Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. POLČÁK, Radim. Odpovědnost internetových ISP. In XVII. Karlovarské právnické dny. 2009.
 2. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Old Environmental Contamination in the EC Legal System - New Development. In Contaminated Sites Bratislava 2009 Conference Proceedings Scientific Articles. Bratislava: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2009. s. 20-28. ISBN 978-80-969958-4-4.
 3. 2007

 4. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 167-175. ISSN 0039-3320.
 5. HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. 132 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7179-379-3.
 6. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností v novém správním řádu. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 123-138. ISBN 978-80-7380-072-7.
 7. SKULOVÁ, Soňa. Právní úprava ochrany před nečinností správních orgánů v České republice podle nového správního řádu (a její širší souvislosti). In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-8054-396-9.
 8. MACEK, Petr. Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots. 2007. vyd. Praha: Xth European Congress of Psychology, 3 - 6.7.2007. Oral presentation, 2007.
 9. VALDHANS, Jiří a Petra MYŠÁKOVÁ. Theoretical Starting Points Of The Direct Effect Of WTO Law In EC/EU. In Days of Public Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1084-1090, 1275 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 10. KONEČNÝ, Štěpán a Mojmír TYRLÍK. Vnímání odpovědnosti u adolescentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická. Ročník P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 73-80, 7 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 11. JANÍKOVÁ, Věra. Wie die Fremdsprachenlerner ihre Mitverantworung am eigenen Sprachenlernen wahrnehmen. In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 42-50. ISBN 978-80-210-4462-3.
 12. 2006

 13. VAŠEČKA, Michal a Jarmila FILADELFIOVÁ. Podpredseda vlády SR Pál Csáky. In In: Bútora, Martin - Kollár, Miroslav (eds): Predsavzatia a skutočnosť II. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. s. 26-34, 8 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-87-3.
 14. ŠRAMKOVÁ, Dana. Tworzenie i stosowanie prawa finansowego karnego. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. s. 171-175. ISBN 985-417-835-8.
 15. 2005

 16. HURDÍK, Jan. Die Grundwerte und die institutionellen Pfailer des Privatrechtest in der Entwicklung der Gesellschaft. In Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva = Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts. 1. vyd. Bratislava: IURA edition, 2005. s. 323-350, 27 s. ISBN 80-8078-054-4.
 17. KONEČNÝ, Štěpán, Mojmír TYRLÍK a Petr MACEK. Making responsibility of adolescents commensurate with their relationship with parents. In 14th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Book of Abstracts. 2005.
 18. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Personal responsibility and justice: How do Czech adolescents understand dilemmatic cornerstones of history. In Actes du colloque International Citoynneté, Justice & Psychologie. 2005.
 19. 2004

 20. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Book of Abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 78-78.
 21. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Second European Conference on Positive Psychology. Scientific programme and book of abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 211-212.
 22. POLEDŇOVÁ, Ivana a Zdenka STRÁNSKÁ. Pupils Optimal School Adaptation Factors. In Řehulka Evžen et al. a Řehulka Evžen et al. Teachers and Health 6. Evžen Řehulka (Ed.). 1. vyd. Brno: Paido a Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 429-438. ISBN 978-80-7315-093-8.
 23. 2003

 24. BLAŽEK, Ladislav a Bohuslav BINKA. Etika podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 74 s.
 25. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Personal responsibility in themes of dialogue among adolescents. Australian Journal of Psychology. 2003, roč. 55, č. 2003, s. 65-65. ISSN 0004-9530.
 26. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Host. Brno: Host, 2003, roč. 4/2003, č. 4, s. 111-2, 2 s. ISSN 1211-9938.
 27. JELÍNKOVÁ, Jana, Mojmír TYRLÍK a Petr MACEK. Souvislost mezi zdůvodněním a řešením morálního dilematu a percepcí odpovědnosti u adolescentů. Československá psychologie. Praha: Academia, 2003, roč. 47, č. 6, s. 491-502. ISSN 0009-062X.
 28. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů. Pavlov: Psychologický ústav FF MU, 2003. Sociální procesy a osobnost 2003. ISBN 80-86633-09-8.
 29. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Vliv hodnotové orientace na percepci odpovědnosti u českých adolescentů. In Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků 6. ročníku konference. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 144-149. ISBN 80-86633-09-8.
 30. HROBAŘOVÁ, Hana. Vymezení hlavních principů koncepce udržitelného rozvoje. In MnedelNET 2003, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: MZLU, 2003. s. 38-45. ISBN 80-7157-719-7.
 31. 2002

 32. MACEK, Petr. Different aspects of trust and their relationships to other social and psychosocial phenomena: research results in several European countries. In Proceedings of 6th International conference on Social Representations: Thinking societies: Common Sense and Communication. Stirling: University of Stirling, 2002. s. 68-69.
 33. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako určující dimenze výchovy pro udržitelný rozvoj. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: UK Bratislava, 2002. s. 5-17. ISBN 80-88868-77-7.
 34. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. How adolescents claim responsibility. In Proceedings of 6th International conference on Social Representations: Thinking societies: Common Sense and Communication. Stirling: University of Stirling, 2002. s. 98.
 35. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Relationship between moral reasoning and perception of responsibility in adolescents. Poznan, Poland: Instytut Psychologii UAM, 2002. Miedzynarodowy Festiwal Psychologow.
 36. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746.
 37. 2001

 38. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací. In M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I. Ruisel (Eds)Sociální procesy a osobnost 2001. Brno: PsÚ AV ČR a FF MU, 2001. s. 42-56. ISBN 80-210-2228.
 39. TYRLÍK, Mojmír a Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací. Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, roč. 7, č. 2, s. 11. ISSN 1211-8818.
 40. 1999

 41. KRATOCHVÍL, Vladimír. Jednání za jiného - možná cesta k trestní odpovědnosti právnických osob? : (k problematice § 90 odst. 2 tr. zák. ve znění zák. č. 253/1997 Sb.). In Sborník z mezinárodního semináře o hospodářské kriminalitě : příspěvky účastníků konference konané dne 25. února 1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 88-116. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 225. ISBN 80-210-2141-1.
 42. 1997

 43. HORÁK, Petr. Peter Kemp, Antropo-odstředivá etika. Překl. a poznámky Petr Horák. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 3, s. 469-480. ISSN 00015-1831.
 44. 1996

 45. HURDÍK, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 1, s. 28-33. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 3. 2023 18:19