Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé juvin contra Gilles Lipovetsky) (Two opinions about the near future (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky)). Studia philosophica. Brno: Masarykova univrzita, 2018, 65/2018, 1-2, p. 45 - 61, 16 pp. ISSN 1803-7445.
 2. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
 3. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Heinrich Geiselberger (ed.) Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. Studia philosophica. Brno: Masarykova universita, 2018, 65/2018, 1-2, p. 120 - 126, 6 pp. ISSN 1803-7445.
 4. 2009

 5. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? (Josef Šmajs: Do we realy need a philosophy of survival?). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 115-116. ISSN 1803-7445.
 6. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury (Towards a Problem of Ontology of Culture). Brno: Tribun EU, 2009. 152 pp. ISBN 978-807399-736-6.
 7. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ and Olga HUBÍKOVÁ. Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb (The Quality in Social Services: The process of implementation the quality standards on the providers level). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, vol. 2009, No 1, p. 14-19, 32 pp. ISSN 1802-5854.
 8. ZEMANOVÁ, Marcela. L´intime et le féminin dans l´art (The intimacy and the feminity in the art). In FIDLEROVÁ, Ludmila. Mimochodem - By the way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 88-90. Pd-6/09-02/58. ISBN 978-80-210-4825-6.
 9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Subsidies to culture in Brno - Czech Republic. In Topical Questions of Reforming Housing and Public Services in Ukraine. 1. vyd. Donetsk, Ukrajina: Donbas national academy of civil engineering and architecture, 2009. p. 9-11.
 10. BAZALOVÁ, Barbora. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu (Life, Culture and Schooling in North India - Ladakh). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, vol. 133, No 5, p. 16-21, 40 pp. ISSN 0323-0449.
 11. 2008

 12. DOLÁK, Jan. Cultura do patrimônio e sua conservaçao (Cultural heritage and its conservation). In Um olhar contemporâneo sombre a preservação do patrimônio cultural material. 1st ed. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008. p. 218 - 230. ISBN 85-85822-03-1.
 13. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století (Theatres in Brno around the turn of the 19th and 20th century). In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. 8 pp. ISBN 978-80-86488-50-9.
 14. ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, 2008. 196 pp. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9.
 15. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi (Philosophy - turn-over towards the Earth). Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 pp. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
 16. PAVLICOVÁ, Martina and Lucie UHLÍKOVÁ. Folklorismus v historických souvislostech let 1945 - 1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice) (Folklorism in Historical Context of the Years 1945 - 1989 (Following the Example of the Folklore Movement in the Czech Republic)). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, vol. 18, No 4, p. 187 - 197. ISSN 0862-8351.
 17. ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě" (A contribution to the debate on "The tenancy contract with the Earth"). Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2008, vol. 56, No 3, p. 443-446. ISSN 0015-1831.
 18. ČECH, Tomáš and Markéta JANKOVÁ. K úloze etnického vědomí a tradic v životě dětí (The importance of ethnic awareness and traditions in children lives). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie [CD-ROM]. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2008. p. 143-147. ISBN 978-80-969146-8-5.
 19. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal, 2008. p. 93-95. ISBN 978-80-87029-28-2.
 20. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury (Medial sport as aform of mass culture). In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1st ed. Praha: Karlova univerzita, 2008. p. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6.
 21. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna (Multiplication efects into selected theatres - allowance organizations in Brno). ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, 4/2007, No 2, p. 36-52. ISSN 1336-8818.
 22. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ and Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008.
 23. STEHLÍKOVÁ, Eva. Otrocká komedie pro svobodné Římany (Comedy written and performed by slaves for Roman free citizens). In AFROBRAZILIAN CONFERENCE. 2008.
 24. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ and Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika (Business and environmental ethics). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 pp. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
 25. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis. 2008, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831.
 26. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit (We have to withdraw the Nature). Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008. 2 pp. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699.
 27. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu (Rites in sport). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 41/2008, No 3, p. 8-16. ISSN 1211-3387.
 28. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén (Sport - an important socio-cultural phenomenon). Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, vol. 1, No 50, p. 14.
 29. ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University, 2008. p. 181-181.
 30. ŠKARABELOVÁ, Simona and Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.
 31. ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. p. 530-531.
 32. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni (Effectiveness of cultural policy on the municipal level). In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
 33. VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VII. edition, 6 - 19 July, 2008. 2008.
 34. 2007

 35. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina (Man and Lanscape). Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
 36. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomie a kultura (Ecomic and Culture). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 162-166. Systémové přístupy. ISBN 978-80-7041-213-8.
 37. ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ and Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií (Economics of culture and mass media). 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, MU, 2007. 210 pp. učebnís text. ISBN 978-80-210-4267-4.
 38. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
 39. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To a problem of economical education in globalized culture). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. p. 501-506, 7 pp. ISBN 978-80-903808-8-2.
 40. ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky (On the problem constituation busines and envitonmental ethics). In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 689-697. ISBN 978-80-210-4466-1.
 41. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce (On the technological and social dimension of labour). In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 10-21, 161 pp. ISBN 978-80-210-4422-7.
 42. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy (The Circle of the Ring: The World History of Sexuality, Eroticism and Love from the Beginnings up to the Present Day in Real Life, Belle-Lettres, Visual Art and in the Works of Czech Painters and Sculptors Inspired by the Content of this Book). Brno: Akademické nakladatelství CERM; Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2007. 1200 pp. bez edice. ISBN 978-80-7204-494-8.
 43. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu (Kulture and regional development). In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. p. 43-49. ISBN 9788070449547.
 44. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely (Cultural processis and models). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007. p. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
 45. HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind (Markova, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 7, p. 385. ISSN 1212-0383.
 46. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel (Multiplication effects of grants to theatres in Brno). In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. p. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
 47. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna (Multiplication efects into selected theatres in Brno). In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. p. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
 48. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera (From Fathers to Sons. Latin Continuity of the West. 14th Annual Speech in Honour of J. L. Fischer). 1st ed. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007. 26 pp. ISBN 978-80-244-1756-1.
 49. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění (The conception of the women's identity in a contemporary art). In HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
 50. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need Survival Philosophy?). In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1st ed. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007. p. 26-31. ISBN 978-80-8093-035-6.
 51. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska (Sociological view at sport. Conceptual terminus a quo). Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 1, p. 53-61. ISSN 1211-9261.
 52. 2006

 53. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 pp. ISBN 83-89630-56-7.
 54. ŠMAJS, Josef. Culture. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 636-640. ISBN 0-7619-3029-9.
 55. GRYGAR, Jakub. Enacting borders: power at interstitial places. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Ed. by Barbora Spalová and Jakub Grygar. 1st ed. Prague: MKC Prague, FHS UK, 2006. p. 13-23, 88 pp. ISBN 80-239-8391-1.
 56. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To the problem of economical education in the globalized culture.). In K aktuálním otázkám oboru Podnikového hospodářství. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2006. p. 5-12. ISBN 80-210-4169-2.
 57. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ and Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví (Culture as Topic and Issue of Historiography). Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 pp. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
 58. HANUŠ, Jiří. "Kůň již stojí v branách Tróje." Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury ("The Horse is Already Standing in the Gates of Troy." The Way of Jacob Burckhardt to the Criticism of Modern Culture). In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, 2006. p. 99-112, 13 pp. ISBN 80-86488-33-0.
 59. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie (Role and place of culture in the environment). Problemy ekologii. 2006, vol. 10, No 5, p. 227-231. ISSN 1427-3381.
 60. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4, 17 pp. ISSN 1212-1185.
 61. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis AV ČR. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831.
 62. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců (The idea of authentic local cultures and its impact on the legitimacy of different cultural rights for ethnocultural minorities and immigrants.). In CHYTILEK, Roman and Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. p. 68-82, 14 pp. ISBN 807325087X.
 63. MACEK, Petr. Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945-1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky (The "Communal Consciousness" of Czech Music Culture 1945-1969). 1. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2006. 206 pp. Primitiae, sv. 2. ISBN 80-86791-33-5.
 64. 2005

 65. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?) (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1st ed. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005. p. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
 66. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy (On social context of school culture. Internal and external relations of school operation). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, vol. 2004, No 4, p. 16-24. ISSN 1211-4669.
 67. LIŠKOVÁ, Kateřina. Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura (Finding Allies at Unexpected Places. Elizabeth Grosz Re-writes the Nature-Culture Binarism). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2005, vol. 2005, No 12, p. 145-151. ISSN 1214-813X.
 68. KOLMAŠ, Josef and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy (Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
 69. MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft) (Phraseology - a boom of one branch of linguistics). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, No 2005, p. 65-77. ISSN 1211-4979.
 70. LEQUESNE, Christian, Jean-Luc GOESTER, Petr HORÁK, Eduard MAUR and Martina ONDO-GREČENKOVÁ. Quelle Europe a annocé la bataille de Slavkov (What kind of Europe heralded the battle of Austerlitz?). 2005.
 71. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes (Spengler's conception of history and culture in the Der Untregang des Abendlandes). In Filozofia blizsa zyciu. Warszawa: Wysza szkola finansów i zarzadzania, 2005. p. 291 - 306, 15 pp. ISBN 83-88953-76-1.
 72. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, vol. 5, No 4, p. 12. ISSN 1214-6676.
 73. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.
 74. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie (The Basics of Systematic Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 pp. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 75. 2004

 76. KRIŠTOF, Martin. Cultural Patterns and Possible Intercultural Problems in the Czech Republic. In Intercultural Business Management in Central and Eastern Europe. 1st ed. Wien: IDM, 2004. p. 17-25.
 77. JANÍK, Zdeněk. Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi: projekt "Argonauts of Europe" (Intercultural training and Ethnopedagogy in practice: project "Argonauts of Europe"). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2004, vol. 129, No 1, p. 34 - 38. ISSN 0323-0449.
 78. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace (Culture and non-profit organizations). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 31-37. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
 79. DOKULIL, Miloš. "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"? ("Meme" -- Only an Awkward Expression for Popper's "World Three"?). In Memy ve vědě a filosofii. 1st ed. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. p. 43-56. ISBN 80-7007-196-6.
 80. SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky (Multicultural issues in the system of study of social pedagogy). In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. p. 242-248. ISBN 80-902936-5-4.
 81. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Jiří POKORNÝ. Podnikání a kulturní odlišnosti (Business and cultural differencies). Brno: ESF MU, 2004. 247 pp. skripta. ISBN 80-210-3490-4.
 82. POSPÍŠIL, Tomáš. Review: Prem Poddar. Violent Civilities: English, India, Culture. Aarhus UP, 2002. Brno Studies in English. Brno: FF MU Brno, 2004, vol. 10, No 1, p. 224-225. ISSN 1211-1791.
 83. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1st ed. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004. p. 72-75. ISBN 80-7157-794-4.
 84. SVOBODA, Jiří and L. SEDLÁČKOVÁ. The Gravettian along the Danube. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2004. Dolnověstonické studie 11. ISBN 80-86023-61-3.
 85. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury (Internal and external relations of school operation and school culture). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, No 1, p. 49-58, 9 pp. ISSN 1211-6971.
 86. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.
 87. OSOLSOBĚ, Petr and Roger SCRUTON. What I Believe and Why. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, vol. 2004, 6-7, p. 13-19. ISSN 1214-0899.
 88. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM) (Women and Sport - Sociological Dimensions). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1st ed. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004. p. 77-78, 24 pp. ISBN 80-210-3541-2.
 89. 2003

 90. HARDY, Stephen Paul. A Barking Dog? Manchester Writing and English Regional Culture. In Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Stuides. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 57-65, 8 pp. ISBN 80-210-3394-0.
 91. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (The Death as Ritual and Theatre in England 1522-1603 and Ars Moriendi in Shakespeare's Histories). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, vol. 2002, C 49, p. 101-120. ISSN 0231-7710.
 92. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos (Foreword). In Codifications et symboles des cultures nationales. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 5-7. ISBN 80-210-3159-X.
 93. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. p. 1-2.
 94. ŠMAJS, Josef. Civilizace (kultura), téma k zamyšlení (Civilization (culture), a Theme fof Contemplation). Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. Životné prostredie.
 95. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, p. 1-8.
 96. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ and Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 pp. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 97. JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie) (Man - universum - nature). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2003. p. 109-111. ISBN 80-89018-57-2.
 98. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? (Children, youth, ... and museums?). Ladění. Brno: PdF MU, 2003, vol. 2003, No 1, p. 33. ISSN 1211-3484.
 99. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy) (Good school leader is ... : (On Czech school culture)). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, 2003. p. 46-53. ISBN 80-7042-262-9.
 100. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0.
 101. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. (Europe on the Screen. Audiovisual Politics and the Construction of the European Identity.). In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 227-254, 27 pp. ISBN 80-210-3308-8.
 102. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. p. 107. ISBN 90-804722-6-3.
 103. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí (To the Basis of Success in the Management: The Work of School Headteachers with a Visio). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, No 1, p. 87-102, 15 pp. ISSN 1211-6971.
 104. ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste (The evolutionary ontological reflection of information). In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. p. 58-76. ISBN 80-210-3080-1.
 105. NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny (Minorities). In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1st ed. Praha: Portál, 2003. p. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
 106. RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění (Some contemporary tendencies in culture and art). In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 218-223. ISBN 80-210-3301-0.
 107. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury (The interdependence of identity and legitimacy in the sociology of culture). In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. p. 117-131, 14 pp. ISBN 80-223-1917-1.
 108. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře (An Intelligent Persons Guide to Modern Culture). Host. Brno: Host, 2003, 4/2003, No 4, p. 111-2, 2 pp. ISSN 1211-9938.
 109. SEKOT, Aleš. Sociologické texty II (Sociological Texts II). 1st ed. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003. 30 pp. Učební pomůcka.
 110. SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén (Sport - social and cultural phenomenon). In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003. p. 172-176. ISBN 80-89075-20-7.
 111. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět (Out of the Shocked World). 1st ed. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 pp. ISBN 80-86088-08-1.
 112. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.
 113. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003. p. 87. ISBN 90-804722-6-3.
 114. 2002

 115. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století (Environmentalism in the Czech Philosophy of the 1st half of 20th Century). 1st ed. Brno: MU Brno, 2002. 146 pp. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
 116. RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění (The Ethic and Legal Question of Contemporary Culture and Art). In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 166-171. ISBN 80-210-3034-8.
 117. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy (In Search of the Concept of School Culture). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, vol. 52, No 2, p. 206-218. ISSN 0031-3815.
 118. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu (Culture of the school as a subject of research). Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, No 1, p. 47-61, 5 pp. ISSN 1211-6971.
 119. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém (Human Rights as a Global Problem). In Lidská práva v evropském kontextu. 1st ed. Brno: MU, 2002. p. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 120. ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti (Nature as a Disregarded Constitutive Factor of Human Personality). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. Životné prostredie.
 121. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. (Roma.). In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. p. 213 - 248, 35 pp. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
 122. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání) (Sociology in panorama). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 123. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002.
 124. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů (The research on school culture and its potential for evaluation a self-evaluation). E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, vol. 2, No 1, p. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 125. 2001

 126. VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I (Ethnical and Cultural Minorities in the Central Europe I). 1st ed. Liberec: Technická univerzita, 2001. 120 pp. ISBN 80-7083-457-9.
 127. KOZÁKOVÁ, Simona. Kultura (Culture). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001. p. 104-116. ISBN 80-210-2550-6.
 128. ŠMAJS, Josef. Romantická úvaha o rekonstrukci krajiny a biofilní přestavbě měst (Romantical reflection about reconstrucion of our landscape and bio-friendly reconstruction of our cities). In Tvář naší země. Krajina domova. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. p. 140-148. Tvář naší země. Krajina domova. ISBN 80-85512-01-0.
 129. 2000

 130. ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury (Biophilous Perspektiv of Culture). In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000. p. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9.
 131. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda (Man and Nature). Praha: RX, 2000. Reflex.
 132. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070.
 133. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury (Technology - Ecological Phenomenon of Culture). Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, vol. 2000, No 2, p. 51-96. ISSN 1210-0250.
 134. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda (Science, Culture, Nature). Praha: RX, 2000. Reflex.
 135. 1999

 136. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice) (Philology Culture Art Politics (Marginal Remarks upon one Slovak Textbook)). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
 137. DOROVSKÝ, Ivan. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy (On the Methodology of the Study of Literature and Culture of the Nationalities under the Conditions of the Process of European Unification). Estetika. Brno, 1999, vol. 36, 1-3, p. 27-34.
 138. DOROVSKÝ, Ivan. Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995) (The Macedonian Literature, Culture, Language, History and Language in the Czech Lands and in Slovakia). In Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: Filozofická fakula, 1999. p. 29-41. ISBN 9989-724-08-3.
 139. DOROVSKÝ, Ivan. O nekotorych metodologičeskich voprosach izučenija: voprosy istorii i kuľtury (On Some Methodological Problems of Research: History and Culture). In Makedonija: voprosy istorii i kuľtury, Skopje-Moskva. Skopje: Makedonija, 1999. p. 75-83.
 140. VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny (Television as co-producer of home and). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 1999, No 4, p. 17-41. ISSN 1212-365X.
 141. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA and Jan HOLZER. Transformation of Culture and Humanities as a Global Process. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 89-100. 1. ISBN 80-210-2192-6.
 142. MAŇÁK, Josef. Výchova, výuka a imaginace (Culture, education and imanigation). In Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: Doplněk, 1999. p. 301-307. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7239-034-1.
 143. 1998

 144. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? (Is the Internet a Subject for Philosophy?). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 1, p. 59-66. ISSN 0015-1831.
 145. OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě (Sacrum et Profanum: Czech Culture, Nominalism and Secularisation). In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1st ed. Praha: Koniasch Latin Press, 1998. p. 27-33. ISBN 80-85917-41-6.
 146. 1997

 147. TELEC, Ivo. Dotazník k otázkám nevhodné komercializace tradiční lidové kultury a folkloru (Questionnaire concerning the issue of the improper commercialisation of traditional culture and folklore). In Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací. 1st ed. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. p. 59-81.
 148. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (K otázce zdrojů tzv. ekologické krize) (Culture, civilization, nature (on the issue of sources of so called eccological crisis)). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1997. p. 121-122.
 149. 1996

 150. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (Culture, civilization, nature). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, vol. 1996, No 1, p. 15-16. ISSN 0015-1831.
 151. 1995

 152. REITTEREROVÁ, Vlasta. Zu den Kontexten der Kulturentwicklung in Böhmen zwischen den Weltkriegen (The Relations in the Development of the Culture in the Czechoslovakia 1918-1938). Praha: Univerzita Karlova, 1995. 40-48. Kontexte - Musica iudaica. ISBN 80-85899-13-2.
 153. 1994

 154. PAVELKA, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. (The History of Word and Culture as a new Topic of Literary Theory). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, vol. 1994, D41, p. 127-134. ISSN 0231-7818.
 155. TELEC, Ivo. Privatizace kulturních fondů (Privatisation of the cultural funds). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 4, č. 5, p. 58. ISSN 1210-0714.
 156. 1993

 157. HARDY, Stephen. Poetry, Culture and the Nation State: (some) recent British perspectives. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1993, vol. 20, No 20, p. 119-132, 13 pp. ISSN 1211-1791.
 158. TELEC, Ivo. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek (The rights of the state to the preferential sale of cultural monuments). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1993, roč. 23, č. 9, p. 14-16. ISSN 1210-6348.
 159. PAVELKA, Jiří. The Human "World" as a Fairy tale Good and Bad Children. S-European Journal for Semiotic Studies. 1993, vol. 1992, No 1, p. 735-744. ISSN 1015-0102.
Display details
Displayed: 1/12/2021 01:33