Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. KANDALEC, Pavel. Naturalisation in the Czech Republic – the Gap Between the Citizen and the State. Vienna Journal on International Constitutional Law. Wien: Verlag Österreich, 2019, vol. 13, No 2, p. 187-202. ISSN 2306-3734. doi:10.1515/icl-2018-0079.
 2. 2010

 3. KUDROVÁ, Veronika and Jana FILIPOVÁ. Recenze: Správní právo. Zvláštní část (Review: Administrative Law. Special part). Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, 2010, 8., 7 - 8, p. 51 - 52. ISSN 1214-3758.
 4. 2009

 5. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo (Activities of public administration). In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. vydání. Žilina: Bratislavská škola práva, Žilina - EUROKODEX, 2009. p. 123 - 148. učebnice 1. ISBN 978-80-89447-05-3.
 6. HAVLAN, Petr. Kam kráčíš české právo? (Where Are You Heading, Czech Law?). In Pocta Petru Průchovi. 1st ed. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. p. 61-66. "Pocty". ISBN 978-80-86775-22-7.
 7. KADEČKA, Stanislav and Lukáš POTĚŠIL. 4. letní mezinárodní konference / workshop "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". (4th summer international conference / workshop "Legal regulation of the local (and regional) authorities."). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., 4., p. 394 - 397. ISSN 1210-9126.
 8. 2008

 9. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 10. PRŮCHA, Petr and Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. p. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 11. PRŮCHA, Petr and Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. p. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 12. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty (Individual administrative act). In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues (CD-ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 601 - 610. ISBN 978-80-210-4630-6.
 13. ŠRAMKOVÁ, Dana and Mariusz POPŁAWSKI. Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Edited by: M. Popławski, D. Šramková; Reviewed by N. Rozehnalová, L. Etel. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 436 pp. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 14. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce (The summer scientific contemplation - The theory of law and the District council). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 419-436. ISBN 9788021047846.
 15. KADEČKA, Stanislav and Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text (Administrative Law - General Section : multimedia coursebook). 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880.
 16. 2007

 17. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC and Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. p. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 18. KADEČKA, Stanislav and Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II" (Summer international workshop "New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., No 3, p. 270-273. ISSN 1210-9126.
 19. PRŮCHA, Petr. Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo (General Administrative law). In Všeobecné správní právo. 1. vydání. Žilina: Poradca podnikatela, s.r.o., 2007. p. 123 - 148, 501 pp. Poradca podnikatela, s.r.o. ISBN 978-80-88931-71-3.
 20. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi" (International conference "A Tribute to Professor Gašpar"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV., No 4, p. 376-377. ISSN 1210-9126.
 21. MAREK, Karel and Petr PRŮCHA. Nové stavební právo (New building law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 264 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 400. ISBN 978-80-210-4419-7.
 22. JEMELKA, Luboš and Jiří SLOVÁČEK. Pár poznámek k obecné úpravě veřejnoprávních smluv (Several notes on general public law contracts regulation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, vol. 15, No 1, p. 22-27. ISSN 1210-9126.
 23. KOLMAN, Petr. Problematika stížností v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Economia, a.s. Praha, 2007. ISSN 1210-4817.
 24. KOLMAN, Petr. Správně-právní aspekty stížností a „infostížností“ –. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007. ISSN 0027-8009.
 25. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, general part). 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 pp. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
 26. KOLMAN, Petr. Správní řád – není třeba zrušit institut rozkladu? časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007, XV, No 3. ISSN 1210-9126.
 27. JEMELKA, Luboš and Jiří SLOVÁČEK. Veřejnoprávní smlouvy (Public law contracts). Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2007, vol. 15, No 11, p. 394-402. ISSN 1210-6410.
 28. TOMANCOVÁ, Jaroslava, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ and Alois HYNŠT. Základy práva (nejen) pro školy (Basics of law (not only) for intermediate schools). Jaroslava Tomancová a kolektiv. 1st ed. Boskovice: ALBERT, 2007. 360 pp. Právo. ISBN 80-7326-110-3.
 29. SCHELLE, Karel. Základy veřejného a soukromého práva. (Basics of public and private law). Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 pp. Právo.
 30. 2006

 31. MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu (Case-law in administrative matters). In Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R.: Judikatura a právní argumentace. 2006th ed. Praha: Auditorium, 2006. p. 200-213, 13 pp. Není dáno. ISBN 80-903786-0-9.
 32. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. and Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly) (Legal Principles for Economists). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 pp. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 33. 2005

 34. ŠPAČEK, David. Electronic public administration and its value framework. In Sborník doktorandské konference v Toruni. Polsko, Torun, 2005. 8 pp. ISBN 83-231-1978-3.
 35. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN and Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní (Administrative Law Procedural). 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 pp. ISBN 80-86861-54-6.
 36. 2004

 37. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT and Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 pp. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 38. KADEČKA, Stanislav and Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text (Administrative Law - General Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 pp. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1.
 39. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA and Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. (Administrative Law - Procedural Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 pp. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
 40. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text (Administrative Law - Special Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 pp. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 41. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část (Administrative Law - Special Section). / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 42. SCHELLE, Karel, Jana DUDOVÁ, Jana DOSTÁLOVÁ, Milan GALVAS, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Ilona SCHELLEOVÁ and Renata VESELÁ. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kol. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 pp. Právo. ISBN 80-86432-68-8.
 43. 2003

 44. KADEČKA, Stanislav, Radek ONDRUŠ and Petr PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy (Foundations of Administrative Law for Economists). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 220 pp. ISBN 80-210-3050-X.
 45. 2002

 46. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 47. 2001

 48. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část) (Administrative Law (Special Section)). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 pp. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 49. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ and Karel SCHELLE, JR. Úvod do studia práva pro ekonomy (Introduction to study of law for economics). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Dočkal, 2001. 247 pp. Právo. ISBN 80-238-8620-7.
 50. 2000

 51. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 52. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (I.) (Independent Law-making of Municipalities (I.)). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 9, p. 35-36. ISSN 1211-0507.
 53. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (II.) (Independent Law-making of Municipalities). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 10, p. 37-38. ISSN 1211-0507.
 54. 1999

 55. KOUDELKA, Zdeněk. Druhy obecně závazných vyhlášek (Types of generally binding regulations). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1999, roč. 7, č. 9, p. 15-16. ISSN 1210-4817.
 56. MRKÝVKA, Petr. Evropský základ územní samosprávy (The european basis for a territorial selfgovernment). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, p. 277-281. ISSN 1210-9126.
 57. PRŮCHA, Petr. K formě vyhlašování závazné části schválené ÚPD na úrovni obcí a k působnosti obcí na úseku územního plánování (On the promulgation form of the obligatory part certified territorial planning documentaion and on the activity of the municipalities in the territorial planning section). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 35-příl, p. 1-4. ISSN 0027-8009.
 58. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým otázkám normotvorné pravomoci obcí (System and current issues of the municipalities legislative power). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 6, p. 23 (+s.12), 3 pp. ISSN 0027-8009.
 59. PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy (On the constitutional law aspcts of the local self-government). In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 15-31. ISBN 80-210-2250-7.
 60. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Právní úprava zabezpečování veřejných statků obcemi (Legal regulation of goods securing by municipalities). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 167-175. ISSN 1210-9126.
 61. KOUDELKA, Zdeněk. Přijímání obecně závazných vyhlášek (Adoption of generally binding regulations). Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1999, roč. 32, č. 1, p. 1-14. ISSN 0139-6005.
 62. PRŮCHA, Petr. Slovník českého práva [vybraná hesla] (Lexicon of czech law [several items]). In Slovník českého práva. I. díl. A-O ; II. díl. P-Z. 2.rozšíř.a podst.přepr.vyd. Praha: Linde, 1999. p. Přer.str., 20 pp. ISBN 80-7201-150-2.
 63. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy (Administrative discretion (disretionary powers) in the context of contemporary public administration). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 135-140. ISSN 1210-9126.
 64. PRŮCHA, Petr. Územní plánování a působnost obcí : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje) (Land planning and authority of municipality). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 125-135. ISSN 1210-9126.
 65. PRŮCHA, Petr. Velký domácí právník : [vybraná hesla] (Big home lawyer : [several items]). In Velký domácí právník. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1999. p. Přer.str., 35 pp. ISBN 80-86196-04-6.
 66. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky v České republice (Higher municipal authorities in the Czech Republic). In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999. p. 219-226. ISBN 83-86134-23-2.
 67. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky (The importance of the training of public administration staff and its reflection in the Czech Republic legal order). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, p. 52-55. ISSN 1210-9126.
 68. KOUDELKA, Zdeněk. Znovu o počtu krajů (Once more about number of regions). Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, 1999, roč. 5, č. 7, p. 9-10. ISSN 1211-037X.
 69. 1998

 70. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 71. 1997

 72. KOUDELKA, Zdeněk. Obec a statutární orgán (Local administrative unit and statutory organ). Právní rádce. Praha: Economia a.s., 1997, roč. 5, č. 11, p. 3-5. ISSN 1210-4817.
 73. PRŮCHA, Petr. Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace (Processes and procedures in ascertaining planning documentation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, p. 515-537. ISSN 1210-9126.
 74. 1996

 75. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
 76. 1995

 77. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA and Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi (Legal theory for schools and practice). / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 323 pp. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 78. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.
 79. SCHELLE, Karel. Správní reforma před 75 lety (Administrative reform 75 years ago). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, p. 207-222. ISSN 1210-9126.
 80. SKULOVÁ, Soňa. Trade enterprise from the viewpoint of the administrative of law regulation (Trade enterprise from the viewpoint of the administrative law regulation). In Survey of lectures on Czech law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 47-51. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 146. ISBN 80-210-1079-7.
 81. 1994

 82. KOUDELKA, Zdeněk. Obecně závazné vyhlášky a městské části (Generally binding regulations and municipal areas). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, p. 140-146. ISSN 1210-9126.
 83. SCHELLE, Karel. Základy práva 1. Veřejné právo (Basics of public law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 444 pp. Právo. ISBN 80-210-1037-1.
 84. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva a veřejné správy. In Základy práva. Díl 1. Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 105-117. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.
 85. 1993

 86. SKULOVÁ, Soňa. Administrative law. In Introduction to Czech law. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 50-62. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 78. ISBN 80-210-0768-0.
 87. SCHELLE, Karel and Jiří KROUPA. Historie a současnost českého a československého konstitucionalismu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 37 pp. Právnické sešity č. 20. ISBN 80-210-0617-X.
 88. FILIP, Jan. K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva (Towards some problems of mandate cessation of a local council member). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, p. 12-30. ISSN 1210-9126.
 89. FILIP, Jan. K některým problémům zániku mandátu člena obecního zastupitelstva z důvodu změny trvalého pobytu (Towards some problems of mandate cessation of a local council member due to his residence change). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 38, p. 18-19. ISSN 0027-8009.
 90. PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy (Towards the concept of administrative science and administrative law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, p. 31-37. ISSN 1210-9126.
 91. SCHELLE, Karel. Nad jednou správní reformou (Reflection on one of the administrative reform). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, p. 28-46. ISSN 1210-9126.
 92. SCHELLE, Karel. Orientace v literatuře. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 3, č. 36, p. 30. ISSN 0027-8009.
 93. SCHELLE, Karel. Základy veřejného práva (Basics of public law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 353 pp. Právo. ISBN 80-210-0580-7.
 94. SCHELLE, Karel. Země - tradiční základní správní jednotka (The traditional basic administrative unit - provinces). Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 2, p. 142-153. ISSN 0324-7007.
 95. 1992

 96. SCHELLE, Karel. Základy práva (Basics of law). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 pp. Právo. ISBN 80-210-0462-2.
Display details
Displayed: 29/11/2021 00:19