Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. KOLMAN, Petr. člen odborné poroty pro soutěž Otevřeno x Zavřeno 2010 - transparentnost veřejné správy. člen odborné poroty pro soutěž Otevřeno x Zavřeno 2010 - transparetnost veřejné správy, 2010.

  2009

  1. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. vydání. Žilina: Bratislavská škola práva, Žilina - EUROKODEX, 2009, s. 123 - 148. učebnice 1. ISBN 978-80-89447-05-3.
  2. VOGEL, Radek. English equivalents of Czech names of institutions: A synchronic/diachronic study. In Research in English Language Teacher Education. First edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 77-86. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
  3. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu. In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 23-31. ISBN 978-80-7097-752-1.
  4. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
  5. POTĚŠIL, Lukáš. Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 7/2009, 7/2009, s. 14-16. ISSN 1213-6581.
  6. DOLEŽALOVÁ, Helena. Recenze: Hadrabová, A. Veřejná správa životního prostředí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2009, roč. 2009, č. 24, s. 126 - 128. ISSN 1213-5542.
  7. POTĚŠIL, Lukáš a Filip RIGEL. Rozhodování o poskytování informací. Online. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, s. 887-893. ISBN 978-80-210-4821-8.
  8. REKTOŘÍK, Jaroslav a Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009, s. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4.
  9. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. 4. letní mezinárodní konference / workshop "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., 4., s. 394 - 397. ISSN 1210-9126.

  2008

  1. POTĚŠIL, Lukáš. "Dobrá správa" v dokumentech Rady Evropy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, roč. 12/2008, č. 12, s. VII - VIII, 2 s. ISSN 1213-6581.
  2. TUŠEROVÁ, Lenka. E-government a jeho projevy v českém právu. In Sborník z konference Dny práva 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1648-1654. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠUPINOVÁ, Kateřina a David ŠPAČEK. Hodnocení zaměstnanců veřejné správy v ČR: teorie a praxe. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7372-335-4.
  4. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty. In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues (CD-ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, s. 601 - 610. ISBN 978-80-210-4630-6.
  5. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 419-436. ISBN 9788021047846.
  6. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Moderní přístupy k řízení veřejné správy a jejich výuka. In 4. Národní konference kvality ve veřejné správě. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008, s. 225-230. ISBN 978-80-254-1146-9.
  7. NESHYBOVÁ, Jarmila. Motivační způsoby MV ČR pro implementaci nástrojů kality - udělování národních cen za kvalitu a inovaci. In Sborník z X. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: Ekonomická univerzita NHF, Katedra financií, Bratislava, 2008, s. 408-413, 7 s. ISBN 978-80-225-2745-3.
  8. POTĚŠIL, Lukáš. Nadřízený správní orgán. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, roč. 2008, č. 24, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
  9. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Obsah odpovědností vedoucích personálních útvarů v úřadech veřejné správy jako projev organizační kultury. Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: VŠEMvs, 2008, roč. 2008/IV, č. 2, s. 44-51, 7 s. ISSN 1337-2955.
  10. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností. In Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 245-263, 18 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
  11. ŠPAČEK, David a Růžena LUKÁŠOVÁ. Pozice a role personálních útvarů v rámci krajských úřadů České republiky. In Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-7395-108-5.
  12. MALÝ, Ivan a David ŠPAČEK. Příprava studijního programu MPA pro vrcholové manažery veřejné správy. In Zborník príspevkov z vedeckého seminára Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej správy. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008, s. 15-28. ISBN 978-80-89143-68-9.
  13. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Public services quality improvement and public services standards. European Spatial Research and Policy. Łódz: Łódź University Press, 2008, roč. 15/2008, č. 1, s. 89-98. ISSN 1896-1525.
  14. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Role personálních útvarů v rámci řízení krajských úřadů České republiky (výsledky empirického výzkumu). Manažment v teórii a praxi. 2008, roč. 4, 1-2, s. 4 - 12. ISSN 1336-7137.
  15. ŠPAČEK, David. Řízení lidských zdrojů v kontextu řízení kvality krajskými úřady v ČR. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo: SVŠE, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-903914-7-5.
  16. KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 74 s. ISBN 9788021045880.
  17. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ a KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, 173 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
  18. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ a KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, 173 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
  19. FENYK, Jaroslav a Jozef ČENTÉŠ. Základné medzinárodné dokumenty postihu korupcie. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. Bratislava: Euro Kodex, 2008, roč. 2, č. 2, s. 112-131. ISSN 1337-6810.
  20. SVOBODA, Ivo, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ a Radim VIČAR. Základy správního práva a veřejné správy. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008, 204 s. Právo. ISBN 978-80-87071-76-2.
  21. MALÝ, Ivan. Zavedení EURA: test akceschopnosti veřejné správy. In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedeni Eura. 1. vyd. Bratislava: VŠEMvs, 2008, s. 35-46, 11 s. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe. In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007, s. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
  3. PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007, s. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9.
  4. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., č. 3, s. 270-273. ISSN 1210-9126.
  5. PRŮCHA, Petr. Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Všeobecné správní právo. 1. vydání. Žilina: Poradca podnikatela, s.r.o., 2007, s. 123 - 148, 501 s. Poradca podnikatela, s.r.o. ISBN 978-80-88931-71-3.
  6. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV., č. 4, s. 376-377. ISSN 1210-9126.
  7. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
  8. KADEČKA, Stanislav a David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů (1. zimní konference/workshop). 2007.
  9. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
  10. MALÝ, Ivan. Perspektivy a výzvy pro vzdělávání úředníků. In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. 1. vyd. Karviná: statutární město Karviná, 2007, s. 53-58. ISBN 978-80-239-9777-4.
  11. TUŠEROVÁ, Lenka. Právní základ užívání elektronického podpisu v oblasti veřejné správy. In Sborník příspěvků Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1352-1360. ISBN 978-80-210-4430-2.
  12. TUŠEROVÁ, Lenka. Právní základ užívání elektronického podpisu v oblasti veřejné správy. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
  13. RADA, Tomáš. Problematika žádosti obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností o pořízení územního či regulačního plánu. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 43, 4 s. ISSN 0027-8009.
  14. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  15. DARMOPILOVÁ, Zuzana. Specifika navazujícího magisterského francouzského studijního programu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university v Brně. In Zborník príspevkov z vedeckého seminára Ako učiť ekonómiu verejnej správy. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2007, s. 72-79, 6 s. ISBN 978-80-89143-61-0.
  16. DARMOPILOVÁ, Zuzana. Specifika navazujícího magisterského francouzského studijního programu na ESF MU. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. Brno: Brno, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-210-4482-1.
  17. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007, 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
  18. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007, s. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  19. BASLAROVÁ, Iva a Alice NAVRÁTILOVÁ. The Equal Opportunities and Public Administration: Post Accession State of the Affairs. DIOSCURI project, 2007, 30 s.
  20. SCHELLE, Karel. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje? In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2007, s. 140-143. ISBN 978-80-7302-125-2.
  21. SCHELLE, Karel a Ivo SVOBODA. Základy organizace veřejné správy. 2. dopl. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, 206 s. Právo. ISBN 978-80-87071-22-9.
  22. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Zvyšování kvality veřejných služeb - standardy veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007, s. 98-104. ISBN 978-80-7399-030-5.

  2006

  1. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Komunikace mezi krajskou a obecní úrovní veřejné správy v ČR. In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 205-218. ISBN 80-210-3957-4.
  2. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 48 s. ISBN 80-210-3948-5.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě. Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK a Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 38 - 50, 64 s. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5.
  4. KOPFOVÁ, Alena. Manažerské vzdělání ve veřejné správě. In EDMAN 06 "EDucation for MANagement": Proceeding - sborník referátů. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006, s. 99-106. ISBN 80-86596-80-X.
  5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketingová komunikace ve veřejné správě. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 437 - 442, 7 s. ISBN 80-7194-882-9.
  6. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
  7. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop). 2006.
  8. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy pohledem právní historie. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 154 – 177, 23 s. ISBN 80-244-1565-8.
  9. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Role veřejné správy a vysokých škol v procesu rozvoje lidských zdrojů - fenomén konkurenceschopnosti. In Česká ekonomika v procesu globalizace- Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. První. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 115-.121, 7 s. ISBN 80-210-4086-6.
  10. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006, 8 s. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
  11. ŠPALEK, Jiří a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji". In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 195-204, 11 s. ISBN 80-210-3957-4.

  2005

  1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, 6 s. ISBN 80-7097-595-4.
  2. ŠPAČEK, David. Electronic public administration and its value framework. In Sborník doktorandské konference v Toruni. Polsko, Torun, 2005, 8 s. ISBN 83-231-1978-3.
  3. ŠPAČEK, David. Hodnotový rámec moderního řízení ve veřejné správě. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, 7 s. Aktuální otázky rozvoje regionů. ISBN 80-7194-777-6.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK a David ŠPAČEK. Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední správou a samosprávnými orgány. Brno: Brno, 2005, 240 s. Brno.
  5. BRÁTOVÁ, Květoslava a Milan KONEČNÝ. Legal aspects of GI Access in CR Public Administration (with respekt to EU projects). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2005, roč. 8, č. 2, s. 145-153. ISSN 1505-0297.
  6. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice. In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1. vyd. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005, s. 346-354, 370 s. ISBN 985-417-688-6.
  7. HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005, 130 s. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6.
  8. ŠPAČEK, David. Princip otevřenosti veřejné správy: význam jeho realizace, koordinace a průběžného monitoringu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 141-167. ISBN 80-7380-001-2.
  9. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005, s. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.
  10. ŠPAČEK, David. Veřejná správa a objekt jejího působení: princip partnerství? Brno: Masarykova univerzita, 2005, 4 s. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého se. ISBN 80-210-3764-4.
  11. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Využívání moderních nástrojů při řízení měst v ČR. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, s. 189-192. ISBN 80-7097-637-3.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 336-339. ISBN 80-7097-595-4.
  3. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question. In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1. vyd. Paris: L'Harmattan, 2004, s. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
  4. ŠPALEK, Jiří a Josef MECH. Náklady a přínosy publicity veřejné správy v ČR. In IMPA 2004, sborník z konference. 1. vyd. Cheb: MIM Consulting, 2004, s. 218-224. ISBN 80-239-1506-1.
  5. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. New Public Management. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 268-271. ISBN 80-7097-595-4.
  6. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Nové řízení veřejné správy. In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU v Brně, 2004, s. 129-132. ISBN 80-210-3549-8.
  7. ŠPAČEK, David. Objektivizace dělby působnosti mezi státní správou a samosprávou. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004, s. na CD, 6 s. ISBN 80-210-3359-2.
  8. KLUSÁČEK, Petr. Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2004, 452-457. ISBN 80-8050-784-8.
  9. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004, 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
  10. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
  11. MALÝ, Ivan a Antonín MALACH. Školství. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 19-26. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
  12. OHÁŇKOVÁ, Lucie. The reformation of the public administration in the Czech Republic. první. Pardubice: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004, s. 457-464. ISBN 80-7194-679-6.
  13. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy. In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 148-148, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
  14. HRABALOVÁ, Simona. Víceleté finanční řízení obcí v České republice. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 219 - 221. ISBN 80-7097-595-4.
  15. MALÝ, Ivan. Zdravotnictví. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 11-18. díl III. ISBN 80-210-3544-7.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Administrowanie długiem publicznym w Republice Czeskiej. In Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries. Bialystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 191-199, 10 s. ISBN-83-87256-5.
  2. JURAJDOVÁ, Hana. Finanční kontrola ve veřejné správě. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003, s. 34-47. ISBN 80-210-3074-7.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení. Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 11-17, 6 s. ISBN 80-86119-72-6.
  4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003, 19 s. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě. Doc.Ing. J.Rektořík, Doc.PhDr.J.Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, s. 160-168, 8 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
  6. STRECKOVÁ, Yvonne a Jaroslav REKTOŘÍK. Kvalifikavce pracovníků jako základní vnitřní faktor efektivnosti věřejného sektoru a rozvoje regionů. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. První. Brno: MU Brno, 2003, s. 12-21, 197 s. ISBN 80-210-3074-7.
  7. MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 153-159. ISSN 1210-9126.
  8. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. Veřejná správa.
  9. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 2). 2003. Veřejná správa.
  10. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 3). Veřejná správa, 2003.
  11. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 4). Veřejná správa, 2003.
  12. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 5). Veřejná správa, 2003.
  13. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 6). Veřejná správa, 2003.
  14. ŠPAČEK, David. Standardizace veřejné správy jako služby občanům. In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Hyánek, V., 2003, s. 373-378. ISBN 80-210-3192-1.
  15. ČÍŽEK, Hynek. Ustanovení krajského zřízení v ČR. In Mendelnet 2003. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2003, s. 240-526. ISBN 80-7157-719-7.
  16. ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003, s. 114-118. ISBN 80-7097-551-2.
  17. KUZMOVÁ, Petra. Vývoj verejnej správy v oblasti školstva na Slovensku. In MendelNet 2002/3. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. díl - Sekce ekonomie. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003, s. 162-167. ISBN 80-7302-046-7.

  2002

  1. ŠPAČEK, David. E-Government a právo na informace. In MendelNet 2002/3. Brno, 2002, s. 182-185. ISBN 80-7302-047-5.
  2. ŠPALEK, Jiří. Informační systémy obcí a krajů a jejich využití. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Rukověť územní správy: Strategie, komunikace, řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 111-122. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
  3. ŠPALEK, Jiří. Informační systémy ve veřejném sektoru. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2002, s. 171-179. I. ISBN 80-86119-60-2.
  4. JURAJDOVÁ, Hana. Interní audit ve veřejné správě. In Daně - teorie a praxe 2002. první. Brno: Sting, 2002, s. 15-16. ISBN 80-86342-29-8.
  5. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
  6. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002, 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
  7. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nové trendy v řízení organizací veřejné správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002, s. 31-37. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
  8. MALACH, Antonín. Otázky vzdělávání v kontextu reformy veřejné správy. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 28-32. ISSN 1210-6658.
  9. HŘEBÍČEK, Jiří a Radek BEDNÁŘ. Projekt Portál veřejné správy. Analýza současného stavu. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2002, XIII, č. 50, s. 12-14. ISSN 0027-8009.
  10. MALACH, Antonín. Rozvoj školství v obci a kraji. In Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 34-61. ISBN 80-210-2946-3.
  11. JURAJDOVÁ, Hana. Uplatnění finanční kontroly při hodnocení efektivnosti veřejné správy a veřejného sektoru. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 112-123. ISBN 80-210-2775-4.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Evropský pohled na územní veřejnou správu v ČR. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 38, s. i-vii, 7 s. ISSN 0027-8009.
  2. MALÝ, Ivan. Chápání veřejné správy jako managementu veřejných služeb - implikace pro systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. In Manažerské rozhledy FM 2000. 1. vyd. Jindřichův Hradec: VŠE Praha, 2001, s. 49-54.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001, s. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6.
  4. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
  5. REINÖHLOVÁ, Eva. Venkov má budoucnost. Veronica. Brno: Ekologické sdružení Veronica, ČSOP Brno, 2001, XV., č. 1, s. 18-22, 4 s.
  6. MALACH, Antonín. Výzkum průběhu reformy veřejné správy v oblasti školství. In Vzdělávání a reforma veřejné správy 1.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 122-134. ISBN 80-210-2662-6.
  7. MALACH, Antonín. Vzdělávání a reforma veřejné správy 1. díl. Brno: Masaykova univerzita v Brně, 2001, 166 s. ISBN 80-210-2662-6.
  8. VITURKA, Milan a Antonín MALACH. Vzdělávání a reforma veřejné správy 2. díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 198 s. ISBN 80-210-2684-7.

  2000

  1. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ a Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
  2. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Postavení obcí ve veřejné správě v ČR, SR a Rakousku. Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi.
  3. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.

  1999

  1. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy. In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999, s. 183-190. ISBN 83-86134-23-2.
  2. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 135-140. ISSN 1210-9126.
  3. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 52-55. ISSN 1210-9126.

  1998

  1. LAMPARTER, Michal. Kodex veřejné správy. In Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 156-161. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 212. ISBN 80-210-1995-6.
  2. BLAŽEK, Pavel. Současný stav veřejné správy. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 8, s. 29-30. ISSN 2100-0765.
  3. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky, další krok reformy veřejné správy. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 6, s. 10-13. ISSN 1210-8103.

  1997

  1. SKULOVÁ, Soňa. Doporučení (zásady) pro rozhodování veřejné správy v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 538-552. ISSN 1210-9126.
  2. SKULOVÁ, Soňa. Omezení (limity) pro rozhodovací činnost veřejné správy v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, s. 391-403. ISSN 1210-9126.
  3. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126.

  1996

  1. NEDOROST, Libor. Přezkum a náprava normativních správních rozhodnutí místních orgánů veřejné správy. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1996, roč. 7, č. 29, s. 7-21. ISSN 0027-8009.
  2. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, 173 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 177. ISBN 80-210-1138-6.
  3. MRKÝVKA, Petr. Správa veřejného majetku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, s. 616-625. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. SKULOVÁ, Soňa. Public administration and information. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, September 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 82-85. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
  2. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě : některé správně vědní a správně právní aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 131 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 150. ISBN 80-210-1138-6.
  3. PRŮCHA, Petr. Veřejná správa. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1995, roč. 1, č. 7, s. 51-53. ISSN 1211-0507.
  4. SKULOVÁ, Soňa. Veřejná správa a informace. In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 115-118. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 155. ISBN 80-210-1146-7.

  1994

  1. PRŮCHA, Petr. Základy organizace veřejné správy, základy úpravy správního řízení. In Základy práva.1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 123-171. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
  2. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva a veřejné správy. In Základy práva. Díl 1. Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 105-117. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.

  1993

  1. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 495 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 128. ISBN 80-210-0792-3.
  2. SCHELLE, Karel. Přehled vývoje organizace veřejné správy na našem území. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 28-35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
  3. VLČEK, Eduard. Veřejná správa a její vědecký význam a pedagogické vyústění. In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 28-35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 7. 2024 15:17