Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK and Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1st ed. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. p. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5.
  2. ČÁSTEK, Ondřej and Jana POKORNÁ. Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu (Corporate Competitiveness: Empirical Results). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 145 pp. ISBN 978-80-210-6124-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6124-2013.

  2009

  1. ODEHNAL, Jakub and Jaroslav MICHÁLEK. Application of Multivariate Classification Techniques to Assessment of Competitiveness of Chosen European Union Regions. In Problems of decision making under uncertainties. 2009th ed. Kyjev: Taras Schevchenko National University, 2009. 1 pp.
  2. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 pp. ISBN 978-960-89629-9-6.
  3. BLAŽEK, Ladislav and Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2009, IX., No 2, 16 pp. ISSN 1213-2446.
  4. HEDIJA, Veronika. Vývoj kvality regulace v České republice (Regulatory Quality in the Czech Republic). In Konkurence, teoretické a praktické aspekty. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009. p. 56-60. ISBN 978-80-87035-23-8.

  2008

  1. ŠIŠKA, Ladislav. Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS (Analysis of financial performance of the CVKS survey respondents). Brno: ESF MU, 2008.
  2. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Analýza konkurenceschopnosti podniků v ČR (Competitiveness of Czech enterprises: Analysis of empirical data). Acta Oeconomica Cassoviensia. Košice: PHF EU Košice, 2008, I., 1., p. 16-28, 12 pp. ISSN 1337-6020.
  3. VITURKA, Milan. Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti (Analysis of regional and microeconomic aspects of competitiveness). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 283 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4787-7.
  4. KARPISSOVÁ, Eva. Certifikáty systémů řízení a jejich vztah ke konkurenceschopnosti podniku (Management systems certififcates and the impact on the competititveness of a company). In Vývojové tendence podniků IV. 1st ed. Brno: ESF MU, 2008. p. 101-110. ISBN 978-80-210-4723-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků (Empirical survey of the competitiveness of companies). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 73-100. ISBN 978-80-210-4521-7.
  6. SUCHÁNEK, Petr. Finanční měření konkurenceschopnosti v podnicích cestovního ruchu (The financial measuring of the competitiveness in tourist trade companies). In Cestovní ruch a konkurenceschopnost regionů 2008. 1st ed. Brno: VŠOH, 2008. p. 116-124. ISBN 978-80-254-2772-9.
  7. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření (Financial performance of companies and variables from the overall part of the empirical study). In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 120-141. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  8. ČÁSTEK, Ondřej. Finanční výkonnost podniků a proměnné ze souhrnné části dotazníku empirického šetření (Financial performance of companies and variables from the overall part of the empirical study). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2008. 31 pp. WP č. 15/2008. ISSN 1801-4496.
  9. ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení inovačních výstupů na regionální úrovni (Assessment of innovation outputs on the regional level). In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. p. 976-980, 991 pp. ISBN 978-80-553-0084-9.
  10. ŠIŠKA, Ladislav. Charakteristika shluků respondentů empirického šetření CVKS (Description of clusters formed from CVKS survey respondents). In Vývojové tendence podniků IV. Brno: ESF MU, 2008. p. 255-276, 21 pp.
  11. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. (Interpretation of achieved outcomes.). In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 95 - 120. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  12. BLAŽEK, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. (Interpretation of outcomes empirical research on competitiveness of companies). In Vývojové tendence podniků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 9 - 42, 33 pp. ISBN 978-80-210-4723-5.
  13. ŽÍTEK, Vladimír and Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? (Is innovation policy the way how to increase competitiveness?). In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0.
  14. NOVOTNÝ, Jiří. K některým poznatkům výzkumu sdružování malých a středních podniků po vstupu ČR do EU (Some pieces of knowledge of survey of association of small and medium enterprises after entrance of the Czech republic to EU). In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. p. 122-123, 12 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
  15. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Vybrané výsledky z empirického šetření. (Competitiveness of companies in Czech Republic. Selected outcomes of empirical survey.). In Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatelskej činnosti v kontexte Európskej únie. Bratislava: Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislavská vysoká škola práva., 2008. p. 1-5. ISBN 978-80-969320-3-0.
  16. ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - případové studie podniků (Family business competitiveness - case studies). Brno: CVKSČE MU, 2008. 67 pp. WP č. 21/2008. ISSN 1801-4496.
  17. ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - Případové studie podniků (Competitiveness of family business - case studies of companies). In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 235-302, 67 pp. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
  18. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. (Competitiveness of Companies. Analysis of Factors of Economical Success). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 pp. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  19. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Měření konkurenceschopnosti podniků v ČR (The Measuring of the Companies Competitiveness in the Czech Republic). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1st ed. Praha: VŠE, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-245-1408-6.
  20. ŠPALEK, Jiří. Metodický postup definování proměnných (Methods of defining variables). In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 31-40. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  21. ŠIŠKA, Ladislav and Jiří ŠPALEK. Metody vytváření shluků podniků (Methods of forming clusters). In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  22. ŠIŠKA, Ladislav. Metody vytváření shluků podniků (Methods applied for enterprise clustering). In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 21-30. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  23. JAMBOROVÁ, Monika. Mezinárodní pohyb kapitálu (The International Capital Movement). In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 172-194. ISBN 978-80-210-4725-9.
  24. ŠŤÁVA, Jan. Pedagogické praxe v systému vzdělávání budoucích učitelů na PdF MU (Pedagogic practice in system education intending teachers on PdF MU). In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4760-0.
  25. KLÍMOVÁ, Viktorie. Podnikatelské inkubátory v regionech České republiky (Business incubators in Czech regions). In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. p. 364-370, 991 pp. ISBN 978-80-553-0084-9.
  26. REKTOŘÍK, Jaroslav and David PÓČ. Proč podporovat spolupráci vysokých škol s odběratelskou sférou. Realizace praxí, stáží a projektů (Why support cooperation between universities and employement sector. Realization of praxis, internshipps and mutual projects). In Praxe a stáže studentů vysokých škol. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 75-82, 13 pp. ISBN 978-80-210-4760-0.
  27. BLAŽEK, Ladislav and Pavla ODEHNALOVÁ. Případové studie (Case studies). In Konkurenční schopnost podniků. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2008. p. 121-129. sv. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
  28. NOVOTNÝ, Jiří. Sdružování v sektoru malého a středního podnikání ČR (Association in sector of small and medium enterprises in the Czech republic). In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislavě, 2008. p. 301-307, 8 pp. ISBN 978-80-225-2552-7.
  29. ŠIŠKA, Ladislav. Skupiny podniků vytvořené dle ukazatelů hospodářské úspěšnosti (The clusters of enterprises formed on the basis of financial results). In Konkurenční schopnost podniků (Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. p. 53-66, 13 pp. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4734-1.
  30. BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. (Structure and motivation employees of companies in Czech Republic.). In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. p. 13. ISBN 978-80-225-2552-7.
  31. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Výkonnost průmyslových podniků v ČR (The Efficiency of Industrial Enterprices in The Czech Republic). In Firma a konkurenční prostředí 2008. 1st ed. Brno: PEF MZLU, 2008. p. 120-124. ISBN 978-80-7392-022-7.
  32. SUCHÁNEK, Petr and Jiří ŠPALEK. Výsledky finančního měření konkurenceschopnosti podniků v ČR (Results of the measuring the competitiveness of the Czech enterprises). In Konkurenceschopnost podniků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 643-656, 13 pp. ISBN 978-80-210-4521-7.
  33. JAMBOROVÁ, Monika. Zahraniční kapitál a konkurenceschopnost vybraných zemí EU (Foreign capital and competitiveness of the selected EU countries). In Determinanty hospodářského růstu v zemích východní Evropy. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 194-215. ISBN 978-80-210-4786-0.
  34. NOVOTNÝ, Jiří. Zvyšování konkurenceshopnosti malých a středních podniků hospodářským sdružováním (Raising of competitivness of small and medium enterprises by economic association). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 545-553. ISBN 978-80-210-4521-7.

  2007

  1. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza důležitosti jednotlivých kritérií výběru dodavatele (Analysis of particular supplier selection citeria). In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. p. 1-6. ISBN 978-80-8069-970-3.
  2. BLAŽEK, Ladislav and Marian SVOBODA. Analýza empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. (Analysis of empirical survey of the competitiveness companies.). In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 pp. ISBN 978-80-245-1207-5.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Competitiveness of Czech Regions. In Proceedings of abstracts - Increasing Competitivness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. 167. ISBN 978-80-248-1458-2.
  4. VITURKA, Milan. Competitiveness of regions in the light of global economy. In Global changes: Their regional and local aspects (abstracts). 2007. ISBN 978-83-89502-73-5.
  5. BLAŽEK, Ladislav. Dílčí závěry z empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. (Partial conclusions of empirical survey of the competitiveness of companies.). Brno: Masarykova univerzita. Centrum konkurenční schopnosti české ekonomiky., 2007.
  6. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelé (Suppliers). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 233-275, 42 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  7. KVIZDA, Martin and Daniel SEIDENGLANZ. Does the Common Transport Policy Threaten Competitive Advantage of the European Economy? In Proceedings of Abstracts - Academic International Conference; abstrakt. 2007. ISBN 978-80-248-1458-2.
  8. ŽÍDEK, Libor and Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti (Factors of competitiveness). In SLANÝ, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 13-18, 5 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5.
  9. KARPISSOVÁ, Eva. Faktory konkurenceschopnosti podniku (The factors of the company competitiveness). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). 1st ed. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 43-81. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  10. JONÁŠ, Jan. Finanční zprostředkovatelé a jejich vliv na hospodářský růst Polska a Slovenska (Financial intermediaries and their influence on economic growth in Poland and Slovakia). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  11. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti (The evaluation of competitiveness). In Vývojové tendence podniků III. 1st ed. Brno: MU ESF, 2007. p. 13-20. ISBN 978-80-210-4466-1.
  12. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. p. 91-104. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1.
  13. BLAŽEK, Ladislav. K metodickým východiskům empirického šetření konkurenční schopnosti podniků. (Methodological base of empiric study of competitiveness companies.). In Research Report 2. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice. Vědecké spisy FES. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 21 – 25. ISBN 978-80-7395-005-7.
  14. ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů (Competitiveness of Czech Regions). In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. p. x, 4 pp. ISBN 978-80-248-1457-5.
  15. BLAŽEK, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Východiska empirického šetření. (Competitiveness of companies in Czech Republic. Base of empiric study.). In Podnikanie a podnikatelské prostredie v SR. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. p. 11 – 15. ISBN 978-80-225-2364-6.
  16. VITURKA, Milan. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení (Competitiveness of regions and possibilities of its evaluation). Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, vol. 55, No 5, p. 637-658. ISSN 0032-3233.
  17. BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. (Competitiveness of Companies). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 309 pp. Název edice? Svazek 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  18. ŠPALEK, Jiří. Metodika a realizace statistického zpracování (Statistical processing: Methods and realisation). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 35-40. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  19. BLAŽEK, Ladislav and Ondřej ČÁSTEK. Metodika empirického šetření konkurenční schopnosti podniků (METHODICS OF EMPIRICAL RESEARCH OF CORPORATIONS´ COMPETITIVENESS). In Firma a konkurenční prostředí 2007. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 2007. p. 19 - 25. ISBN 978-80-86633-85-5.
  20. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb zahraničního kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv a konkurenční schopnost slovenské ekonomiky (The Capital Flows during the Transformation and their Impact on the Competitiveness of the Slovak Economy). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  21. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb zahraničního kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurenční schopnost polské ekonomiky (The Capital Flows during the Transformation and its Impact on the Competitiveness of the Polish Economy). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
  22. PIROŽEK, Petr, Petr SUCHÁNEK and Jiří ŠPALEK. Předběžné výsledky empirického výzkumu konkurenceschopnosti (Preliminary results of empirical research of competitiveness). In Festive scientific conference on the occasion of 15th anniversary of the establishment of faculty of business and management. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické fakulta Podnikatelská Brno, 2007. p. 72-72. ISBN 978-80-214-3482-0.
  23. SUCHÁNEK, Petr. Přístupy k analýze vztahů (Aproaches to the relation analysis). In Konkurenční schopnost podniků. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 293-298. 1. ISBN 978-80-210-4456-2.
  24. ŠPALEK, Jiří. Přístupy k analýze vztahů (Relationship analysis: Possible approaches). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 291-298. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  25. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Maďarsku v období 1990-2006 (Regulation and deregulation in Hungary in the period 1990-2006). Brno, 2007.
  26. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v Polsku a ve Slovenské republice v období 1990-2006 (Regulation and deregultion in Poland and the Slovak Republic in the period 1990-2006). Brno, 2007.
  27. ČÁSTEK, Ondřej. Souhrnná část (Overall part). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření. První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 83-113. Centrum výzkumu konkurenční schopnosti č.ekonomiky. ISBN 978-80-210-4456-2.
  28. ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholder approach in Czech Republic. In International Conference on applied Business & Economics: Proceedings. 1st ed. Piraeus, Greece: Piraeus University, 2007. p. 36-36.
  29. ŠIŠKA, Ladislav. Systém řízení podnikové výkonnosti jako faktor konkurenceschopnosti podniku (Performance management system as factor of competitiveness of companies). In Increasing competitiveness : Proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB-TU, 2007. p. 255-263. ISBN 978-80-248-1458-2.
  30. GREGOROVÁ, Ivana. Velikost pohyblivé složky mzdy jako podíl celkové mzdy (Částečné výsledky výzkumu konkurenční schopnosti českých podniků) (The Amount of the Variable Component of the Wage as a Portion of the Overall Wage (The Partial Results of the Research of the Competitiveness of the Czech Companies).). In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. p. 1-6.
  31. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Vlastníci, majetek. (Ownership, Property). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 113-133, 20 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  32. GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci (Employees). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 135-194, 59 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.

  2006

  1. SLANÝ, Antonín. Analytická a metodologická východiska konkurenceschopnosti (institucionální, inovační a stabilizační faktory) (Analytical and methodological determinants of competitiveness). 2006.
  2. KLÍMOVÁ, Viktorie. Business incubators as the instrument for support of innovations and competitiveness. In In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. p. 20-32.
  3. ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. p. 1-14.
  4. ŽÍDEK, Libor and Zdeněk TOMEŠ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti (Institutional aspects of competitiveness). 2006.
  5. BENEŠ, Michal. Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda (Competitiveness and competitive advantage). Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
  6. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita jako konkurenční výhoda (Quality as competitive advantage). In Obchod, jakost a fince v podnicích - determinanty konkurenceschpnosti IV. první. Praha: Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita, 2006. p. 70-74. ISBN 80-213-1436-2.
  7. BALCAROVÁ, Pavlína and Michal BENEŠ. Metodologie měření a hodnocení makroekonomické konkurenceschopnosti (Methodology of measurement and valuation of macroeconomic competitiveness). Brno: CVKSČE, ESF MU, 2006.
  8. VAŠENDOVÁ, Martina. Pohyb kapitálu v průběhu transformace a jeho vliv na konkurenceschopnost české ekonomiky (The Capital Flow during the Transformation and its Impact on the Competitiveness of the Czech Economy). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2006.
  9. VAŠENDOVÁ, Martina. Přesuny kapitálu a konkurenceschopnost. (Capital transfers and competitiveness). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 199-207. 55-9848-2006 02/58 20/ESF. ISBN 80-210-4157-9.
  10. BACHANOVÁ, Veronika. Regulace a deregulace v ČR v období 1990-2005 (Regulation and Deregulation in the Czech Republic in the period 1990-2005). Brno, 2006.
  11. TONEV, Petr, Josef KUNC and Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti (Czech regions typology from the viewpoint of regional competitiveness). In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 7-11. ISBN 80-210-4085-8.
  12. BLAŽEK, Ladislav and Ladislav ŠIŠKA. Východiska výzkumu konkurenceschopnosti podniků v České republice (The base of research of business competitiveness in the Czech Republic). In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Bratislava: Ekonóm, 2006. p. 11-14, 5 pp. ISBN 80-225-2199-X.
  13. BACHANOVÁ, Veronika and Vendula HYNKOVÁ. Vývoj cenové regulace v České republice (The Price Regulation Developemnet in the Czech Republic). In Česká ekonomika v procesu globalizace - sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference. 1. vydání. Šlapanice: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 7-13. ISBN 80-210-4087-4.

  2005

  1. BACHANOVÁ, Veronika. Analýza kvality regulace České republiky (The Czech Republic Regulatory Quality Analysis). Brno: CVKSČE MU, 2005.
  2. KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelské vztahy v kontextu inovací (Supplier relations from the view of innovation). 2005.
  3. SUCHÁNEK, Petr. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku (Evaluation of competitive strength of company). In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 271-278. ISBN 80-210-3847-0.
  4. KVIZDA, Martin and Jindřiška ŠEDOVÁ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti (Institutional aspects of competitiveness). 2005.
  5. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti (The consistency of a company system of values in relation to its competitiveness). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
  6. KRIŠTOF, Martin. Měření ekonomické efektivnosti podniku (Evaluation of Economic Effectiveness of Company). In Vyvojové tendence podniků (Svazek I.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 199-222. ISBN 80-210-3847-0.
  7. BLAŽEK, Ladislav, Klára DOLEŽALOVÁ, Alena KLAPALOVÁ and Ladislav ŠIŠKA. Metodická východiska zkoumání a řízení inovační výkonnosti podniku (Methodical basis for research and control of innovations in an enterprise). Brno: ESF MU Brno, 2005.
  8. ŠIŠKA, Ladislav. Mikroekonomické základy konkurenceschopnosti (Microeconomic grounds of competitiveness). In Pokroky ve výzkumu podnikání. 1st ed. VŠE Praha: Oeconomica, 2005. p. 79-84. ISBN 80-245-0901-6.
  9. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a výkonnost: přehled empirických šetření (Organizational culture and performance: An overview of empirical results). In Vývojové tendence podniků. 2005th ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2005. p. 83 - ???, ??? ISBN 80-210-3847-0.
  10. KVIZDA, Martin and Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. (Privatization and joint-stock companies - to some institutional aspects of competitiveness of the Czech economy.). Brno: CVKSČE MU, 2005.
  11. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU (Current approaches to development of innovation in new member states of EU). In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. p. 79-86. ISBN 80-210-3888-8.

  2003

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnototvorný řetězec (Value chain). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 51-66, 15 pp. ISBN 80-210-3100-X.
  2. KLAPALOVÁ, Alena. Konkurenceschopnost českých firem před vstupem ČR do EU (The competitiveness of the Czech companies before the entry of the Czech republic into EU). In Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003.

  2002

  1. KLAPALOVÁ, Alena. Faktory úspěšnosti podniku (Company success factors). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, No 2, p. 58-63. ISSN 1211-3384.
Display details
Displayed: 1/12/2023 10:03