Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica. In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018.

  2017

  1. KRÁLÍK, Miroslav, Ondřej KLÍMA a Lenka POLCEROVÁ. Dermatoglyphix 1.0. 2017.
  2. KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1558689816676660.

  2016

  1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads. Central Europe 2.500 – 1.800 BC. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, 31 August - 4 September 2016. 2016.
  2. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016.

  2014

  1. WALTER, Aaron. Realism In An Ideological Age: Methodology and practice in teaching IR online. In INTED (International Technology, Education and Development). 2014.

  2013

  1. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 255 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8.

  2009

  1. JANÍKOVÁ, Věra (ed.) a Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 225 s. x1. ISBN 978-80-87192-04-7.
  2. COLLIER, Aaron Marc. Characteristics of Good Distance Teaching. Brno: PdF MU, 2009.
  3. STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-244-2492-7.
  4. KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009, s. 90-99.

  2008

  1. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Course Integration Using Moodle to Teach Methodology and English Language. In Sbornik 5.rocniku konferenceo elektronicke podpore vyuky SCO 2008. 1. vyd. Brno, CZ: Masaryk University, 2008, s. 28-29, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. JARKOVSKÁ, Lucie. Cultural Capital and Educational Inequalities: concepts, methods, strategies and new configurations. 2008.
  3. MILÉŘ, Tomáš. DIDACTEX - Metodika propagace technických oborů ve výuce na ZŠ. 2008.
  4. JANÍKOVÁ, Věra. Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
  5. JANÍKOVÁ, Věra. Einige Anmerkungen zu berufsorientiertem und fachsprachlichem Deutschunterricht aus linguistischer und didaktisch-methodischer Sicht. Medizinische Fachsprache. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno, 2008, roč. 1., 1/2, s. 50-62. ISSN 1803-4411.
  6. JANÍKOVÁ, Věra. Fachsprachenunterricht und allgemeiner Fremdsprachenunterricht. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
  7. HORYNA, Břetislav. Finalizace religionistiky. Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2008, roč. 16., 1., s. 5–32, 27 s. ISSN 1210-3640.
  8. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Formální stránka psaní lingvistických diplomových a disertačních prací. In Sborník ze studentské konference: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 14-20. ISBN 978-80-210-4660-3.
  9. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung: der heutige Stand in Tschechien. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Band 1: Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 7-9. ISBN 978-80-210-4764-8.
  10. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenlernen bei Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
  11. BARTLOVÁ, Milena. Habituální performance. Některé možnosti inspirace pro uměleckohistorickou medievistiku. Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2008, roč. 56/2008, č. 1, s. 2-15. ISSN 0049-5123.
  12. MÁČKA, Zdeněk a Mirek SMETANA. Korytovo-nivní jednotky v diferenciaci geosystému údolních niv - metodické problémy vymezování, případová studie z povodí Svratky. Máčka, Z., Kallabová, E. (eds.). In Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Geomorfologický sborník 7. 2008. ISBN 978-80-86407-39-5.
  13. KAŠKA, Václav. KSČ po únoru 1948: zdroje, metody a koncepce výzkumu dějin KSČ. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 267-278, 11 s. ISBN 978-80-7405-032-9.
  14. JANÍKOVÁ, Věra. Lernerzentrierter DaF-Unterricht in Theorie und Praxis. In Die 17. GeSuS- Linguistiktage. Helsinky-Kouvola. 2008.
  15. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Methodology and Practical Language 3. 2008.
  16. KAZELLEOVÁ, Jitka. Methodology, Pronunciation, Vocabulary, and Grammar. 2008.
  17. VLČKOVÁ, Kateřina. Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In Bulletin CPV 2008. 1. vyd. Brno: CPV, 2008, s. 50-65, 15 s. ISBN 978-80-210-4753-2.
  18. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP. In Informační výchova ve veřejných knihovnách. 2008.
  19. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt: Příprava znevýhodněných skupin zájemců o přijetí a následné studium v oborech učitelství a asistentství angličtiny. 2008.
  20. NĚMEC, Jiří. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU. In Klapko, D. (ed.) Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 20-37. ISBN 978-80-210-4676-4.
  21. VEČERKA, Radoslav. Zur Methodologie der Syntaxforschung im Altkirchenslavischen. ŠEFERIS, V. (ed.). In Baltské jazyky v proměnách metod. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 47-62. ISBN 978-80-210-4623-8.

  2007

  1. MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2007, roč. 126, č. 2, s. 251-266. ISSN 0323-052X.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 5-9, 107 s. ISBN 978-80-210-4462-3.
  3. KRÁLÍK, Miroslav a Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-15.
  4. ROLEČEK, Jan. Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Coctail method? Preslia. Praha, 2007, roč. 79, č. 1, s. 1-21. ISSN 0032-7786.
  5. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007, 100 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
  6. JEŽEK, Stanislav. Kvalita dotazování v psychologii a sociálch vědách. Psychofórum. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 74-81. ISSN 1335-6267.
  7. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. E-learningový kurz. In Sojka,P., Kvizda, M. (ed.). Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu SCO 2007; CD-ROM, Přehlídka kursů. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-210-4296-4.
  8. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2007, 1 s. ISBN 978-80-248-1458-2.
  9. JÄGER, Radim a Jaroslav RÁČEK. Methodology of the Unified Environmental Information System Development Services Management. In Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
  10. KALOUDA, František, Josef MECH a Pavel POVOLNÝ. Metody analýz výdajů státního rozpočtu. 1. vydání. Praha: Alfa Publishing, 2007, 125 s. Management studium. ISBN 978-80-86851-75-4.
  11. MALANÍKOVÁ, Michaela. Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22. Brno: MU, 2007, roč. 22/2007, č. 22, s. 163-166. ISSN 1211-6068.
  12. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. On the Power of Videostudies in Investigating Instructional Practice. 2007.
  13. BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, č. 1, s. 11-21, 10 s. ISSN 1211-7390.
  14. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007, 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
  15. HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 3, s. 257 - 263, 6 s. ISSN 1210-9126.
  16. KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6.
  17. HORYNA, Břetislav. Teorie vědy. Úvodní poznámky. In B. Horyna - J. Krob (eds.), Cesty k vědě. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2007, s. 122-138, 16 s. 1. ISBN 978-80-7182-223-3.
  18. JARKOVSKÁ, Lucie. What counts in educational research? Quantitative and qualitative explanations of educational inequalities. 2007.

  2006

  1. RIPKA, Vojtšch. Ideal Types in Political Marketing. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 439-447. ISSN 1211-3247.
  2. URBÁNEK, Tomáš. Psychologie významu. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: AV ČR, SAV, 2006, s. 354-358. ISBN 8022409073.
  3. ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006.
  4. ČECH, Tomáš. 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase. 2006.

  2005

  1. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B. moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
  2. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace: pojem a jeho konceptualizace. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evopeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 11-25. ISBN 80-210-3865-9.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikative Grammatik aus sprachdidaktischer Sicht. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europa. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2005, s. 35-38. ISBN 80-89034-81-0.
  4. VYSTOUPIL, Jiří a Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, s. 147-153, 6 s. ISBN 80-7040-766-2.
  5. PŠEJA, Pavel. Některé otázky výzkumu politických stran České republiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, s. 242-253. ISBN 80-7325-074-8.
  6. KLEIN, Pavel. Petěrburgskaja scena. In Divadelní revue. 2005/4. Praha: Divadelní ústav Praha, 2005, s. 68-71. ISBN 0862-5409.
  7. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
  8. MAREŠ, Miroslav. Soudobá stranickopolitická reprezentace eurokomunismu. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 263-271, 8 s. ISBN 80-210-3865-9.
  9. KONEČNÝ, Milan. Strategic Plan of the ICA: Ways of Realization. In Journal of the Japan Cartographers Association. Science of Spatial Representation. Vol. 43, No. 1, 2005. Tokyo, Japan.: Japan Cartographers Association, 2005, s. 9 -16. ISSN 0009-4897.
  10. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
  11. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005, s. 92-101, 140 s. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
  12. CHOVANEC, Jan, Barbora BUDÍKOVÁ a Alena HRADILOVÁ. Treating the Teething Troubles of Teamwork. In IATEFL 2005 Cardiff Conference Selections. 1. vyd. Canterbury: IATEFL, 2005, s. 138-139. ISBN 1-901095-02-9.
  13. KYLOUŠEK, Jakub. Volební mikroanalýza v českém prostředí. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005, s. 136-147. ISBN 80-7325-074-8.
  14. SLANÝ, Antonín. Východiska k hodnocení konkurenceschopnosti. 2005.
  15. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.

  2004

  1. NĚMEC, Jiří. Aspekty sociálně pedagogického výzkumu. 2004. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 59-65. ISBN 80-244-0878-3.
  2. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004, 7 s. ISBN 80-210-3474-2.

  2003

  1. JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze. 2003.
  2. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 142 s. ISBN 80-210-3110-7.
  3. COLLINS, Rita. Teaching Adult Learners in a University Setting. International Conference on Education Research, 2003, 10 s.
  4. LAJKEP, Tomáš. Zrcadlení sporu o duši a tělo v psychiatrii. Psychiatrie 2003. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, Supp. č.2, s. 58-61. ISSN 1211-7579.

  2002

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Břetislav Horyna - Helena Pavlincová, Dějiny religionistiky. Antologie. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 140-143, 3 s. ISSN 1210-3640.
  2. NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti. In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o., 2002, s. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4.
  3. LAJKEP, Tomáš. Etika a psychiatrie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2002, roč. 98, č. 6, s. 343-347. ISSN 1212-0383.
  4. MALÝ, Ivan. Metodologie ekonomických studií. In Edukační sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2002, s. 91-94. ISBN 80-238-8452-2.
  5. BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. první. Praha: KLP, 2002, 244 s. Kassandra. ISBN 80-85917-86-6.

  1999

  1. DOROVSKÝ, Ivan. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy. Estetika. Brno, 1999, roč. 36, 1-3, s. 27-34.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Metodologické otázky zkoumání autority. In Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999, s. 169-181. ISBN 80-7184-857-3.
  3. VEČERKA, Radoslav. Poznámky k metodologii historického zkoumání syntaxe. In Čeština - univerzália a specifika. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 55-64. ISBN 80-210-2025-3.

  1998

  1. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 150-151, 3 s. ISBN 80-210-1938-7.
  2. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
  3. BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky. první vydání. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 1998, 177 s. Kassandra. ISBN 80-85917-46-7.

  1997

  1. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 325 s. ISBN 80-210-1706-6.
  2. MACHÁČEK, Jiří. Metoda základního zpracování archeologických vědeckých dat s pomocí počítačové podpory. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 33-45. ISBN 80-210-1562-4.
  3. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In Macháček, J. (ed): Počítačová podpora v archeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 145-172. ISBN 80-210-1562-4.

  1993

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika vrhu koulí. Brno: Župa Jana Machala, 1993, 5 s. Metodický dopis.

  1992

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika běhů. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992, 8 s. Metodický dopis.
  2. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992, 6 s. Metodický dopis.
  3. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do dálky. Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992, 7 s. Metodický dopis.
  4. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do výšky. Brno: Župa Jana Machala, 1992, 5 s. Metodický dopis.

  1991

  1. BURJANEK, Aleš. K postupům výběru zemí pro mezinárodní sociálně ekonomická srovnávání. Statistika : Ekonomicko-statistický časopis. Praha: Český statistický úřad, 1991, roč. 70, č. 3, s. 130-134. ISSN 0322-788X.
  2. BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé teoreticko-metodologické otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991, roč. 23, č. 4, s. 327-338. ISSN 0049-1225.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 02:18