Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1.
 2. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. 152 s. ISBN 978-807399-736-6.
 3. KOMENDOVÁ, Jana. Legal Regulation of Collective Redundancies. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 352-359. ISBN 978-80-210-4821-8.
 4. HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ a Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech. 1. vyd. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 s. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
 5. TIMKO, Marek. Sociokultúrna evolúcia, mémy a problémy s univerzálnym darvinizmom. In K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. s. 127-134, 152 s. ISBN 978-80-7399-736-6.
 6. 2008

 7. NUNVÁŘOVÁ, Svatava a Iva KUBÍČKOVÁ. Informace poskytované územními samosprávnými celky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 309-315, 6 s. ISBN 978-80-210-4625-2.
 8. TIMKO, Marek. Knižnica v situácii globálnej ekologickej krízy (z pohľadu evolučnej ontológie). In Kniha ve 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 81-86.
 9. 2007

 10. SCHELLE, Karel. Course Seminar. Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 s. Právo.
 11. DOSEDLA, Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. In Moderní technologie ve výuce. 2007. ISBN 978-80-7392-003-6.
 12. DOSEDLA, Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. s. 9-11. ISBN 978-80-7392-003-6.
 13. BOUDA, Jan a Mário ZIMAN. Optimality of private quantum channels. Journal of Physics A. London: IOP Publishing Limited, 2007, roč. 40, č. 20, s. 5415-5426, 11 s. ISSN 0305-4470.
 14. HUBÍK, Stanislav, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Karel SCHELLE, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 70 s. Právo. ISBN 978-80-87071-19-9.
 15. 2006

 16. SCHELLE, Karel. Course Seminar. (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 8 s. Skripta.
 17. HEJČ, Michal. Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 26-31. ISBN 80-210-4146-3.
 18. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie. Problemy ekologii. 2006, roč. 10, č. 5, s. 227-231. ISSN 1427-3381.
 19. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(Hons) in Law and Business management, BA(Hons). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 81 s. Skripta.
 20. 2005

 21. SCHELLE, Karel. Course Seminar. (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 8 s. Skripta.
 22. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou. In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 164-175, 188 s. ISBN 80-210-3757-1.
 23. KLAPALOVÁ, Alena. Připravenost českých podniků na využívání strukturálních fondů. www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005. eDotace.
 24. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Stanislav HUBÍK, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 74 s. Skripta.
 25. WALLETZKÝ, Leonard. Výběrová řízení z pohledu ekonomie informací. In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005. ISBN 80-7302-107-2.
 26. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 27. 2004

 28. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. s. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.
 29. SCHELLE, Karel. Course Seminar. (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 8 s. Skripta.
 30. ŠMAJS, Josef. K ontickému původu a roli sociokulturní informace. In Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, 2004. s. 835-845. ISSN 0015-1831.
 31. ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace. In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s., 2004. s. 4-13.
 32. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD a Martina URBANOVÁ. Úvod do studia. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 71 s. Skripta.
 33. 2003

 34. KLAPALOVÁ, Alena a Antonín STEHLÍK. ECR na začátku nového milénia. In Ekonomika firiem 2003. první. Košice: Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárská fakulta, 2003. s. 80-84. ISBN 80-225-1737-2.
 35. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
 36. ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje. první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 s. ISBN 80-7239-152-6.
 37. STEHLÍK, Antonín. Informační deformace v SCM. Praha, 2003.
 38. ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste. In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. s. 58-76. ISBN 80-210-3080-1.
 39. LAJKEP, Tomáš. Pacient je stále více vtahován do rozhodování. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, roč. 52, č. 3, s. 28. ISSN 0044-1996.
 40. HÝBLOVÁ, Eva. Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví. E + M Ekonomie a management. 2003, Roč. 7, č. 3, s. 35-37. ISSN 1212-3609.
 41. 2002

 42. ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 s. ISBN 80-210-2778-9.
 43. KAŇOVÁ, Pavlína a Lukáš PRUDIL. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, roč. 5, 3/4, s. 100-102. ISSN 1213-6050.
 44. SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 54-58. ISBN 80-214-2115-0.
 45. ŠMAJS, Josef. The relationship between evolution and information. Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2002, roč. 12, č. 1, s. 5-25, 26 s. ISSN 1210-3055.
 46. ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 181-185. ISBN 80-210-2622-7.
 47. 2001

 48. LANČA, Jiří. Informace nástroj řízení. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 56-63. ISBN 80-210-2708-8.
 49. TOUŠEK, Václav, Petr TONEV a Josef KUNC. Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu. In Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. Olomouc: Palackého univerzita v Oloumouci, 2001. s. 227-232. ISBN 80-244-0365-X.
 50. LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 56-63, 7 s. ISBN 80-210-2708-8.
 51. NIEDERLE, Rostislav. Nový filosofický časopis v zemích bývalé federace. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2001, roč. 3/2001, č. 3, s. 351-2, 2 s. ISSN 1335-0668.
 52. KROB, Josef. Proměny ontologie. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 53. SALAJKOVÁ, Iva. Veřejné publikování informací o kvalitě zdravotnických služeb. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2001, roč. 4, 3-4, s. 159 - 160. ISSN 1213-6050.
 54. 2000

 55. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 s. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1.
 56. VAŠINA, Lubomír. Mozkové mechanismy fenoménu osobnost v kontextu paradigmatu energie - informace - adaptabilita. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 86 - 98, 12 s. ISBN 80-210-2516-6.
 57. BŮŽEK, Vladimír a M. HILLERY. Optimal manipulations with qubits: Universal quantum entanglers. Physical Review A. USA: American Physical Society, 2000, roč. 62, č. 02, s. 2303-2313. ISSN 1050-2947.
 58. BŮŽEK, Vladimír a M. HILLERY. Quantum disentanglers. Physical Review A. USA: American Physical Society, 2000, roč. 62, č. 05, s. N/A, N/A. ISSN 1050-2947.
 59. 1999

 60. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie. In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1. vyd. Prešov: FF PU, 1999. s. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 61. LAJKEP, Tomáš. Úvaha o informaci a jejím významu. Brno: FF MU, 1999. 2 s. Sborník prací Filosofické fakulty.
 62. 1998

 63. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.
 64. 1997

 65. ŠMÍD, Vladimír. Ostatní právní prostředky ochrany dat. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, roč. 1997, č. 20, s. 1-4. ISSN 1210-9924.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2022 22:46