Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. SUCHÁNEK, Petr. Analýza výkonnosti družstev v ČR. Ekonomika a manažment podniku. Košice: Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009, roč. 6, 2/2008, s. 5-19. ISSN 1336-4103.
 2. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Factors of Competitiveness: Why the Enterprise is Less Successful? The Case of Czech enterprises. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009. s. 561-569. ISBN 978-960-466-044-5.
 3. SUCHÁNEK, Petr. Finanční výkonnost družstev v ČR. In Pavel Jedlička. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 248-254. ISBN 978-80-7041-227-5.
 4. LYČKOVÁ, Taťána. Specifics of the Financial Analysis of the Commercial Insurance Companies. In New Economic Challenges 2009. Brno: Masaryk University - Faculty of Economics and Administration, 2009. 250 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 5. 2008

 6. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2008, Vol. 11, No. 2, s. 192-199. ISSN 1553-5827.
 7. SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu. In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1. vyd. Brno: VŠOH, 2008. s. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9.
 8. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení ekonomické výkonnosti družstev v ČR. In Vývojové tendence podniků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 445-463. ISBN 978-80-210-4466-1.
 9. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6.
 10. 2007

 11. SEDLÁČEK, Jaroslav. Analýza vývoje českého průmyslu v letech 2002 - 2006 z pohledu institucionálních sektorů. In Ekonomika firiem 2007. Košice: EU PHF Košice, 2007. s. 672-688. ISBN 978-80-225-2482-7.
 12. KONEČNÝ, Alois. Aplikace Altmanova modelu a Indexu bonity na telekomunikační odvětví v ČR za účelem srovnání jejich vypovídací schopnosti. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference - Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 193-203. ISBN 978-80-7318-529-9.
 13. MIKOLAJSKÁ, Jana. Bilanční analýza - metodologie výpočtu a komparace s vybranými souhrnnými indexy hodnocení finančního zdraví podniku. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 198-198, 336 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
 14. SUCHÁNEK, Petr a Jiří ŠPALEK. Financial Measuring of the Czech Republic Companies Competitiveness. The Business Review, Cambridge. 2007, Vol. 9, No. 1, s. 78-85. ISSN 1553-5827.
 15. HALÁMEK, Petr. Finanční analýza jako součást CBA pro projekty financované ze SF. In Increasing Competitiveness of Regional, national and International Markets. 2007. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4325-1.
 16. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. 2756. ISBN 978-80-251-1830-6.
 17. SUCHÁNEK, Petr. Finanční management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4277-3.
 18. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2007. s. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1.
 19. PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti. In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007. s. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0.
 20. 2006

 21. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 22. 2005

 23. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Financial Analysis of Czech Industrial Companies Using Different Variations of the EVA Ratio. In Finanční a logistické řízení - 2005. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. s. 172-177. ISBN 80-248-0854-4.
 24. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 271-278. ISBN 80-210-3847-0.
 25. SUCHÁNEK, Petr. Implementace teorie firmy do finanční analýzy podniku. In Vývoj ekonomickej teórie a vzdelávania, uplatnenie a perspektívy v SR. 1. vyd. Bratislava: EU Bratislava, 2005. s. 73-76. ISBN 80-225-2110-8.
 26. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
 27. SUCHÁNEK, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Měření výkonnosti podniku s využitím teorie sítí. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a hodnoteniu. 1. vyd. Poprad: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS v Bratislave, 2005. s. 232-238. ISBN 80-968080-5-2.
 28. HALÁMEK, Petr. Výstavba průmyslové zóny v malé obci CBA. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. první. Brno: ESF MU, 2005. s. 49-53. ISBN 80-210-3888-8.
 29. 2003

 30. SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. EVA Ratio In Industrial Companies Analysis. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 163-168. ISBN 80-214-2382-X.
 31. ŠKAPA, Radoslav. Existovaly dle názoru manažerů alternativní řešení krize? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4.
 32. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Finanční úspěšnost průmyslových podniků v ČR. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2003. s. 99-106. ISBN 80-210-3100-X.
 33. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. Komparace různých metodik výpočtu EVA. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 21-21. ISBN 80-214-2354-4.
 34. SUCHÁNEK, Petr a Martin KRIŠTOF. Komparace ukazatele EVA s ukazateli ROE a ROA v teorii a praxi průmyslových podniků ČR. In Aktuální problémy teorie a praxe managementu v ČR. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2003. s. 166-170. ISBN 80-86575-96-9.
 35. SUCHÁNEK, Petr. Vztah efektivnosti a úspěšnosti podniku. In Ekonomika a management 2003 - bez hranic. 1. vyd. Praha: VŠE, 2003. s. 11. ISBN 80-239-1538-X.
 36. 2002

 37. KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. EVA Ratio in Industrial Companies Analysis. In Finance. Veliko Tarnovo: Abagar, 2002. s. 597-608. ISBN 954-427-477-4.
 38. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza konsolidovaných účetních výkazů (kvantitativní přístup). In Sborník. Brno: PEF MZLU Brno, 2002. s. 109-123. Firma a konkurenční prostředí. ISBN 80-7302-034-3.
 39. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno.
 40. 2001

 41. SUCHÁNEK, Petr. Ekonomická efektivnost obchodní firmy. Brno: MU ESF Brno, 2001. 134 s. 1.
 42. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza v hodnocení úspěšnosti podniku. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU ESF, 2001. s. 197-207. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2537-9.
 43. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK, Michael DOLEŽAL, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Martin SVOBODA a Radoslav ŠKAPA. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2001. 334 s. MU ESF Brno.
 44. BLAŽEK, Ladislav. Research on the Business Company Successfulness. In Public relations na tle problémow zarzadzania. 1. vyd. Wroclaw: Edukacja, 2001. s. 281-288. ISBN 83-87708-90-9.
 45. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. 2. doplněné vydání. Praha: Computer Press, 2001. 220 s. business books. ISBN 80-7226-562-8.
 46. 2000

 47. FICZOVÁ, Ivana, Jaroslav SEDLÁČEK a Vladimír ÚRADNÍČEK. Finančná analýza podniku I. Banská Bystrica: UMB FF, 2000. 174 s. ISBN 80-89029-02-7.
 48. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza skupiny podniků. In Účetnictví a daně na prahu 21. století. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2000. s. 95-99. sborník. ISBN 80-86122-72-7.
 49. SEDLÁČEK, Jaroslav. Kvantitativní metody stanovení úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2000. s. 146-155. ISBN 80-210-2306-6.
 50. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Jiří NOVOTNÝ, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr SUCHÁNEK. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2000. 273 s. MU ESF Brno.
 51. 1999

 52. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera. Brno: Computer Press, 1999. 195 s. Finance. ISBN 80-7226-140-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2021 07:48