Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. RADVAN, Michal. Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings 2009. In MARKET VALUE‐BASED TAXATION OF REAL PROPERTY / LESSONS FROM INTERNATIONAL EXPERIENCE. 2009.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 128 s. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2919-0.
  3. RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009, s. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  4. RADVAN, Michal. Ekologické daně a jejich členění. In Olomoucké právnické dny 2008. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 599-605. ISBN 978-80-903400-3-9.
  5. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. In Patologie w administracji publicznej. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3.
  6. RADVAN, Michal. Property Taxes Reforms in the Czech Republic. Bialostockie Studia Prawnicze. Bialystok: Temida 2, 2009, roč. 2009, č. 5, s. 392-398. ISSN 1689-7404.
  7. RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1. vyd. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie, 2009, s. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0.
  8. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7.

  2008

  1. RADVAN, Michal. Czech Tax System. Revista română de Drept al afacerilor. Bucureşti: Wolters Kluwer Romania, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 46-102. ISSN 1583-493X.
  2. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 128 s. Účetnictví a daně, 3194. ISBN 978-80-247-2537-6.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů - komplexní průvodce s předpisy. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 448 s. Účetnictví a daně, 3232. ISBN 978-80-247-2574-1.
  4. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR. In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  5. RADVAN, Michal. Je berní právo samostatným odvětvím práva? In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 295-304. ISBN 978-80-210-4733-4.
  6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Labour Taxation in the Czech Republic. In Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Tom 1. 1. vyd. Toruň: Wyzsza szkola bankowa w Toruniu, 2008, s. 453-465. ISBN 978-83-923607-4-2.
  7. RADVAN, Michal. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 503-510. ISBN 978-80-210-4784-6.
  8. ŠRAMKOVÁ, Dana a Jan NECKÁŘ. Penal Tax Law: Sanctions for the breach of tax regulations in the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 410 - 413. Spisy Právnické fakulty MU č. 340(řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация. In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
  2. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007. vyd. Voroněž: University of Voronezh, 2007, s. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  3. RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, s. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  4. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007, s. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  5. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
  6. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
  7. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2006, roč. 11., č. 12, s. 35-47. ISSN 1211-7293.
  2. MRKÝVKA, Petr. Opodatkowanie dochodu w Republice Czeskiej. In Opodatkowanie dochodu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 1. vyd. Białystok: Temida2, 2006, s. 93-128. Analizy, 1. ISBN 83-89620-17-0.
  3. RADVAN, Michal. Rozhlasový a televizní poplatek aneb daň z rádia a z televizoru. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2006, Roč. 14, č. 3, s. 16-18. ISSN 1801-6006.
  4. RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3.
  5. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej. In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, s. 44-62, 516 s. ISBN 83-922867-3-1.
  6. RADVAN, Michal. Zpoplatnění majetku v České republice. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 560-567. ISBN 80-244-1565-8.

  2005

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové aspekty municipálních firem. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU PEF, 2005, s. 34-40. ISBN 80-7302-094-7.
  2. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové dopady hospodaření s obecním majetkem. In Daně - teorie a praxe. Brno: Akademie Sting, 2005, s. 14-16. ISBN 80-86342-50-6.
  3. RADVAN, Michal a Petr MRKÝVKA. Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě (ed.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 30 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; sv. 287. ISBN 80-210-3677-X.
  4. MRKÝVKA, Petr. Niektóre zagadnienia czeskiej ordynacji podatkowej. In Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych - Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2005, s. 37-43. Tom II. ISBN 83-227-2477-2.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej. In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003, s. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Příjmy rozpočtu obcí. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 2003, Roč. 11, č.7-8, s. 25-38. ISSN 1210-8103.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Vliv reformy veřejné správy na financování nestátních neziskových organizací. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2003, s. 33-36. ISBN 80-248-0430-1.
  4. WOSTRÝ, Vojtěch. Vlivy globalizace na daňovou politiku státu. In Tranzitívne ekonomiky v procese europskej integrácie. Bratislava, 2003, 1 s.

  2002

  1. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvláštní berně v českém středověku. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, roč. 24, č. 2, s. 8-14. ISSN 0418-5129.

  2001

  1. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Zdaňování obcí v ČR. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001, s. 131-137. ISBN 80-210-2514-X.

  2000

  1. ŠPALEK, Jiří. Racionalita predikcí daňových příjmů v ČR. In Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia MENDELNET. 1. vyd. Brno: Mendelova zeměsdělská a lesnická univerzita, 2000, s. 324-327. ISBN 80-7302-005-X.

  1999

  1. PRUDIL, Lukáš a Svatopluk PRUDIL. Rozhodný den pro účely stanovení daně z převodu nemovitostí. Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 1999, roč. 10, č. 4, s. 175-176. ISSN 1211-443X.

  1996

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Peniaze, čo s nimi-abeceda rodinných financíí. Bratislava: SPN Bratislava, 1996, 218 s. ISBN 80-08-00992-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2024 07:12