Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Noční klid v obecně závazných vyhláškách a Ústavní soud. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 354-358. ISBN 978-80-210-4784-6.
  2. LANGÁŠEK, Tomáš. Obrat v nazírání Ústavního soudu na obecně závazné vyhlášky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 356-362. ISSN 1210-6410.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Vysokoškolská samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2008, s. 118-122. ISBN 978-80-86575-17-9.

  2007

  1. IZAVČUK, Jaroslav. Místní samospráva a její reflexe ve výuce anglické odborné terminologie: Komparace, interference. In Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. 1. vyd. Ústí nad Labem: FSE Ústí nad Labem, 2007, s. 45-48. ISBN 978-80-7044-923-3.
  2. KADEČKA, Stanislav. Občanství obce a práva z něho plynoucí. In Občan a verejná správa : (ústavno-právne aspekty) : zborník príspevkov z vedekej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 25.-26. októbra 2007 v Košiciach. 1. vyd. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra právnych vied, 2007, s. 127-142. ISBN 978-80-89089-66-6.
  3. KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007, 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5.
  4. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007, 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
  5. LIPERTOVÁ, Šárka. Státní dozor nad územními samosprávnými celky po dozorové novelizaci českého obecního zřízení. In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 2007. vyd. Plzeň: Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 277-290. ISBN 80-7380-028-4.
  6. KOUDELKA, Zdeněk. Zájmová samospráva. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: Brno International Business School, 2007, s. 25-42. ISBN 978-80-86575-34-6.

  2006

  1. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  2. RADVAN, Michal a Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 30 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 235-240. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003, s. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  2. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 144-169. ISSN 0139-6005.
  3. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003, 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, s. i-iii, 3 s. ISSN 0027-8009.
  2. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí ve světle nového zákona o obcích. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 120-135. ISBN 80-210-2739-8.

  2000

  1. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 3, s. 351-358. ISSN 1210-9126.

  1997

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Budoucnost profesní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 195-203. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Místní správa v Slovenské a České republice. In Lokálna moc v transformačnom procese. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Slovenské združenie pre politické vedy, 1995, s. 66-76. ISBN 80-901418-1-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 17:04