Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. FENYK, Jaroslav. Constituent power of a social contract/" Constitution-centric" legal system: the art of constitutional interpretation. In From the National Constitution to Transnational Constitutionalism - International Conference dedicated to the 30th anniversary of the Constitution of the Republic of Lithuania. 2022.

  2013

  1. JÄGER, Petr. Církevní restituce a Benešovy dekrety. In Šidlovský, Evermod Gejza - Valeš, Václav - Polesný, Jan. Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 89-96. ISBN 978-80-260-3820-7.
  2. JÄGER, Petr. Napětí mezi zvláštními právy a církevní autonomií. In Benák, Jaroslav. Církev a stát : sborník příspěvků z 19. ročníku konference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 10-29, 174 s. ISBN 978-80-210-6595-6.

  2010

  1. JÄGER, Petr. Příslib zákonodárce přijmout restituční zákon v judikatuře Ústavního soudu. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 3-10. ISSN 1802-3843.

  2009

  1. POSPÍŠIL, Ivo a Eliška WAGNEROVÁ. Editorial. In Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: LINDE, 2009. s. 7-10. Právnická řada. ISBN 978-80-7201-791-1.
  2. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
  3. KOUKAL, Pavel. Obecně závazné vyhlášky a právní myšlení Elišky Wagnerové. In Marian Kokeš, Ivo Pospíšil. In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 99 - 100. ISBN 978-80-210-4837-9.
  4. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 374-380. ISBN 978-80-210-4784-6.
  5. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. Svobodný jedinec jako životní a profesní krédo. In POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 9 - 12. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
  6. POSPÍŠIL, Ivo. Taghjír-e máhijat-e qove-je qazájí va sistem-e hoqúqí dar džomhúrí-je Ček, Lahestán va Madžárestán. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 47-73. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6.
  7. KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní soud Ukrajiny. In Právní a ekonomické problémy současnosti IX. 1. vyd. Brno: Brno International Bussines School a.s., 2009. s. 5-9. ISBN 978-80-87255-26-1.
  8. POSPÍŠIL, Ivo a Eliška WAGNEROVÁ. Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: LINDE, 2009. 316 s. ISBN 978-80-7201-791-1.

  2008

  1. GALVAS, Milan. O některých pracovněprávních důsledcích Nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. In Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu. Brno: Právnická fakulta MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4770-9.
  2. LANGÁŠEK, Tomáš. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 356-362. ISSN 1210-6410.
  3. FILIP, Jan. První řízení ve věci obnovy před Ústavním soudem z důvodu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 1, s. 50-54. ISSN 1210-9126.
  4. KOUKAL, Pavel. Role veřejného ochránce práv v řízeních o návrzích na zrušení obecně závazných vyhlášek. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 374-380. ISBN 9788021047846.
  5. POSPÍŠIL, Ivo. Tradiční listopadové dny ústavního práva temntokrát na téma postavení prezidenta v ústavním systému ČR. Politologický časopis. Brno: MPU MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 74-75. ISSN 1211-3247.

  2007

  1. JÄGER, Petr. Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR ve věcech přezkumu voleb. In Monseho debaty pro mladé právníky. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2007.
  2. LARYŠ, Martin. Juščenko vs. Janukovyč - kdo s koho? Revue politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, roč. 6-7, 6-7, s. 28-33, 5 s. ISSN 1214-0899.
  3. LANGÁŠEK, Tomáš. Kárné provinění a kárné řízení. In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ a Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. s. 581-605, 24 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
  4. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení o ústavních stížnostech. In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ a Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. s. 316-473, 157 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
  5. LANGÁŠEK, Tomáš. Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. In DOSTÁL, Martin, Ivo POSPÍŠIL, Eliška WAGNEROVÁ a Tomáš LANGÁŠEK. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI, 2007. s. 572-578, 6 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-305-8.
  6. JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu. Demokracie, rovnost a svoboda slova. 1. vyd. Praha: Auditorium s.r.o., 2007. 191 s. Téma. ISBN 978-80-903786-5-0.
  7. ZAPLETALOVÁ, Dana. Význam interpretace a judikatury v současném českém právním prostředí. In Obchod a spotřebitel. první. Brno: Konvoj, 2007. s. 90-95. ISBN 978-80-7302-131-3.
  8. FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 896 s. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7179-599-5.

  2006

  1. JÄGER, Petr a Tomáš NAHODIL. Problematika restitucí ve světle soudního rozhodování a zákona o půdě - od záměru zákonodárce k restituční tečce. EMP Jurisprudence. Brno: EMP Stichting, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 86-91. ISSN 1801-2167.

  2005

  1. KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2005. s. 16-17. ISBN 80-210-3677-X.

  2003

  1. BELKO, Marián. Moc soudní. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 66 - 83, 17 s. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0.

  2002

  1. KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, s. 9-14. ISSN 1210-4817.

  2000

  1. KADEČKA, Stanislav. Nové znění starého zákona. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, Roč. 8, č. 9, s. 34-36. ISSN 2100-0765.

  1999

  1. FIALA, Josef. Iura quaesita a jejich uplatňování v judikatuře Ústavního soudu. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 3, s. 250-260. ISSN 0324-7007.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nález Ústavního soudu ČR ve věci omezení příspěvku na úhradu volebních nákladů v kontextu připravované změny volebního zákona. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 4, s. 374-378. ISSN 1210-9126.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 1. vyd. Praha: Linde, 1999. 180 s. ISBN 80-7201-160-X.

  1998

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Je Ústavní soud vázán podaným návrhem? Bulletin advokacie. Praha: Ústředí čs. advokacie, 1998, roč. 28, č. 9, s. 26-31. ISSN 1210-6348.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení par. 13 zákona o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 1, s. 105-113. ISSN 1210-9126.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Policejní zajištění v nálezech Ústavního soudu. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1998, roč. 31, č. 2, s. 169-177. ISSN 1210-9150.
  4. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postup Ústavního soudu při návrhu přednosty okresního úřadu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce. In K normotvorné pravomoci obcí : sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 128-132. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.

  1997

  1. TELEC, Ivo. Kritika jednoho usnesení Ústavního soudu ve věci nedostatku podmínek řízení před Ústavním soudem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1997, roč. 27, č. 4, s. 20-24. ISSN 1210-6348.
  2. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Poznámky k proceduře rozhodování pléna Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 458-463. ISSN 1210-9126.
  3. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní soud a obecně závazné vyhlášky obcí. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 5, č. 10, s. 6-7. ISSN 2100-0765.

  1996

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu všeobecně závazná? Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1996, roč. 29, č. 2, s. 113-116. ISSN 0139-6005.
  2. KRATOCHVÍL, Vladimír. K procesnímu postupu obecného soudu po zrušení jeho rozhodnutí v trestní věci nálezem Ústavního soudu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 3, č. 3, s. 388-410. ISSN 1210-9126.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu ČR : Ústavní soud k otázce nenastoupení služby v ozbrojených silách podle par. 269 odst. 1 tr. zák. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1996, roč. 23, č. 3, s. 202-212. ISSN 1210-9150.

  1995

  1. FILIP, Jan. K některým otázkám zastavení řízení před Ústavním soudem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 50-61. ISSN 1210-9126.
  2. FILIP, Jan. K pojmu základního práva nebo svobody z hlediska jednoho nálezu Ústavního soudu. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1995, roč. 134, č. 8, s. 771-782. ISSN 0324-7007.
  3. FILIP, Jan. Lhůta pro podání ústavní stížnosti z hlediska paragr. 75 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 129-137. ISSN 1210-9126.
  4. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy Ústavního soudu (Ústavní soud k přeřazování odsouzených ...). Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1995, roč. 28, č. 2, s. 158-163. ISSN 1210-9150.
  5. TELEC, Ivo. Polemika o nemožnosti ustanovení advokáta Ústavním soudem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1995, roč. 25, č. 1, s. 44-47. ISSN 1210-6348.

  1994

  1. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 4, s. 379-380. ISSN 1210-9150.
  2. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 3, s. 290-292. ISSN 1210-9150.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Nálezy ÚS ČR. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 1994, roč. 27, č. 2, s. 191-195. ISSN 1210-9150.

  1993

  1. FILIP, Jan. K novému zákonu o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 9. ISSN 1210-9126.

  1992

  1. FILIP, Jan. Ústavní soud ČSFR. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1992, roč. 3, č. 17, s. 3-4. ISSN 0027-8009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 23:59