Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 2. LOKOČ, Radim a Pavel HRALA. Analýza postojů zemědělců k energetickým plodinám. In Udržitelná energie a krajina. 1. vyd. Brno: Veronica, 2008. s. 26-32. ISBN 978-80-904109-0-9.
 3. SCHOENMAECKERS, Ron, Mark CALLENS, Lieve VANDERLEYDEN a Lucie VIDOVIČOVÁ. Attitudes towards population ageing and older people. In Höhn, C., Avramov, D., Kotowska, I. (eds.) 2008. People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study. 1. vyd. Wiesbaden: Springer, 2008. s. 211-239, 28 s. European Studies of Population , Vol. 16/2. ISBN 978-1-4020-6690-0.
 4. PROKOP, Pavol a Milan KUBIATKO. Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education. 2008, roč. 12, č. 1, s. 55-70. ISSN 1087-3430.
 5. HORKÁ, Hana. Ecological Education. In Pregraduate Teacher Training 1. první. Brno: PdF MU, 2008. s. 23-40, 17 s. pedagogika. ISBN 978-80-7392-057-9.
 6. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 7. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií. Informatika v škole. 2008, roč. 17, č. 35, s. 33-36. ISSN 1335-616X.
 8. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Jana FANČOVIČOVÁ. Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös. 2008, roč. 21, č. 3, s. 221-235. ISSN 0892-7936.
 9. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
 10. 2007

 11. SVOBODA, Pavel. Attitudes of University Teachers to ICT. In Simulation and Distance Learning. Brno: The CATE 2007 Conference Brno, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7231-240-5.
 12. SVOBODOVÁ, Zora. Attitudes to sports activities in life and their developement. In 4 th FIEP European Congress. 2007,Issue 1. Bratislava: END, spol.s.r.o., 2007. s. 132. ISBN 978-80-969343-9-3.
 13. KUBIATKO, Milan a Pavol PROKOP. Bojíte sa upírov? Postoje študentov VŠ k netopierom. In Študentská vedecká konferencia 2007, 2. zväzok – chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. Bratislava: KARTPRINT, 2007. s. 286-288. ISBN 978-80-88870-65-4.
 14. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
 15. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
 16. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 17. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
 18. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
 19. ŠEĎOVÁ, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2007, U 12, U 12, s. 79 - 92. ISSN 1211-6971.
 20. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP, Jana FANČOVIČOVÁ a Zuzana HALÁKOVÁ. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (alebo ornitológia očami gymnazistov). Postoje študentov gymnázií k vtákom. In ScienEdu – Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007. s. 109-112. ISBN 978-80-88707-90-5.
 21. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Andrea LEŠKOVÁ. Postoje VŠ študentov k biotechnológiám. Paidagogos. 2007, roč. 8, č. 2, 21 s. ISSN 1213-3809.
 22. PROKOP, Pavol, Andrea LEŠKOVÁ, Milan KUBIATKO a Carla DIRAN. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education. 2007, roč. 29, č. 7, s. 895-907. ISSN 0950-0693.
 23. PROKOP, Pavol, Alžbeta HORNÁČKOVÁ a Milan KUBIATKO. Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 117-121. ISBN 978-80-87139-03-5.
 24. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.
 25. 2006

 26. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7.
 27. KUBŮ, Pavel, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Ladislav CSÉMY. Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006. 94 s. Výzkumná zpráva N.2. ISBN 80-86734-77-3.
 28. 2005

 29. KUBŮ, Pavel, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Ladislav CSÉMY. Kontext rekreační konzumace drog v roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003. Adiktologie: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Tišnov: Sdružení SCAN, 2005, roč. 5, č. 1, s. 60-75, 15 s. ISSN 1213-3841.
 30. 2004

 31. DANIELOVÁ, Kateřina. To be or not to be in the Czech Republic: that is the question for ethnic minorities : Attitudes of the Czech population towards different ethnic minorities. In Course Report Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Dubrovnik, April 19-23, 2004. Utrecht/Amsterdam, 2004. 2 s.
 32. BAZALOVÁ, B. Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě. Brno : PdF MU,, 2004.
 33. 2003

 34. MEČIAR, Marcel a Jelena PETRUCIJOVÁ. Cultural Citizenship in the Context of the EU. Attitudes and Views of the Teachers of the Civic Education in the Region of the Northern Moravia and Silesia of the Czech Republic. CiCe, 2003. 5 s.
 35. MALACH, Antonín. Metodologické přístupy k podpoře podnikání. In Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 31-40, 402 s. ISBN 80-210-3259-6.
 36. MAREŠ, Jan, Tomáš KOHOUTEK a Stanislav JEŽEK. Time changes in adolescents' relationship towards school - a coping perspective. Milano: The European Society for Developmental Psychology, 2003. XIth European Conference on Developmental Psych.
 37. 2002

 38. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Morálka v pojetí adolescentů. Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
 39. MAREŠ, Jan. Postoje adolescentů k sociálnímu prostředí školy. Brno: CVVOE FSS MU, 2002. Sborník prezentací.
 40. MEČIAR, Marcel. Postoje majoritní společnosti v Moravskoslezském kraji vůči (nově příchozím) imigrantům. In Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí. Opava: Slezský ústav SZMO a Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při EIS UK v Praze, 2002. s. 261-267. ISBN 80-86224-40-6.
 41. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. In Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 173-189. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8.
 42. MAREŠ, Jan. Vývoj vztahu ke škole v adolescenci. Brno: 5. výroční konference s mezinárodní účastí. 26.9.2002., 2002. Učitelé a zdraví.
 43. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".
 44. 2001

 45. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-6858.
 46. 2000

 47. NOVOTNÝ, Petr. Středoškolský student ve školní třídě. In Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. první. Brno: Česká pedagogická společnost - Konvoj, 2000. s. 118-120. ISBN 80-85615-92-4.
 48. 1998

 49. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.
 50. 1997

 51. HORKÁ, Hana. Ekologickou výchovou ke zdravému životnímu stylu. In Problematika vých.dětí a mlád.ke zdr.způs.života v evr.zem. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 207-209. ISBN 80-210-1654-X.
 52. NOVOTNÝ, Petr. Technika sémantického diferenciálu. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1997. s. 155-157. ISBN 80-7204-083-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2023 20:07