Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SKULOVÁ, Soňa. Review of Administrative Decisions in the Conditions of the Czech Republic (with an Emphasis on Effective Adjudication). In EGPA annual conference, Rotterdam, 3 – 5 September 2008, Study group on Law and Public Administration. 2008.
 2. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA and Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní (Administrative Procedural Law). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 pp. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 3. 2007

 4. KADEČKA, Stanislav. Správní rozhodnutí, jeho druhy, formy, náležitosti a vlastnosti (Administrative Decision, its Sorts, Forms, Essentials and Characteristics). In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. p. 40-54. ISBN 978-80-8054-396-9.
 5. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony) (Expressions,certifications and reports other administrative acts). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 103-118. ISBN 978-80-210-4489-0.
 6. 2006

 7. POTĚŠIL, Lukáš. Napadnutelná vadná správní rozhodnutí (Errors in the administrative decisions). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2006, ročník XIV, číslo 12, p. 49-52. ISSN 1210-4817.
 8. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum" (Void administrative decision in accordance with theory a Code of Administrative Procedure). EPRAVO.CZ. 2006, 7., 39479., p. 1-1, 5 pp. ISSN 1213-189X.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí (Declaration of nullity of the administrative decisions). Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, p. 433-436. ISSN 1214-7966.
 10. 2005

 11. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní (Administrative Law Procedural). 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 pp. ISBN 80-86861-54-6.
 12. LIPERTOVÁ, Šárka. Správní rozhodnutí je cílem a výsledkem správního řízení (Administrative decision is an aim and result of administrative procedure). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2005, vol. 2005, No 9, p. 43. ISSN 1211-0507.
 13. 2004

 14. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA and Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. (Administrative Law - Procedural Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 pp. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
Display details
Displayed: 27/6/2022 08:32