Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Členstvo vo vedeckom výbore konferencie Kam kráčaš demokracia? Medzinárodná konferencia. Katedra politológie FF UPJŠ, Košice, 3.11.2022 (Membership of the Scientific Commitee of the Conference Quo vadis democracy?). Členství ve vědeckém výboru konference Kam kráčíš demokracie?, 2022.

  2009

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Národ a stát v diskusi o budoucnosti americké a evropské identity (Nation and state in the discussion on the future of American and European identity). In Medzikultúrny dialóg: Stav-kontexty-perspektívy. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009. p. 95-112. AFPUP, 332. ISBN 978-80-555-0000-3.

  2007

  1. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti (Principle of State: structure, values and realization). Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, No 10, p. 18-20. ISSN 1214-0899.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků (The role of psychology in educationalists' social culture development). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina (eds.) ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. p. 19-26. ISBN 978-80-7302-133-7.

  2006

  1. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine (The Political Parties in Moravia and Silesia and their Assotiations). In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1st ed. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. p. 705-803, 98 pp. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
  2. MALÍŘ, Jiří. Politická kariéra křesťanského politika v sekularizující se společnosti (Political Career of a Christian Politician in a Secularizing Society). In Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1st ed. Brno: CDK, 2006. p. 28-42. ISBN 80-7325-097-7.
  3. HLOUŠEK, Vít. Postdemokracie, občanská společnost a autonomie politiky (Post-Democracy, Civic Society, and Authonomy of Politics). In MACH, Petr and Dina CHMAITILLIOVÁ. Postdemokracie. Hrozba nebo naděje? 1st ed. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006. p. 29-36, 7 pp. ISBN 80-86547-48-5.

  2004

  1. SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky (Multicultural issues in the system of study of social pedagogy). In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1st ed. Brno: Institut mezioborových studií, 2004. p. 242-248. ISBN 80-902936-5-4.

  2000

  1. MALÍŘ, Jiří. Formování občanské společnosti na Moravě a její deficity (Development of the Civic Society in Moravia and its deficits). Acta Universitatis Carolinae., Philosophica et Historica, Studia Historia. Praha: Univerzita Karlova, 2000, XLVI-1997, No 2, p. 107-123. ISSN 0567-8293.

  1993

  1. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia (Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia.). In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. p. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0.
Display details
Displayed: 2/12/2023 16:29