Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. WALTER, Aaron. Coming Of Age In The ‘Lost’ History Of Communism: Teaching The Post-Wall Generations. In ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation). 2013.
 2. SMITH, Jeffrey Alan. Teaching Shakespeare in Secondary Schools. 2013.
 3. 2009

 4. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 5. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 6. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 7. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-74. ISBN 978-80-210-5075-4.
 8. 2008

 9. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
 10. DVOŘÁK, Ladislav a Petr NOVÁK. DIDACTEX aneb využití textilu ve výuce. In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky ve svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovenská republika: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 11. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 28-30. ISSN 0323-0449.
 12. PEŠKOVÁ, Karolína. Die visuelle Komponente der Lehrbücher bei der Vermittlung der soziokulturellen Inhalte im Deutschunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: MU, 2008. s. 52-61. ISBN 978-80-210-4764-8.
 13. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 443-452, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 14. DVOŘÁK, Ladislav a Petr NOVÁK. Experimenty s textilem ve výuce fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2008. s. 106-110. ISBN 978-80-7043-728-5.
 15. COLLINS, Rita Chalmers. Inside and Outside the Box. Oregon, US: Friends Bulletin Corporation, 2008. 2 s. December 2008.
 16. JANÍK, Tomáš. K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice. In NOVOTNÁ, Jitka (ed.). Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: FP TUL, 2008. s. 39-58. ISBN 978-80-7372-414-6.
 17. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 35-40, 5 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 18. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
 19. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, roč. 29/2008, č. 3, s. 30-36. ISSN 1561-6886.
 20. KARBOWSKI, Andrzej, Marisa MICHELINI, Lorenzo SANTI, Wim PEETERS, Josef TRNA, Vegard ENGSTROM a Grzegorz KARWASZ. MOSEM - teaching electromagnetism via minds-on experiment. In GIREP 2008, International conference. Physics Curriculum Design, Development and Validation. 2008. ISBN 978-9963-671-79-3.
 21. DOLÁK, Jan. Muzeologie - její formování a výuka z hlediska zahraničních zkušeností. In Teorie a praxe 2007; Sborník z mezinárodního semináře Setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 17 - 21. ISBN 978-80-86413-51-8.
 22. DOLÁK, Jan. Muzeologie na počátku 3. tisíciletí. 2008.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching. In PdF UK Praha a PdF UK Praha. Education, equity, social justice (conferecnce 2008). Vzdělávání, rovnost, sociální spravedlivost. Konference na PdF UK Praha, jaro 2008. 2008.
 24. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
 25. NAJVAR, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 26. NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008. vyd. 2008.
 27. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA a Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 4, s. 59-79. ISSN 1211-4669.
 28. NAJVAR, Petr a Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-28, 21 s. ISSN 1802-4637.
 29. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 30. SVOBODA, Mojmír a Zdenka STRÁNSKÁ. Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra). In XXVI. Psychologické dny 2008: Já & my a oni, Olomouc. 2008.
 31. HRBÁČEK, Jiří. ZPŮSOBY TVORBY FLASH ANIMACÍ PRO STUDIJNÍ OPORY. In Alternativní metody výuky 2008 sborník příspěvků. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 212-218, 380 s. ISBN 978-80-7041-454-5.
 32. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce. 2008.
 33. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce. 2008.
 34. 2007

 35. HANUŠOVÁ, Světlana, Hana ČUJKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. Course Design in an ELTE Study Programme. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. 1. vyd. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 107-114. ISBN 978-3-86727-664-1.
 36. PELOUŠKOVÁ, Hana. E-learning jako opora výuky německé syntaxe. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. s. 141-149. Acta philosophicae universitatis Prešoviensis 13. ISBN 978-80-8068-656-7.
 37. ADAM, Martin. Errando discimus... Czech interference in learning English. In New trends in educating future teachers of English III. (Conference Proceedings), edited by Silvie Válková. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 6-13. ISBN 978-80-244-1851-3.
 38. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika. 2007, roč. 57, č. 3, s. 263-274. ISSN 0031-3815.
 39. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 40. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 135-150, 15 s. ISBN 978-80-210-4359-6.
 41. ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
 42. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404.
 43. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
 44. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ a Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy. 2007.
 45. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Tvorba softwaru 2007. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8.
 46. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. 5 s. ISBN 978-80-239-9126-0.
 47. MADECKI, Roman. Metoda jazykové komparace ve výuce polštiny pro Čechy. In Dialog kultur IV. 1. vyd. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 133-137. ISBN 978-80-86845-73-9.
 48. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 49. HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1. vyd. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. s. 97-105. ISBN 9783867272155.
 50. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 33-33. ISSN 1213-516X.
 51. 2006

 52. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. s. 248-260. ISBN 80-210-4191-9.
 53. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. 2006.
 54. HORKÁ, Hana. Hodnotíme výchovné kompetence v rámci pedagogických praxí? In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 74-77. ISBN 80-86633-67-5.
 55. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 s. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
 56. JANÍKOVÁ, Věra. Nebojme se projektů ve výuce němčiny. 2006.
 57. MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Problémy kurikula české základní školy. Brno: MU, 2006. 330 s. ISBN 80-210-4125-0.
 58. PETRŽELKA, Josef. Sókratova maieutika a jiné strategie. In Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 96-102. ISBN 80-8083-272-2.
 59. RADVAN, Michal. Výuka ekonomie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 65-67. ISBN 80-210-4043-2.
 60. POKORNÁ, Andrea. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratorných metodík. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2006, XII, 2/2006, s. 83 - 84. ISSN 1335-5090.
 61. JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie. In Orbis Scholae. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 111-126. ISBN 80-7290-278-4.
 62. 2005

 63. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
 64. PETRŽELKA, Josef. Byl Sókratés učitel? Přehled možných odpovědí. ProFil. Brno: KF FF MU, 2005, VI, č. 1, s. 1-X, X. ISSN 1212-9097.
 65. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés "naučil"? In Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005. s. 67-72. ISBN 80-8083-133-5.
 66. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 67. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B. moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
 68. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
 69. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 70. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
 71. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
 72. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. s. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5.
 73. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
 74. HOLČÍK, Jan. Rostoucí nároky na výuku sociálního lékařství a výuku některých navazujících oborů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 51, č. 3, s. 364-365. ISSN 0042-773X.
 75. HOLČÍK, Jan. Rostoucí nároky na výuku sociálního lékařství a výuku některých navazujících oborů. In I. celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 24-26. ISBN 80-210-3680-X.
 76. LUBAL, Přemysl a Josef HAVEL. SolEq (SOLUTION EQUILIBRIA) SOFTWAROVÝ BALÍK PRO VÝUKU ZÁKLADŮ CHEMICKÝCH ROVNOVÁH A JEJICH APLIKACÍ. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, č. 1, s. 47-54. ISSN 0009-2770.
 77. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
 78. BLAŽKOVÁ, Růžena. Training Teacher for Teaching Pupils with Learning Disorders. London: neuveden, 2005.
 79. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Tvoření a učení. MU Brno, 2005.
 80. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
 81. VANČURA, Jan. Zkušenost s výukou předmětu Psychologie handicapu na Fakultě sociálních studií. Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP ČR a AŠP SR a ČR, 2005. s. 37-41. ISBN 80-86856-11-9.
 82. 2004

 83. CÍDLOVÁ, Hana. Alternativní přístup k výuce fyzikální chemie v přípravě učitelů chemie. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 5 s. ISBN 80-7231-116-6.
 84. JANÍK, Tomáš. Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule. In SEEBAUER, Renate. Europäische Dimension neu denken. Wien: Mandelbaum, 2004. s. 151-162. Mandelbaum. ISBN 3-85476-125-2.
 85. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
 86. JANÍK, Tomáš. Inklusiven Unterricht gestalten. In SASSE, Andrea, Marie VÍTKOVÁ a Norbert STÖRMER. Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. 2004. vyd. Bad Heilbrunn: Klinhardt, 2004. s. 203-208. ISBN 3-7815-1342-4.
 87. VAŇUROVÁ, Milena. K čemu je mi matematika? In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. s. 93-96. ISBN 80-7044-595-5.
 88. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971.
 89. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 s. ISBN 80-210-3474-2.
 90. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. s. 89-98. ISBN 80-8050-657-4.
 91. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
 92. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Využití polarimetru v laboratorním cvičení z analytické chemie. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 4 s. ISBN 80-7231-116-6.
 93. 2003

 94. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Algoritmické postupy a programované učení. Vyškov, 2003. 21 s. ISBN 80-7231-105-0.
 95. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s.
 96. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Postavení a význam fyzikální chemie v procesu pregraduální přípravy učitelů. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 179-182. ISBN 80-7042-960-7.
 97. NOVOTNÁ, Jiřina. Problémové vyučování. Brno: Alan Rogerson, 2003. 6 s. Sborník z konf. Matemat. vzdělávání v 21. stol. ISBN 83-919465-1-7.
 98. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.
 99. 2002

 100. NOVÁK, Michal. Analytická geometrie na pražské univerzitě v letech 1871 - 1903. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). II. část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 274-277. ISBN 80-7231-090-9.
 101. STEHLÍK, Petr. La nueva Ortografía (1999) a la luz de la enseńanza del espańol lengua extranjera. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, L 23, č. 1, s. 47-54. ISSN 0231-7532.
 102. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematická kouzla. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, roč. 126, 5/6, s. 121-122. ISSN 0323-0449.
 103. MUSILOVÁ, Jana. Maturita z fyziky a přijímací řízení na vysoké školy. In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. s. 72-77. ISBN 80-86148-59-9.
 104. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 61-73, 12 s. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
 105. DRÁBEK, Pavel. Studying the Art of Provoking. In SKREBELS, Paul a Sieta VAN DER HOEVEN. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakespeare. Kensington Gardens, South Australia: Wakefield Press, 2002. s. 112-124. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakesp. ISBN 1862545952.
 106. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 107. KUKLETA, Miloslav. Teaching behavioural medicine at medical schools- pesonal experience. In Neuropsychophysiology and Behavioural Intervention in Psychosomatics, Stress Disorders and Health Promotion. Milano: Proceedings of the International CIANS Conference 2001, 2002. s. 17-21. ISBN CD-ROM.
 108. BAROKOVÁ, Jana. Tradition des Fachbereichs Kinder- und Jugendliteratur an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. libri liberorum. Vídeň, Rakousko: Öster. Gesellschaft für KJL-Forschung, 2002, roč. 3, č. 7, s. 10-13. ISSN 3-7069-0077-7.
 109. ČAPKA, František. Wklad regionalnych dziejów do programów nauczania historii. In Nauczanie blokowe i zintegrowane przemietów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski, 2002. s. 217-220. ISBN 83-89048-22-1.
 110. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Zajímavá učebnice fyziky. Vesmír. Praha: Vesmír, 2002, roč. 81, č. 6, s. 350. ISSN 0042-4544.
 111. 2001

 112. HAVELKOVÁ, Marie. DROGY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VÝUKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU V BRNĚ. In ŠVECOVÁ, Milada, Ilona HORYCHOVÁ a Jan STOKLASA. DIDAKTIKA BIOLOGIE A DIDAKTIKA GEOLOGIE SOUČASTNOST A PERSPEKTIVY. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 52-53. ISBN 80-8656-01-1.
 113. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
 114. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace. In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 77-84. Romulus, svazek 1. ISBN 80-86633-38-1.
 115. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace - východisko a základ činnosti romského pedagogického asistenta. In Texty pro přípravu romských pedagogických asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 9-11. Romulus, svazek 2. ISBN 80-7290-059-5.
 116. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Příprava učitelů k práci se žáky s problémy v matematice. první. Brno: MŠMT, 2001. 84 s.
 117. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. s. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 118. 2000

 119. NOVÁK, Michal. K historii výuky analytické geometrie na Univerzitě Karlově v Praze a Vysokém učení technickém v Brně. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 135-137. ISBN 80-7041-723-4.
 120. GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2.
 121. 1999

 122. NEHYBOVÁ, Marta. Financování formou rizikového kapitálu. In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999. vyd. Brno: MU ESF, 1999. s. 67-74. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 123. NOVOTNÝ, Petr. Kritické myšlení proti předsudkům. In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 1999. s. 140-142. ISBN 80-902298-3-3.
 124. HAMPLOVÁ, Eva. Použití veřejně dostupných dat při výuce finanční analýzy. In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999. vyd. Brno: MU ESF, 1999. s. 27-35. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 125. MALÝ, Ivan. Zkušenosti s anketou hodnotící výuku na ESF MU. In Sborník referátů celostátní konference Hodnocení VŠ výuky studenty. 1. ed. Brno: MU Brno, 1999. s. 86-88. ISBN 80-210-2171-3.
 126. 1998

 127. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 150-151, 3 s. ISBN 80-210-1938-7.
 128. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1937-9.
 129. BAUER, Luboš a Miloslav MIKULÍK. K problematice využívání výpočetní techniky ve výuce matematiky na školách nematematického směru. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník příspěvků. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1998. s. 61-66. sv. I. ISBN 80-7231-025-9.
 130. MEČIAR, Jozef. Specifičnost geografie a interdisciplinarizace vysokoškolské výuky. Editoři: Šrámek, R., Němec, I. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 404-409. ISBN 80-210-1938-7.
 131. POLÁČEK, Jiří. Výuka literatury: realita a sen. In Cesty k tvořivé škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 315-317. ISBN 80-210-1938-7.
 132. 1997

 133. JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky. In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: MU, 1997. s. s. 68-70, 3 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7.
 134. MEČIAR, Jozef. Využití teoretických problémů regionální geografie ve vysokoškolské výuce. In Geografie VIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 54-60. ISBN 80-210-1696-5.
 135. 1996

 136. KLAPALOVÁ, Alena. Případové studie pro předmět Obchodní činnosti. In sborník prací. Brno: ČAVAPS, 1996. 340 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 06:42