Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby. In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. s. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 4. DRESLER, Petr a Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů. In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019.
 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji. In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 6. 2018

 7. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 8. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum. 2018.
 9. 2017

 10. DRESLER, Petr a Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny. In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 11. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ a Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017.
 12. 2016

 13. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. ISBN 978-80-210-8417-9.
 14. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 15. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 16. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava. In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 17. 2015

 18. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 19. 2014

 20. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 22. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, roč. 50, č. 53, s. 350-358. ISSN 0449-0436.
 23. 2013

 24. UNGERMAN, Šimon. AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury. In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2013. 350 s.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 26. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 2013, s. 776-785. ISSN 0323-1267.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy". Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, s. 145-147. ISSN 0323-0570.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
 30. 2012

 31. KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2012. 350 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8.
 32. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi. In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 33. 2010

 34. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
 35. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, roč. 49, č. 46, s. 247-249. ISSN 0449-0436.
 36. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku. Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, č. 2009, s. 92-105. ISSN 1211-5800.
 37. 2009

 38. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica a Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 39. 2008

 40. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK a Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1. vyd. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. s. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
 41. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK a Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav. In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 42. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 43. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav. Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, roč. 13, č. 1, s. 107-125. ISSN 1427-4418.
 44. KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. s. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
 45. DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. s. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 46. 2007

 47. UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 221-237. ISSN 0560-2793.
 48. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. s. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 49. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 s. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 50. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK a Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi. Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, č. 1, s. 129-184. ISSN 0031-0506.
 51. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
 52. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, roč. 46, č. 43, s. 7-18. ISSN 0449-0436.
 53. MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. s. 155-159. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.
 54. 2006

 55. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, roč. 31, č. 1, s. 351-369. ISSN 0231-5823.
 56. 2005

 57. KALIVODA, Jan. Básníkem se člověk rodí, ale i stává. Pojetí básnické tvorby v raném středověku a jeho antické prameny. In Původ poezie. Proměny poetické inspirace v raném středověku a jeho antické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. 1. vyd. Praha: Argo, 2005. s. 99-116. ISBN 80-7203-852-4.
 58. BLÁHA, Radek a Jiří SIGL. Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní. In Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2005. s. 7-28. ISBN 80-7247-044-2.
 59. UNGERMAN, Šimon. Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, roč. 57, č. 4, s. 707-749. ISSN 0323-1267.
 60. 2002

 61. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 s. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 62. 1998

 63. PODBORSKÝ, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství. In Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Úvahy, svědectví a fakta k 80. výročí vzniku Československa 1918-1998. 1. vyd. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1998. s. 54-62. ISBN 80-85615-26-6.
 64. KUČERA, Michal a Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi. GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, roč. 98, č. 6, s. 56-59. ISSN 1211-1082.
 65. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition. Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, s. 353-418. ISSN 1335-0102.
 66. 1997

 67. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 s. ISBN 80-210-1706-6.
 68. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlení regionu od prvých stop pobytu člověka do 10. století. In Moravskobudějovicko Jemnicko. 1. vyd. Brno-Moravské Budějovice-Jemnice: Muzejní a vlastivědná společnost, město Moravské Budějovice, město Jemnice, 1997. s. 73-148. Vlastivěda moravská. ISBN 80-85-048-75-2.
 69. 1996

 70. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od pravěku do 13. století. In Velké Bílovice, dějiny jihomoravské obce. 1. vyd. Brno - Velké Bílovice: Muzejní a vlastivědná společnost - Obecní úřad Velké Bílovice, 1996. s. 29-81. Muzejní a vlastivědná společnost sv.89. ISBN 80-85048-60-4.
 71. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěký vývoj okolí sv. Klimenta u Lipůvky. In Sv. Kliment u Lipůvky. Významná památka z počátku našich dějin. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1996. s. 39-50. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu,.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 14:19