Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 139-160, 22 pp. ISBN 978-80-210-5260-4.
 2. 2009

 3. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele (Metodology of foreign language teaching and teacher professionalization). In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
 4. PAVLÍKOVÁ, Eva. Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj (Initiaton conference of Work group of early child development). Fotografie z akce Jiří Pavlík ml. 2009.
 5. KELNAROVÁ, Jarmila and Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník (Psychology and communication : for Health Care Assistant 4. year). Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 135 pp. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
 6. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.
 7. 2008

 8. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti (Academic centre of counselling and supervision: through report). SPFFBU Annales psychologici, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, P12, p. 107-112. ISSN 1211-3522.
 9. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 17: Psychické poruchy a osobnost (s. 127-137) (Chapter 17: Psychic Disturbances and Personality (S. 127-137)). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 127-137, 11 pp. 4., přepracované a doplněné vyd., A. Čeněk 1. ISBN 978-80-7380-100-7.
 10. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 20.2: Asertivita a výkon právnické profese (s. 168-173) (Psychology for Lawyers). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 168-173, 6 pp. 4., přepracované a doplněné vydání, ve Vydavatelst. ISBN 978-80-7380-100-7.
 11. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 7: Intelekt, inteligence, poruchy inteligence. (Chapter 7: Intellect, intelligence, disturbances of intelligence). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 44-48, 5 pp. 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7380-100-7.
 12. LAZAROVÁ, Bohumíra and Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji (What about, how and with whom in personality development). In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 38-44, 7 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 13. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii (Psychodiagnostic methods as therapeutical tools in psychotherapy). In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
 14. DENGLEROVÁ, Denisa. Psychologie a její význam při studiu sociální pedagogiky (Psychology and its importance for social pedagogy studies). In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. p. 41-47, 6 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
 15. HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ and Vladimír SMÉKAL. Psychologie pro právníky (Psychology for Lawyers). Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 279 pp. ISBN 978-80-7380-100-7.
 16. 2007

 17. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení (Academic centre of counselling and supervision: through announcement). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 123-130, 8 pp. ISBN 978-80-210-4383-1.
 18. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. p. 13-21, 9 pp. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
 19. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK and Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra (Interdisciplinary approach to enhancement of education and proffesional training of students of psychology in the Clinical and Counselling Centre). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. p. 186-195, 10 pp. ISBN 978-80-7302-133-7.
 20. SMÉKAL, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? (How can psychology contribute to solving of present epoch problems?). In HELLER, Daniel, Václav MERTIN and Irena (eds.) SOBOTKOVÁ. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. p. 1-10. ISBN 978-80-7308-185-0.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize (Improvement of practice of student of psychology and social pedagogy and counselling: Summary of two-years activities of Academic center of counselling and supervision). In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. p. 174-181, 479 pp. ISBN 978-80-7392-016-6.
 22. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník (The Dancer). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.
 23. 2006

 24. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR (Social Sciences). : Grantová agentura ČR, 2006.
 25. VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? (Discursive psychology versus discourse analysis?). Československá psychologie, 2006, vol. 50, No 6, p. 584-591. ISSN 0009-062X.
 26. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
 27. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Etický rozměr diagnostického procesu (Ethical dimensions of diagnostic process). 2006.
 28. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? (Shall psychology study soul?). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. p. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
 29. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie (Present time and perspectives of relation between psychology nad theology). Universum: revue České křesťanské akademie, Praha: Portál, 2006, XVI, No 2, p. 28-32. ISSN 0862-8238.
 30. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty (Psychodiagnostic process: Ethical aspects). In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. p. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
 31. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. (Psychodiagnostic process. Ethical aspects). 2006.
 32. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. (Psychology of business.). Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 pp. I. ISBN 80-210-4061-0.
 33. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS) (Enhancement of practical education of students at psychology and social pedagogy and counselling. Activities of The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 55-56. ISBN 80-86633-58-6.
 34. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). (Enhancement of practical education and professional training of students of psychology and social pedagogy and counseling: The Activity of the Academic Centre of Counseling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
 35. SVOBODA, Mojmír. Sto let od narození profesora Roberta Konečného (One hundred years from birthday of professor Robert Konecny). In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 63-64. ISSN 1211-3387.
 36. SMOLÍK, Josef. Teroristé: psychologie nesmiřitelných (The psychology of Terrorism). Psychologie dnes, Praha: Portál, 2006, XII, 7.-8., p. 16-18. ISSN 1212-9607.
 37. 2005

 38. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou (Play diagnostic and therapy). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., No 1, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 39. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor (Play as the factor of development protection). Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 40. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. (Category quality of life in health psychology). 2005.
 41. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. (Conception "health personality" in psychology). 2005.
 42. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
 43. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest (The Scenotest). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., No 2, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
 44. 2004

 45. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and Psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. p. 13-21, 8 pp. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
 46. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
 47. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). 2004.
 48. VYBÍRAL, Zbyněk. Dogma v současné psychologii. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2004, X, No 3, p. 33-35. ISSN 1212-9607.
 49. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie (Emotions Are Our Energy). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 10-15, 6 pp. ISBN 80-210-3517-X.
 50. SMÉKAL, Vladimír. Kam kráčí psychologie? (Where does psychology proceed?). In Annales psychologici: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická P 8. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. p. 11-15. ISBN 80-210-3497-1.
 51. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 pp. ISBN 80-210-3531-5.
 52. VÍZDALOVÁ, Hana. Místo psychologie v hipoterapii (The position of psychology in hippotherapy). In Mezinárodní seminář o zooterapiích k tvorbě metodiky. Brno: sdružení FILIA, 2004. p. 22 - 26, 5 pp. ISBN 80-239-3591-7.
 53. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 pp. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
 54. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in constituent fields of psychology). 2004.
 55. 2003

 56. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
 57. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ and Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 pp. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
 58. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
 59. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 287 - 299, 13 pp. ISBN 80-86669-02-5.
 60. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití (Social interactions in play - development, specifics and diagnostic-therapeutic utilization). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. p. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
 61. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti (Company Image: Definition, Importance and Interdisciplinary Connections). Psychologie v ekonomické praxi, Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, p. 1-10. ISSN 0033-300X.
 62. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět (Out of the Shocked World). 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 pp. ISBN 80-86088-08-1.
 63. 2002

 64. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
 65. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? (Does psychology exist?). Psychologie dnes, Praha, 2002, vol. 8, No 2, p. 28-29. ISSN 1211-5886.
 66. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium (Outline of Psychology II for Follow-up Pedagogical Study). 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 105 pp. ISBN 80-7315-016-6.
 67. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 pp. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
 68. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu (Psychology and its application in the area of personnel management). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 37-46, 10 pp. ISBN 80-210-2832-7.
 69. 2001

 70. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ (Inovation education of management subjects education at the universities). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. p. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 71. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie I pro doplňující pedagogické studium (Outline of Psychology I for Follow-up Pedagogical Study). první. Brno: PAIDO, 2001. 90 pp. ISBN 80-85931-94-X.
 72. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA and Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti (The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure). 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 pp. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
 73. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. (Pedagogy, psychology and supervised practice teachnig in Teaching programme of the study branch teachers - contemporary situation in Czech Republic.). Praha: MŠMT, 2001. 33 pp.
 74. 2000

 75. MACEK, Petr and Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Integrative Functions of Personality. Hommage a prof. Vladimir Smekal - The Conrence Hadbook.). (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
 76. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.
 77. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
 78. HÁLEK, Ivan and Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 pp. ISBN 80-210-2289-2.
 79. URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 pp. ISBN 80-902653-4-0.
 80. 1999

 81. LINKESCHOVÁ, Dana. Anglická výuka manažerských předmětů na Stavební fakultě VUT v Brně (English education of management subjects at the Faculty of civil ingeneering Technical university in Brno). In Evropská integrace a české vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 323-703.
 82. SVOBODA, Mojmír and Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology (We are looking for the young fit psychologists). Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii, Praha: Portál, 1999, vol. 5, No 11, p. 20-21. ISSN 1211-5886.
 83. HAJN, Petr. Jak dnes vyniknout (How to be succesfull today). Olomouc: Votobia, 1999. 165 pp. ISBN 80-7198-372-3.
 84. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně (Psychiatry and medical psychology in paliative medicine). 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 92 pp. ISBN 80-210-2064-4.
 85. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychological adults diagnostic). 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 344 pp. Studium. ISBN 80-7178-327-7.
 86. ŠLAPAL, Radomír. Psychosociální problematika u dětí s epilepsií (Psychosocial problems in children with epilepsy). Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999, vol. 34, No 2, p. 165-168. ISSN 0555-5574.
 87. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník (Drowned Archimedes : A small alternative dictionary). ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999. 208 pp. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.
 88. 1997

 89. KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity (Some problems of human aggressivity). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, p. 449-453. ISSN 1210-9126.
 90. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze (Dostojevski's as a Dramatic Author and Theatre of Hystery and Excess). In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. p. 41-46, 6 pp.
 91. 1995

 92. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti (Irrationality of radiophoby and its social context). Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 1995, vol. 1995, No 4, p. 20-23.
 93. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta (The Concept of Insanity in the Context of Foucalt's Work.). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, No 36, p. 47-73. ISSN 0231-5122.
 94. 1994

 95. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu (Self-consciousness of personality and approach to law). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 48-59. ISSN 1210-9126.
 96. 1993

 97. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU (Basics of Psychology of personality). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 pp. I. ISBN 80-210-0756-7.
 98. 1991

 99. OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. (A Crisis and the crisis in the Life of an Actress). Svět a divadlo, Praha, 1991, vol. 2, No 5, p. 73-75. ISSN 0862-7258.
 100. 1980

 101. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. p. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
 102. VAŠINA, Lubomír. Psychologie estetických emocí (neuropsychologická báze). 1. vyd. Brno: SPZV - Academia, 1980. 5 pp. Výzkumná zpráva SPZV VIII-5-2/5, 1980.
Display details
Displayed: 25. 6. 2019 09:53