Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Jiří ŠPALEK. Czech Healthcare reform (2006-2010) from the point of view of interest group´s support. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009, roč. 5, č. 1. ISSN 1336-8818.
 2. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 2, s. 369-395. ISSN 0038-0288.
 3. HORÁK, Pavel a Markéta HORÁKOVÁ. Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 3, č. 3, s. 9-19. ISSN 1802-5854.
 4. 2008

 5. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration clause as unfair contract term from the perspective of Czech and EC law. In Comparative Law, Economics and Finance Conference. 2008.
 6. ŠPAČEK, David. Elektronizace veřejné správy ČR - vybrané faktory účinnosti. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008. s. 1-12, 12 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 7. BAKOŠ, Eduard a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Standardizace v oblasti krizového řízení. In Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí. Brno: ESF MU a MF ČR, 2008. s. 166-172, 7 s. ISBN 978-80-210-4671-9.
 8. KŘIVÁNEK, Martin. Vliv byrokracie na veřejnou politiku. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 25-31, 6 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 9. 2007

 10. RABUŠICOVÁ, Milada. Public policies for Early Childhood Education in the Czech Republic. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1. vyd. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. s. 1031-1034, 4 s. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 11. NOVÝ, Zdeněk. Význam Pasquale Stanislao Manciniho pro rozvoj mezinárodního práva soukromého. Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15/2007, č. 15, s. 551-556. ISSN 1210-6410.
 12. 2006

 13. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Age mainstreaming jako nástroj politického začleňování. In Sirovatka, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika - CD část. Brno: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. s. 128-135, 7 s. ISBN 80-210-4225-7.
 14. KAPITÁN, Zdeněk. Volba sudiště v mezinárodním obchodě - ekonomické kritérium vstupu do závazkového vztahu. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2006. s. 50-56, 7 s. ISBN 80-248-1243-6.
 15. 2005

 16. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility : Sborník příspěvků. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 184-190, 7 s. ISBN 80-7194-797-0.
 17. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. K předpokladům úspěchu reformy. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 174-177. ISSN 1213-6050.
 18. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK a David ŠPAČEK. Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední správou a samosprávnými orgány. Brno: Brno, 2005. 240 s. Brno.
 19. TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Kvantifikace objemu státních dotací do železniční dopravy v ČR. Národohospodářský obzor, 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 81-91. ISSN 1213-2446.
 20. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Podíl ESF MU na vzdělávání pracovníků veřejné správy v problematice mimořádných událostí a krizových stavů. In Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu. 1. vyd. Brno: Univerztita obrany, 2005. s. 211-216, 291 s. ISBN 80-85960-96-6.
 21. 2004

 22. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 64 s. Stručný průvodce studiem, 1. ISBN 80-210-3562-5.
 23. 2003

 24. MALÝ, Ivan a Rudolf SIVÁK. Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 103 s. Odborné publikace pracovníků ESF. ISBN 80-210-3268-5.
 25. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika v ČR a v jihomoravském regionu. In Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. První. Brno-Bratislava: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 67-71, 5 s. Odborné publikace pracovníků ESF. ISBN 80-210-3268-5.
 26. 2002

 27. WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 80-210-2932-3.
 28. 2001

 29. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 2. vydání. Brno: MU, 2001. 258 s. ISBN 80-210-2550-6.
 30. 1999

 31. MALÝ, Ivan. Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Sborník referátů z teoretického semináře Brno 1999. první vyd. Brno: MU, 1999. 216 s. ISBN 80-210-2236-1.
 32. 1995

 33. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2019 16:37