Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. ŠKOP, Martin. Ústavněprávní (?) argumentace v případě squeeze-outu. In Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 136-146. ISBN 978-80-210-4836-2.

  2008

  1. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008, s. 419-436. ISBN 9788021047846.
  2. MACHALOVÁ, Tatiana. Potřebujeme teorii evropského práva? In Dny práva. 2008.
  3. POLČÁK, Radim. Prameny práva. In Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 247-274. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
  4. POLČÁK, Radim. Světové právní kultury. In Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 453-477. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5.
  5. ŠKOP, Martin. Teoretické východisko státem zajišťované právní pomoci a jeho ospravedlnění. In Právní služby: pro bono a pomoc zajišťovaná státem. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2008, s. 39-42. ISBN 978-80-903473-2-8.
  6. ŠKOP, Martin. Theoretical Background of the State Guaranteed Legal Aid System and its Justification. In Legal Services: Pro Bono and State Guaranteed Legal Aid. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2008, s. 43 - 46. ISBN 978-80-903473-2-8.

  2006

  1. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Právní principy v systému evropského a českého práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 60-81. ISBN 80-210-4182-X.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
  2. POLČÁK, Radim. Některé otázky práva v kyberprostoru. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, Roč. 12, č. 3, s. 227-231. ISSN 1210-9126.

  2000

  1. HUNGR, Pavel. Literární konzum jako zdroj právních informací. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, roč. 8, č. 4, s. 431-438. ISSN 1210-9126.
  2. VEČEŘA, Miloš. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 1.Právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 9-16. ISBN 80-210-1118-1.
  3. HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 2. Právní systém a právní norma. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 17-33. ISBN 80-210-1118-1.
  4. HARVÁNEK, Jaromír. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 3.Realizace práva. In Právní nauka pro školy i praxi. 4. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 34-46. ISBN 80-210-1118-1.

  1999

  1. MACHALOVÁ, Tatiana. Jubileum Profesora Oty Weinbergera. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 4, s. 25-26. ISSN 1211-6866.
  2. MACHALOVÁ, Tatiana. Jubileum Profesora Oty Weinbergera. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 202-203. ISSN 1210-9126.
  3. TELEC, Ivo. K právní dogmatice, filozofii práva a k výuce českého občanského práva. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 54-57. ISBN 80-210-2244-2.
  4. VEČEŘA, Miloš. Lidská práva jako přirozenoprávní koncept? In Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí. Bratislava: Veda, 1999, s. 69-74. ISBN 80-224-0624-4.
  5. VEČEŘA, Miloš. Neoinstitucionalismus jako základ právní a politické teorie : pocta profesoru Weinbergrovi. [Informace o přednášce]. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 201-202. ISSN 1210-9126.
  6. VEČEŘA, Miloš. Právní principy a jejich funkce v právu. In Právní principy : kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 61-64. ISBN 80-901064-5-5.
  7. DOSTÁLOVÁ, Jana a Jaromír HARVÁNEK. Právní principy, zásady, pravidla. In Právní principy : kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 105-108. ISBN 80-901064-5-5.
  8. VEČEŘA, Miloš. Proč lidé (ne)dodržují právo? In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1999, s. 109-112.
  9. VEČEŘA, Miloš. Role teoreticko právních disciplín při odborné přípravě právníků. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 54-57. Spisy Právnické fakulty MU v Brně ; sv. 227. ISBN 80-210-2244-2.
  10. MACHALOVÁ, Tatiana. Teoreticko-filozofický význam Dworkinovej teórie adjudikácie. In Právní principy : kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, s. 149-159. ISBN 80-901064-5-5.
  11. DOSTÁLOVÁ, Jana a Jaromír HARVÁNEK. Teorie práva i na počátku třetího tisíciletí? In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 97-100. Spisy Právnické fakulty MU v Brně ; sv. 227. ISBN 80-210-2244-2.
  12. RÁZKOVÁ, Renata. Uplynulo 120 let od narození prof. Františka Weyra. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, s. 101-103. ISSN 1210-9126.
  13. HUNGR, Pavel. Všeobecná encyklopedie [hesla dle zadání vydavatele]. In Všeobecná encyklopedie. 6. p/r. Praha: Diderot, 1999, s. 502. ISBN 80-902555-8-2.
  14. DOSTÁLOVÁ, Jana. Všeobecná encyklopedie [hesla dle zadání vydavatele]. In Všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 1999, s. 5-9. ISBN 80-902555-0-7.

  1998

  1. FILIP, Jan. Dogmatika svobody projevu z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 618-637. ISSN 1210-9126.
  2. HUNGR, Pavel. Právní donucení a mravní normy. In Bezpečnostní politika České republiky. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998, s. 31-36. ISBN 80-85981-77-7.
  3. FILIP, Jan. Svoboda projevu v České republice z hlediska teorie, legislativy a soudní praxe. In Zborník z konferencie. Bratislava: Hans-Seidel-Stiftung eV ; Ústavný súd Slovenskej republiky, 1998, s. 53-56.
  4. HARVÁNEK, Jaromír, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA, Karin BRZOBOHATÁ, Pavel HUNGR a Jana DOSTÁLOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 341 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 302. ISBN 80-210-1790-0.

  1997

  1. HOUBOVÁ, Drahomíra. Legal consciousness and its research. In Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary perspective : contributions of the intensive courses within the framework of TEMPUS-programme in Brno, 14.-21. March 1993. 1. ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 159-167. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 166. ISBN 80-210-1535-7.
  2. HUNGR, Pavel. Právní status - normy, realita. Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1997, roč. 80, č. 3, s. 272-275. ISSN 0032-6984.
  3. URBANOVÁ, Martina. Právo a sociální inženýrství - některá východiska a problémy. In Možnosti a meze sociálního inženýrství ... Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1997, s. 16-21.
  4. URBANOVÁ, Martina. Sociální funkce práva. Všehrd : list Spolku českých právníků Všehrd v Praze. Praha: Všehrd, 1997, roč. 29, č. 5, s. 6-11.
  5. VEČEŘA, Miloš. Spravedlnost v právu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, 182 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 191. ISBN 80-210-1644-2.
  6. VEČEŘA, Miloš. Stát a právo v postmoderní situaci. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1997, roč. 4, č. 1, s. 96-98. ISSN 1211-3247.

  1996

  1. VEČEŘA, Miloš. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 1.Právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 9-16. ISBN 80-210-1118-1.
  2. HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 2. Právní systém a právní norma. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 17-33. ISBN 80-210-1118-1.
  3. HARVÁNEK, Jaromír. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 3.Realizace práva. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 34-46. ISBN 80-210-1118-1.
  4. DOSTÁLOVÁ, Jana. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1, a-f (32 hesel). In Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1, a-f. 1. vyd. Praha: Nakladatelský dům, 1996, s. 5-9. ISBN 80-85841-31-2.
  5. HUNGR, Pavel. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1, a-f (45 hesel). In Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, díl 1, a-f. 1. vyd. Praha: Nakladatelský dům, 1996, s. 1-10. ISBN 80-85841-31-2.

  1995

  1. BOHÁČKOVÁ, Renata. Brněnská škola právní a normativní teorie. In Česká filozofie ve 20. století. 1. díl. Směry, osobnosti, problémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 225-229. ISBN 80-210-0737-0.
  2. HARVÁNEK, Jaromír. Právní nauka pro školy i praxi. Kapitola 3. Realizace práva. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 34-56. ISBN 80-210-1118-1.
  3. ZIMEK, Josef. Právní problematika zásahů do tělesné integrity. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 121-128. ISSN 1210-9126.
  4. VEČEŘA, Miloš. Sankcionovanost jako znak právní normy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 71-81. ISSN 1210-9126.
  5. KUHNOVÁ, Marie. Selhává protektivní funkce práva? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 4, s. 126-129. ISSN 1210-9126.
  6. BOHÁČKOVÁ, Renata. Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, 163 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 158. ISBN 80-210-1193-9.

  1994

  1. BOHÁČKOVÁ, Renata. Brněnská škola právní a normativní teorie. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 73-81. B 41. ISBN 80-210-0737-0.
  2. HOUBOVÁ, Drahomíra. Právní vědomí a jeho výzkum. In Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-31.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 124-131. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4.
  3. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 48-59. ISSN 1210-9126.
  4. VEČEŘA, Miloš. Sociální a legální ohraničení chudoby. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, s. 91-104. ISSN 1210-9126.
  5. BRZOBOHATÁ, Karin a Pavel HUNGR. Teorie práva : (sborník přednášek zahraničních profesorů hostujících v 9. semestru školního roku 1993/94). / uspořádal Pavel Hungr ; překlad z němčiny Pavel Hungr, Karin Kuhnová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 91 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 96. ISBN 80-210-0892-X.
  6. HARVÁNEK, Jaromír. Základní pojmy teorie práva. In Základy práva. 1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 31-50. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
  7. HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK a Pavel HUNGR. Základy psychologie práva. In Základy práva. 1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 71-91. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.
  8. BOHÁČKOVÁ, Renata. 115. výročí narození profesora Františka Weyra. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 185-186. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. BOHÁČKOVÁ, Renata a Pavel HUNGR. Brněnská normativní škola v kontextu evropského právního myšlení. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 153-156. ISBN 80-210-0737-0.
  2. MACHALOVÁ, Tatiana. K niektorym problémom vzájomného vzťahu filozofie a práva. In Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. J. Kallaba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 61-64. ISBN 80-210-0410-X.
  3. HUNGR, Pavel. Normativnost a realita práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 159-160. ISSN 1210-9126.
  4. HARVÁNEK, Jaromír. Přípustnost retroaktivity v právním státě. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 129-132. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.

  1991

  1. BOHÁČKOVÁ, Renata. Dynamické hledisko tvorby práva a automatická normotvorba. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1991, s. 12-15. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
  2. HUNGR, Pavel. Weyr a Kelsen - duchovní blíženci. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 42-45. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 09:27