Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2019, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2306-3734. doi:10.1515/icl-2018-0079.
 2. 2010

 3. KUDROVÁ, Veronika a Jana FILIPOVÁ. Recenze: Správní právo. Zvláštní část. Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, 2010, roč. 8., 7 - 8, s. 51 - 52. ISSN 1214-3758.
 4. 2009

 5. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. vydání. Žilina: Bratislavská škola práva, Žilina - EUROKODEX, 2009. s. 123 - 148. učebnice 1. ISBN 978-80-89447-05-3.
 6. HAVLAN, Petr. Kam kráčíš české právo? In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 61-66. "Pocty". ISBN 978-80-86775-22-7.
 7. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. 4. letní mezinárodní konference / workshop "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., 4., s. 394 - 397. ISSN 1210-9126.
 8. 2008

 9. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. PRŮCHA, Petr a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 12. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty. In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues (CD-ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 601 - 610. ISBN 978-80-210-4630-6.
 13. ŠRAMKOVÁ, Dana a Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 14. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 419-436. ISBN 9788021047846.
 15. KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880.
 16. 2007

 17. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 18. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., č. 3, s. 270-273. ISSN 1210-9126.
 19. PRŮCHA, Petr. Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Všeobecné správní právo. 1. vydání. Žilina: Poradca podnikatela, s.r.o., 2007. s. 123 - 148, 501 s. Poradca podnikatela, s.r.o. ISBN 978-80-88931-71-3.
 20. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV., č. 4, s. 376-377. ISSN 1210-9126.
 21. MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 264 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 400. ISBN 978-80-210-4419-7.
 22. JEMELKA, Luboš a Jiří SLOVÁČEK. Pár poznámek k obecné úpravě veřejnoprávních smluv. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, roč. 15, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-9126.
 23. KOLMAN, Petr. Problematika stížností v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Economia, a.s. Praha, 2007. ISSN 1210-4817.
 24. KOLMAN, Petr. Správně-právní aspekty stížností a „infostížností“ –. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007. ISSN 0027-8009.
 25. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
 26. KOLMAN, Petr. Správní řád – není třeba zrušit institut rozkladu? časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, XV, č. 3. ISSN 1210-9126.
 27. JEMELKA, Luboš a Jiří SLOVÁČEK. Veřejnoprávní smlouvy. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15, č. 11, s. 394-402. ISSN 1210-6410.
 28. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy. Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 s. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 29. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 s. Právo.
 30. 2006

 31. MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. 2006. vyd. Praha: Auditorium, 2006. s. 200-213, 13 s. Není dáno. ISBN 80-903786-0-9.
 32. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 33. 2005

 34. ŠPAČEK, David. Electronic public administration and its value framework. In Sborník doktorandské konference v Toruni. Polsko, Torun, 2005. 8 s. ISBN 83-231-1978-3.
 35. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
 36. 2004

 37. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 38. KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1.
 39. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA a Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 s. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
 40. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 41. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 42. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ a Renata VESELÁ. Základy práva. / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 43. 2003

 44. KADEČKA, Stanislav, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 220 s. ISBN 80-210-3050-X.
 45. 2002

 46. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 47. 2001

 48. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 49. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ a Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Dočkal, 2001. 247 s. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 50. 2000

 51. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 52. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (I.). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 9, s. 35-36. ISSN 1211-0507.
 53. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (II.). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 10, s. 37-38. ISSN 1211-0507.
 54. 1999

 55. KOUDELKA, Zdeněk. Druhy obecně závazných vyhlášek. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 9, s. 15-16. ISSN 1210-4817.
 56. MRKÝVKA, Petr. Evropský základ územní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 277-281. ISSN 1210-9126.
 57. PRŮCHA, Petr. K formě vyhlašování závazné části schválené ÚPD na úrovni obcí a k působnosti obcí na úseku územního plánování. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 35-příl, s. 1-4. ISSN 0027-8009.
 58. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým otázkám normotvorné pravomoci obcí. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 6, s. 23 (+s.12), 3 s. ISSN 0027-8009.
 59. PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 15-31. ISBN 80-210-2250-7.
 60. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Právní úprava zabezpečování veřejných statků obcemi. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 167-175. ISSN 1210-9126.
 61. KOUDELKA, Zdeněk. Přijímání obecně závazných vyhlášek. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1999, roč. 32, č. 1, s. 1-14. ISSN 0139-6005.
 62. PRŮCHA, Petr. Slovník českého práva [vybraná hesla]. In Slovník českého práva. I. díl. A-O ; II. díl. P-Z. 2.rozšíř.a podst.přepr.vyd. Praha: Linde, 1999. s. Přer.str., 20 s. ISBN 80-7201-150-2.
 63. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 135-140. ISSN 1210-9126.
 64. PRŮCHA, Petr. Územní plánování a působnost obcí : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 125-135. ISSN 1210-9126.
 65. PRŮCHA, Petr. Velký domácí právník : [vybraná hesla]. In Velký domácí právník. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1999. s. Přer.str., 35 s. ISBN 80-86196-04-6.
 66. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky v České republice. In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999. s. 219-226. ISBN 83-86134-23-2.
 67. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 52-55. ISSN 1210-9126.
 68. KOUDELKA, Zdeněk. Znovu o počtu krajů. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, s. 9-10. ISSN 1211-037X.
 69. 1998

 70. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 71. 1997

 72. KOUDELKA, Zdeněk. Obec a statutární orgán. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1997, roč. 5, č. 11, s. 3-5. ISSN 1210-4817.
 73. PRŮCHA, Petr. Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 515-537. ISSN 1210-9126.
 74. 1996

 75. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
 76. 1995

 77. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 78. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
 79. SCHELLE, Karel. Správní reforma před 75 lety. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 207-222. ISSN 1210-9126.
 80. SKULOVÁ, Soňa. Trade enterprise from the viewpoint of the administrative of law regulation. In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 47-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 81. 1994

 82. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky a městské části. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 140-146. ISSN 1210-9126.
 83. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 s. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 84. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva a veřejné správy. In Základy práva. Díl 1. Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. s. 105-117. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.
 85. 1993

 86. SKULOVÁ, Soňa. Administrative law. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 50-62. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0.
 87. SCHELLE, Karel a Jiří KROUPA. Historie a současnost českého a československého konstitucionalismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 37 s. Právnické sešity č. 20. ISBN 80-210-0617-X.
 88. FILIP, Jan. K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 12-30. ISSN 1210-9126.
 89. FILIP, Jan. K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva z důvodu změny trvalého pobytu. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 38, s. 18-19. ISSN 0027-8009.
 90. PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126.
 91. SCHELLE, Karel. Nad jednou správní reformou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 28-46. ISSN 1210-9126.
 92. SCHELLE, Karel. Orientace v literatuře. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 3, č. 36, s. 30. ISSN 0027-8009.
 93. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 s. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 94. SCHELLE, Karel. Země - tradiční základní správní jednotka. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 2, s. 142-153. ISSN 0324-7007.
 95. 1992

 96. SCHELLE, Karel. Základy práva. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 04:02