Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. (Supreme Administrative Court in the control system of public administration and of (administrative) justice.). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, 10/2009, No 10, p. 16-17. ISSN 1213-6581.
 2. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (The concept of a decision under the extended bech of Supreme Administrative Court). In Dny práva - 2009 Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 3. 2008

 4. RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda (Remarks on the Case Law of the Regional Courts in the Matters of Local Referendum). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
 5. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, No 3, p. 289-297, 8 pp. ISSN 1210-9126.
 6. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí (Rights of citizens and council). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., No 4, p. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
 7. 2006

 8. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum" (Void administrative decision in accordance with theory a Code of Administrative Procedure). EPRAVO.CZ. 2006, 7., 39479., p. 1-1, 5 pp. ISSN 1213-189X.
 9. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí (Declaration of nullity of the administrative decisions). Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, p. 433-436. ISSN 1214-7966.
 10. 2005

 11. LAVICKÝ, Petr and Sylva ŠIŠKEOVÁ. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech (About new legal regulation of cassation complaint proceedings in refugee cases). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2005, vol. 2005, No 19, p. 693-703. ISSN 1210-6410.
 12. 2004

 13. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Vlastislav MAN, Irena MARKOVÁ and Václav BÍLÝ. Soudnictví (historie, současnost a perspektivy) (Justice). / Ilona Schelleová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 592 pp. Právo. ISBN 80-86432-65-3.
 14. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? (Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?). In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 143-163, 20 pp. ISBN 80-210-3611-7.
 15. 2002

 16. KADEČKA, Stanislav. České správní soudnictví v konfrontaci s ústavněprávními a mezinárodněprávními normami (Czech Administrative Justice in Confrontation with Constitutional and Internatinal Legal Norms). Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002, Roč. 54, č. 2, p. 185-211. ISSN 1335-6461.
 17. KADEČKA, Stanislav. Reforma správního soudnictví (Reform of the Administrative Justice). Ekonom. Praha: Economia, a.s., 2002, Roč. 47, č. 17, p. 58-62. ISSN 1210-0714.
 18. KADEČKA, Stanislav. Správní soudnictví ve světle ústavněprávní judikatury (Administrative Justice in the Light of the Constitutional Judicature). Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 3, p. 9-14. ISSN 1210-4817.
 19. 2001

 20. SEDLÁČEK, Stanislav. Prvorepublikové Československo a správní soudnictví (Administrative justice). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2001, Roč. 9, č. 1, p. 70-76. ISSN 1210-9126.
 21. 1999

 22. SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví (Some aspects of the judicial review of the administrative discretion). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, p. 244-251. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 5/12/2021 02:38