Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ONDREJOVÁ, Dana. Národní šampioni a ochrana hospodářské soutěže. Národní šampioni jako subjekty účastnící se kartelových dohod a zneužívající své dominantní postavení. (National champions and competition law protection. National Champions as the subjets participating of cartel agreements and subjects abusing their dominant position.). Obchodní právo. Praha: Prospektrum, 2008, vol. 2008, číslo 3, 13 pp. ISSN 1210-8278.

  2007

  1. NOVÝ, Zdeněk. Výklad čl. 6 odst. 1 nařízení Brusel I a zneužití práva na žalobu ve světle judikatury ESD (The Interpretation of the Article 6 (1) Brussels I Regulation and the Abuse of Right to Sue in the Light of the ECJ Case Law). In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, p. 1111-1133. ISBN 978-80-210-4430-2.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006, p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce (Persons with drug problem and job loss). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004, p. 169-181. ISBN 80-7329-072-3.
  2. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM] (A pilot study focused on abuse of habit-forming substantions and torture at the infant school [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
  3. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
  4. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM] (Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools in Region Moravia- Results of Study 1997-1999 [CR-ROM]). 1st ed. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.

  2003

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Drogy u mladých nezaměstnaných (Drugs and young unemployed). In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2003, p. 63-78, 15 pp. ISBN 80-7157-703-0.
  2. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA and Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie (Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study). In Teachers and Health 5. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, p. 379-404, 25 pp. ISBN 80-86669-02-5.

  2001

  1. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Preventivní protidrogový program na 2. stupni ZŠ (A preventive anti-drug programme at the elementary school). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.
  2. KACHLÍK, Petr and Jan ŠIMŮNEK. Srovnání zneužívání návykových látek a postojů k nim u posluchačů Lékařské a Pedagogické fakulty MU v Brně (A comparison of drug abuse and attitudes between students Fac. of Medicine and Fac. of Education Masaryk University in Brno). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-163. ISSN 1210-6313.
Display details
Displayed: 23/5/2024 11:35