Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. SCHWEIGL, Johan. Pojednání o teoreticko-etických aspektech zneužití práva s přesahem do práva finančního. In Jan Neckář (ed.). Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-30.
 2. 2013

 3. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3.
 4. 2009

 5. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 248–267. ISSN 0963-9462.
 6. 2008

 7. PASEKA, Jan, Ol'ga NANÁSIOVÁ, Katarína TROKANOVÁ a Ivan ŽEMBERY. A note on convergence of Sn-maps. In UNCERTAINTY 2008. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2008. s. 35-39. ISBN 978-80-227-2926-0.
 8. FILIP, Jan. Funkcje, zadania i cele władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej. In Władza w państwie współczesnym.Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji. 2008.
 9. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven. In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. s. 249-282, 35 s. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 10. STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 75-81, 6 s. ISSN 1210-9126.
 11. FIALA, Petr. Tschechien. In BUCHSTAB, Günter a Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. s. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 12. 2007

 13. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 67-100, 33 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
 14. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, č. 10, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
 15. BORN, R., W. FISCHER, Dominik HEGER, B. TOKARCZYK a Jakob WIRZ. Photochromism of phenoxynaphthacenequinones: diabatic or adiabatic phenyl group transfer? PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES. 2007, roč. 6/2007, č. 5, s. 552-559, 7 s. ISSN 1474-905X.
 16. SCHELLE, Karel. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje? In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). 1. vyd. Brno: Konvoj, 2007. s. 140-143. ISBN 978-80-7302-125-2.
 17. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 18. 2006

 19. HRDLICKOVÁ, Zuzana. Analýza postavení státu v systému zdravotní péce v Ceské republice. In Mekon 2006. Sborník príspevku VIII. roc. Mezinarodni konference. Ostrava: EKF VSB - TU, 2006. 7 s. ISBN 80-248-1013-1.
 20. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 s. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
 21. NOVÁKOVÁ, Petra. Problematika vymezení subjetků finačního práva. In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : IVth international scientific conference = Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového ... Košice: Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006. s. CD, 9 s. ISBN 80-7097-604-7.
 22. BOČEK, Pavel. Stát a církev Rusku v polovině 16. století. In Byzantinoslovaca. Bratislava: Komenského univerzita, 2006. s. 226-236, 10 s. ISBN 80-89236-07-3.
 23. 2005

 24. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, č. 1, s. 100-138. ISSN 0323-1267.
 25. WIHODA, Martin. Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. 2005.
 26. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 9-36, 27 s. ISBN 80-210-3899-3.
 27. 2004

 28. VÁLKA, Miroslav. K současnému stavu hodových slavností na západní Moravě. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2004, roč. 14, č. 3, s. 123-139, 6 s. ISSN 0862-8351.
 29. VAŠEČKA, Michal. Občianska spoločnosť v teoretickej perspektíve. In In: Bútora, Martin - Majchrák, Jozef - Strečanský, Boris (eds): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. s. 37 - 57. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-73-3.
 30. LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství. In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. s. 91-105. x1. ISBN 80-7330-061-3.
 31. SVOBODA, František. Úvod do ekonomiky církevních organizací. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 16 s. Projekt ekonomika církví a náboženských společnost. ISBN 80-239-3770-7.
 32. 2003

 33. BOČEK, Pavel. Stát a církev na Stoglavu. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. s. 173-182. ISBN 80-86488-12-8.
 34. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. s. 44-64, 20 s. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 35. 2002

 36. BERNHARD, C., T. HOLDEN, Josef HUMLÍČEK, Dominik MUNZAR a A. GOLNIK. In-plane polarized collective modes in detwinned YBa2Cu3O6.95 observed by spectral ellipsometry. Solid state communications. Velká Britanie: Pergamon-Elsevier Science, 2002, roč. 121, č. 2, s. 93-97. ISSN 0038-1098.
 37. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
 38. 2001

 39. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 40. JURNÍKOVÁ, Jana a Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, s. i-iii, 3 s. ISSN 0027-8009.
 41. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 4. ISSN 1210-0021.
 42. HOLZER, Jan. Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: CDK, 2001. 221 s. Politologická řada. ISBN 80-85959-97-6.
 43. 2000

 44. DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. s. 28-58. ISBN 80-238-5566-2.
 45. ĎURIŠ, Jaromír a Pavlína ĎURIŠOVÁ. Profesionální voják a občanská společnost. In Výchova k občianstvu. Bratislava (Slovensko): Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, FTVŠ UK., 2000. s. 72-74. ISBN 80-968252-2-4.
 46. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
 47. 1999

 48. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen. 1999, roč. 1999, č. 07, s. 94-104. ISSN 0177-7521.
 49. HAVLAN, Petr. Jak dál v právní úpravě vlastnictví státu v České republice. Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 1, s. 40-54. ISSN 0032-6984.
 50. HAVLAN, Petr. Ještě ke státu jako právnické osobě, resp. jako subjektu vlastnického a jiných majetkových práv. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 9, s. 478-482. ISSN 1210-6410.
 51. SVATOŇ, Jan. Stát a formy státoprávního uspořádání : výstup pro závěrečnou zprávu. Praha: Grantová agentura ČR, 1999. 36 s.
 52. 1998

 53. LINHART, Karel. Církev a stát. Sborník příspěvků z 3. ročníku konference. Recenze. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1998, roč. 5, č. 11, s. 39. ISSN 1211-6866.
 54. VEČEŘA, Miloš. Právní stát jako stát bezpečí. In Bezpečnostní politika České republiky : 2. mezinárodní vědecký seminář, sborník. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. s. 7-17. ISBN 80-85981-77-7.
 55. 1997

 56. HUNGR, Pavel. Státní moc a patologické jevy ve společnosti. In Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1997. s. 12-15.
 57. SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6.
 58. 1996

 59. FILIP, Jan. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, s. 631-641. ISSN 1210-9126.
 60. VEČEŘA, Miloš. Moderní stát jako právní a sociální stát. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, s. 421-426. ISSN 0032-6984.
 61. FILIP, Jan. Právní věda a vztah státu a církve : Úvodní slovo na konferenci. In Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 10-13. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1352-4.
 62. BLAŽEK, Pavel. Správní trestání v kontextu demokratického státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 119 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 167. ISBN 80-210-1385-0.
 63. VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Stát, občanská společnost a místní správa. In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 119-125. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 64. 1995

 65. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a E. ZUMPFE. Mittelalterliche Staedte in Suedmaehren und ihre Beziehungenzu mittealterlichen Staedten im niederoesterreichischen Raumnoerdlich der Donau. Archaeologica historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995, XX, č. 1, s. 181-185. ISSN 0231-5823.
 66. 1994

 67. SVATOŇ, Jan. K charakteristice hlavy moderního státu (srovnání a popis). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 143-152. ISSN 1210-9126.
 68. SVATOŇ, Jan. K charakteristice vlády moderního státu (srovnání a popis). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 130-139. ISSN 1210-9126.
 69. HAVLAN, Petr. Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 106-112. ISSN 1210-9126.
 70. 1993

 71. TELEC, Ivo. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1993, roč. 23, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-6348.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2023 16:17