Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. BOROVSKÝ, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 11-28, 51-65, 113-123, 44 s. ISBN 978-80-210-9258-7.

  2018

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Heinrich Geiselberger (ed.) Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. Studia philosophica. Brno: Masarykova universita, 2018, roč. 65/2018, 1-2, s. 120 - 126, 6 s. ISSN 1803-7445.
  2. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 65/2018, 1 - 2, s. 127 - 132, 5 s. ISSN 1803-7445.

  2015

  1. BOROVSKÝ, Tomáš. Podzim (českého) středověku. Brno: CDK, 2015, 7 s. ISBN 978-80-7325-354-7.

  2009

  1. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.

  2008

  1. ŠTĚPÁNEK, Václav. Češka istorijska i literarno-istorijska srbistika posle 1990. godine. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2008, XII/2008, XII, s. 378-386, 10 s. ISSN 1450-5061.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008, 263 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
  3. PUMPROVÁ, Anna. Zur Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In Mezinárodní konference Chronicon Aulae regiae. Die Königsaaler Chronik, Bad Wiessee 18. 4. - 20. 4. 2008. 2008.

  2007

  1. MILTOVÁ, Radka. "Bible malířů". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění. Problematika koncepce a oborového vymezení. In Martina Grmolenská - Radka Miltová - Petra Trnková (ed.), Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 62-65. ISBN 978-80-210-4328-2.
  2. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století. Brno: Matice moravská, 2007, 216 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7. ISBN 978-80-86488-44-8.
  3. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století). 2007.
  4. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007, s. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1.
  5. ŠAUR, Josef. Ruské dějepisectví v pojetí Josefa Macůrka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Series Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, X, č. 10, s. 143-150. ISSN 1212-1509.
  6. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6.
  7. HANUŠ, Jiří. Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru. Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007, IV, č. 1, s. 42-62, 20 s. ISSN 1214-7249.

  2006

  1. BROM, Vlastimil. Der deutsche Dalimil. Untersuchungen zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 281 s. vyd. 1. ISBN 80-210-4211-7.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hrubý v posudcích Julia Glücklicha. In Brno v minulosti a dnes 19. Brno: Archiv města Brna, 2006, s. 479-496. ISBN 80-86736-03-2.
  3. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006, 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
  4. HANUŠ, Jiří. "Kůň již stojí v branách Tróje." Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, 2006, s. 99-112, 13 s. ISBN 80-86488-33-0.
  5. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech. In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006, s. 9-15. ISBN 80-86488-36-5.

  2005

  1. ŠAUR, Josef. A. V. Florovskij (1884-1968). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2005, XCI, č. 1, s. 131-146. ISSN 0037-6922.
  2. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné stedisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, a Muzeum Brněnska, 2005, 407 s. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 1. ISBN 80-86488-23-3.
  3. LEQUESNE, Christian, Jean-Luc GOESTER, Petr HORÁK, Eduard MAUR a Martina ONDO-GREČENKOVÁ. Quelle Europe a annocé la bataille de Slavkov. 2005.

  2004

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Francouzský švindl svobody". Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805. In Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. 1. vydání. Brno: CDK, 2004, s. 70-83, 13 s. ISBN 80-7325-047-0.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Konvertitova kariéra. Bertold Bretholz a jeho snaha po uplatnění. In Soukup, Pavel - Šmahel, František (eds.): Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Filosofia, 2004, s. 273-289, 16 s. ISBN 80-7007-201-6.

  2003

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Annales na konci 20. století. Časopis Matice moravské. Brno, 2003, roč. CXXII, č. 2, s. 491-506, 15 s. ISSN 0323-052X.
  2. BARTLOVÁ, Milena. Search for the Deep Roots: Medieval Art in the Historiographies of the Central European Nations. In The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia. Sapporo: Hokkaido University, 2003, s. 147-168, 21 s. ISBN 4-938637-29-4.

  2002

  1. MALÍŘ, Jiří. K sedmdesátinám univerzitního profesora Jana Janáka. In In: Pocta Janu Janákovi. K vydání připravili Bronislav Chocholáč a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002, s. 13-16. ISBN 80-86488-07-1.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Každodenní život učenců (Nad knihou Horsta Fuhrmanna). Práce z dějin vědy. Praha: Akademie věd ČR, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 285-292. ISSN 1213-1199.
  3. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Jiří MALÍŘ. Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002, 661 s. mimo ediční řady. ISBN 80-86488-07-1.

  2001

  1. MALÍŘ, Jiří. Desetiletí publikační činnosti Jiřího Kořalky (1991-2000). In Český historik Jiří Kořalka po deseti letech. Tisk k sedmdesátým narozeninám (7. 2. 1931). Připravili Petr Brátka, Květa Kořalková a Jiří Malíř. 1. vyd. Tábor: Husitské muzeum, 2001, s. 3-9.
  2. MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k vývoji české historiografie do poloviny 18. století. Brno: MU, 2001, 191 s. ISBN 80-210-2597-2.
  3. MALÍŘ, Jiří a Radomír VLČEK. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001, 234 s. ISBN 80-86488-01-2.

  2000

  1. MALÍŘ, Jiří. Morava v souřadnicích regionálních a středoevropských dějin 19. a 20. století. In VIII. sjezd českých historiků, Hradec Králové 10.-12. září 1999. Edičně připravil Jiří Pešek. Redakčně upravil Ota Konrád. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2000, s. 67-78. ISBN 80-86197-22-0.

  1999

  1. MALÍŘ, Jiří. Životopisy Palackého jako součást jeho jubilejních oslav r. 1898. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Vydali Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Tomáš Knoz. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 1999, s. 553-563. ISBN 80-902304-6-6.

  1981

  1. MALÍŘ, Jiří a Bedřich ČEREŠŇÁK. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1981, roč. 28/1981, s. 7-21. ISSN 0231-7710.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 19:42