Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NECKÁŘ, Jan. Transferové daně. In Finanční a daňové právo. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. s. 345 - 360. ISBN 978-80-7380-155-7.
 2. 2008

 3. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření - základní pojmy a veličiny (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 4, s. 175-178. ISSN 1210-3349.
 4. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní. In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
 5. 2007

 6. ČAPKA, František. Přiblížení procesu osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. In Československo 1945-1992. první. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 58-65. ISBN 978-80-210-4483-8.
 7. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-210-4287-2.
 8. NECKÁŘ, Jan. Zdanění převodů nemovitostí ve střední a východní Evropě. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 37. ISBN 978-80-210-4286-5.
 9. 2006

 10. PAVELKA, Stanislav. High bromide intake in the lactating rat significantly influences transfer of iodine and bromide via mother's milk. In Proceedings, 10th Workshop of Biochemists and Molecular Biologists. Brno: Masaryk University, 2006. s. 13-14. ISBN 80-210-3942-6.
 11. KOUTSKÝ, Jaroslav. Infrastruktura pro transfer inovací na příkladu IT-Park Saarland. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 123-129, 6 s. ISBN 80-7043-517-8.
 12. 2005

 13. ČAPKA, František. Několik poznámek k otázce nezemědělského osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. In Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. s. 204-208. ISBN 80-86712-32-X.
 14. SVÍTIL, Martin. Řízení rizika. In Teorie řízení podniku – Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2005. s. 70-90. ISBN 80-210-3698-2.
 15. 2000

 16. ŽÁKOVÁ, Jana, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin PETRENKO a Jitka ŠŤASTNÁ. Does transfer of embryos at the blastocyst stage increase the risk of multiple pregnancy? Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 73, č. 3, s. 195-200. ISSN 1211-3395.
 17. 1998

 18. FILKA, Miloslav, Otto DOSTÁL a Pavel ŠMRHA. Připojení ATM sítě brněnských vysokých škol na republikovou páteř TEN 34-CZ. In Telekomunikace 98. Brno: FEI VUT Brno, 1998. s. 35-37. ISBN 80-214-1140-6.
 19. 1997

 20. TLUSTÁK, Vlastimil a Pavel HAVRÁNEK. Prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. transsivanica (Schur) Soó: záchrana a obnova populace. In Európske vstavačovité (Orchidaceae) - výskum a ochrana. 1. vyd. Banská Bystrica: Slovenská agentura životného prostredia, 1997. s. 63-70. ISBN 80-88850-14-2.
 21. 1996

 22. DOSTÁL, Otto a Miloslav FILKA. Instalace sítí LAN a WAN. In Optické komunikace. Praha: Tech-Market, 1996. s. 104-107.
 23. 1995

 24. DOSTÁL, Otto a Miloslav FILKA. Zkušenosti s budováním a provozem optických přenosových tras. In Optické komunikace. Praha: Tech-Market, 1995. s. 71-72.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 01:13