Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. BARTLOVÁ, Milena. Cesta jednoho motivu z Brugg přes Vratislav do Prahy. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2008, s. 831-843. ISBN 978-80-7035-396-7.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Habituální performance. Některé možnosti inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2008, roč. 56/2008, č. 1, s. 2-15. ISSN 0049-5123.
  3. JAKUBEC, Ondřej. Chrudimská nekatolická obec a "vizuální identita" jejího náboženského vyznání. Příklad epitafu Tomáše Lvíka Domažlického. In Limity a možnosti historického poznání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Pardubice, 2008, s. 39-51. ISBN 978-80-244-2040-0.
  4. JAKUBEC, Ondřej. "Renesanční" epitaf ze zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku. In Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2007. 1. vyd. Olomouc: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 2008, s. 111-117, 189-191, 10 s. ISBN 978-80-86570-13-6.
  5. JAKUBEC, Ondřej. Ukřižovaný ze Zašové. Několik poznámek k problematice gotického survivalu a revivalu v umění 16. století. In Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003–2007. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, s. 9-11. Restaurování 5. ISBN 978-80-87149-05-8.
  6. JAKUBEC, Ondřej. Výstavní a ediční řada uměleckých monografií Arcidiecézního muzea Olomouc. In PAVLÍČEK, Martin. Severin Tischler. Sochař pozdního baroka na pomezí Moravy a Čech. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, s. 9-11. Umělecké osobnosti 1. ISBN 978-80-85227-99-4.
  7. BARTLOVÁ, Milena a Martina PACHMANOVÁ. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. In Artemis a Dr. Faust. Ženy v českých a slovenských dějinách umění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 13-30. Žena a věda 3. ISBN 978-80-200-1607-2.

  2007

  1. BARTLOVÁ, Milena. Creating borders: the uses of art histories in Central Europe. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 40/2007, č. 2, s. 129-133. ISSN 0044-9008.
  2. JAKUBEC, Ondřej. Manýristické epitafy olomouckých kanovníků a jejich tvůrce Elias Hauptner, malíř konce jedné éry. In Libosad. Studie o českém a evropském barokním umění. Práce držitelů Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 11-43. Lidové noviny; 1. ISBN 978-80-7106-918-8.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis: úvahy o malířském stylu tzv. krakovské školy. In Artifex doctus. Studia ofiarowane prof. Jerzy Gadomskiemu w 70. rocnicę urodzin. Kraków - Warszawa: Uniwerzytet Jagielloński, 2007, s. 65-74 sv. 2, 9 s. ISBN 978-83-601-8345-8.
  4. BARTLOVÁ, Milena. Obraz církve v pražském Slovanském klášteře ve 14. a 15. století. In Klára Benešovská - Kateřina Kubínová (eds.), Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy,. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 90-104, 14 s. ISBN 978-80-200-1533-4.
  5. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, č. 1, s. 11-21, 10 s. ISSN 1211-7390.
  6. BARTLOVÁ, Milena. Peter Kováč, Katedrála v Chartres (recenze). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, roč. 29/2007, č. 5, s. 45-46. ISSN 0418-5129.
  7. BARTLOVÁ, Milena. Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně. In Slezsko, perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 97-114. Kat. výst. ISBN 978-80-7035-337-0.
  8. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6.

  2006

  1. BARTLOVÁ, Milena. Gothic?Renaissance?Mannerism? Interpretation Models for Central European Sculpture after 1500. In Wokól Wita Stwosza. 1. vyd. Kraków: Muzeum narodowe w Krakowie, 2006, s. 340-348. ISBN 83-89424-54-1.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Modus humilis, záhada malířského stylu tzv. krakovské školy. In Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext. Galéria - ročenka Slovenskej národnej galérie 2004-2005. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006, s. 167-180. ISBN 80-8059-111-3.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Naše cizí umění. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 3. ISSN 1210-5236.
  4. BARTLOVÁ, Milena. Sigismundus rex et imperator. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28/2006, č. 5, s. 9. ISSN 0418-5129.

  2005

  1. BARTLOVÁ, Milena. Jarmila Vacková, Van Eyck (recenze). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, roč. 27/2005, č. 10, s. 46. ISSN 0418-5129.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Uměleckohistorické úvahy o vizi Arnošta z Pardubic. In Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dědictví. Praha - Pardubice - Wroclaw: Univerzita Karlova - Univerzita Pardubice - Uniwersytet Wroclawski, 2005, s. 215-228. ISBN 80-86417-00-x.

  2004

  1. BARTLOVÁ, Milena. Albert Kutal zum 100. Geburtstag. Kunstchronik. Aachen, 2004, roč. 55/2004, 9/10, s. 448-449. ISSN 0023-5474.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy - úvod, úvod sekce, Rustikalizace a lyrismus jako příznaky českého umění. In Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Praha: Argo, 2004, s. 7-10 a d., 13 s. ISBN 80-7203-624-6.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Karlštejn, a Sacred Place and Castle of the Holy Grail: Critical Comments. In Court Chapels of the High and Late MIddle Ages and their Artisitc Decoration. Praha: Národní galerie v Praze, 2004, s. 28-32. ISBN 80-7035-190-X.
  4. BARTLOVÁ, Milena. Michael Baxandall, Stíny a světlo (recenze). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, roč. 26/2004, č. 5, s. 63. ISSN 0418-5129.
  5. BARTLOVÁ, Milena. Renesanční obraz s námětem upálení českého kacíře. In Ad vitam et honorem. Přátelé a žáci prof. Jaroslavu Mezníkovi k 75. narozeninám. Brno: Matice moravská, 2004, s. 771-778. ISBN 8086488-13-6.

  2003

  1. BARTLOVÁ, Milena. Je Znojemský oltář rakouský, německý, český nebo moravský? In Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003, s. 140-147. ISBN 80-7027-123-X.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Výtvarné umění. In Lenka Bobková, Velké dějiny zemí Koruny české IV b 1310-1402. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003, s. 213-274, 60 s. Velké dějiny zemí Koruny české, 4. ISBN 80-7185-551-0.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420. Umění. Ústav dějin umění AV ČR, 2003, roč. 51/2003, č. 2, s. 99-107. ISSN 0049-5123.

  2002

  1. BARTLOVÁ, Milena. Contribution to the Characteristics of the Master of the Rajhrad Altarpiece as an Art Personality. Bulletin Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie, 2002, roč. 11, č. 1, s. 6-22, 13 s. ISSN 0862-8912.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Eine Neudatierung des sog. Raigerner Altars und die Folgen für die Chronologie der böhmischen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts. Zeitschrift für Kunstgeschichte. München: Deutscher Kunstverlag, 2002, roč. 65, č. 2, s. 145-179. ISSN 0044-2992.
  3. BARTLOVÁ, Milena. Jan Bažant, Umění českého středověku a antika (recenze). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, roč. 124, č. 2, s. 319-321. ISSN 0024-4457.
  4. BARTLOVÁ, Milena. The Utraquist Church and the Visual Arts before Luther. In The Bohemian Reformation and Religious Practice. Praha: Knihovna AV ČR, 2002, s. 215-223. ISBN 80-86675-01-7.
  5. BARTLOVÁ, Milena. Václav Richter, Umění a svět (recenze). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 4, s. 63-64. ISSN 0418-5129.

  2001

  1. BARTLOVÁ, Milena. Moravský krásný sloh? In Podzim středověku. Brno: Moravská galerie, 2001, s. 13-19. ISBN 80-7027-108-6.

  1998

  1. NUSEK, Jindřich. Studium dějin umění v Ostravě. Dědictví Koruny české. Praha: Nezávislá památková unie, 1998, VII, 1-2, s. 6. ISSN 1210-4906.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 01:26