Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Individual differences associated with exposure to ‘‘ana-mia’’ websites: An examination of adolescents from 25 European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2016, roč. 19, č. 8, s. 475-480. ISSN 2152-2715. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/cyber.2016.0098.

  2015

  1. DVOŘÁK, Tomáš. World wide web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti. Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2015, roč. 12, č. 1, s. 108-121. ISSN 1214-7249.

  2014

  1. BARBOVSCHI, Monica. Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, roč. 39, č. 3, s. 305-326. ISSN 0341-2059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/commun-2014-0114.

  2013

  1. BARBOVSCHI, Monica a Bianca FIZESAN. CREATIVE INTERNET USES – DIFFERENCES IN DIGITAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. In IADIS E-Society Conference. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. 1. vyd. Lisbon: IADIS, 2013, s. 123-127. ISBN 978-972-8939-82-3.

  2009

  1. ŠČERBA, Tomáš. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích_Adéla Čermáková Vlčková, Vladimír Smejkal. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, roč. 2009, č. 5, 2 s. ISSN 1214-7966.
  2. DÁVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 57-62. ISSN 1214-7966.
  3. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637.
  4. POLČÁK, Radim. Kolizní otázky internetových právních vztahů. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, 98 s. ISSN 1802-128X.
  5. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009, 12 s. ISBN 978-80-7201-770-6.
  6. POLČÁK, Radim. Právní režim internetových transakcí. In Seminář pro soudce KS a OS rozhodující agendu s cizím prvkem (Justiční akademie). 2009.
  7. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009, 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4.
  8. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009, s. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.

  2008

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna a David ŠMAHEL. Cyberbullying among Czech Internet users : preliminary results. Brno, 2008. konference Cyberspace 2008.
  2. POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK a Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008.
  3. KONEČNÝ, Štěpán. Differences in representing the environment of the internet for adolescents. 1th EARA Conference, Torino, 2008.
  4. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  5. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice. Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, roč. 17, č. 6, s. 3-11. ISSN 1802-3843.
  6. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Mirroring of changes in attitudes towards sexuality on the Internet. In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008, s. 148-152. ISBN 978-0-86905-948-7.
  7. ŠČERBA, Tomáš. Niekoľko postrehov nad publikáciou Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 2, 2 s. ISSN 1210-9126.
  8. POLČÁK, Radim. Právní reflexe pojmu informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 350-358, 8 s. ISSN 1210-9126.
  9. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, roč. 33, č. 2, s. 155-180. ISSN 0925-9880. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/092598808X262588.
  10. SLÁDKOVÁ, Iva a Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy. E-psychologie. 2008, roč. 2, č. 4, s. 13-23. ISSN 1802-8853.
  11. LUPAČ, Petr a David ŠMAHEL. The Internet in the Czech Republic 2008: Four Years of WIP in the Czech Republic. 2008.

  2007

  1. ŠMAHEL, David a Kaveri SUBRAHMANYAM. Any Girls Want to Chat Press 911: Partner Selection in Monitored and Unmonitored Teen Chat Rooms. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2007, roč. 2007, č. 10, s. 346-353. ISSN 1094-9313.
  2. MOULIS, Mojmír a Josef FEIT. Atlas patologie kostní dřeně. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
  3. ŠMAHEL, David. Cyberspace 2007, workshop: Psychology and Internet. 2007.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické obchodování B2C. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, s. "nestránkováno", 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
  5. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost. In Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, s. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  6. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN a Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007. 1.11. Brno, 2007.
  7. KUBIATKO, Milan. Information and computer literacy of high school students. Problems of Education in the 21st century. 2007, roč. 2, č. 1, s. 31-36. ISSN 1822-7864.
  8. GALÁZC, Anna a David ŠMAHEL. Information Society from a Comparative Perspective: Digital Divide and Social Effects of the Internet. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno: FSS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 1 - 17. ISSN 1802-7962.
  9. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007, s. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5.
  10. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm. EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, roč. 2007, č. 5, 12 s. ISSN 1213-189X.
  11. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815.
  12. JEŽOVÁ, Marta a Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
  13. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK a Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007, s. 59-64, 5 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
  14. POLČÁK, Radim. K otázce působnosti práva na internetu. Jurisprudence. Brno: EMP, 2007, roč. 14, č. 3, s. 3-18, 15 s. ISSN 1802-3843.
  15. KONEČNÝ, Štěpán a David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007, s. 10-16, 6 s. ISBN 978-80-7308-185-0.
  16. BRANDEJS, Michal a Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007, s. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  17. ŠMAHEL, David. Online Friendships: New Form of Relationships. 2007. vyd. Praha: Xth European Congress of Psychology, 3 - 6.7.2007, prezentace na konferenci, 2007.
  18. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2007, roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN 1335-003X.
  19. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007, 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
  20. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, roč. 2007, 07-08, s. 17-24. ISSN 1801-6006.
  21. FEIT, Josef, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, ULMAN a Luděk MATYSKA. Přístup k obrazům o vysokém rozlišení pomocí Internetu. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 22-22. ISBN 978-80-736-8331-3.
  22. FEIT, Josef, Luděk MATYSKA, Hana JEDLIČKOVÁ, Věra FEITOVÁ a Vladimír ULMAN. Rozhraní virtuálního mikroskopu pro přístup k histologickým obrazům o velmi vysokém rozlišení. In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007, s. 33-37, 4 s. ISBN 978-80-867-4200-7.
  23. VAŠEČKA, Michal. Stačí len kliknúť myšou. Antisemiti na Slovensku - subkultúra stretávajúca sa na internete. In Slovenská otázka dnes. 1. vydání. Bratislava: Kalligram, 2007, s. 387 - 394. ISBN 80-7149-865-3.
  24. SMRŽOVÁ, Jana a Martin DVOŘÁK. Webová stránka www.nefrologie.eu - první zkušenosti. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 611-612. ISSN 0042-773X.
  25. LUPAČ, Petr a David ŠMAHEL. World Internet Project - The Czech Republic: The Internet in the Czech Republic 2006. 2007.

  2006

  1. POLČÁK, Radim. Basics of European Internet Antitrust: To Certain Aspects of Direct Applicability of Antitrust Provisions of EC Treaty on Internet Marketplace. In Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 170-181. ISBN 80-7160-221-3.
  2. KONEČNÝ, Štěpán. Behavior of adolescents on the internet. 2006. 10th EARA Conference.
  3. SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL a Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, roč. 42, č. 3, s. 395-406. ISSN 0012-1649.
  4. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
  5. SMOLÍK, Josef. Chataři bez chaty. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, XII, č. 2, s. 19-21. ISSN 1212-9607.
  6. HŘEBÍČEK, Jiří a Jaroslav RÁČEK. Internet - nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí. Hradec Králové: Triada, 2006, 2 s.
  7. POLČÁK, Radim. Internet jako hospodářské soutěžní prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 17-25. ISSN 1210-9126.
  8. POLČÁK, Radim. Internet, technologické trhy a tržní dominance. Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, s. 3-11. ISSN 1212-9909.
  9. ŠMAHEL, David a Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006. vyd. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006, s. 521-533. ISBN 0-86905-968-8.
  10. ŠMAHEL, David a Martina VESELÁ. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. Československá psychologie. Praha: Academia, 2006, roč. 50/2006, č. 2, s. 174-186, 15 s. ISSN 0009-062X.
  11. ŠMAHEL, David. Je lhaní na internetu normální? Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 28.2.2006.
  12. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Love via Internet? In Cyberspace 2005. 2006. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 2006, s. 285-294. ISBN 80-210-4060-2.
  13. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
  14. ŠMAHEL, David. Preferují lidi internet jako prostředek komunikace? Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 22.3.2006.
  15. FIALA, Jindřich. Přes internet k aktivnímu zdraví - centrum prevence a zdravého životního stylu. Hygiena. 2006, roč. 61, Supl 1, s. 11-18. ISSN 1210-7840.
  16. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 693-700. ISBN 978-80-7315-119-5.
  17. VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Virtual attractivity and partner selection on the Internet. In Cyberspace 2005. Brno: Masaryk University, 2006, s. 295-302, 7 s. ISBN 80-210-4060-2.
  18. ŠMAHEL, David a Štěpán KONEČNÝ. Vztahy na internetu: fantazie a zklamání. In Vztahy v dopívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006, s. 161-174, 13 s. ISBN 80-7364-034-1.
  19. SMRŽOVÁ, Jana a Martin DVOŘÁK. www.nefrologie.eu jako prostředek edukace pacientů. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006. ISSN 0042-773X.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, č. 9, s. 74-75. ISSN 1801-2345.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005, s. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
  3. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace. první. Praha: Triton, 2005, 167 s. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
  4. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika. Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
  5. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa. In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005, s. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
  6. FEIT, Josef, Werner KEMPF, Hana JEDLIČKOVÁ a Gunter BURG. Hypertext atlas of dermatopathology with expert system for epithelial tumors of the skin. Journal of Cutaneous Pathology. 2005, roč. 32/2005, č. 6, s. 433 - 437. ISSN 0303-6987.
  7. ŘEZNÍK, Tomáš. Interactive maps. In XXII International Cartographic Conference, Abstracts of Papers. A Coruńa: Comité organizador ICC 2005, 2005, s. 186. ISBN 0-958-46093-0.
  8. ŘEZNÍK, Tomáš. Interaktivní mapy - na příkladu Letovic. In Student GIS projekt III. první. Praha: ArcData Praha, 2005, s. 76-85. ISBN 80-925295-3-2.
  9. VESELÁ, Martina a David ŠMAHEL. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. 2005.
  10. POLČÁK, Radim. K některým specifickým rysům práva informačních technologií. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 13, č. 3, s. 275-279, 4 s. ISSN 1210-9126.
  11. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Láska po internetu? Brno: FSS MU, 2005. Kyberprostor 2005. ISBN 80-210-4060-2.
  12. POLČÁK, Radim a Julia HÖRNLE. Možnosti a perspektivy on-line rozhodčího řízení v České republice a Spojeném království. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, roč. 2, č. 2, s. 45-50. ISSN 1214-7966.
  13. POLČÁK, Radim. Nekalá soutěž na internetu - vymezení, typologie a příklady nekalosoutěžních praktik založených na nepřiměřeném lákání a parazitismu. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2005, roč. 14, č. 5, s. 2-8. ISSN 1210-8278.
  14. POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2005, roč. 13, č. 13, s. 473-477. ISSN 1210-6410.
  15. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
  16. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005, s. 38-44, 72 s.
  17. ŠMAHEL, David. Specifika komunikace prostřednictvím internetu pohledem psychologie. 2005.
  18. NOVÁKOVÁ, Petra a Marek SVOBODA. Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2005. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005, s. 26. ISBN 80-86793-05-2.
  19. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, s. 47-50. ISBN 80-7040-766-2.
  20. KUBIATKO, Milan. Úroveň používania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, roč. 13, č. 10, s. 14-15. ISSN 1335-003X.
  21. VACULÍK, Martin a Tomáš HUDEČEK. Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, roč. 59, č. 2, s. 159-176. ISSN 0009-062X.
  22. KUBIATKO, Milan. Vzťah učiteľov biológie k IKT. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, roč. 13, č. 8, s. 10-12. ISSN 1335-003X.
  23. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, s. 251-264, 268 s. ISBN 80-86633-38-1.

  2004

  1. KRČÁL, Martin. Bibliografické citace snadno a rychle prostřednictvím internetu. In Knihovny současnosti 2004. Sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2004 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004, s. 183-188, 385 s. ISBN 80-86249-30-1.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
  3. ŠKOP, Martin. Cyberspace as Social Reality. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 1-6. ISBN 80-210-3387-8.
  4. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  5. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Historická věda a moderní internet - postřehy. Bulletin české společnosti pro výzkum 18. století. Praha, 2004, roč. 2004/1, s. 4-5.
  6. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
  7. POLČÁK, Radim. Law and Other Normative Systems in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 13-18. ISBN 80-210-3387-8.
  8. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách. In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004, s. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.
  9. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor. In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004, s. 219-224. ISBN 80-86596-52-4.

  2003

  1. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ a Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003, 3 s. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
  2. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003, 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
  3. KLAPALOVÁ, Alena a Antonín STEHLÍK. Internetový marketing. In Firma a konkurenční prostředí 2003. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-7157-695-6.
  4. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003, s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.

  2002

  1. DVOŘÁK, Martin. Internet Language Teaching, Production of Electronic Teaching Material. In Odborný jazyk v procesu evropské integrace. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 2002, s. 40-43, 420 s. ISBN 80-245-0417-0.
  2. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu. In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002, s. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
  3. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu. In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1. vyd. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002, s. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Marketing na internetu - internet jako reklamní médium. In Nové trendy rozvoje průmyslu. první. Brno: VUT v Brně, 2002, s. 10. ISBN 80-214-2102-9.
  5. KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X.
  6. KUDRNOVSKÝ, Emil. Na vlnách Internetu : Města na Internetu v České republice. Geografické rozhledy. Praha, 2002, roč. 11, č. 3, s. 12. ISSN 1210-3004.
  7. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 61-73, 12 s. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
  8. VACULÍK, Martin a Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 1, s. 55-63. ISSN 0009-062X.
  9. STEHLÍK, Antonín. Trendy podněcující globalizaci. In MVD 2002 IV/II díl Ekonomika. 1. vyd. Nitra (Sk): SPU Nitra, 2002, s. 1343-1346. ISBN 80-8069-031-6.
  10. STEHLÍK, Antonín. Vliv globalizace na tvorbu hodnoty. In Firma a konkurenční prostředí. 1. vyd. Brno: Konvoj s.r.o., 2002, s. 270-277. ISBN 80-7302-035-1.

  2001

  1. MACHÁČEK, Jiří a Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, č. 1, s. 182. ISSN 0323-1267.
  2. BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie. Praha: Grada Publishing, 2001, 3 s. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7.
  3. MATYSKA, Luděk. GRIDy -- nové aplikace nad sítí. In Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 89-98. ISBN 80-7082-783-1.
  4. ŠIŠMA, Pavel. Historické matematické texty na Internetu. Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, roč. 34, č. 2, s. 145-146. ISSN 0300-4414.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886.
  6. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313.
  7. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Obchodování na internetu jako nová forma přímého prodeje a současný stav v České republice. In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vydání. Košice, Slovenská republika: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, s. 178-187. ISBN 80-225-1447-0.
  8. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, s. 233-243, 322 s. ISBN 80-902653-7-5.
  9. BOUREK, Aleš. Vyhledávací služby v Internetu obecně a se zaměřením pro gynekologii. Brno: Medica Publishing, 2001. Praktická gynekologie, 5/2001, č.3. ISBN 1211-6645.

  2000

  1. KOŘÍNEK, David a Josef MECH. Flash. Praha: trade&leisure publication, 2000, 2 s.
  2. BOUREK, Aleš a Jan ŽIŽKA. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. 2000. vyd. Třebechovice: Medexart, 2000, 4 s. Gynekolog. ISBN 1210-1133.
  3. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA a Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. Gynekolog. Třebechovice: Medexart, 2000, roč. 2, č. 6, s. 220-223. ISSN 1210-1133.
  4. PITNER, Tomáš. Technologie pro elektronické vzdělávání. In Sborník příspěvků Informatika VI/2000. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2000, s. 78-81. ISBN 80-7302-002-5.
  5. SLUKA, Jan. Využití Internetu a Intranetu při tvorbě Regionálního informačního systému o odpadech. vyd. první 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, 5 s. ISBN 80-85988-49-6.
  6. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet. Connect. Brno: Computer Press, 2000, roč. 5, č. 3, s. 25-28. ISSN 1211-3085.
  7. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod. In Informační technologie pro praxi. 1. vyd. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, s. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 111-112. ISSN 1211-4669.
  2. PITNER, Tomáš a Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999, s. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
  3. KROB, Josef. Image de Gaston Bachelard dans Internet. La petite mosaique des textes sur Bachelard d'Internet. Cahiers Gaston Bachelard. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1999, roč. 2, č. 2, s. 109-113. ISSN 1292-2765.
  4. RÁČEK, Jaroslav. Informace o EMS a EMAS na českém Internetu. Praha: CEMC, 1999. ISSN 1211-8052.
  5. VOJÁČEK, Josef. Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto. In Serio: Aplikoj de Esperanto en scienco kaj techniko. 1. vyd. Praha: KAVA-PECH, 1999, s. 34-39. ISBN 80-85853-46-9.
  6. HORT, Daniel. Matematické fórum na Internetu. In XVII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV Vyškov, 1999, s. 61-63. I. ISBN 80-7231-035-6.
  7. NĚMEC, Robert. Maturita má být zkouškou širokého přehledu. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 31.5.1999, 4 s.
  8. ČERNÍK, Bohuš, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Nová úloha Internetu - Informace o nakládání s odpady. New Role of Internet - Waste Management Information. ODPADY. Praha: Economia, 1999, IX, č. 1, s. 13-15. ISSN 1210-4922.
  9. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. Publikace kartografických výstupů na WWW. In GIS Ostrava 99 - sborník referátů. 1. vyd. Ostrava (Czech Republic): Institut ekeonomiky a systémů řízení, HGF VŠB-TU Ostrava, 1999, s. 212-215. ISBN 1211-4855.
  10. NĚMEC, Robert. Zloděj dat ze spořitelny byl ňouma. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 1999, 5. října, 7 s.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.
  2. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 102-104. ISBN 80-7041-003-5.
  3. PITNER, Tomáš a Jiří HŘEBÍČEK. Návrh informačního internetového systému pro tvorbu a distribuci dokumentů. In Sborník mezinárodní konference UNINFOS'98. Nitra: SPU Nitra, 1998, s. 254-261. ISBN 80-7137-475-X.
  4. HOLMAN, Pavel. Současná konzervátorská literatura a jiné oborové prameny. In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 1998, s. 127-131. ISSN 1212-2742.
  5. BOUREK, Aleš. The Internet Impact on Contraception. Hague: Parthenon Press, 1998, 1 s. The European Journal of Contraception & Reprod. H. ISSN-1362-5187.
  6. FRANCŮ, Marie. Windows 98 efektivně. 1. vyd. Brno: CCB, s r. o., 1998, 208 s. efektivně. ISBN 80-85825-33-3.

  1997

  1. PLCH, Roman. Internet a střední školy (2). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 2 (22), s. 65-70. ISSN 1210-9037.
  2. PLCH, Roman. Internet a střední školy (3). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 3 (23), s. 129-136. ISSN 1210-9037.
  3. PLCH, Roman. Internet a střední školy (4) : (Matematika a historie matematiky na Internetu). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 4 (24), s. 193-203. ISSN 1210-9037.
  4. PLCH, Roman. INTERNET pro učitele matematiky. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1997, 44 s. Další vzdělávání učitelů, 1. svazek. ISBN 80-7196-090-X.
  5. PITNER, Tomáš. Intranet. Computer : počítačový čtrnáctideník. Praha: Computer Press, 1997, roč. 97, č. 16. ISSN 1210-8790.
  6. PITNER, Tomáš. Intranet - konečné řešení pro podnikové sítě? In Sborník semináře Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o., 1997. ISBN 80-86122-05-0.
  7. PITNER, Tomáš. Introduction to Standards for Internet Communication. In Proceedings of the International Workshop on Standardization Research. Hamburg: Universität der Bundeswehr, 1997, s. 275-280.
  8. VOJÁČEK, Josef. Některé možnosti využití Internetu ve vzdělávání. In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. Vyškov: VVŠ PV, 1997, s. 323-326. ISBN 80-7231-001-1.
  9. TELEC, Ivo. Šíření děl a výkonů v telekomunikačních sítích, zvláště v Internetu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1997, roč. 5, č. 4, s. 179-182. ISSN 1210-6410.

  1996

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie a Internet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, M1, č. 1, s. 82-89. ISSN 1211-6327.
  2. PITNER, Tomáš. Distanční vzdělávání. Computer World : specializovaný týdeník o výpočetní technice. Praha: IDG Czechoslovakia, 1996, roč. 96, č. 35, s. 8. ISSN 1210-9924.
  3. PLCH, Roman. Elektronické diskusní skupiny a matematika. Informace Matematické Vědecké sekce. Praha, 1996, č. 46, s. 40-48.
  4. PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, 1996, č. 47, s. 15-24.
  5. PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, 1996, roč. VI, č. 4, s. 4-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 03:20