Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. BUREŠOVÁ, Iva and Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. p. 45-54. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 2. 2013

 3. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ and Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. p. 31-34. ISBN 978-989-97866-0-8.
 4. 2008

 5. ŠMAHEL, David. Adolescents and young players of MMORPG games: virtual communities as a form of social group. 11th EARA Conference, Torino. 2008.
 6. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ and Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, vol. 57, No 3, p. 385-391. ISSN 0862-8408.
 7. 2007

 8. ŠMAHEL, David and Kaveri SUBRAHMANYAM. Any Girls Want to Chat Press 911: Partner Selection in Monitored and Unmonitored Teen Chat Rooms. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2007, vol. 2007, No 10, p. 346-353. ISSN 1094-9313.
 9. ŽÁČKOVÁ, Markéta and Ivana DRTÍLKOVÁ. Retrospektivní hodnocení suicidálního rizika při léčbě SSRI/SNRI u pacientů dětského oddělení PK FN Brno (Retrospective evaluation of changes of body mass index in patients with anorexia treated and non-treated with SSRIs in child and adolescent ward of PK FN Brno). Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2007, vol. 11, suppl. 1, p. 37-38. ISSN 1211-7579.
 10. 2006

 11. KONEČNÝ, Štěpán. Behavior of adolescents on the internet. 2006. 10th EARA Conference.
 12. ŠMAHEL, David. Czech adolescents on the Internet: multiple communication and its particularities. Antalya, Turecko: 10th EARA Conference, 2006. konference.
 13. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
 14. ŠPINAR, Jindřich and Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání (Hypertension of Children and Adolescent). Současná klinická praxe. Brno, 2006, 1/5, No 1, p. 11-14. ISSN 1213-7790.
 15. KONEČNÝ, Štěpán. Chování českých adolescentů na internetu (Behavior of Czech Adolescents on the Internet). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 77-81. ISBN 80-86633-58-6.
 16. POKORNÁ, Martina. Výživová specifika u dospívajících a jejich ovlivňování v pedagogickém procesu (Nourishing specifics of adolescents and their influence in pedagogical process). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky PdF MU, 2006. p. 102-107. ISBN 80-210-4163-3.
 17. 2005

 18. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK and František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, 5/2005, No 1, p. 11-25, 14 pp. ISSN 1732-6729.
 19. SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů (Doping in Sport in Contemporary Adolescents). In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. p. 29.
 20. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících (Social support questionnaire for children and adolescents). Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 pp. 1. ISBN 80-86856-08-9.
 21. ŠMAHEL, David. Specifika komunikace prostřednictvím internetu pohledem psychologie (Specifics of computer mediated communication - psychological view). 2005.
 22. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA and Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
 23. SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. p. 304-315. ISBN 80-244-1116-4.
 24. 2004

 25. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ and Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet (Growing up in virtual reality - adolescents and the Internet). In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. p. 169 - 188, 30 pp. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
 26. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Krevní tlak u dětí a adolescentů po léčbě zhoubného nádoru (Blood pressure in children and adolescents after antitumour therapy). In Sborník abstrakt 8. Ostravských dnů podpůrné léčby v onkologii. 2004. ISBN 80-02-01637-8.
 27. 2003

 28. MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice (Sociometric Position and Adolescents Personalities). In KRŠŇÁK, Tomáš and Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 279-298, 18 pp. ISBN 80-86598-61-6.
 29. POLEDŇOVÁ, Ivana, Hana VÍZDALOVÁ, Zdenka STRÁNSKÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Vzorce maladaptivního sociálního chování současné mládeže (Patterns of maladaptive social behaviour among present-day youth). In Mareš, P., Potočný, T. (Eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 FSS MU v Brně. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2003. p. 251-263. sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 30. 2002

 31. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium (Outline of Psychology II for Follow-up Pedagogical Study). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 105 pp. ISBN 80-7315-016-6.
 32. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER and Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2002, vol. 12, suppl. 3, p. 424-424. ISSN 0924-977X.
 33. 2001

 34. KORVAS, Pavel. Hodnoty maximální spotřeby kyslíku u běžců na lyžích v období dospívání. (Value of VO2max of adolescent cross coutry skiers.). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, PdF,, 2001. p. 274-277. ISBN 80-210-2712-6.
 35. 2000

 36. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ and Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
 37. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ and Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny (Baroreflex sensitivity and blood pressure in children and adolescent after antrhracycline treatment). In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000. p. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
 38. NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální analýza a logoterapie jako model sociální práce s adolescenty (Existential analysis ang logotherapy in social work with adolescent). Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000. 220 pp. Disertační práce.
Display details
Displayed: 29/9/2023 03:17