocen ice). 1st ed. Brno: Český geologický ústav, 1999. 10 pp. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -1998. ISBN 80-210-2109-8.
 302. NOVÁK, Milan and Josef STANĚK. Pegmatit od Dobré Vody (Pegmatite from Dobrá Voda). Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, vol. 84, 1-2, p. 3-44, 41 pp. ISSN 1211-8796.
 303. HUDEC, Karel, Zdeněk HUBÁLEK and Jiří VAČKAŘ. Přílet ptáků v jihomoravském regionu v roce 1997 (Bird arrival in South-Moravian region in the spring 1997). Zprávy Moravského ornitologického sdružení. Přerov: Moravské ornitologické sdružení, 1999, vol. 57, No 1, p. 117-128.
 304. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověká města na Moravě (Mediaeval towns in Moravia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 117-124. ISBN 80-7028-150-2.
 305. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Středověké cesty na Moravě a ve Slezsku (Mediaeval roads in Moravia and Silesia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 125-131. ISBN 80-7028-150-2.
 306. HLADIL, Jindřich, Rostislav MELICHAR, Jiří OTAVA, Arnošt GALLE, Miroslav KRS, Otakar MAN, Petr PRUNER, Petr ČEJCHAN and Petr OREL. The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehensoin of the Original Context. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. Wien: Geologischen Bundesanstalt, 1999, vol. 54, -, p. 27-47. ISSN 0016-7800.
 307. HLADIL, Jindřich and Rostislav MELICHAR. Two explanation of curvature in Variscan orogen of Moravia: Terrane segmentation with clockwise rotation vs. strong effect of the Moravian shear zone. Terra Nostra. Köln: A. Wegener Stiftung, 1999, vol. 99, No 1, p. 106-107. ISSN 0964-8978.
 308. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Úvodem (Introduction). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 5. ISBN 80-7028-150-2.
 309. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě (Development of armour and the art of war - historic battles in Moravia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 73-103. ISBN 80-7028-150-2.
 310. MUSIL, Rudolf. Životní prostředí v posledním glaciálu (The environment in the Last Glacial). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 26 pp. Acta Musei Moraviae, Sci.geol.,84.
 311. 1998

 312. JAKUBEC, Ondřej. Konventní kostel olomouckých minoritů ve středověku. (Příspěvek k poznání nástupu poklasické gotiky v rámci okruhu staveb olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburka). (Convent Church of Olomouc Franciscans in the Middle Ages. Contribution to Understanding of Begginings pof the Post-Classical Gothic in the Context of Building commissioned by Olomouc Bishop Bruno of Schauenburg). Střední Morava. 1998, vol. 1998, No 6, p. 38-49. ISSN 1211-7889.
 313. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě (Beginning and progress of scientific research in the brauch of law in Moravia). In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1st ed. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. p. 47-49.
 314. PAVLICOVÁ, Martina. The Style of Folk Dance and Its Development: A Study of Exceptional Dancers from South and East Moravia. In Dance, Style, Youth, Identity. 1st ed. Strážnice: Study Group on Ethnochoreology International Council for Traditional Music, 1998. p. 93-96. ISBN 80-86156-15-X.
 315. MALÍŘ, Jiří. Zu den Sprachenverhältnissen in Mähren in den Jahren 1848-1914. (On the Situation of National Language in Moravia in 1848-1914.). In Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848. 1st ed. Ústí n. Labem: UJEP, 1998. p. 119-134. ISBN 80-7044-215-8.
 316. 1997

 317. MACHÁČEK, Jiří and Evženie KLANICOVÁ. Die Gräber aus der Völkerwanderungszeit in Břeclav / Lundenburg - Líbivá (Graves from the Great Migrations Period at Břeclav (Lundenburg)-Líbivá). In Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum. 1st ed. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 1997. p. 57-65. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 8. ISBN 80-86023-07-9.
 318. MALÍŘ, Jiří. Morava v kontextu Masarykovy české otázky (Moravia in the Context of Masaryk's Czech Question). In Sto let Masarykovy České otázky. 1st ed. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 1997. p. 131-139. mimo edice. ISBN 80-86142-01-9.
 319. WIHODA, Martin. Moravská markraběnka Heilwida (The Moravian margravine Heilwida). In Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Lidové noviny, 1997. p. 96-104. ISBN 978-80-7106-896-9.
 320. MALÍŘ, Jiří. Nacionalizace samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před r. 1914 na příkladu Moravy (The Nationalization of Self-Government and the Limits of Democratization of Communal Politics Prior to 1914 in Moravia.). In Mezi liberalismem a totalitou. Komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948. 1st ed. Praha: Scriptorim, 1997. p. 73-89. ISBN 80-902151-4-9.
 321. MALÍŘ, Jiří. Německý katolický politický tábor na Moravě v letech 1848-1914 (The German Catholic Political Camp in Moravia From 1848 to 1914.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, vol. 116, No 1, p. 201-215. ISSN 0323-052X.
 322. KAZDOVÁ, Eliška. Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1.skupiny (Stroked Ceramics From Těšetice-Kyjovice. Features of the Group 1). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XLV, M 1, p. 31-45. ISSN 1211-6327.
 323. 1996

 324. SVOBODA, Jiří, V. LOŽEK and E. VLČEK. Hunters between East and West: The Paleolithic of Moravia. New York - London: Plenum, 1996. 307 pp. Interdisciplinary Contribution to Archaeology. ISBN 0-306-45250-2.
 325. MALÍŘ, Jiří. K vývoji velkostatkářských stran na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, vol. 115, No 1, p. 35-58. ISSN 0323-052X.
 326. SLAVÍČEK, Lubomír. Martin Knoller a jeho obrazy v českých sbírkách: glosy a addenda. (Martin Knoller and His Paintings in Czech Collections: Glosses and Addenda.). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1996, vol. 1996, F37-39, p. 149-164. ISSN 0231-5025.
 327. IVANOV, Martin. Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (Jižní Morava) (Discovery of a boid snake (Serpentes; Boidae) from the Miocene near Ivančice (South Moravia)). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, 1996, vol. 3, p. 62-64. ISSN 80-241-1440-7.
 328. MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 pp. ISBN 80-210-1273-0.
 329. CHYTRÝ, Milan and Jiří VICHEREK. Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné (Natural and semi-natural vegetation of the Oslava, Jihlava and Rokytná river valleys). Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči. Třebíč: Západomoravské muzeum v Třebíči, 1996, vol. 22, No 1, p. 1-125. ISSN 0231-603X.
 330. BRZOBOHATÝ, R. Třetihory - poslední moře na našem území (Tertiary - last sea on our territory). In Morava a Slezsko v geologické historii. Brno: Moravské zemské muzeum, 1996. p. 21-27. ISBN 80-7028-090-5.
 331. STROUHAL, Eugen, Luboš VYHNÁNEK, Ladislava HORÁČKOVÁ, Lenka BENEŠOVÁ and Alena NĚMEČKOVÁ. Two Unusual Benign Tumours in Skulls from the Ossuary at Křtiny. International Journal of Osteoarchaeology. Londýn: John Wiley,Ltd., 1996, vol. 6, No 3, p. 289-298.
 332. 1995

 333. IVANOV, Martin. Výzkum pleistocenních plazů na Moravě (Pleistocene reptiles investigation in Moravia). In Speleo, Svět v podzemí, Sborník celostátní konference konané v Jedovnicích. Česká speleologická společnost, 1995. p. 31-32. ISBN 1213-4724.
 334. 1994

 335. KAZDOVÁ, Eliška, Karel SKLENÁŘ and Jana VIGNATIOVÁ. Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko (Archaeological Relics. Bohemia, Moravia, Silesia.). 1st ed. Opava: Optys, 1994. 249 pp. Museon 2. ISBN 80-85819-08-2.
 336. MALÍŘ, Jiří. Moravská lidová strana Hynka Bulína 1913-1914. (Moravian Popular Party of Hynek Bulín 1913-1914.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, vol. 113, No 1, p. 157-180, 13 pp. ISSN 0323-052X.
 337. MALÍŘ, Jiří. Prostějov a česká politika ve 2. polovině 19. a počátkem 20. století. (Prostějov and Czech Politics in the Second Half of 19th Century). In Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy. 1st ed. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1994. p. 78-87, 9 pp. ISBN 80-900106-5-2.
 338. DRÁPELA, Milan Václav. Vývoj moravské kartografie. Habilit. práce - rkp. Brno: PřF MU, 1994. 220 pp.
 339. 1993

 340. MALÍŘ, Jiří. Der Mährische Ausgleich als Vorbild fuer die Lösung der Nationalitätenfragen? In Winkelbauer, Thomas (ed.): Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. 1st ed. Horn-Waindhofen an der Thaya: Waldviertel Heimatbund, 1993. p. 337-346. Schriftenreihe des Waldvierter Heimatbundes 36. ISBN 3-900708-10-X.
 341. PODBORSKÝ, Vladimír. Jak dále v archeologii na Moravě a ve Slezsku? (What is the Future of Archaeology in Moravia and Silesia?). In Pravěk NŘ 1. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. p. 5-11. ISBN 80-210-0486-X.
 342. MALÍŘ, Jiří. Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před 1914 (Deset poznámek k "boji o radnice" moravských měst). (Communal Self-Governmenta and National Problems in Moravia before 1914). In Národnostní problémy v historii měst. Prostějov: Muzeum Prostějovska a Okresní archiv, 1993. p. 75-87. mimo edice. ISBN 80-900106-3-6.
 343. MALÍŘ, Jiří. Od literatury k politice (Literární časopis Niva 1891-1897) (From Literature to Politics (Literary Periodical Niva 1891-1897)). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993, vol. 44, No 1, p. 459-464, 5 pp. ISSN 0323-2581.
 344. MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). (Political Parties in Moravia in the Era Habsburg Monarchy. Comparison of Systems og Czech and German Political Parties). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. p. 11-35, 24 pp. ISBN 80-85048-44-2.
 345. MALÍŘ, Jiří. Zur Frage der >>Vollständigkeit<< und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. SPFFBU. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, vol. 1993, C40, p. 63-79. ISSN 0231-7710.
 346. 1991

 347. MALÍŘ, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před rokem 1918 (Foundational Aid of Czech High Schools in Moravia before 1914). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1991, vol. 1991, No 38, p. 65-76. ISSN 0231-7710.
 348. 1990

 349. MALÍŘ, Jiří. Česká společnost a soukromé vysokoškolské nadace na Moravě (The Czech Society and Private Foundations of Polytechnic and University in Moravia). Acta Polytechnica. Praha: The Czech Technical University in Prague, 1990, VI/1990, No 1, p. 95-101. ISSN 1210-2709.
 350. MALÍŘ, Jiří. Morava na předělu. K formování národního vědomí na Moravě v letech 1848-1871 (Moravia at Turning Point. On the National Identity in Moravia 1848-1871). Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1990, vol. 109, No 1990, p. 345-363. ISSN 0323-052X.
 351. MALÍŘ, Jiří. Pokus o soužití. Česko-německé národní vyrovnání z roku 1905. Prloglas. Brno, 1990, vol. 1, No 1, p. 3-11, 8 pp.
 352. 1987

 353. MALÍŘ, Jiří. Počátky politického realismu na Moravě (The Genesis of Political Realism in Moravia). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 1987, vol. 106, No 1987, p. 73-93. ISSN 0323-052X.
 354. MALÍŘ, Jiří. Působení politického realismu na Moravě v letech 1906-1914. Časopis Matice moravské. Brně: Matice moravská, 1987, 106/1987, č. 2, p. 202-227. ISSN 0323-052X.
 355. 1985

 356. MALÍŘ, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909 (Development of liberal stream of Czech Politics in Moravia: Popular Party in Moravia untile 1909). 1st ed. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1985. 226 pp. ISBN 55-041-84.
 357. 1984

 358. DRÁPELA, Milan Václav. Monumenta delineationum Moraviae auctore I. A. Comenio. 3. přepracované. Brno: PřF UJEP, 1984. 28 + 5 map.
 359. 1982

 360. MALÍŘ, Jiří. Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do r. 1909 (The Politicalization of Czech Tradesmans in Moravia before 1909). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1982, 101/1982, č. 2, p. 283-309, 28 pp. ISSN 0323-052X.
 361. 1981

 362. MALÍŘ, Jiří. Ke studiu periodického tisku. Luhačovické listy lázeňské jako pramen ke studiu vývoje české žurnalistiky, literatury, lázeňství a česko-slovenské vzájemnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1981, 100/1981, No 1, p. 57-76. ISSN 0323-052X.
 363. 1980

 364. MALÍŘ, Jiří. K regionálnímu aspektu při studiu vývoje politických stran (On sectional Aspect in Research Development of Political Parties). In O regionálních dějinách. 1st ed. Olomouc: UP Olomouc, 1980. p. 138-143, 8 pp.
 365. 1979

 366. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II. Vznik a vývoj moravské pokrokové strany (The Progressive Movement in Moravia II. Constitution and Development of Moravian Progressive Party). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1979, 1978-1979, 25-26, p. 99-129. ISSN 0231-7710.
 367. 1977

 368. MALÍŘ, Jiří. Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava (Contitution, Development and Disintegration of Poliitical Movement Young Moravia). Vlastivědný sborník moravský. Brno: Musejní spolek, 1977, 29/1977, No 1, p. 22-36.
 369. 1975

 370. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě v letech 1898-1906 (Progressive Movement in Moravia 1898-1906). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1975, 1974-1975, 21-22, p. 101-122, 21 pp. ISSN 0231-7710.
 371. 1974

 372. MALÍŘ, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě a dělnické hnutí (Progressive Movement in Moravia and Worker Movement). Brno: Matice moravská, 1974, 93/1974, p. 137-145.
 373. 1962

 374. FUKAČ, Jiří. Generálbasová cvičení z druhé poloviny 17. století [The Thorough Bass Exercitions from the Second Half of the 17th century]. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1962, vol. 11, F 6, p. 21-30.
Display details
Displayed: 5/12/2021 01:15